English

FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE (ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED1SK1ST GRADE COMMITTEE COURSES
1ST GRADE COMMITTEE COURSES
Z26830.040.034Temel birinci ve klinik öncesi ikinci yıl ve üçüncü yıl dersleri ardışık bloklar olarak yapılandırılmıştır. 1.SINIF KURUL DERSLERİ Ünitesinin içeriği: TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, TIBBİ BİYOKİMYA, BİYOFİZİK, BİYOİSTATİK, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ, FİZYOLOJİ, TIP EĞİTİMİNİN TEMELLERİ, TIBBİ BECERİLER, ANATOMİ, İLETİŞİM BECERİLERİ.Basic first and Pre-clinical second year, in other words and third year courses are structured as consecutive blocks. The contents of the 1ST GRADE COMMITTEE COURSES Unit includes: MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS, MEDICAL BIOCHEMISTRY, BIOPHYSICS, BIOSTATISTICS, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY, PHYSIOLOGY, MEDICAL EDUCATION BASICS, MEDICAL SKILLS, ANATOMY, COMMUNICATION SKILLS.
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
BIL105INFORMATION TECHNOLOGIES-I
INFORMATION TECHNOLOGIES-I
S202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, MS Word, MS Powerpoint.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
BIL106INFORMATION TECHNOLOGIES-II
INFORMATION TECHNOLOGIES-II
S202.02.02İleri seviyede MS Word, MS Excel kullanımıUsing Advanced Word and Excel
SINIF: 2 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED2SK2ND GRADE COMMITTEE COURSES
2ND GRADE COMMITTEE COURSES
Z361242.058.0482.SINIF KURUL DERSLERİ Ünitesinin içeriği: ANATOMİ, FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ, TIBBİ PATOLOJİ, TIBBİ BİYOKİMYA, BİYOFİZİK, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ, TIBBİ İNGİLİZCE, HALK SAĞLIĞI, BİYOSTATİSTİK, TIBBİ FARMAKOLOJİ, TIP TARİHİ ve ETİK.The contents of the Course Unit includes: ANATOMY, PHYSIOLOGY, HISTOLOGY and EMBRYOLOGY, MEDICAL PATHOLOGY, MEDICAL BIOCHEMISTRY, BIOPHYSICS, MEDICAL MICROBIOLOGY, MEDICAL ENGLISH, PUBLIC HEALTH, BIOSTATISTICS, MEDICAL PHARMACOLOGY, HISTORY OF MEDICINE and ETHICS.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED214 RESEARCH TECHNIQUES
RESEARCH TECHNIQUES
S122.02.03Biyolojik numunelerden bileşenlerin ayrılması, tanımlanması ve saflaştırılması için kullanılan ıslak laboratuvar tekniklerinin prensipleri ve uygulamaları.Principles and applications of wet laboratory techniques used for seperation, identification and purification of the components from biological samples.
MED215ISTANBUL CITY HISTORY
ISTANBUL CITY HISTORY
S212.02.03Bu derste öğrencilere eşsiz İstanbul şehrinin tarihsel, dini, sanatsal ve toplumsal kültür gelişimi ile ilgili bilgi verilir.In this course, students are informed about the historical, religious, artistic and social cultural development of the unique city of Istanbul.
SINIF: 3 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED3SK3RD GRADE COMMITTEE COURSES
3RD GRADE COMMITTEE COURSES
Z402050.058.0603. SINIF KURUL DERSLERİ Ünitesinin içeriği: Pediatri, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı, Dahiliye, İleri Tıp İngilizcesi, Jinekoloji ve Kadın Doğum, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Beceriler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Tıbbi Patoloji, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyodiagnostik, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Tıp Tarihi ve Etik, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Nöroloji ve Psikiyatri.The contents of the 3RD GRADE COMMITTEE COURSES Unit includes: Pediatrics, General Surgery, Public Health, Internal Medicine, Advanced Medical English, Gynecology and Obstetrics, Medical Pathology, Medical Skills, Medical Biochemistry, Medical Pharmacology, Medical Genetics, Medical Microbiology, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Cardiology, Otorhinolaryngology, Medical Pathology, Dermatology, Physical Therapy and Rehabilitation, Radiodiagnostic, Anesthesiology and Reanimation, History of Medicine and Ethics, Urology, Neurosurgery, Neurology and Psychiatry.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MED311HEALTHCARE MANAGEMENET
HEALTHCARE MANAGEMENET
S202.02.02Dersin içeriği: HC yönetimine genel bakış, Liderlik, Yönetim ve Motivasyon, Örgütsel Yönetim ve Yönetim Düşüncesi, Stratejik Planlama Sağlık Pazarlaması, Kalite Geliştirme Temelleri, Bilgi Teknolojisi, HC ve Sağlık Sigortasının Finansmanı, Maliyetleri ve Gelirleri Yönetme, İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetimi, Takım çalışması, Etik ve Hukuk.The course unit content includes: Overview of HC management, Leadership, Management and Motivation, Organizational Management and Management Thinking, Strategic Planning, Healthcare Marketing, Quality Improvement Basics, Information Technology, Financing HC and Health Insurance, Managing Costs and Revenues, Strategic Management of Human Resources, Teamwork, Ethics and Law.
MED312ISTANBUL CITY HISTORY
ISTANBUL CITY HISTORY
S212.02.03Bu derste öğrencilere eşsiz İstanbul şehrinin tarihsel, dini, sanatsal ve toplumsal kültür gelişimi ile ilgili bilgi verilir.In this course, students are informed about the historical, religious, artistic and social cultural development of the unique city of Istanbul.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.