English

FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE (ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED1SK1ST GRADE COMMITTEE COURSES
1ST GRADE COMMITTEE COURSES
Z26830.040.034Temel birinci ve klinik öncesi ikinci yıl ve üçüncü yıl dersleri ardışık bloklar olarak yapılandırılmıştır. 1.SINIF KURUL DERSLERİ Ünitesinin içeriği: TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, TIBBİ BİYOKİMYA, BİYOFİZİK, BİYOİSTATİK, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ, FİZYOLOJİ, TIP EĞİTİMİNİN TEMELLERİ, TIBBİ BECERİLER, ANATOMİ, İLETİŞİM BECERİLERİ.Basic first and Pre-clinical second year, in other words and third year courses are structured as consecutive blocks. The contents of the 1ST GRADE COMMITTEE COURSES Unit includes: MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS, MEDICAL BIOCHEMISTRY, BIOPHYSICS, BIOSTATISTICS, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY, PHYSIOLOGY, MEDICAL EDUCATION BASICS, MEDICAL SKILLS, ANATOMY, COMMUNICATION SKILLS.
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BIL124INFORMATION TECHNOLOGIES - I
INFORMATION TECHNOLOGIES-I
Z202.02.02
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL125INFORMATION TECHNOLOGIES - II
INFORMATION TECHNOLOGIES-II
Z202.02.02
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED2SK2ND GRADE COMMITTEE COURSES
2ND GRADE COMMITTEE COURSES
Z361242.058.0482.SINIF KURUL DERSLERİ Ünitesinin içeriği: ANATOMİ, FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ, TIBBİ PATOLOJİ, TIBBİ BİYOKİMYA, BİYOFİZİK, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ, TIBBİ İNGİLİZCE, HALK SAĞLIĞI, BİYOSTATİSTİK, TIBBİ FARMAKOLOJİ, TIP TARİHİ ve ETİK.The contents of the Course Unit includes: ANATOMY, PHYSIOLOGY, HISTOLOGY and EMBRYOLOGY, MEDICAL PATHOLOGY, MEDICAL BIOCHEMISTRY, BIOPHYSICS, MEDICAL MICROBIOLOGY, MEDICAL ENGLISH, PUBLIC HEALTH, BIOSTATISTICS, MEDICAL PHARMACOLOGY, HISTORY OF MEDICINE and ETHICS.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED217NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE
NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE
S202.02.02Tanı, ilaç dağıtımı ve terapötikler için tıpta nanoteknolojinin prensipleri ve uygulamaları.Principles and applications of nanotechnology in medicine for diagnosis, drug delivery and therapeutics.
MED219BIOTECHNOLOGICAL DRUGS IN MEDICINE
BIOTECHNOLOGICAL DRUGS IN MEDICINE
S202.02.02biyoteknolojinin tanımı,Biyoteknolojik ilaçların ve biyobenzer ilaçların tanımı.. Rekombinant DNA teknolojisi uygulama alanları, gen klonlanması. monoklonal antikorlar, terapötik proteinler enzimler, aşılar,gibi biyoteknolojik kökenli ürünler . viral ve non-viral sistemler .Gen taşıyıcı sistemler,definition of biotechnology, definition of biotechnological drugs and biosimilar drugs. Application areas of recombinant DNA technology, gene cloning. products of biotechnological origin such as monoclonal antibodies, therapeutic proteins, enzymes, vaccines, viral and non-viral systems. gene carrier systems,
MED221NUTRITION
NUTRITION
S202.02.02Beslenme tanımı, beslenme önemi, besin ögeleri, besin piramidi, beslenme ve sağlık ilişkisiDefinition of nutrition, importance of nutrition, nutritional elements, food pyramid, relationship between nutrition and health
MED223MEDICINE AND VISUAL ARTS
MEDICINE AND VISUAL ARTS
S112.02.02Ders ünite içerikleri: Öğrencilerle tanışma ve dersin amacı, işlenme şekli, Sanatın tanımı, sanat toplum için neden gereklidir? Konunun tartışılması, Sanat ve Tıp ilişkisi bağlamında Leonardo Da Vinci, Leonardo Da Vinci ve anatomi çalışmaları üzerine görseller üzerinden anlatım, Rembrandt Harmenszoon van Rijn ve resim üzerinden Anatomi çalışmaları, Fotoğraf nedir, Organik göz ve mekanik göz arasındaki işlev farkının tanımı.The course unit contents: Meeting the students and the purpose of the lesson, the way it is taught, Definition of art, why is art necessary for society? Discussion of the subject, Leonardo Da Vinci in the context of the relationship between Art and Medicine, Lecture on Leonardo Da Vinci and his anatomy studies through visuals, Anatomy studies through Rembrandt Harmenszoon van Rijn and painting, What is a photography, Definition of the difference in function between the organic eye and the mechanical eye. Photo camera, Color and vision relationship, Scientific photography. Electron Microscope and photography, Molecular Biology and Genetics MS thesis student cell photos and diagnosis, Operator Doctor Temel TACAL. Photography art and medicine.
