English

FACULTY OF EDUCATION-COMPUTER and INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-COMPUTER and INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BTE151EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Z223.05.04Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler, işletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, yardımcı yazılımların tanıtımı, kelime işlemci programlar, makrolar ve ileri düzey uygulamalar,elektronik tablolama programları,veri sunum programları, yayın tasarım programları, bilgisayar ve internette güvenlik.Main components of computer systems, ability to work effectively on operating systems, individuallization and mangement of system, introduction of helpful softwares, word processing programs , macros and advanced applications, electronic spreadsheet programs, data presentation programs, publication design programs, security at the computer and the internet.
BTE153BİLİŞİM VE MATEMATİK
INFORMATICS AND MATHEMATICS 
Z303.05.03Bu dersin içeriği, önermeler ve mantık; kümeler;bağıntılar ve fonksiyonlar; Boole Cebri ve modern mantık;bulanık mantık; sayılar teorisi; olasılık teorisi ; graf teorisi ve uygulamaları, matrisler; ağaçlar ve hiyerarşi;algoritma analizinden oluşmaktadır.This course covers thepropositions and logic of this ; the sets ;the relations and functions; Boolean Algebra and the modern logic;The fuzzy logic; the number theory; the probability theory; the graph theory and applications; the matrices;the trees and hierarchy; the algorithm analysis.
BTE155ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
BASICS OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Öğretime teknolojisinin gelişimi ve temel kavramlar tarihçe, kuramsal dayanaklar, tasarım modelleri, tasarım süreci, öğretim tasarısı ve uygulama projeler.Basic concepts of education History Theoretical foundations Design Models Design Process Education bill and the application
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarTo understand the impact of philosophical and educational relationship from past to present on the individual and society; to comprehend how our education systems and educational practices are shaped in line with the relation of philosophy with education; to ensure the structuring of individual education philosophies by using different philosophical views.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BTE150ALGORİTMA TASARIMI VE GELİŞTİRME
DESIGN AND DEVELOPMENT OF ALGORITHM 
Z223.05.04Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, C Programlama dili geliştirme ortamı, C programlama dili ile program geliştirme.Algorithms and programming logic, algorithms, flow diagrams, the C programming language development environment, program development with C programming language,
BTE152ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI
ELECTRONICAL CIRCUIT ELEMENTS
Z303.05.03Mantık denklemlerinin kapıları,Mantık kapılarla yapılan devrelerin çıkış denklemleri,3-bit giriş, 8-bit çıkışlı kod çözücü devresi 1’den 4’e çoğullayıcı (demultiplexer) devresi Asenkron sayıcı, Senkron sayıcı Tümleşik Devre Kullanarak Devre TasarımıIntroduction to Digital Systems, Number Systems and Operations, and Codes / Boolen Algebra and Logic Gates / Logic Simplification and gate level minimizations / Combinational Logic / Synchronous Sequential Logic / Registers and Counters
BTE154PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI
APPROACHES OF PROGRAMMING EDUCATION
Z202.03.02Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, C Programlama dili geliştirme ortamı, C programlama dili ile program geliştirme.Algorithms and programming logic, algorithms, flow diagrams, the C programming language development environment, program development with C programming language,
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR104TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z202.05.02
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BTE251BİLİŞİM SİSTEMLERİ DONANIMI
INFORMATION SYSTEMS HARDWARE
Z303.04.03Bilgisayarın donanımsal yapısı, veri yolları, işlemciler, hafıza birimleri, manyetik diskler, optik diskler, giriş-çıkış birimleri ve diğer donanım birimleri ile sorun tespiti ve çözüm önerileriStructure of the computer hardware, data paths, processors, memory units, magnetic disks, optical drives, input-output units, other hardware units, software and system testing and troubleshooting
BTE253TEMEL PROGRAMLAMA
INTRODUCTION TO PROGRAMMING
Z223.04.04Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, C# Programlama dili geliştirme ortamı, C# programlama dili ile program geliştirme.Algorithms and programming logic, algorithms, flow diagrams, the C# programming language development environment, program development with C# programming language,
BTE255EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA
EDUCATIONAL GRAPHICS AND ANIMATION
Z223.04.04Grafik iletişimi , grafik tasarım, tasarım süreci ve ilkeleri, grafik tasarımının tarihçesi, grafik tasarımında yaratıcılık, grafikte temel tasarım elemanları, grafik tasarımın uygulama alanları, temel grafik bilgisi , grafik çizim programı, canlandırma, canlandırmada script dilini kullanarak temel düzeyde program geliştirme, eğitimde animasyonun kullanım ilkeleri, animasyon programı kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.Graphic communication, graphic design, The design process and principles, history of graphic design, creativity in graphic design, the basic design elements of the graph, application of graphic design, graphics basics, graphics drawing program, animation, basic level of animation by using the script language program development, education using animation principles, developing an educational software using animation program.
