English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR525HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ
HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ
Z303.06.03Harekete etkiyen kuvvetleri ve kuvvetlerin oluşturduğu biyomekaniksel değişiklikleri (Normal ve patolojik yürüyüş; columna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği; skolyoz, pelvis-kalça-diz-ayak bileği ve ayağın mekaniği ve patomekaniği; omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği) incelemek.The forces acting on the movement and the biomechanical changes caused by the forces (Normal and pathological gait; mechanics and pathomechanics of the vertebral column; scoliosis, mechanics and pathomechanics of the pelvis-hip-knee-ankle and foot; shoulder-arm complex, mechanics and pathomechanics of the elbow, wrist and hand) ) to examine.
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR544KLİNİK FİZYOTERAPİ
KLİNİK FİZYOTERAPİ
Z303.06.03Nörolojik , ortopedik , pediatrik , romatolojik , kardiyovasküler hastalıklar , protez ,ortez ve el rehabilitasyonu ile genel fizyoterapi alanlarında vaka sunumları ve literatür taramaları ile tartışma konularını kapsamaktadır.It covers the topics of discussion with case reports and literature reviews in the fields of neurological, orthopedic, pediatric, rheumatological, cardiovascular diseases, prosthetics, orthotics and hand rehabilitation and general physiotherapy.
SAG520DÖNEM PROJE DERSİ
DÖNEM PROJE DERSİ
Z000.03.00
FTR516KLİNİK FİZYOTERAPİ-II
CLINICAL PHYSIOTHERAPY-II
S303.06.03
FTR520FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI
FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI
S303.06.03Bu ders; AFO tanımı,Ortez gerektiren ayak patolojileri,Diz ortezleri,Kalça ortezleri,Ortez gerektiren diz ve kalça patolojileri,Olgu değerlendirme,Gövde ortezleri,Servikal ortezler,TLSO ve LSO gerektiren patolojiler,Olgu değerlendirme,Servikal ortez gerektiren patolojiler,Olgu değerlendirme,Üst ekstremite ortezleri,Üst ekstremite patolojileri ve olgu değerlendirme; konularını içermektedir.Bu ders; AFO tanımı,Ortez gerektiren ayak patolojileri,Diz ortezleri,Kalça ortezleri,Ortez gerektiren diz ve kalça patolojileri,Olgu değerlendirme,Gövde ortezleri,Servikal ortezler,TLSO ve LSO gerektiren patolojiler,Olgu değerlendirme,Servikal ortez gerektiren patolojiler,Olgu değerlendirme,Üst ekstremite ortezleri,Üst ekstremite patolojileri ve olgu değerlendirme; konularını içermektedir.
FTR523KLİNİK FİZYOTERAPİ -I
KLİNİK FİZYOTERAPİ -I
S303.06.03Bu ders; Kas iskelet sistemi hastalıklarında biomekanik yaklaşım,Mekanik bel ağrısı ve FTR, Boyun ağrıları ve FTR,Omuz ağrıları ve FTR,Torasik outlet sendromu ve klinik fizyoterapi,Temporomandibuler eklem problemlerinde FTR,Alt ekstremitenin bölgesel ağrılarında değerlendirme ve FTR yaklaşımları,Romatolojik hastalıklarda güncel fizyoterapi uygulamaları,Kırıklarda erken dönem klinik rehabilitasyon uygulamaları,Plastik cerrahi ve yanık sonrası klinik fizyoterapi uygulamaları,Ayna Tedavisi,Pediatrik nörolojide fizyoterapi,Kadın sağlığında koruyucu fizyoterapi yaklaşımları,Sağlıklı kişilerde kişiye özel egzersiz programlarının planlanması ve organizasyonu; konularını içermektedir.Biomechanical approach in musculoskeletal system diseases, Mechanical low back pain and FTR, Neck pain and FTR, Shoulder pain and FTR, Thoracic outlet syndrome and clinical physiotherapy, FTR in temporomandibular joint problems, Evaluation and FTR approaches in regional pain of the lower extremity, Current physiotherapy applications in rheumatological diseases, Early clinical rehabilitation applications in fractures, Clinical physiotherapy applications after plastic surgery and burns, Mirror Therapy, Physiotherapy in pediatric neurology, Preventive physiotherapy approaches in women's health, Planning and organization of personalized exercise programs in healthy people; includes topics.
