English

THE GRADUATE SCHOOL (INSTITUTE) OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES-ARCHITECTURE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
THE GRADUATE SCHOOL (INSTITUTE) OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES-ARCHITECTURE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MYL517İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ-I
ANALYSIS OF ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN-I
Z244.06.06Dersin içeriği, öğrencinin ilgi duyduğu bir mimarlık / kentsel tasarım konusu kapsamında, dersin yöneticisi ile yapılan seminer ve tartışmalarda, öğrenci katılımı ile, sınıf ortamında belirlenmektedir.
MYL551MİMARLIK TEMEL ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE TEMEL İLKELER
BASICS OF RESEARCH METHODS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE
Z303.06.03Temel araştırma, stratejik araştırma, uygulamalı araştırma, eylem araştırması, seçenek araştırması başlıklarında sistem ve araştırma adımlarının belirlenmesi.Determination of system and research steps on basic research, strategic research, practicing research, action research, multiple choice research fields
MYL511TARİHİ ÇEVREDE KORUMA KAVRAM VE UYGULAMALARI
CONCEPT AND PRACTICE IN CONSERVATION OF HISTORICAL SITES
S303.06.03Koruma düşüncesinin gelişimi ve koruma kuramsalının temeli, korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri, anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler, korumada yasalar, uluslararası tüzüklerin değerlendirilmesi geniş bir perspektifte sunulur.The development of the idea about protection and the basis of perspective theoretic; the values that should be protected and its evaluation criteria; the factors that cause deterioration of monuments; protection laws and the evaluation for international regulations is presented in a broader way.
MYL525DEPREM BÖLGELERİNDE PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
PRINCIPLES OF PLANNING AND DESIGN IN SEISMIC ZONES
S303.06.03Ders içeriği, doğal afetler, deprem olgusu, depremlerin oluşumu, deprem türleri, levha hareketleri, deprem zemin etkileşimi, zemin yapı etkileşimi, yapı davranışını etkileyen değişkenler, yatay ve düşey düzlem düzensizlikleri, yapılarda deprem risklerini belirleme yöntemleri, kentsel risk etmenleri, deprem etkilerinin imar planı kararları, kentsel tasarım ve mimari tasarım ile azaltılması, planlama ve kentsel tasarımda yönlendirici etmenler konularından oluşmaktadır.
MYL539MİMARLIKTA TARİH, KURAM VE ELEŞTİRİ
HISTORY, THEORY AND CRITICS IN ARCHITECTURE
S303.06.03Mimarlık tarihi, teorisi ve eleştirisi bağlamında, mimarlık kültürü geleneğinde tarih boyunca ortaya çıkan metodolojik yaklaşımları irdelemek ve bilgi üretimini sorgulamak, mimarlık disiplini dahilinde bilgi üretimini ve yazınının gelişimine katkıda bulunmak ve bu bağlamda, mimarlık disiplinini daha iyi anlamak, daha doğru anlatmak ve mimari bilgi üretimini daha geniş ve kapsamlı bir çerçeve dahilinde ele alabilmektir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MYL516İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ–II
ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN-II
Z244.06.06
MYL553MİMARLIK TEMEL ALANINDA BİLİMSEL YAZI METODOLOJİSİNDE TEMEL İLKELER
BASICS OF SCIENTIFIC NOTATION METHODOLOGIES IN THE FIELD OF ARCHITECTURE
Z303.06.03Dersin içeriğinde, araştırmacıların genel olarak ihtiyaç duydukları araştırma yapma ve tez yazma konularında sürece dair pratik bilgilerin paylaşılması ve kriterlere dair bilgi verilmesi konu olarak yer alır.Course addresses common topics raised by postgraduate level researchers rather than dealing with all aspects of the research process. Issues covered range from the practicalities of producing a journal article to the role of theory in research.
MYL595SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00
MYL530SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KENTSEL GELİŞME:KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
SUSTAINABLE GREEN URBAN DEVELOPMENT: CONCEPTUAL FRAMEWORK AND CASE STUDIES
S303.06.03Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir mekanlar: seçilen örnek uygulamalar / projeler üzerinden güncel kavramların çalışılması; ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin uygulanması: sürdürülebilir yeşil kentsel geliişmenin uygulanması için gerekli bilgi ve becerilerin anlaşılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.Urban development should be guided by a sustainable planning and management vision that promotes interconnected green space, a multi-modal transportation system, and mixed-use development. The common theme is to move towards low carbon / zero carbon development and eco-retrofitting. Diverse public and private partnerships should be used to create sustainable and liveable communities that protect historic, cultural, and environmental resources. In addition, policymakers, regulators and developers should support sustainable site planning and construction techniques that reduce pollution and create a balance between built and natural systems. New sustainable urban developments / re-developments should provide a variety of commercial, institutional, educational uses as well as housing styles, sizes and prices. The provision of foot-paths and private streets, connected to transit stops and an interconnected street network within these mixed-use developments provides mobility options and helps reduce pollution by reducing use of cars. Walking, bicycling, and other mobility options should be encouraged throughout the mixed-use neighbourhoods with easily accessed centres and edges. In this context, the Sustainable Green Urban Development: Conceptual framework and case studies MPhil Unit brings together three key interrelated aspects of sustainable urbanism: •concept of sustainability: a focus on the evolving concepts of sustainability over time and the current thinking and debates on urban sustainable development from policy, research and practice perspectives; •sustainable places: the study of current concepts through the selected case studies and projects; and •delivering sustainable urban development: understanding of the skills and knowledge required to deliver sustainable green urban development.
MYL534KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
URBAN DESIGN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE
S303.06.03Kentsel yerleşmelerde yapılı çevreyi oluşturan unsurlar ve kentsel mekânlar. Kamusal dış mekân tasarımına yönelik temel ilkeler. Kamuya açık alanların organizasyonu ve tasarımı. Tasarım rehberleri ve işlevleri Seçilmiş kentsel tasarım projelerinin tanıtılması, değerlendirilmesi.Elements of the built environment and urban spaces in urban settlements, The basic principles for the design of outdoor public places, Organization and design of public spaces, Evaluation and the introduction of the urban design projects with selected design guides and the functions.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.