BTE257ÖĞRETİM TASARIMI
 INSTRUCTIONAL DESIGN
Z303.04.03Öğretime ilişkin temel kavramlar tarihçe, kuramsal dayanaklar, tasarım modelleri, tasarım süreci, öğretim tasarısı ve uygulama projeler.Basic concepts of education History Theoretical foundations Design Models Design Process Education bill and the application
EGF223ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts related to teaching, learning and teaching principles, importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching, learning and teaching strategies, relationship with teaching and use application, teaching tools and materials, teacher's duties, responsibilities and competences in increasing teaching services.
BTE259ÖĞRETİMDE MATERYAL TASARIMI
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DEVELOPMENT
S202.04.02Temel kavramlar,öğretime ilişkin kuramlar ve kuramlara uygun olarak ders materyalleri tasarımı, ders materyallerinihazırlama, öğretim materyallerini öğretimde uygulama ve öğretim araç ve materyallerini değerlendirme etkinliklerini kapsamaktadır.Basic concepts, theories, and theories related to education in accordance with the design of course materials, preparing materials, teaching materials, teaching practice and teaching tools and materials evaluation covers the activities
BTE261EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA
EDUCATIONAL GAME AND GAMIFACIONS
S202.04.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EGK211BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH
G202.03.02Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.Science, the nature of science, its development and scientific research; the concept of ethics and ethical theories; research and publication ethics; unethical behaviors and ethical violations in the research process; ethical issues related to authorship and copyright; biased publication, editing, refereeing and ethics; ethics of broadcasting and unethical behaviors during publication process; legislation and committees on research and publication ethics; ways to identify ethical violations; common research, publication ethics violations and methods to prevent them.
EGK213BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
G202.03.02Rönesans’la birlikte dünyanın evrenin merkezinde olmadığının algılanmasıyla başlayan ve Big Bang teorisinden insan geninin bütün bir haritasını çıkarmaya kadar geçen süreç ekseninde; Bilimin doğası, bilim ile teknoloji ilişkisi, Bilimsel Devrimlerin yapısı ve Paradigma kavramı, bilim- sözde bilim ayrımı, bilimsel yöntemler, tarihten günümüze bilim toplulukları, bilim insanlarından örnekler ve bilim insanlarının insani özellikleri tartışılmaktadır.The nature of science, the relationship between science and technology, the structure of scientific revolutions and the concept of paradigm, the distinction between science and pseudo-science, scientific methods, scientific communities from history to the present day, examples from scientists and human characteristics of scientists
EMB211MÜZE EĞİTİMİ
 MUSEUM EDUCATION
F202.04.02Müze ve eğitim ilişkisi, eğitimde müzelerden yaralanma yöntemleri, müze eğitimi programı geliştirmeThe relationship between museum and education, methods of benefiting from museums in education, museum education program development
EMB213OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS
F202.04.02Bu ders; Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri- genel ,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri 1; ,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri 2; ,okul dışı öğrenme ortamları -müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, ,okul dışı öğrenme ortamları- planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar ,okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi,okul dışı öğrenme alan gezisi 1,okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması,okul dışı öğrenme etkinlikleri uygulama 1,okul dışı öğrenme etkinliği uygulaması 2,okul dışı öğrenme etkinliklerini değerlendirme 1,okul dışı öğrenme etkinliklerini değerlendirme 2,okul dışı öğrenme alan gezisi 2; konularını içermektedir.This course; Out-of-school education and learning concepts, teaching methods and techniques suitable for out-of-school learning environments - general, teaching methods, techniques suitable for out-of-school learning environments (project-based learning, station technique, etc.) and teaching materials 1; teaching methods, techniques (project-based learning, station technique, etc.) and teaching materials appropriate for out-of-school learning environments 2; , out-of-school learning environments-museums, science centers, zoos, botanical gardens,, out-of-school learning environments- planetariums, industrial organizations, national parks, science festivals, science camps, natural environments, development of out-of-school learning areas and environments, out-of-school learning environments learning field trip 1, planning out-of-school learning activities, implementation of out-of-school learning activities 1, application of out-of-school learning activity 2, evaluation of out-of-school learning activities 1, evaluation of out-of-school learning activities 2, out-of-school learning field trip 2; topics.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BTE250BİLİŞİMDE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Z202.03.02Bilişimde öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.Social, cultural and economic perspective of learning and teaching approaches in informatics.