FTR524İLERİ ELEKTROTERAPİ
İLERİ ELEKTROTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Fizyoterapide elektrofiziksel ajan kullanımı,Elektrofiziksel ajanların etkileri,Ekstracorporeal şok dalga tedavisi,Biofeedback tedavisi ve etkileri,Tüm vücut vibrasyon terapisi,Lazer ve etkileri,Rus akımlar ve Ultra reiz akımlar,Magnetik alan ve transkranyal Magnetik stimülasyon,Nöromüsküler elektrik stimülasyon,Kranyal elektrik stimülasyon,Pnömatik kompresyon tedavisi, Matriks Ritm Tedavisi,Özel durumlarda elektrofiziksel ajanlar ile tedavi: pediatrik ve yaşlı bireyler,Özel durumlarda elektrofiziksel ajanlar ile tedavi: Onkolojik hasta; konularını içermektedir.Course Content This course; Use of electrophysical agents in physiotherapy, Effects of electrophysical agents, Extracorporeal shock wave therapy, Biofeedback therapy and its effects, Whole body vibration therapy, Laser and its effects, Russian currents and Ultra reiz currents, Magnetic field and transcranial magnetic stimulation, Neuromuscular electrical stimulation, Cranial electrical stimulation, Pneumatic compression therapy, Matrix Rhythm Therapy, Treatment with electrophysical agents in special cases: pediatric and elderly individuals, Treatment with electrophysical agents in special cases: Oncological patient; includes topics.
FTR526SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN CEREBROVASCULAR DISEASES
S303.06.03
FTR527MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ
MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ
S303.06.03Bu ders; Maniplatif terapi için tanı prensipleri,Maniplatif terapi prensipleri,Periferik eklemlerde analiz ve değerlendirme yöntemleri ve manuel teknikler,Üst ekstermitede analiz ve manipulatif teknikler,Alt ekstremitede analiz ve manipulatif teknikler,Cervical bölge değerlendirme ve maniplatif uygulamalar,Vaka Çalışması,Thoracal bölge değerlendirme ve maniplatif teknikler,Spinal maniplasyonun mekanik etkileri,Spinal maniplasyonla oluşan fizyolojik ve nöromuskuler etkiler,Vertebral kolon ağrısında klinik yönetim ve spinal mobilizasyon,Myofasial gevşetme teknikleri,Trigger nokta uygulaması,Mullıgan , Maitland ve Mc Kenzie tekniklerini genel inceleme; konularını içermektedir.Diagnostic principles for manipulative therapy, Principles of manipulative therapy, Analysis and evaluation methods and manual techniques in peripheral joints, Analysis and manipulative techniques in the upper extremity, Analysis and manipulative techniques in the lower extremity, Cervical region evaluation and manipulative applications, Case Study, Thoracic region evaluation and manipulative techniques ,Mechanical effects of spinal manipulation, Physiological and neuromuscular effects caused by spinal manipulation, Clinical management and spinal mobilization in vertebral column pain, Myofascial release techniques, Trigger point application, General review of Mulligan, Maitland and Mc Kenzie techniques; includes topics.