SINIF: 3 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED3SK3RD GRADE COMMITTEE COURSES
3RD GRADE COMMITTEE COURSES
Z402050.058.0603. SINIF KURUL DERSLERİ Ünitesinin içeriği: Pediatri, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı, Dahiliye, İleri Tıp İngilizcesi, Jinekoloji ve Kadın Doğum, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Beceriler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Tıbbi Patoloji, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyodiagnostik, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Tıp Tarihi ve Etik, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Nöroloji ve Psikiyatri.The contents of the 3RD GRADE COMMITTEE COURSES Unit includes: Pediatrics, General Surgery, Public Health, Internal Medicine, Advanced Medical English, Gynecology and Obstetrics, Medical Pathology, Medical Skills, Medical Biochemistry, Medical Pharmacology, Medical Genetics, Medical Microbiology, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Cardiology, Otorhinolaryngology, Medical Pathology, Dermatology, Physical Therapy and Rehabilitation, Radiodiagnostic, Anesthesiology and Reanimation, History of Medicine and Ethics, Urology, Neurosurgery, Neurology and Psychiatry.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED311HEALTHCARE MANAGEMENET
HEALTHCARE MANAGEMENET
S202.02.02Dersin içeriği: HC yönetimine genel bakış, Liderlik, Yönetim ve Motivasyon, Örgütsel Yönetim ve Yönetim Düşüncesi, Stratejik Planlama Sağlık Pazarlaması, Kalite Geliştirme Temelleri, Bilgi Teknolojisi, HC ve Sağlık Sigortasının Finansmanı, Maliyetleri ve Gelirleri Yönetme, İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetimi, Takım çalışması, Etik ve Hukuk.The course unit content includes: Overview of HC management, Leadership, Management and Motivation, Organizational Management and Management Thinking, Strategic Planning, Healthcare Marketing, Quality Improvement Basics, Information Technology, Financing HC and Health Insurance, Managing Costs and Revenues, Strategic Management of Human Resources, Teamwork, Ethics and Law.
