English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-JOURNAL (YL) (with Thesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-JOURNAL (YL) (with Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GZC501MEDYA VE ETİK DEĞERLER
MEDYA VE ETİK DEĞERLER
Z303.06.03Etik ve ahlak kavramı, tarihsel süreçte medya etiği, gazetecilikte etiğin yeri, medyanın sorumlulukları, uluslararası örnek olaylarla basındaki etik uygulamalar, özdenetim çalışmaları yapan oluşumlar, etik sorunlara yönelik öneriler
ILF501İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION SCIENCES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GZC502İHTİSAS GAZETECİLİĞİ
SPECİALİZED JOURNALİSM
Z303.06.03Gazetecilik mesleğinin ortaya çıkışı ve uzmanlık alanları ihtiyacının doğuşunun nedenleri, teknoloji kullanımı ve gelişmesiyle uzmanlık alanlarının gelişmesi, gazetecilikteki uzmanlık alanlarının özellikleri ve başarılı gazetecilik uygulamalarından örnekler
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
GZC503DİJİTAL GAZETECİLİK
DİJİTAL GAZETECİLİK
S303.06.03Derste teknoloji kuramları, Türkiye'de haberciliğin tarihsel süreci, dijital gazeteciliğin son yıllarda ana akım medyadan bağımsız olarak gelişimi ele alınmaktadır. Dünyada dijital gazetecilik alanında meydana gelen değişimler ve bu alana özgü iş modelleri tartışılmaktadır.The course covers the theories of technology, the historical process of journalism in Turkey, and the development of digital journalism independent of the mainstream media in recent years. Changes in the field of digital journalism in the world and business models specific to this field are discussed.
GZC504MEDYA VE GÜVENLİK
MEDİA AND SECURİTY
S303.06.03Ders bağlamında terör, terörizm, güvenlik, medya-terör ilişkisi, medyada terörle ilgili kavramların kullanılması, medyada terör haberlerinin verilmesinin olumlu ve olumsuz yönleri ve medyada terör ve güvenlikle ilgili haberlerin verilme biçimi üzerinde durulacaktır.In the context of the course, we will focus on terrorism, terrorism, security, media-terrorism relationship, the use of terrorism-related concepts in the media, the positive and negative aspects of reporting terrorism news in the media, and the way in which news about terrorism and security is presented in the media.
GZC505SOSYAL MEDYA VE VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ
SOSYAL MEDYA VE VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ
S303.06.03Sosyal medyanın doğuşu ve etki alanlarıyla başlayan ders içeriği, enformasyonun takibinde günümüzde ilk sıraya yerleşmiş olan yeni medya araçlarının etkisiyle doğan vatandaş gazeteciliğini ele almaktadır.
GZC506ETKİLEŞİMLİ HABERCİLİK VE YENİ MEDYA
INTERACTİVE JOURNALİSM AND NEW MEDİA
S303.06.03Yeni medyayı anlayabilmek adına tanımlamalara, yaklaşımlara ve güncel tartışmalara yer verilmektedir.
GZC507KADIN ARAŞTIRMALARI
KADIN ARAŞTIRMALARI
S303.06.03Tarih Boyunca Kadın Hareketleri , Toplumsal Kurumlar Açısından Kadının Rolü ve Konumu (Kadın ve Hukuk, Eğitim, Sağlık, Evlilik, Çalışma Yaşamı), Evlilik ve Aile İlişkileri, Kadının Rolü ve Konumunun Toplumsal Yeniden Üretimi, Şiddet ve Erkek Gücü, Etnisite, Irk, Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi.
GZC508MEDYADA GÜNCEL SORUNLAR
CURRENT ISSUES İN MEDİA
S303.06.03Bu derste medyanın güncel sorunları tarihsel bir perspektifte incelenecektir. Türk medyasının ekonomi politiğinden başlayarak, teknik, etik, hukuki ve işletme sorunları gibi başlıklarda yaşanan sorunlar değerlendirilecektir. Derste sadece sorunların tespiti ve analizinden öteye geçilecek ve sorunlara çözüm önerileri yine tarihsel örneklerden dersler çıkartılarak geliştirilmeye çalışılacaktır.
GZC509BİLİM OKURYAZARLIĞI
BİLİM OKURYAZARLIĞI
S303.06.03ilimsel yöntemin temel prensipleri, hipotez oluşturma, deney tasarlama, veri toplama ve analiz etme gibi konuları içerir. Bilimsel araştırmalarda etik kurallar, bilim dünyasındaki etik standartlar ve araştırma süreçlerindeki etik sorunlar üzerine odaklanır. Bilimsel makale yazma, konferans sunma, poster hazırlama gibi becerileri içerir. Bu kapsamda, bilimsel terminoloji, doğru referans kullanımı ve bilimsel yazım kuralları da öğrencilere aktarılır. Bilim tarihine genel bir bakış ve bilimin nasıl geliştiği, evrimi ile ilgili felsefi düşünceleri içerir. Öğrencilere daha spesifik araştırma alanlarında kullanılan ileri düzey araştırma yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi verir. Bilimsel makalelerin, kitapların ve diğer akademik kaynakların eleştirel bir şekilde incelenmesi ve yorumlanması üzerine odaklanır. Bilimin toplumsal etkileri, bilimsel bilginin topluma nasıl aktarılabileceği ve bilim politikaları gibi konuları içerir.