FTR528ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ
PHYSIOTHERAPY IN RHEUMATOLOGICAL DISEASES
S303.06.03Bu ders; Romatizmal hastalık kavramına bakış,Romatizmal hastalıklarda kas ve eklemlerin klinik değerlendirme, anamnez ve testleri,Fibromyalji ve polimyaljiya romatika,Pediatrik romatolojik hastalıklar,Periartiküler romatolojik hastalıklar,Romatoid Artrit ve Osteoartrit,Spondilartropatiler,Sistemik Lupus Eritematozus ve Sistemik Skleroz,Romatizmal hastalıklarda esneklik ve kondüsyon egzersizleri,Romatizmal hastalıklarda aerobik egzersizler ve vücut farkındalığı,Romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları,Romatizmal hastalıklar ve splintleme,Artrit semptomlarının tedavisinde termal ve elektrofiziksel ajanlar,Romatizmal hastalıklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.This course; Overview of the concept of rheumatic disease, Clinical evaluation, anamnesis and tests of muscles and joints in rheumatic diseases, Fibromyalgia and polymyalgia rheumatica, Pediatric rheumatological diseases, Periarticular rheumatological diseases, Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis, Spondyloarthropathies, Flexibility in Systemic Lupus Erythematosus and Systemic Sclerosis, Exercises in Systemic Lupus Erythematosus and Systemic Sclerosis ,Aerobic exercises and body awareness in rheumatic diseases, Physiotherapy and rehabilitation applications in rheumatic diseases, Rheumatic diseases and splinting, Thermal and electrophysical agents in the treatment of arthritis symptoms, Evaluation of quality of life in rheumatic diseases; includes topics.
FTR529KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ
KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kanıta dayalı çalışma,Kanıt hiyerarşisi, limitasyonları,Kanıta dayalı bilimsel çalışma tasarlama,Kanıtların değerlendirilmesi,Kanıtların aranması, elektronik veri tabanları,Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kanıta dayalı sonuç ölçümleri,Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kanıta dayalı sonuç ölçümleri,Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Kas-iskelet problemlerinde kanıta dayalı çalışmalar,Nörolojik rehabilitasyonda kanıta dayalı çalışmalar,Ortopedik rehabilitasyonda kanıta dayalı çalışmalar,Pediatrik rehabilitasyonda kanıta dayalı çalışmalar,Geriatrik rehabilitasyonda kanıta dayalı çalışmalar; konularını içermektedir.Evidence-based work in physiotherapy and rehabilitation, Evidence hierarchy and its limitations, Evidence-based scientific study design, Evaluation of evidence, Searching for evidence, electronic databases, Evidence-based outcome measures in physiotherapy and rehabilitation, Evidence-based outcome measures in physiotherapy and rehabilitation, Evidence-based treatment in physiotherapy and rehabilitation methods, Evidence-based treatment methods in physiotherapy and rehabilitation, Evidence-based studies in musculoskeletal problems, Evidence-based studies in neurological rehabilitation, Evidence-based studies in orthopedic rehabilitation, Evidence-based studies in pediatric rehabilitation, Evidence-based studies in geriatric rehabilitation; includes topics.
FTR530GERİATRİK FİZYOTERAPİ
GERIATRIC PHYSIOTHERAPY
S303.06.03Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikleri fonksiyonel değerlendirme yöntemleri ile değerlendirerek klinik karar verme sürecinin uygulanmasını sağlar.It provides the application of the clinical decision-making process by evaluating the physiological changes that occur with aging with functional assessment methods.
FTR531FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
S303.06.03Bu ders; İnceleme ve değerlendirme,Kas kuvvet ve gereçlerini değerlendirme,Normal eklem hareketinin ölçümü ve nöromüsküler etkileri,Kas gücü, endurans ve fonksiyonel değerlendirme,Plyometrik program planlama ve gereçleri,Plyometrik nöromüsküler prensipler,Proprioseptif değerlendirme,Yürümenin mekaniği ve gereçleri,İmmobilizasyonun etkileri,Terapatik egzersizin temel komponentleri,Kognitif değerlendirme,Denge ve koordinasyon değerlendirmesi,Yardımcı gereçlerle egzersiz,Swiss Balls ve Foamrollers uygulama; konularını içermektedir.This course; Examination and evaluation, Evaluation of muscle strength and equipment, Measurement of normal joint movement and its neuromuscular effects, Muscle strength, endurance and functional evaluation, Plyometric program planning and equipment, Plyometric neuromuscular principles, Proprioceptive evaluation, Mechanics and equipment of walking, Effects of immobilization, Basic therapeutic exercise components, Cognitive evaluation, Balance and coordination evaluation, Exercise with auxiliary equipment, Swiss Balls and Foamrollers application; includes topics.