MED313MEDICAL TERMINOLOGY
MEDICAL TERMINOLOGY
S202.02.02
MED315ISTANBUL CITY HISTORY
ISTANBUL CITY HISTORY
S122.02.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED401INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
Z81013.015.018INTERNAL DISEASES INTERNSHIP course content: Internal medicine internship introduction and principles, Anamnesis, Approach to the Patient with Abdominal Pain, General condition examination-1, General condition examination-2, Inspection and skin, nail, mucosa examination-1, Inspection and skin, nail, mucosa examination-2, Head, face, neck, LAP and extremity examination-1, Head, face, neck, LAP and extremity examination-2, Prescribing-1, Prescribing-2, Gastrointestinal system examination-1, Gastrointestinal system examination -2, Geriatric syndromes (dementia, depression, delirium), Geriatric syndromes (Fragility, sarcopenia, fall, urinary incontinence), Gastritis and Gastroesophageal Reflux, Classification of anemias, Iron deficiency anemia/thalassemias, Palliative care in the elderly, Anemia of chronic disease, Megaloblastic anemias, Nutrition in the elderly , Peptic Ulcer, Cancer epidemiology and etiology, Management of drug use in the elderly, Gastrointestinal System Bleeding, Cancer Screening & Early Diagnosis-1, Cancer Screening & Early Diagnosis-2, Approach to Joint Pain, Pituitary Diseases-1, Pituitary Diseases-2, Liquid Electrolyte balance disorders, Functional GIS Diseases, Diagnostic tests in gastroenterology, Adrenal diseases, Acid-base balance disorders-1,Acid-base balance disorders-2, Esophageal diseases, Approach to the patient with acid, Hirsutism and virilism syndromes, Hypogonadisms, Paraneoplastic syndromes- 1, Paraneoplastic syndromes- 2, Hemolytic anemias, Bleeding disorders and Thrombocytopenias, Plasma cell diseases, Lipid metabolism, Approach to the patient with proteinuria , Chronic diarrhea, Acute leukemia-1, Acute leukemia-2, Diabetic nephropathy, Approach to the patient with metabolic syndrome, Oncological emergencies- 1, Oncological emergencies- 2, Acute hepatitis Chronic hepatitis, Obesity, Non-alcoholic liver diseases, Diabetes mellitus-1, Diabetes mellitus-2, Chronic leukemia-1, Chronic leukemia-2, Glomerulonephritis, Chronic myeloproliferative diseases (CMPD), Lymphoproliferative diseases, Metabolic bone diseases, Acute pancreatitis, Chronic pancreatitis, Endocrine hypertension, Complications and management of diabetes-1, Complications of diabetes and management-2, Blood transfusion, Malabsorption syndromes-1, Malabsorption syndromes-2, Rheumatoid arthritis, Case report 1, Case report 2, Case report 3, Case report 4, Bone marrow deficiencies and Aplastic Anemia, Anticoagulant treatments, Portal hypertension and cirrhosis -1, Acute renal failure, Chronic renal failure, Portal hypertension and cirrhosis-2, Inflammatory bowel diseases (IBD)-1, Inflammatory bowel diseases (IBD)-2, Hypothyroidism and thyroiditis, Inflammatory Muscle Diseases and Systemic Sclerosis, Sjögren's Syndrome Vasculitis , Case report 5, Case report 6, Case report 7, Case report 8, Nodular goiter and thyroid cancers, Thyrotoxicosis, Systemic lupus erythematosus (SLE) and Antiphospholipid syndrome, FMF & Behçet's and Other Autoinflammatory Diseases, Hereditary kidney diseases, Interstitial kidney diseases, Parathyroid diseases-1, Parathyroid diseases-2, Gout and crystal arthropathies, Autoimmune liver diseases-1, Autoimmune liver diseases-2, Emergencies in nephrology, Renal replacement therapies, Case presentation 9.INTERNAL DISEASES INTERNSHIP course content: Internal medicine internship introduction and principles, Anamnesis, Approach to the Patient with Abdominal Pain, General condition examination-1, General condition examination-2, Inspection and skin, nail, mucosa examination-1, Inspection and skin, nail, mucosa examination-2, Head, face, neck, LAP and extremity examination-1, Head, face, neck, LAP and extremity examination-2, Prescribing-1, Prescribing-2, Gastrointestinal system examination-1, Gastrointestinal system examination -2, Geriatric syndromes (dementia, depression, delirium), Geriatric syndromes (Fragility, sarcopenia, fall, urinary incontinence), Gastritis and Gastroesophageal Reflux, Classification of anemias, Iron deficiency