GZC510ÇOCUK HAKLARI VE GAZETECİLİK
CHİLDREN’S RİGHTS AND JOURNALİSM
S303.06.031. Çocuk hakları ve gazetecilik ilişkisinin öğrenilmesi 2. Çocuk hakları ve gazetecilik literatürünün değerlendirilmesi 3. Yeni medyada çocuk haklarının öğrenilmesi 4. Çocuk hakları ve medya konusunda araştırma tasarımı yapılması
GZC511TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
S303.06.03Derste temel habercilik kavramları ve bu kavramların bir kitle iletişim aracı olan televizyondaki değişimi işlenmektedir.
GZC512İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
HUMAN RİGHTS AND FREEDOM OF SPEECH
S303.06.03Bu ders insan hakları tarihini, hak ve insan hakkı, laiklik, yaşama hakkı, kişi hakları, grup hakkı, kültür hakkı , insan haklarını koruma yolları, insan hakları pratiklerini içerir.
GZC513EKONOMİ POLİTİK YAKLAŞIM VE MEDYA
EKONOMİ POLİTİK YAKLAŞIM VE MEDYA
S303.06.03Bu dersin içeriği, medya sektörünün ekonomik yapılarını, politik etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin toplum üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını sağlayacak kuramsal bir temele dayanmaktadır.The content of this course is based on a theoretical basis that will enable an understanding of the economic structures of the media sector, its political interactions and the effects of these interactions on society.
GZC514KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE KİMLİK
GLOBALİZATİON, CULTURE AND IDENTİTY
S303.06.03Küreselleşme kavramı kültür kavramı kimlik kavramı
GZC515MEDYA VE TOPLUM
MEDYA VE TOPLUM
S303.06.03Medyanın toplum üzerindeki etkilerini sosyolojik, ekonomik etkilerini niceler.
GZC516DİJİTAL OKURYAZARLIK
DİGİTAL LİTERACY
S303.06.03Derste, dijital okuryazarlık kavramına ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma gibi çok çeşitli konular işlenecektir.
HLK516KAMUOYU VE SİYASAL KAMPANYALAR
PUBLIC OPINION AND POLITICAL CAMPAIGNS
S303.06.03Kamuoyunun yapısı, kamuoyu öngörüleri, seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.
HLK525İLETİŞİM HUKUKU VE SORUNLARI
COMMUNICATION LAW AND ITS PROBLEMS
S303.06.03İletişim perspektifinden hukukun toplumsal boyutu, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü ve kamuoyu, ifade özgürlüğünde uluslararası sözleşmeler, kitle iletişimi ve hukuku, bilgi-iletişim teknolojilerinde ve haberleşmede hukuki boyut, Türkiye’de yayın ilkeleri ve fikri haklar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
HLK532POSTMODERNİZM VE TOPLUMSAL YAKLAŞIMLAR
POSTMODERNİSM AND SOCİAL APPROACHES
S303.06.03Postmodernizmin sosyolojik sonuçlarının, postmodern kuramlar ve yorumu, popüler kültür-postmodernizm ilişkisi, değişen ekonomik ilişkiler, üre-tüketicilik, postyapısalcılığın postmodernizm ile ilişkisi, yakınsama kültürü, akıl ve özneciliğin eleştirisi üzerinden irdelenmesini kapsar.
PSI573POLİTİK PSİKOLOJİ
POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.06.03Politik Psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma alan ve yöntemleri, kişilik ve siyaset ilişkileri, çatışma ve terör gibi problem alanlarının psikodinamikleri ve dünyada güncel siyasi sorunların psikolojik analizlerine yer verilmektedir.
YMI512YENİ MEDYADA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
CRITICAL APPROACHES IN THE NEW MEDIA
S303.06.03Nitel ve nicel yaklaşımlar doğrultusunda yeni medya araştırmalarında eleştiri olgusu ve kuramları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
YMI527SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ
CONTENT PRODUCTION AND MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA
S303.06.03Derste konuyla ilgili kuramlar ve çalışmalar ele alınacaktır. Sosyal medya olgusu derinlemesine ele alınacaktır. Bu alandaki içerik üretimi ve yönetimi dönem boyunca irdelenecektir.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.