FTR532TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON
TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON
S303.06.03Bu ders; Teknolojik Rehabilitasyon tanımı,Teknolojik Rehabilitasyon limitasyonları,Teknolojik Rehabilitasyonile ilgili kanıta dayalı bilimsel çalışma tasarlama,Teknolojik Rehabilitasyon Uygulama yöntemleri,Sanal gerçeklik ve fizyoterapi uygulamaları,Sanal gerçeklik ve fizyoterapi kanıta dayalı sonuç ölçümleri,Video Bazlı oyunlar ve fizyoterapi uygulamaları,Video Bazlı oyunlar ve fizyoterapi ve rehabilitasyonda kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Robotik sistemler ve fizyoterapi uygulamaları,Robotik sistmeler ve rehabilitasyonda kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Nörolojik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar,Ortopedik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar,Pediatrik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar,Geriatrik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar; konularını içermektedir.Course Content This course; Definition of Technological Rehabilitation, Limitations of Technological Rehabilitation, Designing evidence-based scientific studies on Technological Rehabilitation, Technological Rehabilitation Application methods, Virtual reality and physiotherapy applications, Virtual reality and physiotherapy evidence-based outcome measures, Video-based games and physiotherapy applications, Video-based games and physiotherapy and Evidence-based treatment methods in rehabilitation, Robotic systems and physiotherapy applications, Robotic systems and evidence-based treatment methods in rehabilitation, Evidence-based studies with technological rehabilitation in neurological rehabilitation, Evidence-based studies with technological rehabilitation in orthopedic rehabilitation, Evidence-based studies with technological rehabilitation in pediatric rehabilitation, Geriatric rehabilitation evidence-based studies with technological rehabilitation; includes topics.
FTR533NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Normal motor kontrol,Normal motor kontrol,Normal postüral kontrol,Postüral bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi,Postüral bozukluğu olan hastaların rehabilitasyonu,Hareket bozuklukları ve klinik değerlendirme,Hareket bozuklukları ve rehabilitasyonu,Tonus bozuklukları ve değerlendirilmesi,Tonus bozuklukları ve rehabilitasyonu,Duyu bozuklukları ve değerlendirilmesi,Duyu-Algı-Motor bütünleme yaklaşımı,Nöral Plastisite,Nörolojik rehabilitasyonda kullanılan teknolojik yenilikler,Robotik rehabilitasyon; konularını içermektedir.Course Content This course; Normal motor control, Normal motor control, Normal postural control, Evaluation of patients with postural disorders, Rehabilitation of patients with postural disorders, Movement disorders and clinical evaluation, Movement disorders and rehabilitation, Tone disorders and their evaluation, Tone disorders and rehabilitation, Sensory disorders and its evaluation, Sensory-Perception-Motor integration approach, Neural Plasticity, Technological innovations used in neurological rehabilitation, Robotic rehabilitation; includes topics.
FTR534KORUYUCU FİZYOTERAPİ
KORUYUCU FİZYOTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Yaşam stili tıbbı ve fizyoterapisi,Interdisipliner toplum tabanlı çalışmalar,Kronik hastalık riskleri ve bireysel kontrolü,Çalışanlarda yaralanmalardan koruma,Onkolojide koruyucu fizyoterapi,Spor yaralanmalarında koruyucu fizyoterapi,Vaka sunumu,Pediatrik koruyucu fizyoterapi,Yaşlılarda koruyucu fizyoterapi,Koruyucu fizyoterapide ergonomik düzenlemelerin yeri,Kanıta dayalı koruyucu fizyoterapi,Ulusal ve uluslarası düzeyde prevensiyon politikaları,Olgu örnekleri,Koruyucu tıp / fizyoterapi için elektronik sağlık kayıtları; konularını içermektedir.This course; Life style medicine and physiotherapy, Interdisciplinary community-based studies, Chronic disease risks and individual control, Protection from injuries in employees, Preventive physiotherapy in oncology, Preventive physiotherapy in sports injuries, Case report, Pediatric preventive physiotherapy, Preventive physiotherapy in the elderly, The place of ergonomic regulations in preventive physiotherapy, Evidence-based preventive physiotherapy, National and international prevention policies, Case examples, Electronic health records for preventive medicine / physiotherapy; includes topics.
