English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
MAK596MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL METODLAR
ADVANCED COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING
Z303.06.03Sayısal türev ve integral, Adi diferansiyel denklemlerin çözümü, Kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü, Optimizasyon teknikleriNumerical Differentiation and integration, Solution of ordinary differential equations, Solution of partial differential equations, Optimization
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE502TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
MAK588MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER
ANALYTICAL METHODS IN MRCHANICAL ENGINEERING
Z303.06.03Birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, Fourier serileri ve sınır değer problemleri, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Fourier İntegralleri ve dönüşümü, Kompleks analize girişFirst and second order ordinary differential equations, Fourier Series, Laplace Transformation, Partial differential equations, Introduction to complex analysis
ETE502TAŞINIMLA ISI GEÇİŞİ
TAŞINIMLA ISI GEÇİŞİ
S303.06.03
ETE503RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ
RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ
S303.06.03
ETE504GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
S303.06.03
ETE505İLETİMLE ISI GEÇİŞİ
İLETİMLE ISI GEÇİŞİ
S303.06.03
ETE506NÜKLEER ENERJİ
NÜKLEER ENERJİ
S303.06.03
MAK510İLERİ MUKAVEMET
ADVANCED STRENGTH OF MATERIALS
S303.06.03
MAK511İLERİ MAKİNE TİTREŞİMLERİ
ADVANCED MECHANICAL VIBRATIONS
S303.06.03
MAK512METALLERDE TALAŞ KALDIRMA MEKANİĞİ
MECHANICS OF CHIPLESS MACHINING
S303.06.03
MAK513METAL KAPLAMA TEKNOLOJİSİ
METAL COATING TECHNOLOGY
S303.06.03
MAK515KOMPOZİT MALZEMELER
COMPOSITE MATERIALS
S303.06.03Kompozit Malzemeler,Tanımı ve Önemi,Sınıflandırılması,Takviye Malzemeleri ve Matris Malzemeleri, Takviye Malzemeleri-Matris Arayüzeyi İlişkisi ve Önemi, Arayüzey Etkileşimi,Diğer Malzemelerle Karşılaştırılması,Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi,Özellikleri ve Kullanım Alanları,Plastik Matrisli Kompozit MalzemelerinÜretimi,Özellikleri ve Kullanım Alanları,Seramik Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi,Özellikleri ve Kullanım Alanları, Kompozit Malzemelerin Korozyon Davranışı ve Muayene YöntemleriDefinition, classification and importance of the composite materials, Reinforcement and matrice materials, Reinforcement and matrice materials interfacial relationship and importance of interfacial interaction, Comparison with other materials, Production properties and application areas of composite materials, Production properties and application areas of plastic composite materials, Production properties and application areas of Ceramic materials, Corrosion behavior of composite materials and test methods.
MAK516KIRILMA MEKANİĞİ
FRACTURE MECHANICS
S303.06.03Giriş ve Dersin amacı. Gevrek kırılma ve önemi. Lineer elastik kırılma mekaniği (LEKM) ve çatlak ucunda elastik gerilme alanı analizleri. Kırılma analizlerine enerji yaklaşımı ve Griffith’in teorisi. Gerilme şiddet faktörleri ve tanımları. Kırılma tokluğunun tanımı. Çatlak ucu plastisitesi ve boyutunun önemi. Elastik plastik kırılma mekaniği prensipleri. J-İntegral ve tanımı. Kırılma deneyleri ve standartları.Definition, classification and importance of the composite materials, Reinforcement and matrice materials, Reinforcement and matrice materials interfacial relationship and importance of interfacial interaction, Comparison with other materials, Production properties and application areas of composite materials, Production properties and application areas of plastic composite materials, Production properties and application areas of Ceramic materials, Corrosion behavior of composite materials and test methods.
MAK518KOMPOZİT MALZEMELER MEKANİĞİ
MECHANICS OF COMPOSTE MATERIALS
S303.06.03kompozit malzemelerin mekaniğinin öğretilmesi konularını kapsamaktadır. Dersin içeriği, kompozit malzemelere ait genel kavramlar, kompozitlerde takviye malzemeleri, tek katlı laminaların makromekanik analizi, ortotropik malzemelerde düzlem gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları ile mühendislik sabitlerinin belirlenmesi, ortotropik malzemeler için katılık ve uygunluk matrisleri, ortotropik malzemelerin mukavemeti, kırılma teorileri ve hasar analizi, laminaların mikromekanik analizi (kütle ve hacim oranları, yoğunluk, ısıl genleşme katsayıları), elastik modullerin hesaplanması, tabakalı laminaların makromekanik analizi, lamina kodu, tabakalı laminaların gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, tabakalı laminaların esneklik sabitleri ve tabakalı laminaların hasar analizi ile tasarımı konularından oluşmaktadır.