anemia/thalassemias, Palliative care in the elderly, Anemia of chronic disease, Megaloblastic anemias, Nutrition in the elderly , Peptic Ulcer, Cancer epidemiology and etiology, Management of drug use in the elderly, Gastrointestinal System Bleeding, Cancer Screening & Early Diagnosis-1, Cancer Screening & Early Diagnosis-2, Approach to Joint Pain, Pituitary Diseases-1, Pituitary Diseases-2, Liquid Electrolyte balance disorders, Functional GIS Diseases, Diagnostic tests in gastroenterology, Adrenal diseases, Acid-base balance disorders-1,Acid-base balance disorders-2, Esophageal diseases, Approach to the patient with acid, Hirsutism and virilism syndromes, Hypogonadisms, Paraneoplastic syndromes- 1, Paraneoplastic syndromes- 2, Hemolytic anemias, Bleeding disorders and Thrombocytopenias, Plasma cell diseases, Lipid metabolism, Approach to the patient with proteinuria , Chronic diarrhea, Acute leukemia-1, Acute leukemia-2, Diabetic nephropathy, Approach to the patient with metabolic syndrome, Oncological emergencies- 1, Oncological emergencies- 2, Acute hepatitis Chronic hepatitis, Obesity, Non-alcoholic liver diseases, Diabetes mellitus-1, Diabetes mellitus-2, Chronic leukemia-1, Chronic leukemia-2, Glomerulonephritis, Chronic myeloproliferative diseases (CMPD), Lymphoproliferative diseases, Metabolic bone diseases, Acute pancreatitis, Chronic pancreatitis, Endocrine hypertension, Complications and management of diabetes-1, Complications of diabetes and management-2, Blood transfusion, Malabsorption syndromes-1, Malabsorption syndromes-2, Rheumatoid arthritis, Case report 1, Case report 2, Case report 3, Case report 4, Bone marrow deficiencies and Aplastic Anemia, Anticoagulant treatments, Portal hypertension and cirrhosis -1, Acute renal failure, Chronic renal failure, Portal hypertension and cirrhosis-2, Inflammatory bowel diseases (IBD)-1, Inflammatory bowel diseases (IBD)-2, Hypothyroidism and thyroiditis, Inflammatory Muscle Diseases and Systemic Sclerosis, Sjögren's Syndrome Vasculitis , Case report 5, Case report 6, Case report 7, Case report 8, Nodular goiter and thyroid cancers, Thyrotoxicosis, Systemic lupus erythematosus (SLE) and Antiphospholipid syndrome, FMF & Behçet's and Other Autoinflammatory Diseases, Hereditary kidney diseases, Interstitial kidney diseases, Parathyroid diseases-1, Parathyroid diseases-2, Gout and crystal arthropathies, Autoimmune liver diseases-1, Autoimmune liver diseases-2, Emergencies in nephrology, Renal replacement therapies, Case presentation 9.
MED402CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
Z91014.015.019CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP course content: Introduction to Child Health and Diseases Internship, Common chromosomal anomalies, Screenings and growth monitoring in child health imaging-I, Scannings and growth monitoring in child health imaging-II, Holistic approach to the newborn and its mother after birth, Routine in Children Immunization, Vaccination in special cases, Neonatal jaundice, Respiratory problems in newborns, Hypoxic and mechanical birth traumas, Newborn infections, Liquid electrolyte therapy-I, Liquid electrolyte therapy-II, Acid-base balance disorders, Approach to a febrile child-I, Approach to a febrile child-II , Respiratory examination in children, Upper respiratory tract infections-I, Lower respiratory tract infections, Rashy infectious diseases of childhood-I, Rashy infectious diseases of childhood-II, Childhood tuberculosis, Basic concepts in nephrology-I, Basic concepts in nephrology-II, Nephrotic syndrome and acute poststreptococcal glomerulonephritis, Acute kidney injury, Hypertension, Approach to anemia and evaluation of complete blood count-I, Approach to anemia-II, Iron deficiency and iron prophylaxis in children, Peripheral smear evaluation, Pediatric radiology – I, Pediatric radiology – II, Heart and Circulatory system examination, Cyanosis and congenital cyanotic heart diseases, Acyanotic heart diseases, Heart failure, Basic ECG, Approach to urgent arrhythmias with examples, Acute rheumatic fever, Approach to syncope and chest pain, Allergic skin diseases in children (urticaria and angioedema), Respiratory allergies (allergic rhinitis and asthma), Acute and chronic treatment of respiratory