English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARCHITECTURE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARCHITECTURE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MYL517İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ-I
ANALYSIS OF ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN-I
Z244.06.06Dersin içeriği, öğrencinin ilgi duyduğu bir mimarlık / kentsel tasarım konusu kapsamında, dersin yöneticisi ile yapılan seminer ve tartışmalarda, öğrenci katılımı ile, sınıf ortamında belirlenmektedir.
MYL551MİMARLIK TEMEL ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE TEMEL İLKELER
BASICS OF RESEARCH METHODS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE
Z303.06.03Temel araştırma, stratejik araştırma, uygulamalı araştırma, eylem araştırması, seçenek araştırması başlıklarında sistem ve araştırma adımlarının belirlenmesi.Determination of system and research steps on basic research, strategic research, practicing research, action research, multiple choice research fields
MYL595SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00
MYL525DEPREM BÖLGELERİNDE PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
PRINCIPLES OF PLANNING AND DESIGN IN SEISMIC ZONES
S303.06.03Ders içeriği, doğal afetler, deprem olgusu, depremlerin oluşumu, deprem türleri, levha hareketleri, deprem zemin etkileşimi, zemin yapı etkileşimi, yapı davranışını etkileyen değişkenler, yatay ve düşey düzlem düzensizlikleri, yapılarda deprem risklerini belirleme yöntemleri, kentsel risk etmenleri, deprem etkilerinin imar planı kararları, kentsel tasarım ve mimari tasarım ile azaltılması, planlama ve kentsel tasarımda yönlendirici etmenler konularından oluşmaktadır.
MYL535YEŞİL MİMARLIKTA TEKNOLOJİ VE MALZEME SEÇİMİ
TECHNOLOGY AND MATERIAL CHOICE IN GREEN ARCHITECTURE
S303.06.03Yeşil mimarlık ve sürdürülebilirlik kavramları; yeşil mimarlıkta kullanılan yapım teknolojileri; mimari tasarımlarda sürdürülebilirlik ilkesine uygun malzeme seçim kriterleri; yeşil malzeme olarak anılan malzemelerin araştırılması; seçilen ödev konusunun rapor ve sunumunun hazırlanması.Green architecture and sustainability concepts; technologies used in green architecture; selection criteria for materials to be used in sustainable architecture; research on green materials; research and presentation of selected topic.
MYL539MİMARLIKTA TARİH, KURAM VE ELEŞTİRİ
HISTORY, THEORY AND CRITICS IN ARCHITECTURE
S303.06.03Antik Dönemi'nden çağdaş dönemlere kadar mimarlık tarihindeki önemli kuram ve kuramcıları öğrenmek ve tartışmak. Mimarlık tarihinin tüm dönemlerindeki kuram ve tartışmaları irdelemek, sorgulamak.To learn and discuss important theories and theorists in the history of architecture from the Roman period to the contemporary period. To examine and question the theories and discussions in all periods of architectural history.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MYL528İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ–II
ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN-II
Z303.06.03İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ I-II DERSLERİ, kısmen biri birini takip eden içerikleri olan derslerdir. İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ I Dersi, özellikle Tezli Yüksek Lisans yapan öğrencilere, son 20-30 yıldan beri, Dünya daki Mimari yüksek teknoloji eşliğindeki, Tasarım alanında meydana gelen değişik, H.T. Mimari imalatların görünen cephelerinin arkasında yatan asıl taşıyıcı sistemin ve bu tür sofistike formların özünü ortaya çıkartmayı içermektedir. Bunun için, Yüksek Lisans Dersi alan öğrencilere, Lisans Dersleri süresinde, müfredat gereği göremedikleri, İleri Mimari Formların oluşumunda önemli rol oynayan çağdaş yapı materyallerini tanıtmak(çelik, alüminyum, metalik alaşım profilleri, kompozit çephe kaplamama), bu yapı malzemelerinin yeni tasarımlarda kullanılma koşullarını tartışmayı sağlamaktır. İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ II Dersinde ise, Mimari bir yapının, sürdürülebilir özelliğinin nasıl test edilebileceğini incelemek üzere, çeşitli Dünya ülkelerinin, ısı kontrol öncelikli, sürdürülebilirlik kavramını irdelemeyi içermektedir. Binaların sertifikasyon özelliklerini içeren incelemelerin kriterlerini anlamaktır.