BTE252BİLİŞİM ETİĞİ VE GÜVENLİĞİ
ETHICS AND SECURITY IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Z202.03.02Etik ve mesleki gelişmelerin bilişim teknolojilerinde güvenliği.Security of ethical and professional developments in information technologies. Contribution of the Course to Providing Vocational Education
BTE254İLERİ PROGRAMLAMA
ADVANCED PROGRAMMING
Z223.04.04Görsel ortam ve net ortamında programlamanın kuralları, C# gibi bir görsel yazılımın tasarım ve uygulaması, programının genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart işlemler, alt programlar, seçim komutları, döngüler, veri tabanı, kullanıcı tanımlı veri türleri.Rules of programming in visual environment and net environment, design and implementation of a visual software such as C #, general structure of the program, data types, variables, standard operations, subprograms, selection commands, loops, database, user-defined data types.
BTE256VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
Z303.03.03Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL ‘de gruplama yapmak, SQL ‘de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.Basic database concepts, data and data models, relational database design, SQL structural query language, basic SQL residences, SQL functions, grouping in SQL, concatenation in SQL, SQL administrative functions, using multiple tables with SQL, SQL programming and function, transaction and error conditions in SQL programming, DBMS setup and administrative operations, SQL queries on DBMS.
EGF209TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
EGF211EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim, bilim tarihi, bilim felsefesi, pozitivist paradigma, yorumlamacı paradigma, soru sorma yetkinliği, araştırma sorusu, hipotetik akıl yürütme, indüktif akıl yürütme, dedüktif akıl yürütme, araştırma değişkenleri, örnekleme yaklaşımları, araştırmada iç geçerlik, araştırma iç geçerlik, veri toplama araçlarının geçerliliği, istatistiki geçerlik, deneysel araştırma ve nedenselliğin ilkeleri, tek denekli araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, tarama araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, korelasyonel araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, nedensel-karşılaştırma araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, nitel araştırma yaklaşımları, durum çalışmaları, gömülü teori çalışmaları, anlatı çalışmaları, fenomenografi çalışmaları, fenomonoloji çalışmaları, akademik yazım ve raporlama.Science and basic concepts , basic ideas about history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods, recording, analyzing, interpreting, and reporting data
BTE258ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ
 MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
S202.04.02PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerinin tanıtılması, ders yazılımı hazırlama aşamaları, ekran tasarımı ilkeleri, kullanılacak resim, ses, film vb. malzemelerin düzenlenmesi için kullanılan yazılımlar, yazılımda canlandırma ve hareketlerin kullanılması, yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin eklenmesi, kullanıcı etkileşimi, geri bildirim teknikleri, çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayınlanması, çoklu ortam uygulamaları hazırlanması, çoklu ortam uygulamalarının değerlendirilmesi.Introducing the authoring systems used in the PC environment, preparation stages of the courseware, principles of screen design, pictures, sound, film etc. to be used. software used to arrange materials, using animations and movements in software, pictures, movies, animations etc. adding components, user interaction, feedback techniques, packaging, publishing of multimedia software, preparing multimedia applications, evaluation of multimedia applications.
BTE260EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR
RECENT APPLICATIONS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
S202.04.02Nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, zeki sistemler, 360 derece videolar gibi teknolojiler, uyarlanabilir ortamlar, kitlesel çevrim içi dersler, öğrenme analitikleri.Internet of things, augmented reality, wearable technologies, smart systems, technologies like 360-degree videos, adaptive environments, mass online lessons, learning analytics.