allergies, Approach to allergic emergencies, Dermatitis (atopic, contact, seborrheic, diaper), Neurological examination-I, Neurological examination-II, Central nervous system infections-I, Central nerve system infections-II, Febrile Convulsion and basic approach, Epilepsy and basic approach, Acute changes in consciousness and approach to unconscious child, Approach to hypotonic baby, Urinary tract infection, Urinary system stone disease, Familial Mediterranean fever in children, Henoch-Schönlein purpura and other vasculitis of childhood, Bleeding disorders and approach to the bleeding child, Bone marrow failure, Early diagnosis of childhood cancers, Childhood leukemias, Hodgin lymphoma and Non-Hodgin lymphoma, Abdominal mass and solid tumors, Oncological emergencies, Endocrine examination, Hypopituitarism, Adrenal insufficiency, Atypical genitalia and gender development disorders, Hypocalcemia and rickets, Diabetes Mellitus and its acute complications, Congenital hypothyroidism, Goiter and hyperthyroidism, Short stature, Gastrointestinal system symptoms, findings and physical examination, Breast milk and its benefits , Liver tests, Malnutrition management, Chronic diarrhea and malabsorption syndromes, Approach to common gastrointestinal problems, Bilirubin metabolism and cholestatic diseases, Acute and chronic hepatitis, Viral hepatitis, Acute gastroenteritis, Primary immune deficiencies-I, Primary immune deficiencies-II, Congenital metabolic Approach to diseases-I, Approach to congenital metabolic diseases-II, Rational use of antibiotics in pediatrics-I, Rational use of antibiotics in pediatrics-II, Evaluation of critical pediatric patients, Approach to poisoning in children, Basic and advanced life support in children, Approach to emergencies in newborns, Shock, Practice practice-based learning- 1, practice-based learning- 2, practice-based learning- 3, practice-based learning-CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP course content: Introduction to Child Health and Diseases Internship, Common chromosomal anomalies, Screenings and growth monitoring in child health imaging-I, Scannings and growth monitoring in child health imaging-II, Holistic approach to the newborn and its mother after birth, Routine in Children Immunization, Vaccination in special cases, Neonatal jaundice, Respiratory problems in newborns, Hypoxic and mechanical birth traumas, Newborn infections, Liquid electrolyte therapy-I, Liquid electrolyte therapy-II, Acid-base balance disorders, Approach to a febrile child-I, Approach to a febrile child-II , Respiratory examination in children, Upper respiratory tract infections-I, Lower respiratory tract infections, Rashy infectious diseases of childhood-I, Rashy infectious diseases of childhood-II, Childhood tuberculosis, Basic concepts in nephrology-I, Basic concepts in nephrology-II, Nephrotic syndrome and acute poststreptococcal glomerulonephritis, Acute kidney injury, Hypertension, Approach to anemia and evaluation of complete blood count-I, Approach to anemia-II, Iron deficiency and iron prophylaxis in children, Peripheral smear evaluation, Pediatric radiology – I, Pediatric radiology – II, Heart and Circulatory system examination, Cyanosis and congenital cyanotic heart diseases, Acyanotic heart diseases, Heart failure, Basic ECG, Approach to urgent arrhythmias with examples, Acute rheumatic fever, Approach to syncope and chest pain, Allergic skin diseases in children (urticaria and angioedema), Respiratory allergies (allergic rhinitis and asthma), Acute and chronic treatment of respiratory allergies, Approach to allergic emergencies, Dermatitis (atopic, contact, seborrheic, diaper), Neurological examination-I, Neurological examination-II, Central nervous system infections-I, Central nerve system infections-II, Febrile Convulsion and basic approach, Epilepsy and basic approach, Acute changes in consciousness and approach to unconscious child, Approach to hypotonic baby, Urinary tract infection, Urinary system stone disease, Familial Mediterranean fever in children, Henoch-Schönlein purpura and other vasculitis of childhood, Bleeding disorders and approach to the bleeding child, Bone marrow failure, Early diagnosis of childhood cancers, Childhood leukemias, Hodgin