FTR535OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON
S303.06.03Bu ders; Kadın genital organ anatomisi,Gebelik fizyolojisi,Ürogenital disfonksiyonlar,Gebelikte sık rastlanan problemler ve tedavisi,Prenatal egzersizler,Postnatal egzersizler,Prenatal eğitimde gevşeme egzersizleri,Ürojinekolojik değerlendirme,Ürojinekolojik fizyoterapi, İnkontinans fizyoterapisi, Elektroterapi modalitelerinin obstetrik ve jinekolojide kullanımı,Diastasis recti ve tedavisi,Obstetrik tadavide yeni yöntemler,Jinekolojik problemlerde yeni yöntemler; konularını içermektedir.This course; Anatomy of female genital organs, Physiology of pregnancy, Urogenital dysfunctions, Common problems in pregnancy and their treatment, Prenatal exercises, Postnatal exercises, Relaxation exercises in prenatal education, Urogynecological evaluation, Urogynecological physiotherapy, Incontinence physiotherapy, Use of electrotherapy modalities in obstetrics and gynectasis, treatment and rectidia New methods in obstetric treatment, New methods in gynecological problems; includes topics.
FTR536İLERİ ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
ADVANCED ORTHOPEDIC REHABILITATION
S303.06.03Bu ders; Rotator Cuff Lezyonlarında Tedavi Yöntemleri,Ön Çapraz Bağ yaralanmalarında Tedavi Yaklaşımları,Lumbal Disk Hernilerinde Tedavi yaklaşımları,Ayak bileği burkulmalarında güncel fizyoterapi yaklaşımları,Medial ve Lateral Epikondilit tedavisinde güncel fizyoterapi yaklaşımları,Graston Tekniği,Sporcularda Performans parametrelerinin değerlendirilmesi ve artırılmasına yönelik tedavi yaklaşımları,Kalça artroplastilerinde tedavi yaklaşımları,Diz artroplastilerinde tedavi yaklaşımları,Ders konularının kapsamında güncel makalelerin tartışılması,Recovery,Ders konularının kapsamında güncel makale sunumu,Ders konularının kapsamında güncel makale sunumu,Ders konularının kapsamında güncel makale sunumu; konularını içermektedir.Course Content This course; Treatment Methods in Rotator Cuff Lesions, Treatment Approaches in Anterior Cruciate Ligament Injuries, Treatment Approaches in Lumbal Disc Hernias, Current physiotherapy approaches in ankle sprains, Current physiotherapy approaches in the treatment of Medial and Lateral Epicondylitis, Graston Technique, Treatment approaches to evaluate and increase performance parameters in athletes, Hip arthroplasty treatment approaches, Treatment approaches in knee arthroplasty, Discussion of current articles within the scope of course topics, Recovery, Current article presentation within the scope of course topics, Current article presentation within the scope of course topics, Current article presentation within the scope of course topics; includes topics.
