English

THE GRADUATE SCHOOL ( INSTITUTE) OF SOCIAL SCIENCES-BUSINESS ADMINISTRATION (IN ENGLISH)(WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
THE GRADUATE SCHOOL ( INSTITUTE) OF SOCIAL SCIENCES-BUSINESS ADMINISTRATION (IN ENGLISH)(WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS503ADVANCED ACCOUNTING
ADVANCED ACCOUNTING
Z303.06.03Muhasebe Politikaları, Mali Tablolar, Mali Analizin önemi ve teknikleri, Konsolidasyon, Enflasyon muhasebesi, Finansal Kiralama gibi konuları kapsar.The course unit covers the accounting policies, financial statement, the importance and techniques of financial analysis, consolidation, inflation accounting and financial leasing.
BUS513CONTEMPORARY MANEGEMENT AND STRATEGIC PLANNING
CONTEMPORARY MANEGEMENT AND STRATEGIC PLANNING
Z303.06.03
SBE500-9INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
Z000.012.00
SBU532RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Bu dersten başarılı olanların sosyal bilimlerde kendi alanları ile ilgili konuları araştırabilecek donanımı kazanmış olacaklardırTo evaluate major methodological approaches and research methods in communication studies.
BUS501ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
S303.06.03Yönetimin fonksiyonları;Planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol. Yönetimde roller, görevler, yetkiler, organizasyon yapıları, örgüt kültürü ve güç ilişkileri ve modern yönetim yaklaşımları.The functions of management; planning, organizing, leading and control. Management roles, the authority, organization structures, culture, power relations and contemporary approaches in management.
BUS507MARKETING
MARKETING
S303.06.03Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, proje yönetiminde finansal konuların öğretilmesi, Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri gibi konular incelenir.Entrepreneurship concept and corporation, teaching financial issues in project management Fundamental concepts such as global marketing environment and marketing management required gathering information about international markets, analyzing and evaluating them, and outstanding problems and solution suggestions will be covered in this course.
BUS509FINANCIAL MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT
S303.06.03Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, proje yönetiminde finansal konuların öğretilmesi, Bu dersin içeriğini uzun vadeli finansman kaynakları, işletmelerin yatırım kararları, yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli nakit akımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve optimal sermaye yapısı kavramları oluşturur.Entrepreneurship concept and corporation, teaching financial issues in project management Among the topics covered in this course will be interest rate and bond valuation, stock valuation, investment valuation, capital budgeting, the cost of capital and leverage.
BUS511HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
S303.06.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations
ISY505BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS
BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS
S303.06.03Temel istatistik kavramları, tahmin yöntemi seçimi, yargısal tahmin yöntemleri, istatistiksel tahmin yöntemleri ve nedensel tahmin yöntemlerini içermektedir.Basic statistical concepts, judgmental forecasting techniques, statistical and causal forecasting techniques
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE503SEMINAR
SEMINAR
Z000.012.00Araştırma teknikleri, çeşitli spesifik konularResearch techniques, various specific subjects of business administration
ISM501STRATEGIC MANAGEMENT
STRATEGIC MANAGEMENT
S303.06.03Girişim ve Organizasyon Yönetimi, Ders strateji formülasyonu, uygulaması ve değerlendirmesi hakkında pek çok unsuru barındırmaktadır.The lesson covers the various components of strategy formulation, implementation and evaluation.
ISM502ACCOUNTING STANDARTS APPLICATION
ACCOUNTING STANDARTS APPLICATION
S303.06.03Uluslararsı alanda ortaya çıkan analaşılabilir bilgi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarında farklı düzenlemeleri ortadan kaldırmak amacıyla Uluslararası Muhasebe Stanadartları Kurulu (IASB) tarafından oluşturulan Uluslarrası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ye uyum için paralelinde Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (TMUDESK)’in hazırladığı 29 adet Türkiye Muhasebe Standartları’nın anlaşılması ve uygulanmasını kapsamlı örneklerle yardımıyla sağlayabilmektir.The course unit covers the International Financial Reporting Standards (IFRS) formed by International Accounting Standards Board (IASB) to meet the need for information in the international arena and to eliminate the different regulations in accounting and financial reporting practices and the 29 Turkish Accounting Standards that Turkish Accounting and Auditing Standards Board prepared.
ISM515FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS
FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS
S303.06.03Finansal piyasaların temel rolleri, finansal varlıkların çeşitleri, finansal piyasaların türleri, finansal kurumların tanımları verildikten sonra, aralarındaki temel ilişkiler ortaya konur. Merkez Bankası ve para politikalarını tanımlanır. Merkez Bankalarının, para politikalarını nasıl yönettiği konusu detaylı olarak incelenir. Ders kapsamında temek risk değerleme yöntemleri, finansal varlıkların fiyatlaması ve portföy oluşturma teknikleri verilecektir.The course will discuss the basic role of financial markets, the types of financial assets and how they are traded. A number of technical tools for valuing risk, pricing financial assets and creating portfolios will be introduced.
ISM524PUBLIC ECONOMICS AND FINANCE
PUBLIC ECONOMICS AND FINANCE
S303.06.03Dersin içeriği; Devletin ekonomiye müdahale gerekçeleri,gelir dağılımı ve Lorenz diagramı, devlet harcamaları ve artış nedenleri,kamusal ve yarı- kamusal mallarda fiyat oluşumu , KİT'ler, devletleştirme ve özelleştirmeler,devletin optimal büyüklüğü ,siyasal karar alma mekanizması, kamuda fiyatlama ve vergi reformu gibi konulardan oluşur.The Content of the course to teach the tools and their effects of the state interventions to the market and firrms.
ISM526BRAND MANAGEMENT
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03Tüketici açısından marka nedir; kurumların markaları doğru yönetebilme koşulları. Marka değeri nasıl yaratılır, nasıl ölçümlendirilir ve küresel dünyada nasıl kullanılır? Markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesinde rolü ve benzeri konu başlıkları incelenmektedir.What is the brand from the view of consumer; The conditions under which the brands of the institutions can be managed correctly. How is brand value created, how is it measured and used in the global world? The role of the brand in the framework of integrated marketing strategies and similar topics are examined in the content of this course.
ISM528DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
S303.06.03Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaktır: • Dijital ticaretin ve e-ticaretin anlamı ve kapsamı. • Elektronik haberleşmelerle sağlanan yeni iş modelleri ve pazar yapısı. • Dijital iş yönetimi için gereken donanım, yazılım ve telekomünikasyon. • Dijital iş geliştirme stratejileri • E-tedarik •Dijital pazarlama • E-ticareti müşterileri edinmek ve elinde bulundurmak için uygulayan pazarlama teknikleri ve b.Student, who passed the course satisfactorily will have knowledge about: • Meaning and scope of digital business and e-commerce. • New business models and marketplace structures enabled by electronic communications. • Hardware, software and telecommunications that need to be managed to achieve digital business. • Macro-environment of an organization, which presents opportunities and constraints on strategy and implementation • Digital business development strategies • E-procurement and digital marketing • Marketing techniques that apply e-commerce for acquiring and retaining customers.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE510-3MASTER'S THESIS-I
MASTER'S THESIS-I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE510-2THESIS
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.