lymphoma and Non-Hodgin lymphoma, Abdominal mass and solid tumors, Oncological emergencies, Endocrine examination, Hypopituitarism, Adrenal insufficiency, Atypical genitalia and gender development disorders, Hypocalcemia and rickets, Diabetes Mellitus and its acute complications, Congenital hypothyroidism, Goiter and hyperthyroidism, Short stature, Gastrointestinal system symptoms, findings and physical examination, Breast milk and its benefits , Liver tests, Malnutrition management, Chronic diarrhea and malabsorption syndromes, Approach to common gastrointestinal problems, Bilirubin metabolism and cholestatic diseases, Acute and chronic hepatitis, Viral hepatitis, Acute gastroenteritis, Primary immune deficiencies-I, Primary immune deficiencies-II, Congenital metabolic Approach to diseases-I, Approach to congenital metabolic diseases-II, Rational use of antibiotics in pediatrics-I, Rational use of antibiotics in pediatrics-II, Evaluation of critical pediatric patients, Approach to poisoning in children, Basic and advanced life support in children, Approach to emergencies in newborns, Shock, Practice practice-based learning- 1, practice-based learning- 2, practice-based learning- 3, practice-based learning-
MED403GENERAL SURGERY INTERNSHIP
GENERAL SURGERY INTERNSHIP
Z345.08.07GENERAL SURGICAL INTERNSHIP course content: History of surgery and professional attitude in surgery, Liver benign neoplasms, Liver malignant neoplasms, Liver transplantation, Breast basic information, approach, diagnostic tools, Breast infections, special cases, Breast neoplasms (Benign, Malignant), Gallbladder and Benign diseases of the biliary tract, Gallbladder and bile duct neoplasms, Molecular and genomic surgery, Burns, Wound healing, hemostasis, transfusion, GIS basic information, complaints, diagnostic tools, approach, Benign diseases of the stomach duodenum (Peptic ulcer), Postgastrectomy problems, Stomach malignant neoplasms, Modern methods in surgery, GERD, diaphragmatic hernia, perioperative patient care, nutrition, Postoperative complications, infections in surgery, Shock, Esophageal motility disorders, Esophageal neoplasms, Systemic response and metabolic response to injury, Fluid management in surgery, acid base balance, Pancreas neoplasms, Adrenal diseases, Obesity surgery, Arterial vein diseases, Acute pancreatitis, Approach to thyroid nodules, Parathyroid diseases, Small intestine diseases, enteric fistulas, Mesenteric ischemia, Retroperitoneal and mesenteric diseases, Acute abdomen syndrome, Abdominal traumas, Benign diseases of the large intestine (Inflammatory intestinal diseases, diverticula), Benign anorectal diseases, Colon-rectum neoplasms, Spleen diseases, splenectomy indications and results, Abdominal wall hernias, GI bleeding, Ileus.GENERAL SURGICAL INTERNSHIP course content: History of surgery and professional attitude in surgery, Liver benign neoplasms, Liver malignant neoplasms, Liver transplantation, Breast basic information, approach, diagnostic tools, Breast infections, special cases, Breast neoplasms (Benign, Malignant), Gallbladder and Benign diseases of the biliary tract, Gallbladder and bile duct neoplasms, Molecular and genomic surgery, Burns, Wound healing, hemostasis, transfusion, GIS basic information, complaints, diagnostic tools, approach, Benign diseases of the stomach duodenum (Peptic ulcer), Postgastrectomy problems, Stomach malignant neoplasms, Modern methods in surgery, GERD, diaphragmatic hernia, perioperative patient care, nutrition, Postoperative complications, infections in surgery, Shock, Esophageal motility disorders, Esophageal neoplasms, Systemic response and metabolic response to injury, Fluid management in surgery, acid base balance, Pancreas neoplasms, Adrenal diseases, Obesity surgery, Arterial vein diseases, Acute pancreatitis, Approach to thyroid nodules, Parathyroid diseases, Small intestine diseases, enteric fistulas, Mesenteric ischemia, Retroperitoneal and mesenteric diseases, Acute abdomen syndrome, Abdominal traumas, Benign diseases of the large intestine (Inflammatory intestinal diseases, diverticula), Benign anorectal diseases, Colon-rectum neoplasms, Spleen diseases, splenectomy indications and results, Abdominal wall hernias, GI bleeding, Ileus.
