English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MAK596MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL METODLAR
ADVANCED COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING
Z303.06.03Sayısal türev ve integral, Adi diferansiyel denklemlerin çözümü, Kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü, Optimizasyon teknikleriNumerical Differentiation and integration, Solution of ordinary differential equations, Solution of partial differential equations, Optimization
MAK523MALZEME KARAKTERİZASYON METOTLARI
MATERIALS CHARACTHERIZATION METHODS
S303.06.03Malzeme karakterizasyonu ve mühendislik malzemeleriyle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmakTo have knowledge about the basic concepts of material characterization and engineering materials
MAK533TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ
TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ
S303.06.03Tahribatsız malzeme muayenesinin önemi, içeriği ve kullanım amaçları; Tahribatsız testler ile belirlenebilen malzeme hataları; Üretim aşamalarında ve kullanım sürecinde malzemelerde meydana gelen hatalar ve süreksizlikler; Uygulamada yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri: Radyografik yöntem, Ultrasonik yöntem, Manyetik partikül (parçacık) yöntemi, Girdap (Eddy) akımları yöntemi ve Sıvı penetrant yöntemi.
MAK547ISIL SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ VE EKSERJİ
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND EXERGY
S303.06.03Termodinamiğin I. ve II. Yasası. Ekserji tanımı, kayıp ekserji kavramı. Isının , işin, akışın ekserjisi, kimyasal ekserji. Kapalı ve açık sistemler için ekserji denkliğinin kurulması. Ekserji verimi ve ısıl Sistemlerin ekserji verimleri, Gaz akışkanlı güç çevrimlerinin , buhar akışkanlı güç çevrimlerinin, kogenerasyon, trigenerasyon sistemlerinin ve soğutma çevrimlerinin ekserji analizi. Gaz buhar karışımları ve iklimlendirme sistemlerinin ekserji analizi. Yanma, kimyasal reaksiyona giren sistemlerin birinci yasa çözümlemesi , entropi değişimleri ve ekserji analizi.Fundamental concepts of exergy analysis, establishing mass, energy, and exergy balances for different thermal systems, and to gain the ability of energy and exergy saving in thermal systems. 1st and 2nd laws of thermodynamics, definition of exergy and exergy destruction. Exergy of heat, work, and flow, chemical exergy. Exergy balance of closed systems, and control volumes. Exergy efficiency, and exergy efficiencies of thermal systems, exergy analysis of gas power cycles, vapor cycles, cogeneration and trigeneration cycles. Combustion, second law anlaysis of reacting reaction, entropy change of reacting systems.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
LEE502TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
MAK588MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER
ANALYTICAL METHODS IN MRCHANICAL ENGINEERING
Z303.06.03Birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, Fourier serileri ve sınır değer problemleri, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Fourier İntegralleri ve dönüşümü, Kompleks analize girişFirst and second order ordinary differential equations, Fourier Series, Laplace Transformation, Partial differential equations, Introduction to complex analysis
MAK520TRİBOLOJİ
TRİBOLOJİ
S303.06.03Temel tribolojik tanım ve kavramlar, triboloji parametreleri, değme mekaniği, hertz gerilmeleri, temel sürtünme mekanizmaları ve teorileri, aşınma ve aşınma mekanizmaları, yağlama ve yağlama teorileri, viskozite, yağlayıcılar ve katkıları, sürtünme ve aşınma test düzenekleri, tribolojik tasarım ve örnekler.
MAK546IŞIMA İLE ISI TRANSFERİ
RADIATION HEAT TRANSFER
S303.06.03Temel ısı geçiş yöntemlerinin tanım. Işınım şiddeti, siyah cisim ışınımı, yüzey yayması, yutması ve geçitgenliklerinin işlenmesi, Kirchoff yasası, gri yüzey ve çevresel ışınım tanımlarının anlatılması. Yüzeyler arası ışınımla ısı geçişiBasic heat transfer modes, Electromagnetic radiation emission, black body radiation, diffusion, transmittivity and absorbtion. Kirchoff's law, gray surface. Heat transfer between black and gray surfaces.
MAK548MÜHENDİSLİK ALAŞIMLARININ YAPI VE ÖZELLİKLERİ
MÜHENDİSLİK ALAŞIMLARININ YAPI VE ÖZELLİKLERİ
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.