English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-JOURNAL (YL) (with Thesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-JOURNAL (YL) (with Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GZC501MEDYA VE ETİK DEĞERLER
MEDYA VE ETİK DEĞERLER
Z303.06.03Etik ve ahlak kavramı, tarihsel süreçte medya etiği, gazetecilikte etiğin yeri, medyanın sorumlulukları, uluslararası örnek olaylarla basındaki etik uygulamalar, özdenetim çalışmaları yapan oluşumlar, etik sorunlara yönelik öneriler
GZC503DİJİTAL GAZETECİLİK
DİJİTAL GAZETECİLİK
S303.06.03Derste teknoloji kuramları, Türkiye'de haberciliğin tarihsel süreci, dijital gazeteciliğin son yıllarda ana akım medyadan bağımsız olarak gelişimi ele alınmaktadır. Dünyada dijital gazetecilik alanında meydana gelen değişimler ve bu alana özgü iş modelleri tartışılmaktadır.The course covers the theories of technology, the historical process of journalism in Turkey, and the development of digital journalism independent of the mainstream media in recent years. Changes in the field of digital journalism in the world and business models specific to this field are discussed.
GZC505SOSYAL MEDYA VE VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ
SOSYAL MEDYA VE VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ
S303.06.03Sosyal medyanın doğuşu ve etki alanlarıyla başlayan ders içeriği, enformasyonun takibinde günümüzde ilk sıraya yerleşmiş olan yeni medya araçlarının etkisiyle doğan vatandaş gazeteciliğini ele almaktadır.
GZC515MEDYA VE TOPLUM
MEDYA VE TOPLUM
S303.06.03Medyanın toplum üzerindeki etkilerini sosyolojik, ekonomik etkilerini niceler.
PSI573POLİTİK PSİKOLOJİ
POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GZC502İHTİSAS GAZETECİLİĞİ
SPECİALİZED JOURNALİSM
Z303.06.03Gazetecilik mesleğinin ortaya çıkışı ve uzmanlık alanları ihtiyacının doğuşunun nedenleri, teknoloji kullanımı ve gelişmesiyle uzmanlık alanlarının gelişmesi, gazetecilikteki uzmanlık alanlarının özellikleri ve başarılı gazetecilik uygulamalarından örnekler
ILF501İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION SCIENCES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
HLK516KAMUOYU VE SİYASAL KAMPANYALAR
PUBLIC OPINION AND POLITICAL CAMPAIGNS
S303.06.03
HLK532POSTMODERNİZM VE TOPLUMSAL YAKLAŞIMLAR
POSTMODERNİSM AND SOCİAL APPROACHES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.