MED404CARDIOLOGY INTERNSHIP
CARDIOLOGY INTERNSHIP
Z467.09.010CARDIOLOGY INTERNSHIP course content: Fundamentals of ECG and ECG Evaluation, Physical Examination (Cardiovascular and Systemic FM), Atherosclerosis and risk factors, Stable Angina Pectoris, Infective Endocarditis, Internship Definition, Symptoms and Anamnesis in Heart Diseases, Approach to Chest Pain and Dyspnea, Acute Coronary Syndromes (USAP-NSTEMI), Acute Coronary Syndromes (STEMI), Complications After Acute Coronary Syndrome, Cardiac conduction defects, Cardio-vascular drugs, Cardiomyopathies Pericarditis and Myocarditis, Cardiogenic Shock and its differential diagnosis, Atrial and Ventricular arrhythmias, Acute and Chronic Heart Failure, Aortic Valve Diseases and Treatments, Approach to Palpitations and Syncope, Mitral Valve Diseases and Treatment, Adult Congenital Heart Diseases, Interactive ECG, Hypertension Diagnosis and Treatment, Hypertensive Emergencies, Tricuspid Valve Diseases, Sudden Cardiac Death and CPR, Heart diseases during pregnancy, Pulmonary Embolism, Pulmonary HT, Interactive ECG.CARDIOLOGY INTERNSHIP course content: Fundamentals of ECG and ECG Evaluation, Physical Examination (Cardiovascular and Systemic FM), Atherosclerosis and risk factors, Stable Angina Pectoris, Infective Endocarditis, Internship Definition, Symptoms and Anamnesis in Heart Diseases, Approach to Chest Pain and Dyspnea, Acute Coronary Syndromes (USAP-NSTEMI), Acute Coronary Syndromes (STEMI), Complications After Acute Coronary Syndrome, Cardiac conduction defects, Cardio-vascular drugs, Cardiomyopathies Pericarditis and Myocarditis, Cardiogenic Shock and its differential diagnosis, Atrial and Ventricular arrhythmias, Acute and Chronic Heart Failure, Aortic Valve Diseases and Treatments, Approach to Palpitations and Syncope, Mitral Valve Diseases and Treatment, Adult Congenital Heart Diseases, Interactive ECG, Hypertension Diagnosis and Treatment, Hypertensive Emergencies, Tricuspid Valve Diseases, Sudden Cardiac Death and CPR, Heart diseases during pregnancy, Pulmonary Embolism, Pulmonary HT, Interactive ECG.
MED405GYNECOLOGY AND OBSTETRICS INTERNSHIP
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS INTERNSHIP
Z446.08.08Gynecology and Obstetrics Internship course content: Colposcopy, Normal labor management, 3rd Trimester Bleeding, Adolescent Gynecological Problems, Lower and Upper Genital System Infections, Approach to amenorrhea, Abnormal labor and operative deliveries, Functional and Mechanical Dystocia, Antepartum Evaluation, Multiple Pregnancies, Dysfunctional Uterine Bleeding, Labor Induction Methods, Ectopic Pregnancy Diagnosis and Treatment, Endometriosis-Etiology Symptoms and Management, Precancerous Lesions of the Endometrium and Endometrial Cancer, Ovarian Cancer, Early Pregnancy Bleeding and Abortus, Early Rupture of Membranes, Hypertensive Diseases in Pregnancy, Hirsutism and Hyperandrogenemia, Intrauterine Growth Retardation (IUGR), Evaluation of infertile couple, Treatment methods used in infertility treatment (IVF and vaccination), Intrapartum Fetal Evaluation, Intrauterine infections, Invasive and non-invasive prenatal screening and diagnosis methods, Preterm Labor and Tocolysis, Obstetric Ultrasonography, Pelvic pain, Pelvic organ prolapse diagnosis and treatment, Placenta and Amniotic Fluid Anomalies, Polycystic Ovary Syndrome, Postpartum Bleeding, Premenstrual Syndrome and Dysmenorrhea, Puberty and its anomalies, Puerperium, Approach to Recurrent Abortus, Sexual development disorders, Cervix Cancer, Situs and Presentation Anomalies, Diagnostic and Operative