EGK120İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION
G202.03.02İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.Definition and classification of human relations; theoretical approaches to interpersonal relations (psychoanalytic, attachment, contemporary theories); theoretical approaches to interpersonal relations (social, psychological, cognitive theories); interpersonal relationships as a developmental process (infancy and childhood, adolescence and adulthood); factors affecting human relations; gender, gender roles and interpersonal relations; self-adaptation and self-disclosure in interpersonal relationships; communication and communication errors; effective communication skills; interpersonal problems, conflict and conflict resolution approaches; human relations in terms of intercultural differentiation.
EGK124İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION
G202.03.02İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.Basic concepts about human rights, knowledge of basic concepts about human rights, citizenship and democracy, understanding the historical development of human rights, understanding the transition process of human rights to international area, understanding how human rights are protected at national and international level, human rights and citizenship education understanding of its importance.
EMB210MİKRO ÖĞRETİM
MICRO TEACHING
F202.04.02Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.), bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri. Alan kitaplarının özellikleri.Micro teaching applications (Computer course teaching subjects to be selected in the classroom, preparing plans, classroom, organizing materials, materials and materials to present the course and evaluation of the presentations in terms of teaching knowledge and skills). Field-specific applications (remote control systems, laboratory studies etc.), measurement and evaluation in computer education: portfolio applications, performance tests, observation forms, etc. Teaching competencies. Properties of field books.
EMB212ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING
F202.04.02Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.Basic concepts and definitions; brain as a thinking organ, thinking styles and grouping of thinking; involuntary thinking and features; voluntary thinking and its characteristics; methods of voluntary thinking; critical and analytical thinking; main features and criteria of critical and analytical thinking, stages of critical and analytical thinking; factors affecting critical and analytical thinking; the scope of critical and analytical thinking; critical and analytical reading; critical and analytical listening; critical and analytical writing.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BTE351EĞİTİMDE MODELLEME VE TASARIM
MODELLING AND DESIGN IN EDUCATION
Z223.05.04İki boyut ve 3 boyut kavramı; 3 boyutlu modelleme; 3 boyutlu modelleme yöntem ve teknikleri; 3 boyutlu modelleme yazılımları; serbest ve koordinatlı 3B modelleme mantığı; 3 boyutlu modellemede 2 boyutlu çizim; 2 boyutludan 3 boyutluya transformasyonlar; 3 boyutlu modelleme teknikleri; ileri seviyede modelleme; ışık, kamera, kamera hareketleri, nesne hareketleri; 3 boyutlu veri elde etme; bilgisayar ortamında 3 boyutlu çizim; bilgisayar ortamında 3 boyutlu modelleme ilkeleri; 3 boyutlu yazıcı ve çalışma prensibi; 3 boyutlu bir ürün modelleme.Two dimensions and three dimensions; 3D modeling; 3D modeling methods and techniques; 3D modeling software; free and coordinate 3D modeling logic; 2D drawing in 3D modeling; 2 dimensional to 3 dimensional transformations; 3D modeling techniques; advanced modeling; light, camera, camera movements, object movements; 3D data acquisition; 3D drawing in computer environment; 3D modeling principles in computer environment; 3D printer and its working principle; Modeling a 3D product.
BTE353WEB TABANLI PROGRAMLAMA
WEB BASED PROGRAMMING
Z223.05.04Web yayıncılığı ve Site tasarım süreci, html ile resim ve video kullanarak, bağlantıları ve internet adresi, arka plan, tablo, form, dinamik sayfaları kullanımı, HTML.Web publishing and Site design process, using html, images and videos, links and internet address, background, table, form, dynamic pages, HTML
BTE355BİLİŞİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI
INSTRUCTIONAL PROGRAMS FOR INFORMATICS
Z202.03.02Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar, bilişim teknolojileri öğretiminde kullanılan kuramlar, bilişim teknolojileri öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerBasic concepts of teaching programs, theories used in information technology teaching, teaching methods and techniques used in information technology teaching
EGF202SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes.Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom climate, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
EGF317EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar.Basic concepts and theories of morality and ethics; ethical principle, ethical rule, business and professional ethics / ethics; teaching profession with its social, cultural, moral and ethical aspects; ethical principles in the education, training, learning and evaluation process of the right to education; Ethical principles in dealing with education stakeholders (employers / managers, colleagues, parents, professional organizations and society); moral / ethical responsibilities of education / school administrators, parents and students; unethical behavior in business and professional life; moral / ethical education and ethics committees at school.