MYL553MİMARLIK TEMEL ALANINDA BİLİMSEL YAZI METODOLOJİSİNDE TEMEL İLKELER
BASICS OF SCIENTIFIC NOTATION METHODOLOGIES IN THE FIELD OF ARCHITECTURE
Z303.06.03Dersin içeriğinde, araştırmacıların genel olarak ihtiyaç duydukları araştırma yapma ve tez yazma konularında sürece dair pratik bilgilerin paylaşılması ve kriterlere dair bilgi verilmesi konu olarak yer alır.Course addresses common topics raised by postgraduate level researchers rather than dealing with all aspects of the research process. Issues covered range from the practicalities of producing a journal article to the role of theory in research.
MYL530SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KENTSEL GELİŞME:KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
SUSTAINABLE GREEN URBAN DEVELOPMENT: CONCEPTUAL FRAMEWORK AND CASE STUDIES
S303.06.03Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir mekanlar: seçilen örnek uygulamalar / projeler üzerinden güncel kavramların çalışılması; ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin uygulanması: sürdürülebilir yeşil kentsel geliişmenin uygulanması için gerekli bilgi ve becerilerin anlaşılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.Urban development should be guided by a sustainable planning and management vision that promotes interconnected green space, a multi-modal transportation system, and mixed-use development. The common theme is to move towards low carbon / zero carbon development and eco-retrofitting. Diverse public and private partnerships should be used to create sustainable and liveable communities that protect historic, cultural, and environmental resources. In addition, policymakers, regulators and developers should support sustainable site planning and construction techniques that reduce pollution and create a balance between built and natural systems. New sustainable urban developments / re-developments should provide a variety of commercial, institutional, educational uses as well as housing styles, sizes and prices. The provision of foot-paths and private streets, connected to transit stops and an interconnected street network within these mixed-use developments provides mobility options and helps reduce pollution by reducing use of cars. Walking, bicycling, and other mobility options should be encouraged throughout the mixed-use neighbourhoods with easily accessed centres and edges. In this context, the Sustainable Green Urban Development: Conceptual framework and case studies MPhil Unit brings together three key interrelated aspects of sustainable urbanism: •concept of sustainability: a focus on the evolving concepts of sustainability over time and the current thinking and debates on urban sustainable development from policy, research and practice perspectives; •sustainable places: the study of current concepts through the selected case studies and projects; and •delivering sustainable urban development: understanding of the skills and knowledge required to deliver sustainable green urban development.
MYL532KENTSEL DÖNÜŞÜM / YENİLEME KAVRAM VE UYGULAMALARI
URBAN RENOVATION/TRANSFORMATION CONCEPTS AND PRACTICES
S303.06.03Kent ve kentsel yenileme kavramları, kentsel yenileme olgusunun tarihsel ve kuramsal gelişim süreci, yenileme gereksinimine yol açan süreçler ve kentsel yenileme metotları, kentsel yoksunluk, fiziksel ve sosyal köhneme, sürdürülebilirlik, dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri.
MYL534KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
URBAN DESIGN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE
S303.06.03Kentsel yerleşmelerde yapılı çevreyi oluşturan unsurlar ve kentsel mekanlar ortaya konulur. Kamusal dış mekan tasarımına yönelik temel ilkeler verilir. Kamuya açık alanların organizasyonu ve tasarımı kriterleri örneklerden yararlanarak değerlendirilir. Tasarım rehberleri ve işlevleri anlatılır. Seçilmiş kentsel tasarım projeleri tartışılır.In urban settlements, the elements that make up the built environment and urban spaces are revealed. Basic principles for public outdoor design are given. The organization and design criteria of public spaces are evaluated using examples. Design guides and functions are explained. Selected urban design projects are discussed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.