Hysteroscopy, Teratology and teratological agents, Trophoblastic Diseases, Approach to the patient with urinary incontinence, Vagina and vulva precancerous lesions, Approach to Adnexal Masses, Hyperemesis gravidarum, Rh Incompatibility in Pregnancy, Examination and diagnostic procedures in gynecology, Pregnancy and Diabetes, Family Planning methods and consultancy, Menopause and climacteric period, Benign and Precancerous Lesions of the Cervix and abnormal smear management, Gynecological tumor markers, Uterine Myomas and adenomyosis.Gynecology and Obstetrics Internship course content: Colposcopy, Normal labor management, 3rd Trimester Bleeding, Adolescent Gynecological Problems, Lower and Upper Genital System Infections, Approach to amenorrhea, Abnormal labor and operative deliveries, Functional and Mechanical Dystocia, Antepartum Evaluation, Multiple Pregnancies, Dysfunctional Uterine Bleeding, Labor Induction Methods, Ectopic Pregnancy Diagnosis and Treatment, Endometriosis-Etiology Symptoms and Management, Precancerous Lesions of the Endometrium and Endometrial Cancer, Ovarian Cancer, Early Pregnancy Bleeding and Abortus, Early Rupture of Membranes, Hypertensive Diseases in Pregnancy, Hirsutism and Hyperandrogenemia, Intrauterine Growth Retardation (IUGR), Evaluation of infertile couple, Treatment methods used in infertility treatment (IVF and vaccination), Intrapartum Fetal Evaluation, Intrauterine infections, Invasive and non-invasive prenatal screening and diagnosis methods, Preterm Labor and Tocolysis, Obstetric Ultrasonography, Pelvic pain, Pelvic organ prolapse diagnosis and treatment, Placenta and Amniotic Fluid Anomalies, Polycystic Ovary Syndrome, Postpartum Bleeding, Premenstrual Syndrome and Dysmenorrhea, Puberty and its anomalies, Puerperium, Approach to Recurrent Abortus, Sexual development disorders, Cervix Cancer, Situs and Presentation Anomalies, Diagnostic and Operative Hysteroscopy, Teratology and teratological agents, Trophoblastic Diseases, Approach to the patient with urinary incontinence, Vagina and vulva precancerous lesions, Approach to Adnexal Masses, Hyperemesis gravidarum, Rh Incompatibility in Pregnancy, Examination and diagnostic procedures in gynecology, Pregnancy and Diabetes, Family Planning methods and consultancy, Menopause and climacteric period, Benign and Precancerous Lesions of the Cervix and abnormal smear management, Gynecological tumor markers, Uterine Myomas and adenomyosis.
MED406CARDIOVASCULAR SURGERY INTERNSHIP
CARDIOVASCULAR SURGERY INTERNSHIP
Z122.05.03CARDIOVASCULAR SURGERY INTERNSHIP course content: Peripheral Artery Diseases-1 Acute Artery Occlusion, Peripheral Artery Diseases-2 Chronic Artery Diseases, Peripheral Artery Diseases-3 Carotid Artery Diseases, Peripheral Artery Diseases-4 Systemic Vascular Diseases Vasculitis, Vascular Traumas-Vascular injuries , Aortic Aneurysm, Aortic Dissections, Venous Diseases DVT-Cr. Venous insufficiency-thrombophlebitis, Coronary Artery Diseases, Pericardial Effusion and Tamponade, Vascular Malformations.CARDIOVASCULAR SURGERY INTERNSHIP course content: Peripheral Artery Diseases-1 Acute Artery Occlusion, Peripheral Artery Diseases-2 Chronic Artery Diseases, Peripheral Artery Diseases-3 Carotid Artery Diseases, Peripheral Artery Diseases-4 Systemic Vascular Diseases Vasculitis, Vascular Traumas-Vascular injuries , Aortic Aneurysm, Aortic Dissections, Venous Diseases DVT-Cr. Venous insufficiency-thrombophlebitis, Coronary Artery Diseases, Pericardial Effusion and Tamponade, Vascular Malformations.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.