MAK520TRİBOLOJİ
TRİBOLOJİ
S303.06.03Temel tribolojik tanım ve kavramlar, triboloji parametreleri, değme mekaniği, hertz gerilmeleri, temel sürtünme mekanizmaları ve teorileri, aşınma ve aşınma mekanizmaları, yağlama ve yağlama teorileri, viskozite, yağlayıcılar ve katkıları, sürtünme ve aşınma test düzenekleri, tribolojik tasarım ve örnekler.
MAK522MALZEMELERİN FİZİĞİ II
MALZEMELERİN FİZİĞİ II
S303.06.03
MAK523MALZEME KARAKTERİZASYON METOTLARI
MATERIALS CHARACTHERIZATION METHODS
S303.06.03Malzeme karakterizasyonu ve mühendislik malzemeleriyle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmakTo have knowledge about the basic concepts of material characterization and engineering materials
MAK524ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR
S303.06.03
MAK525ENDÜSTRİDE ENERJİ YÖNETİMİ
ENERGY MANAGAMENT IN INDUSTRY
S303.06.03
MAK526İÇTEN YANMALI MOTORLARDA YANMA VE EMİSYONLAR
COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
S303.06.03
MAK528DENEYSEL VERİ ANALİZİ
DENEYSEL VERİ ANALİZİ
S303.06.03
MAK529ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
S303.06.03Türkiyede alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve potansiyeli Dünyada ealternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve potansiyeli Geleneksel enerji kaynakları ile alyernatif erji kaynaklarının karşılaştırılması Alternatif enerji kaynaklarının ekonomik ve finansal yönden analizi Güneş enerjisi dönüşüm sistemleri Biyokütle enerji enerji sistemleri Biyo dizel,alkoller ve haynsal yağlardan elde edilen esterler
MAK530DENEYSEL MEKANİK
DENEYSEL MEKANİK
S303.06.03
MAK531DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ
DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ
S303.06.03Raylı sistemlerin tarihçesi ve gelişimi. Altyapı sistemleri. Üstyapı sistemleri. Araç komponentleri ve özellikleri. Kentiçi Raylı Sistemler ve Planlaması. Tekerlek-Ray ilişkisi ve raydan çıkma şartları. Raylı sistem araçlarının sertifikasyonu ve gerekli testler, standardlar. Raylı sistemlerde emniyet standardları. Raylı sistemlerin bakım ve onarımı.Introduction – History and Development of Rail Systems Infrastructure Systems Superstructure Systems Mechanical Systems Urban Rail Systems Wheel-Rail Interaction and derailment Certification of Rail System Vehicles and Required Tests Safety Standards in Rail Systems Maintenance and Repair in Rail Systems.
MAK532BAKIM MÜHENDİSLİĞİ
BAKIM MÜHENDİSLİĞİ
S303.06.03
MAK533TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ
TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ
S303.06.03Tahribatsız malzeme muayenesinin önemi, içeriği ve kullanım amaçları; Tahribatsız testler ile belirlenebilen malzeme hataları; Üretim aşamalarında ve kullanım sürecinde malzemelerde meydana gelen hatalar ve süreksizlikler; Uygulamada yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri: Radyografik yöntem, Ultrasonik yöntem, Manyetik partikül (parçacık) yöntemi, Girdap (Eddy) akımları yöntemi ve Sıvı penetrant yöntemi.
MAK536KÜTLE TRANSFERİ
MASS TRANSFER
S303.06.03
MAK541İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
ADVANCED FLUID MECHANICS
S303.06.03
MAK546IŞIMA İLE ISI TRANSFERİ
RADIATION HEAT TRANSFER
S303.06.03Temel ısı geçiş yöntemlerinin tanım. Işınım şiddeti, siyah cisim ışınımı, yüzey yayması, yutması ve geçitgenliklerinin işlenmesi, Kirchoff yasası, gri yüzey ve çevresel ışınım tanımlarının anlatılması. Yüzeyler arası ışınımla ısı geçişiBasic heat transfer modes, Electromagnetic radiation emission, black body radiation, diffusion, transmittivity and absorbtion. Kirchoff's law, gray surface. Heat transfer between black and gray surfaces.