BTE357MASAÜSTÜ YAYINCILIK
DEKSTOP PUBLISHING
S202.04.02Masaüstü yayıncılığa giriş; grid; sayfa tasarımı; resimler; resim kullanımı; renk ve renk kullanımı; mesaj tasarım ilkeleri; e-kitap tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar; dergi tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar; amaca uygun yazılımları kullanarak e-kitap ve e-dergi tasarlanması.Introduction to desktop publishing; grid; Page design; pictures; use of pictures; the use of color and color; message design principles; Points to be considered in e-book design; Matters to be considered in magazine design; designing e-books and e-magazines using software suitable for the purpose.
BTE359İNSAN VE BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
HUMAN AND COMPUTER INTERACTION
S202.04.02İnsan ve bilgisayar etkileşiminde temel kavramlar; insan ve bilgisayar etkileşiminin tarihsel gelişimi, önemi ve felsefi boyutu; insanın bilişsel yapısı ve bilgi işleme modeli; zihinsel modeller, psikoloji ve insan bilgisayar etkileşimi tasarımı; insan ve bilgisayar etkileşiminde kullanılan teknolojiler; tasarım yaklaşımları; kullanılabilirlik, etkililik ve verimlilik; arayüz değerlendirme yöntemleri; kullanılabilirlik testleri.Basic concepts in human and computer interaction; historical development, importance and philosophical dimension of human and computer interaction; cognitive structure of human and information processing model; mental models, psychology and human computer interaction design; Technologies used in human and computer interaction; design approaches; usability, effectiveness and efficiency; interface evaluation methods; usability tests.
EGK311BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
ADDICTION AND STRUGGLING WITH ADDICTION
G202.03.02Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.Basic concepts and definitions; types of addiction (substance addiction, technology addiction, etc.); causes of addiction; the risk factors in the family, peer group and social context that prepare the person for the substance addiction process; communication skills in dependent children, adolescents and adults; the role of social work in addiction; addiction related models; efforts to prevent addiction; consequences of addiction; national policy and strategy methods in combating addiction; reintegration process.
EGK313KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME
CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT
G202.03.02Bu ders; öğrencilerin özellikle kariyer gelişimleri ve planlamalarını kolaylaştırmaya yönelik kişisel gelişim dersidir. Ders içeriğinde; öğrencilerin kariyer farkındalığı geliştirmeleri için eğitim ve sınav sistemi bilgileri; karakteristik özellikleri ile mesleki seçenekleri eşleştirmelerine yardımcı olmak için ilgi, yeterlilik ve mesleki değerler gibi kavramların tanıtımı; üniversitedeki araştırma, öğrenci değişimi gibi ofislerin tanıtılması; geleceğe odaklanma sürecini teşvik etme ile ilgili etkinliklerin uygulanması; karar verme, performans hedefleri belirleme ve akılcı kariyer inançları geliştirmeleri konusunda etkinliklerin uygulanması; özgeçmiş hazırlama, niyet mektubu örneği hazırlama, referans ile başvuru yapmanın önemi, lisansüstü eğitim ya da mezuniyet sonrasındaki iş fırsatları konusunda akademisyenler ve mezunlarla görüşmeler yapma; akılcı olmayan inanışlar, romantik ilişkiler ve flört şiddeti, mobing konularında bilgiler verme gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca, derse olanaklar ölçüsünde kaynak ziyaretçiler davet edilebilmektedir.This course; It is a personal development course aimed at facilitating students' career development and planning. In the course content; education and examination system information for students to develop career awareness; introduction of concepts such as interest, competence and professional values ​​to help them match their characteristics with professional options; promotion of offices such as research, student exchange at the university; implementation of activities related to fostering the future focus process; implementation of activities in decision making, setting performance goals and developing rational career beliefs; preparing a curriculum vitae, preparing a letter of intent, the importance of applying with a reference, interviewing academics and graduates about job opportunities after graduate education or after graduation; and there are topics such as irrational beliefs, romantic relationships and dating violence, giving information about mobbing.