FTR537KARDİYO-PULMONER REHABİLİTASYON
KARDİYO-PULMONER REHABİLİTASYON
S303.06.03Kardiyoulmoner rehabilitasyonun tanım ve kavramları,2. kardiyoulmoner rehabilitasyonda olgu seçimi,3. Egzersiz fizyolojisi ve kardiyopulmoner ilişkiler,4. Periferik kas eğitimi,5. Solunum fizyoterapisi:Solunum egzersizleri,solunum kas eğitimi,bronşiyal hijyen teknikleri,6. Özel durumlarda kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları:KOAH,Astım,NM hastalıklar, göğüs duvarı deformiteleri,İAH,AC Tx,KF,pre-postoperatif olgular,yoğun bakım olguları,AC Ca.,7. kardiyopulmoner rehabilitasyonda hasta eğitimi,8. kardiyopulmoner rehabilitasyonda psikososyal değerlendirme,9. Kronik AC hastalarında nutrisyonel değerlendirme,10. KOAH’da uzun süreli oksijen tedavisi,11. Evde uzun süreli noninvaziv mekanik ventilasyon,12. kardiyopulmoner rehabilitasyonda sigara bırakmanın önemi,13. AC hastalıklarında son dönem fizyoterapi yaklaşımları,14. Çocuk ve erişkin AC hastalarında karşılaştırmalı KPR.; konularını içermektedir.Definitions and concepts of cardioulmonary rehabilitation,2. case selection in cardioulmonary rehabilitation, 3. Exercise physiology and cardiopulmonary relationships,4. Peripheral muscle training, 5. Respiratory physiotherapy: Respiratory exercises, respiratory muscle training, bronchial hygiene techniques, 6. Cardiopulmonary rehabilitation applications in special cases: COPD, Asthma, NM diseases, chest wall deformities, ILD, AC Tx, CF, pre-postoperative cases, intensive care cases, AC Ca., 7. patient education in cardiopulmonary rehabilitation,8. psychosocial evaluation in cardiopulmonary rehabilitation,9. Nutritional assessment in chronic AC patients,10. Long-term oxygen therapy in COPD, 11. Long-term noninvasive mechanical ventilation at home,12. The importance of smoking cessation in cardiopulmonary rehabilitation,13. End-stage physiotherapy approaches in AC diseases,14. Comparative CPR in pediatric and adult AC patients; includes topics.
FTR538ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ
ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Kanser biyolojisi,Kanser rehabilitasyonunda genel konsept,Multidisipliner rehabilitasyon ekibi,Fonksiyonel değerlendirme,Kanserin sistemik etkileri,Meme kanseri ve rehabilitasyonu, Baş ve boyun kanserlerinde rehabilitasyon,Muskuloskeletal sistem kanserleri ve rehabilitasyonu,Kanser sendromları ve rehabilitasyonunda muskuloskeletal yetersizlikler,Primer ve sekonder santral ve periferal sinir sistemi tümörleri, Kanser rehabilitasyonunda holistik yaklaşımlar,Kanser olgularında alternatif tıp,Kanser enstitüleri, kampanya ve raporları / Kanserde risk değerlendirme,Kanserde kanıta dayalı fizyoterapi araştırmaları; konularını içermektedir.This course; Cancer biology, General concept in cancer rehabilitation, Multidisciplinary rehabilitation team, Functional evaluation, Systemic effects of cancer, Breast cancer and rehabilitation, Rehabilitation in head and neck cancers, Musculoskeletal system cancers and rehabilitation, Musculoskeletal deficiencies in cancer syndromes and rehabilitation, Primary and secondary central and peripheral nerves system tumors, Holistic approaches in cancer rehabilitation, Alternative medicine in cancer cases, Cancer institutes, campaigns and reports / Risk assessment in cancer, Evidence-based physiotherapy research in cancer; includes topics.
FTR539PEDİATRİK FİZYOTERAPİ
PEDİATRİK FİZYOTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı,Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene,Mental ve motor gelişim basamakları,Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri,,Riskli bebek kavramı,Gelişimsel değerlendirme:,Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme,Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım,Serebral palsi,Nöbet ve Epilepsi,Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım,Nöromusküler hastalıklar,Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,,Otizm ve nörolojik bulgular,Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri,Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması; konularını içermektedir.Development and structure of the nervous system, Neurological evaluation: History and examination, Mental and motor development stages, Basic principles of education in infants and children, Concept of risky infant, Developmental evaluation: Developmental Screening Tests and Psychometric Evaluation, Motor and mental developmental delay: Definition and approach,Cerebral palsy,Seizure and Epilepsy,Neurometabolic/Norodegenerative Disease Groups with examples,Neuromuscular diseases,Mental and Neuropsychological Problems in Children: Attention deficit hyperactivity disorder,,Autism and neurological findings,Language and Speech Delays in Children,Teamwork in Neurological Diseases; includes topics.