MAK547ISIL SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ VE EKSERJİ
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND EXERGY
S303.06.03Termodinamiğin I. ve II. Yasası. Ekserji tanımı, kayıp ekserji kavramı. Isının , işin, akışın ekserjisi, kimyasal ekserji. Kapalı ve açık sistemler için ekserji denkliğinin kurulması. Ekserji verimi ve ısıl Sistemlerin ekserji verimleri, Gaz akışkanlı güç çevrimlerinin , buhar akışkanlı güç çevrimlerinin, kogenerasyon, trigenerasyon sistemlerinin ve soğutma çevrimlerinin ekserji analizi. Gaz buhar karışımları ve iklimlendirme sistemlerinin ekserji analizi. Yanma, kimyasal reaksiyona giren sistemlerin birinci yasa çözümlemesi , entropi değişimleri ve ekserji analizi.Fundamental concepts of exergy analysis, establishing mass, energy, and exergy balances for different thermal systems, and to gain the ability of energy and exergy saving in thermal systems. 1st and 2nd laws of thermodynamics, definition of exergy and exergy destruction. Exergy of heat, work, and flow, chemical exergy. Exergy balance of closed systems, and control volumes. Exergy efficiency, and exergy efficiencies of thermal systems, exergy analysis of gas power cycles, vapor cycles, cogeneration and trigeneration cycles. Combustion, second law anlaysis of reacting reaction, entropy change of reacting systems.
MAK548MÜHENDİSLİK ALAŞIMLARININ YAPI VE ÖZELLİKLERİ
MÜHENDİSLİK ALAŞIMLARININ YAPI VE ÖZELLİKLERİ
S303.06.03
MAK553HVAC SİSTEMLERİ VE ENERJİ EKONOMİSİ
HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING
S303.06.03
MAK565ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ
NONCONVENTIONAL PRODUCTION METHODS
S303.06.03Plastik şekil verme yöntemleri. Talaşlı şekil verme yöntemleri. Toz metallurjisi uygulamalarıPlastic Deformation Methods, Machining and Powder Metallurgy Applications
MAK566ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ
MODELING OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS
S303.06.03Üretim sistemlerinin otomasyonu. Nümerik kontrol ve programlama. Adaptif kontrol. Endüstriyel robotlar ve sensörler. Esnek aparatlama, montaj ve demontaj. Tasarım ve ekonomik konular. Bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri. Üretim sistemleri ve süreçlerinin simülasyonu. Grup teknolojisi. Atelye tipi üretim. Tam zamanında üretim(JIT). Yapay zeka. Tedarik zinciri yönetimi.Automation of the manufacturing systems. Numerical control and programming. Adaptive control. Industrial robotics, sensors. Flexible fixture, assembly and disassembly. Design and economical aspects. Computer integrated manufacturing systems. Simulation of manufacturing processes and systems. Group technology. Workshop manufacturing. Just-in time manufacturing. Artificial intelligence. Supply chain management.
MAK568ENERJİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
ENERGY SYSTEMS AND APPLICATIONS
S303.06.03
MAK599HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
S303.06.03Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde temel kavramlar, Kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu Hacimler Yöntemi, Sayısal analizin önemi ve limitleri, Çözümün kararlılık, yakınsama ve doğruluğu, Sayısal analizin temel aşamaları, Geometrinin modellenmesi, çözüm ağı üretimi, çözüm ve sonuçların analizi, Navier-Stokes denklemleri, Taşınım ve iletim denklemi, İki ve üç boyutlu laminer ve türbülanslı akışların analiziBasic concepts in Computational Fluid Dynamics, Classification of partial differential equations, Finite Difference Method, Finite Volume Method, Importance and limits of numerical analysis, Stability, convergence and accuracy of the solution, Basic stages of numerical analysis, Geometry modeling, solution network generation, analysis of solutions and results, Navier -Stokes equations, transport and conduction equation, analysis of two and three dimensional laminar and turbulent flows
MTRY517ROBOTİK
ROBOTICS
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.