EMB219ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
LEARNING DIFFICULTIES
F202.04.02Öğrenme güçlüklerinin tanımı ve nedenleri, öğrenme güçlüğünü olan çocukların özellikleri, erken çocukluk dönemi öğrenme güçlüğü belirtileri, riski taşıyan öğrencilere yönelik değerlendirme, tanılama, değerlendirilme süreçleri. Öğrenme güçlüğü ve okuma, yazılı anlatım, matematik. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için okulda başarının temelleri, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler içim geçiş hizmetleri. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri, teknoloji kullanımı ve müdahale programları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and causes of learning disabilities, characteristics of children with learning disabilities, early childhood learning disability symptoms, evaluation, diagnosis and evaluation processes for students at risk. Learning difficulties and reading, written expression, mathematics. Basics of success in school for students with learning disabilities, transition services for students with special learning disabilities. Education of children with learning disabilities, use of technology and intervention programs - Interactive Book Reading Program (EKOP) is the content of this course.
EMB313SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION
F202.04.02Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.Sustainability concept and usage areas; sustainability in terms of social sciences and science; sustainability in the context of social change; education and sustainability; the future of humanity and sustainability; migration, poverty and inequality; sustainable environment; ecology, global environmental problems and sustainability; sustainable society in harmony with nature; population, economic system and natural environment; technological developments, consumption habits and environment; social responsibility studies, sustainability in terms of tangible and intangible cultural heritage; rethinking human-nature relations in the axis of sustainability.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BTE350BİLGİSAYAR AĞLARI
COMPUTER NETWORKS
Z303.03.03Bilgisayar ağlarının tarihsel gelişimi, bilgisayar ağlarının elemanları, mimarisi, ağ iletişim sistemleri, ağ türleri ve temel kavramlar, OSI Modeli ve ağ protokolleri, ağ topolojileri, ağ donanımları, cihazları ve kabloları, ağ protokolleri, ağ üzerinde iletişimin sağlanması, internet üzerinden haberleşme.Content Basics and architecture of computer networks, topologies and types of computer Networks, OSI model and network protocols, network operating systems, providing transmission on network, setting up and administrating computer Networks, services of network, ip routing, using FTP system, using and accessing systems on the network, network security, setting up and using network services like DHCP, DNS, web server, remote access server and database server.
BTE352AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
OPEN AND DISTANCE LEARNING
Z303.03.03Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler, uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, e-içeriklerin incelenmesi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması.Introduction to distance education, teaching environments used by distance education, technologies used in distance education, basic concepts related to distance education, examination of e-contents, internet schools and virtual classrooms, interpretation of communication and information technologies from the perspective of the distance education process.
BTE354İŞLETİM SİSTEMLERİ
OPERATING SYSTEMS
Z303.04.03İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar, işletim sistemleri arası farklılıklar, disk yönetimi ve hata tolerans sistemleri, işletim sisteminin kurulması ve yönetimsel komutlar, işletim sisteminin genel işleyişi ve masa üstü kavramları, kontrol menüleri ve programlar, dosya ve klasör işlemleri, kullanıcı ve grup işlemleri ve yönetimi, dosya ve yazıcı paylaştırılması, sistem performansının izlenmesi ve denetlenmesi, güvenlik, virüs, zararlı kod, vb. önlenmesi ve yedekleme işlemleri, Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı ve sistem yönetimleri.Basic concepts related to the operating system, differences between operating systems, disk management and fault tolerance systems, operating system setup and administrative commands, general operation of the operating system and desktop concepts, control menus and programs, file and folder operations, user and group operations and management, file and printer sharing, system performance monitoring and control, security, virus, malicious code, etc. prevention and backup processes, installation, use and system management of Windows and Linux operating systems.
EGF210TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF319TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Aims and basic principles of Turkish education system, legal regulations about education, structure of Turkish education system, management theories and processes, school organization and management, staff in school administration, student, education and business related works, social participation in school.
EGF321EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION
Z202.03.02Ölçme değerlendirmenin yeri ve önemi, temel kavramlar, ölçme-değerlendirme türleri, ölçme hataları, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, madde ve test istatistikleri, Sonuca ve sürece yönelik ölçme ve değerlendirme teknikleri.The place and importance of measurement and evaluation, basic concepts, types of measurement and evaluation, measurement errors, the features of measurement tools, item and test statistics, Measurement and evaluation techniques for result and process.