FTR540İLERİ MUSKULOSKELETAL MUAYENE VE DEĞERLENDİRME
İLERİ MUSKULOSKELETAL MUAYENE VE DEĞERLENDİRME
S303.06.03Bu ders; Muskuloskeletal sistem oluşumları,Motor kontrol Segmental motor inervasyon,Genel fiziksel değerlendirme,Muskuloskeletal sistem değerlendirmesi,Omurga ve ekstremitelerin bölgesel değerlendirilmesi,Spinal mobilite,Postüral varyasyonlar,Genel problemler,Omurga ve pelvis,Üst ekstremite,Alt ekstremite,Akut kas-iskelet ağrıda yaklaşım,Kronik ağrıda yaklaşım,Koruyucu ve önleyici yaklaşımlar; konularını içermektedir.This course; Formations of the musculoskeletal system, Motor control Segmental motor innervation, General physical assessment, Musculoskeletal system assessment, Regional assessment of the spine and extremities, Spinal mobility, Postural variations, General problems, Spine and pelvis, Upper extremity, Lower extremity, Approach in acute musculoskeletal pain, Approach in chronic pain, Protective and preventive approaches; includes topics.
FTR541İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
S303.06.03Bu ders; Egzersizlerin sınıflandırılması ve biyoenerjisi,Kalp-damar sisteminin egzersize uyumu,Solunum sisteminin egzersize uyumu,Sinir-kas sisteminin egzersize uyumu,Kan ve egzersize uyumu,Endokrin sistem ve egzersize uyumu,Genel tekrar,Farklı ısı koşullarında egzersizlere uyumlar,Hipo ve hiperbarik koşullarındaki egzersizlere uyumlar,Egzersiz için kontrendikasyonlar ve kısıtlayıcı koşullar,Laboratuar ve saha koşullarında egzersiz testleri,Sporcu beslenmesi ve ergojenik maddeler,Sporda doping ve sür-antrenman,Genel tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.This course; Classification and bioenergy of exercises, Adaptation of cardiovascular system to exercise, Adaptation of respiratory system to exercise, Adaptation of neuromuscular system to exercise, Adaptation of blood and exercise, Endocrine system and adaptation to exercise, General repetition, Adaptation to exercises in different temperature conditions, Adaptations to exercises in hypo and hyperbaric conditions ,Contraindications and restrictive conditions for exercise,Exercise tests in laboratory and field conditions,Athlete nutrition and ergogenic substances,Doping and over-training in sports,General review and discussion; includes topics.
FTR542EVDE BAKIM HİZMETLERİ
EVDE BAKIM HİZMETLERİ
S303.03.03Bu ders; Tanışma Ve Dersin TanıtımıDers öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması,Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişimi ve ÖnemiEvde Bakım Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları,Evde Bakım İçin Kullanılan ModellerEvde Bakımda Kalite ve StandartlarDökümantasyon ve Bakım Planı,Kronik Hastalıklar Ve Evde Bakım(Solunum Sistemi Hastalıkları, Kalp Hastalıkları, Demans),Kronik Hastalıklar Ve Evde Bakım(Diyabet, Artrit, Kanser),Evde Bakımda Çocukların DeğerlendirilmesiDoğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Evde Bakım Hizmetleri,Özel Durumlarda Evde Bakım (Kolostomi, Yara Bakımı, İnfüzyon Tedavisi, Beslenme),Engelli Bireylerde Evde Bakım,Evde Bakımda Aile Eğitimi,Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü ,Evde Bakımda İletişim Ve Kişilerarası İlişkiler,Evde Bakımda Etik Durumlar,Evde Bakımda Teletıp Uygulamaları,Evde Bakımda Teletıp UygulamalarıGüvenli ÇevreDersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
FTR543SPOR FİZYOLOJİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
S303.06.03
FTR545BEL BOYUN SAĞLIĞINDA EGZERSİZ ARAŞTIRMALARI
BEL BOYUN SAĞLIĞINDA EGZERSİZ ARAŞTIRMALARI
S303.06.03
FTR547AQUATİK REHABİLİTASYON
AQUATİK REHABİLİTASYON
S303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG520DÖNEM PROJE DERSİ
DÖNEM PROJE DERSİ
Z143.06.05
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.