English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL551BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE
Z303.06.03Python programlama dili ile yazılım geliştirebilmekSoftware development by using Python.
BYL556C PROGRAMLAMA DİLİ
C PROGRAMMING LANGUAGE
Z303.06.03C dili ortamı, değişkenler, aritmetiksel ifadeler, mantıksal ifadeler, giriş ve çıkış, atama işlemleri, döngüler, koşullu yapılar, diziler, fonksiyonlar, pointerlar, dosya kullanımıC language environment, variables, arithmetical notations, logical notations, input output, loops, arrays, conditional structures, fıunctions, pointers, file management
BYL554NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
OBJECT-BASED PROGRAMMING
S303.06.03The basic concepts of object designing principles, Java program structure, Standart library, Functions overloading and templates, data abstraction principles, classes, constructors,destructors, inheritans, protected members, polymorphism.Object-oriented programming concepts, methods, the value transfer, class descriptions, instance variables, public/private and sample aooications.
BYL555VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
S303.06.03Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, E-R modeli, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veritabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları; Dağıtık veri tabanı. Nesne yönelimli veri tabanları ,bir veritabanı sisteminin tasarımı ve uygulamasının dönem projesi olarak sunumuData base design, algorithms and applications, the ER model, hierarchical, network and relational databases, query languages​​, relational algebra and calculus, data dependencies, normal forms, object-oriented and distributed databases, concurrency, integrity, and security issues; Distributed data base . Object-oriented databases, design and implementation of a database system as the term project presentation
BYL557AĞ YAPILARI VE İNTERNET KULLANIMI
NETWORK STRUCTURE AND INTERNET USE
S303.06.03Bilgisayar ağları ve OSI modeli, TCP/IP, Windows server 2008 ağ yapısı ve ayarları, domain ve hosting kavramları, ağ güvenliğiComputer network, their structures, OSI Model, TCP/IP, Windows Server 2008 Network Structure, Domain and Hosting concepts, network security and Internet issues.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
BYL507YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
SOFTWARE ENGINEERING
S303.06.03Yazılımın önemi, yazılım sanayii, yazılım mühendisliği yöntemleri, gereksinme analizi, tasarım, kodlama ve test süreçleri, bu süreçlerde kullanılan araç ve yöntemler, yazılım projesi projelendirme, yazılım kalite kavramlarıSoftware engineering methods will be covered in the SDLC with special focus on planning and quality.
BYL531MOBİL VE KABLOSUZ AĞLAR
MOBILE AND WIRELESS NETWORKS
S303.06.03
BYL541VERİ MADENCİLİĞİ
DATA MINING
S303.06.03
BYL566E-TİCARET
E-COMMERCE
S303.06.03E-ticaret, e-iş, e işletme nedir? Endüstri 4.0., Yeni Ekonomi Kavramları, E-ticarette aşamalar, E-ticarette taraflar, pazar türleri, B2B, B2C , E-ticarette gelir modelleri, Sanal alışveriş modelleri, E-ticaretin faydaları ve gerekenler, E-ticarette uygulama adımları ve yapılan hatalar, Dijital Pazarlama Planı Çalışması, Benchmarking, dünyadaki başarılı e ticaret modelleri ile kıyaslama, E Ticaret ve Girişimcilik, Sosyal Medyanın Etkisi, Kullanılması, Örnekler, Online Marka Yaratma Süreci, Online Tüketici Davranışları, E Uygulamalar, Proje SunumlarıWhat is e-commerce and e-business? Industry 4.0, New Economy Concepts, E-commerce stages, E-commerce parties, market types, B2B, B2C, E-commerce income models, Virtual shopping models, E-commerce benefits and requirements, E-commerce application steps and errors , Digital Marketing Plan Study, Benchmarking, comparison with the successful e-commerce models in the world, E Commerce and Entrepreneurship, Impact of Social Media, Use of Examples, Online Brand Creation Process, Online Consumer Behavior, E Applications, Project Presentations
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE545DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.