BTE356TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
TECHNOLOGY AND ADULT EDUCATION
S202.04.02Teknoloji ve Felsefe, Teknoloji ve hümanizm, teknoloji ve insan için eğitimTechnology and Philosophy, Tech an humanism, tech and education for human being
BTE358ÖZEL EĞİTİM VE TEKNOLOJİ
SPECIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY
S202.04.02Özel eğitim ihtiyaçlarını tanıma, ihtiyaca uygun öğrenme öğretme sürecini planlama, öğretim yöntemlerini kullanma, öğrenmeleri değerlendirme, ortama uygun yeni uygulamalar geliştirme, bilgisayarı her amaca uygun kullanabilme becerileri geliştirme, dünyadaki uygulamaları tartışma.Recognizing the special education needs, planning the time management and lesson planning, developing new applications, using computer for multi-purpose, discussing the application in the world
EGK210KÜLTÜR VE DİL
CULTURE AND LANGUAGE
G202.03.02Dil ve kültür kavramları ile bu kavramlar aralarındaki ilişkiLanguage and culture concepts, the interaction between them
EGK312BESLENME VE SAĞLIK
NUTRITION AND HEALTH
G202.03.02Dengeli beslenme, Makro ve Mikro Besin öğeleri ve türleri, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, beriberi vb. hastalık örnekleri üzerinden beslenme ve sağlık ilişkisi,Natural and healthy diet; fight obesity; food additives; wellness and exercise; Growth and development; healthy sex life; fight against addiction (tobacco, alcohol, substance abuse, etc.); traffic, disaster and first aid.
EMB215YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME
ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING
F202.04.02Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.Definition and scope of adult education; concepts related to adult education (continuing education, public education, non-formal education, vocational education etc.); The historical development of adult education in Turkey; approaches and models related to adult education; adult learning; the purpose, scope and historical development of lifelong learning; lifelong learning applications in Turkish education system.
EMB310EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA
PROJECT PREPARATION IN EDUCATION
F202.04.02Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.Project concept and project types; curriculum and project-based learning; project programs in schools (TUBITAK, EU and others); topic selection for the project; literature review; logical framework in the project; planning and management of the project; application of scientific method in the project; preparing and developing a project report; finalizing the project report; project evaluation and examination of good examples; project presentations, poster and brochure design techniques.
OEF320İNSANLAR NASIL ÖĞRENİR?
HOW DO MANKIND LEARN?
F202.04.02Ders kapsamında insanlar nasıl öğrenir bağlamında; öğrenme bilimlerinin yapısı ve öğrenme teorilerine yönelik konulara yer verilecektir.In the context of how people learn, within the scope of the course; The structure of learning sciences and learning theories will be covered.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BTE453FİZİKSEL PROGRAMLAMA
PHYSICAL PROGRAMMING
Z223.05.04Fiziksel programlama ve robotlar; robot yapısı ve mimarisi; robot türleri ve eğitsel amaçlı robotlar; fiziksel programlamada mekanik bileşenler; fiziksel programlamada elektromekanik bileşenler; fiziksel programlamada elektronik bileşenler; fiziksel programlama yazılımları ve ortamları; fiziksel programlamada kullanılan yapılar; robot tabanlı proje geliştirme.Physical programming and robots; robot structure and architecture; types of robots and educational robots; mechanical components in physical programming; electromechanical components in physical programming; electronic components in physical programming; physical programming software and environments; structures used in physical programming; robot-based project development.
BTE455TEKNOLOJİ PLANLAMASI VE UYGULAMALARI
TECHNOLOGY PLANNING AND APPLICATIONS
Z202.04.02BT’nin derslere entegrasyonunun nedenleri; BT alanındaki gelişmeler-öğrenme ortamlarının tasarımı ilişkisi; teknoloji entegrasyonunun temelleri: öğrenme kuramları ve teknoloji entegrasyonunun stratejileri ilişkisi; teknoloji entegrasyonu modelleri; teknoloji entegrasyonunun başarısını etkileyen faktörler.Reasons for the integration of IT into lessons; Relationship between developments in IT and design of learning environments; fundamentals of technology integration: relationship between learning theories and strategies of technology integration; technology integration models; Factors affecting the success of technology integration.
EGF414ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
SPECIAL EDUCATION AND INCLUSION
Z202.03.02Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.Definition of special education, basic principles of special education, causes of disability, historical approach to disability, characteristics and education of children with language and communication disorders, chronic diseases, special learning difficulties, attention deficit and hyperactivity disorder, autistic and gifted children.
