English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL552BELEDİYELERDE KURUMSAL GELİŞME VE REORGANİZASYON
CORPORATE DEVELOPMENT AND REORGANIZATION IN MUNICIPALITIES
Z303.06.03Ülkemizin önde gelen bazı belediyelerinde gerçekleştirilen yeniden örgütlenme ve yönetsel gelişme projelerine dayalı olarak geliştirilen bu ders yerel yönetimler konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olan profesyonelleri hızlı kentleşmenin yarattığı sorunların anlaşılması, belediye reformunun taşıması gereken öncelikler, kurumsal gelişme kuramının temelleri, belediyelerde örgütsel yapının içerdiği sorunlar, belediyelerde uygulanmakta olan yönetim biçiminin az gelişmişliği ve kaynak planlaması kavram ve yöntemlerinin yokluğu gibi konularda bilgilendirmek ve bunları katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir.The course unit, which is developed based on reorganization and administrative development projects in some of the leading municipalities in our country, covers the problems generated by fast urbanization, priorities of reforms in municipalities, Fundamentals of corporate development theory, problems of organizational structure in municipalities, underdevelopment of management regime practiced in municipalities and absence of source planning notions and methods.
ISL553TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİMLER
LOCAL MANAGEMENTS IN Turkey
Z303.06.03Belediyeler İl Özel İdaresi Hizmet Birlikleri 5018 Sayılı KanunService Union of Special Administration of Municipalities, law number 5018
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Giriş Temel Kavramlar Literatür Taraması Problemi ve Hipotezi Tanımlama Veri Toplama Araçları Nitel Araştırmalar Nicel Araştırmalar Verilerin Analizi Kaynakça Hazırlama Bilimsel Araştırma EtiğiThis course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
ISL518YEREL YÖNETİMLERDE AFET YÖNETİMİ
CATASTROPHE MANAGEMENT IN LOCAL ADMINISTRATIONS
S303.06.03Afetlertle ilgili bilgi verilmesi; Kentlerde yaşanacak olan riskin anlaşılması;Türkiye'de ve Dünyadaki bazı afet yönetim sistemlerini incelemektir. Bunlara ek olarak, Türkiye'de afet zamanlarında nasıl bir afet yönetimi uygulanmasının yürütülmesi konusunu örneklerle anlatmaktırThe course unit defines disasters, the risk in cities and various disaster management systems in Turkey and in the world. Furthermore, it demonstrates what kind of a disaster management practice should be applied in Turkey in case of disasters.
ISL538İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
S303.06.03İş hukuku genel hükümleri, sosyal sigortaların uygulanma alanları, sosyal güvenliğin çağdaş eğilimleri ve boyutları, işsizlik sigortası, bireysel emeklilik sistemi, sağlık sigortası
ISL550YEREL YÖNETİMLERDE SEÇME KONULAR
SELECTED TOPICS IN LOCAL ADMINISTRATIONS
S303.06.03Somut örnekler temelinde kentlerde ortaya çıkan sorunlar tespit edilecek ve yerel yönetimlerin bu sorunlara yönelik geliştirdikleri projeler tartışılacaktır.Problems of urban life, projects developed by local administrations
ISL551YEREL YÖNETİMLERDE ÇEVRE SORUNLARI VE YÖNETİMİ
ENVIRANMENTAL ISSUES AND MANAGEMENT IN LOCAL MNAGEMENTS
S303.06.03Bu amaçlar aşağıda açıklanmıştır: - Sınıfta etkili bir öğretim ortamı yaratılması. - Yarıyıl sonunda öğrenebilecekleri bilgiler konusunda öğrencilerde ilgi ve heyecan uyandırılması. - Uluslararası örgütler arasındaki farklılaşmaların açık bir şekilde ortaya konması. - Yerel çevre yönetiminin çalışma biçim ve koşullar hakkında ayrıntılı bilgi ve deneyim aktarılması. PERFORMANS HEDEFLERİ - Yerel çevre yönetiminin nitelikleri konusunda bilgi artırımı - Yerel çevre yönetiminin çalışma koşullar konusunda öğrencilerin bilinç düzeyinin artırılması.The course unit covers the studies and conditions of local environmental management by demonstrating the differences between international organizations. The course also identifies the characteristics of local enviromental management and the functioning of local environmental management.
