English

FACULTY OF DENTISTRY-DENTISTRY (ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF DENTISTRY-DENTISTRY (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN105DEONTOLOGY AND ETHICS
DEONTOLOGY AND ETHICS
Z101.01.01The definition and principles of deontology and ethics. The principle of justice and respect for the principle of confidentiality, informed consent and information on the concept of human rights policy. Patient's rights in Turkey.
DEN106BEHAVIORAL SCIENCES
BEHAVIORAL SCIENCES
Z101.01.01Davranış Bilimleri dersinde davranış bilimlerinin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişim, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, sosyal gruplar, kişilik ve benlik, tutumlar ve önyargı konuları işlenecektir.
DEN111ORAL SIMULATION I
ORAL SIMULATION I
Z143.016.05Dental terminoloji, daimi dişlerin anatomisi, dişleri oluşturan farklı dokuların özellikleri, embraşür kavramı ve aproksimal diş ilişkileri, oklüzal ilişkiler ve oklüzyon dinamikleri. Manipülasyonda kullanılan el aletleri ve manipülatif teknikler. Total dişsiz ağızların anatomisi ve protetik hazırlıklar.Dental terminology, anatomy of permanent teeth, properties of different tissues forming teeth, concept of impregnation and approximal tooth relations, occlusal relations and occlusion dynamics. Hand tools and manipulative techniques used in manipulation. Anatomy of total edentulous mouth and prosthetic preparations.
DEN165BIOSTATISTICS AND RESERCH METHODOLOGY
BIOSTATISTICS AND RESERCH METHODOLOGY
Z101.02.01Basic knowledge of statistics, Determination of mode, median, standard deviation and mean Research planning and methodology
DEN175DENTAL MATERIALS-I
DENTAL MATERIALS-I
Z101.02.01
DEN181BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I
Z6810.022.014
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN220ORAL SIMULATION-II
ORAL SIMULATION-II
Z254.016.07TOTAL PROTEZLER HAREKETLI BOLUMLU PROTEZLER SABIT PROTEZ ( KRON)
DEN221ORAL SIMULATION-III
ORAL SIMULATION-III
Z154.016.06
DEN230BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II
Z61212.023.018
DEN240EMERGENCY MEDICAL CARE-I
EMERGENCY MEDICAL CARE-I
Z101.02.01
DEN280PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY
PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY
Z101.01.01
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN281GENETICS IN DENTISTRY
GENETICS IN DENTISTRY
S101.01.01
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN270STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS
STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS
S101.01.01
SINIF: 3 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN320 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I
Z324.05.05
DEN330 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III
Z488.019.012
DEN336ENDODONTICS-I
ENDODONTICS-I
Z143.06.05
DEN340DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I
Z122.03.03
DEN346ORTHODONTICS-I
ORTHODONTICS-I
Z101.02.011. Will be able to explain the definition and history of orthodontics 2. Will be able to interpret the issues related to growth and development. Discuss the relationship between growth and orthodontic treatment 3. Discusses the development of the lower and upper jaws in the prenatal and postnatal periods. 4. Explain the development of the dental system. Defines tooth eruption times. 5. Will be able to interpret the physiology and functions of the structures that make up the chewing system. 6. Will be able to explain the definition and etiology of orthodontic anomalies. 7. will be able to interpret radiological examinations used in orthodontics. Defines the points and planes used in cephalometric analysis. Performs cephalometric analysis. Discusses the results of cephalometric analysis. 8. Interprets growth and development stages with hand-wrist radiographs. 9. Performs model analysis.
DEN356PEDODONTICS-I
PEDODONTICS-I
Z132.04.04
DEN370PROSTHETIC DENTISTRY-I
PROSTHETIC DENTISTRY-I
Z143.05.05
DEN380RESTORATIVE DENTISTRY-I
RESTORATIVE DENTISTRY-I
Z143.06.05
DEN390PERIODONTOLOGY-I
PERIODONTOLOGY-I
Z143.06.05Periodonsiyumu oluşturan dokuların anatomik ve histoloji özellikleri, periodontal hastalığın başlamasında ve gelişmesinde rol oynayan lokal ve sistemik faktörler, geçmişten günümüze periodontal hastalıkların sınıflamaları ve periodontal indeks sistemleri, dişeti iltihabı ve yayılım yolları, periodontal hastalıklar ve cerrahi olmayan periodontal tedaviler.Anatomical and histologic features of the tissues that make up the periodontium, local and systemic factors that play a role in the onset and development of periodontal disease, classifications of periodontal disease from past to present and periodontal index systems, gingival inflammation and pathways, periodontal diseases and nonsurgical periodontal treatments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN376 TOPOGRAPHIC HEAD AND NECK ANATOMY
TOPOGRAPHIC HEAD AND NECK ANATOMY
F202.02.02
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN303 NUTRITION
NUTRITION
F101.01.01
DEN398 HISTORY OF DENTISTRY
HISTORY OF DENTISTRY
F101.01.01
SINIF: 4 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN416ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY II
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY II
Z446.08.08
DEN426DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY II
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY II
Z143.04.05
DEN436ENDODONTICS-II
ENDODONTICS-II
Z143.04.05
DEN446ORTHODONTICS-II
ORTHODONTICS-II
Z143.04.05
DEN456PEDODONTICS-II
PEDODONTICS-II
Z143.04.05
DEN466PERIODONTOLOGY-II
PERIODONTOLOGY-II
Z143.04.05
DEN476PROSTHETIC DENTISTRY II
PROSTHETIC DENTISTRY II
Z244.08.06
DEN486RESTORATIVE DENTISTRY-II
RESTORATIVE DENTISTRY-II
Z143.04.05
DEN496CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE
CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE
Z202.04.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN491MEDICAL DENTISTRY MODULE I
MEDICAL DENTISTRY MODULE I
Z404.04.04
DEN403DENTAL PUBLIC HEALTH-I
DENTAL PUBLIC HEALTH-I
F143.04.05Epidemiyolojik kavramlar ve araştırma metodolojisi,bilimsel kritik okuma, kanıta dayalı diş hekimliği kavramı, çürük ve periodontal hastalık epidemiyolojisi ve korunma yöntemleri, sağlık ekonomisinde ağız sağlığının yeri, sağlık finansmanının yönlendirilmesi.Epidemiological terms and research metodology, critical reading of scientific articles, definition of evidence-based dentistry, epidemiology of tooth decays and periodontal diseases and preventive approaches, importance of oral health in health economy, financial administrations in dental health systems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN492MEDICAL DENTISTRY MODULE-II
MEDICAL DENTISTRY MODULE-II
Z404.04.04
DEN404DENTAL PUBLIC HEALTH-II
DENTAL PUBLIC HEALTH-II
F143.04.05Ağız sağlığıyla yakından ilişkili olan farklı hastalıkların ve durumların toplum sağlığı üzerine etkileri, diş hekimin bu durumları kontrol altına almadaki rolünün belirlenmesi, ağız sağlığı hizmetlerine ulaşma konusundaki eşitsizlikler ve bunların giderilmesine yönelik stratejiler, toplum sağlığının yönlendirilmesinde görsel medyanın önemi yer almaktadır.Effects of different diseases/disorders/situations associated with oral health on public health and determination of the role of the dentist taking control of this situation, inequalities regarding access to dental health and elimination strategies of this issue, importance of visual media on leading public health.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.