EGF415ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I
TEACHING PRACTICE-I
Z265.010.08Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanımaya, eğitim ortamlarını incelemeye, ders dışı etkinliklere katılmaya, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemeye, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmaya yönelik öğretimsel faaliyetlerObservations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
BTE457EĞİTSEL VİDEO TASARIMI
EDUCATIONAL VIDEO DESIGN
S202.04.02Eğitsel etkileşimli video tasarımı dersi etkileşimli çoklu ortam teknikleri kullanarak eğitsel bir konunun video olarak tasarım aşamalarını kapsar.The educational interactive video design course covers the design and application stages of an educational topic as a video using interactive multimedia techniques.
SNO201ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
CHILD PSYCHOLOGY
F202.04.02Çocuk ruh sağlığı, çocuklarda görülen davranış sorunları, gelişimsel sorunlar, anne-baba tutumları ve psikolojik sorunlara terapötik yaklaşımlar.Children's mental health, behavioral problems in children, developmental problems, parental attitudes and therapeutic approaches to psychological problems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BTE452PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
Z303.04.03Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları, planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması, projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi. Genel bağlamda proje yazım kuralları proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi.Relation of program and project, need for project, properties of projects, Project management, properties and benefits of project management, project management process, planning the project and steps of planning ,the importance of planning, planning and balance of scope, budget and time, variant planning approaches, cost estimation methods, variant planning tools, preparing the teams during project process, the Ms-Project program used in project planning and implementation, developing sample projects with Ms-Project considering project planning approaches.
BTE454MOBİL PROGRAMLAMA
MOBILE PROGRAMMING
Z223.05.04Web yayıncılığı ve Site tasarım süreci, html ile resim ve video kullanarak, bağlantıları ve internet adresi, arka plan, tablo, form, dinamik sayfaları kullanımı, HTML.Web publishing and Site design process, using html, images and videos, links and internet address, background, table, form, dynamic pages, HTML
EGF407OKULLARDA REHBERLİK
GUIDANCE IN SCHOOLS
Z202.03.02Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
EGF416ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
TEACHING PRACTICE-II
Z265.010.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
BTE456MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
S202.04.02Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.Information literacy; conscious use of the internet and social media; effects of social media on individuals; information dissemination and deception power; news dissemination power; media and perception management; legal rights and responsibilities for the media and the Internet; Copyright; the right to personality; information privacy; violation of confidentiality; language use in the media; analysis of value and quality of news; popular culture; male and female roles in the media; consumer culture and advertising; stereotyping in the media.
BTE458EĞİTİM YAZILIMI TASARIMI VE DEĞERLENDİRME
DESIGN AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SOFTWARE
S202.04.02Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları, planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması, projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi. Genel bağlamda proje yazım kuralları proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi.Relation of program and project, need for project, properties of projects, Project management, properties and benefits of project management, project management process, planning the project and steps of planning ,the importance of planning, planning and balance of scope, budget and time, variant planning approaches, cost estimation methods, variant planning tools, preparing the teams during project process, the Ms-Project program used in project planning and implementation, developing sample projects with Ms-Project considering project planning approaches.
EMB422EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION
F202.04.02Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.Formal Program and non-program activities/implicit program concepts in education; Approaches related to the implicit program; cognitive and affective field learning and implicit program; School as a ritual place; School ceremonies as out-of-program activities at school; The importance and management of social, cultural, sporting and artistic activities in the school; The place and importance of the implicit program in values ​​education; Out-of-Program (Commemoration, Celebration, Meeting, Graduation, etc.) activities in terms of values ​​education
EMB424ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA
INDIVIDUALIZATION AND ADAPTATION OF TEACHING
F202.04.02Başta özel eğitim gereksinimi olduğu resmi olarak belirlenmiş (kaynaştırma) öğrencileri olmak üzere risk grubunda ve dezavantajlı olan öğrencilerin gereksinimlerine uygun öğretimi bireyselleştirme ve uyarlama teknik ve stratejilerinin bilgi ve beceri düzeyinde sunulmasını içerir.It includes the presence of individualization and adaptation techniques and strategies at the level of knowledge and skills, especially in the risk group and disadvantaged students, especially the students who are officially determined (inclusion) students.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.