ISL554AVRUPA BİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER
EUROPEAN UNION AND LOCAL GOVERNMENTS
S303.06.03Avrupa Birliği Yerel Yönetimler tarihi, Osmanlı ve Türkiye Yerel Yönetimler tarihi ile karşılaştırlması.The course unit covers the history of European Union Local governments and the comparison of the history of local governments between Ottoman Empire and Turkey.
ISL556YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT IN LOCAL MANAGENET
S303.06.03Stratejik Planlama Performans Programı Performans Esaslı Bütçeleme Faaliyet Raporu Eylem Planı İç denetim Risk Yönetimi İç KontrolStrategic planning, performance program, performance based budgeting,activity report, performance plan, in-service auditing, risk management, and internal control.
ISL557YEREL SİYASET VE YEREL DEMOKRASİ
LOCAL POLICY AND LOCAL DEMOKRACY
S303.06.03Yerel yönetimler Belediye Özel İdare Hizmet Birlikleri DemokrasiLocal management, Service Union of Special Administration of Municipalities, Democracy
ISL594YEREL YÖNETİM REFORMU
REFORM IN LOCAL MANAGEMENT
S303.06.03Bu ders yerel yönetim reformunu ele almaktır. Yerel yönetim reformunun kökeni, uygulaması ve yönetimde alışılmış olan yapının dışına çıkılması pratikleri temel alanlardır. Ders, Avrupa'da yerel yönetim reformları örneklerini Fransa, İngiltere ve Akdeniz ülkelerinden alarak Türkiye'deki yönetim reformunu belirli bir çerçeve içerisinde işleyecektir. Türkiye'nin daha önce yaşadığı reform tecrübelerini günümüzdekilerle karşılaştıracak olan ders, özellikle AB ile müzakere sürecinde yönetim reformunun içeriğini AB normlarıyla test edecektir.This course unit deals with local government reform. Basic topics are the origins and application of local government reform and the practices which are not ordinary in administration. The course discusses the administration reform in Turkey within a specific framework by means of analyzing the local government reforms in France, Britain and Mediterranean countries. Previous reforms in Turkey will be compared to today’s reforms and the content of the administration reform will be tested through the EU norms in the process of negotiations with the EU.
ISM509YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ
LOCAL MANAGEMENTS AND DEMOCRACY
S303.06.03Bu dersin içeriğini oluşturan konular şu şekilde belirtilebilir: Demokrasi, güç, otorite ve kamu alanı hakkında okumalar; yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası örneklerinin incelenmesi; internet ve yerel yönetimlerin demokratikleşmesi; yerel yönetimlerin kent hareketlerindeki rolü; yerel yönetimlerin çevreyle ilgili faaliyetleri; uluslararası anlaşmaların yerel demokrasi üzerindeki etkisi.This course is composed of lectures on democracy, power, authority and public space; domestic and international examples of local management; internet and democratisation of local managements; the role of local managements on urban movements; local managements and environmental issues; the impact of international settlements upon local democracy.
MYY509KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER
COMPARATIVE LOCAL ADMINISTRATIONS
S303.06.03Hem geçmişte hem de günümüzde yerel yönetimlerin ortaya çıkışı, sistem içindeki yerleri, etkinlik alanları ve karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm modelleri farklı toplumsal yapılanmalar temelinde ele alınacaktır.The emergence of local governments in our present day and in the past, their roles in the system, activity areas and solution models they have developed against problems will be discussed in terms of various social structuring.
MYY520YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI
FINANCIAL STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENTS
S303.06.03Her idarenin kendi sınırları, çalışma alanı, yönetim yapısı, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları belirlenmiş olsa da uygulamada çalışma alanlarında görev ve yetki karmaşası doğmaktadır. Hatta başka idarelerin alanlarına ve sorumluluklarına müdahale edilerek, daha da karmaşık bir yönetim şekli oluşmaktadır.Turkey is in a local government restructuring process, therefore it is important to handle the issues such as the financial structure of our local governments and their relationship with central control and their own income generating capacity
MYY554İMAR,KALKINMA VE PROJE YÖNETİMİ
RECONSTRUCTION, DEVELOPMENT AND PROJECT ADMINISTRATION
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.