English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL551BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE
Z303.06.03Python programlama dili ile yazılım geliştirebilmekSoftware development by using Python.
BYL556C PROGRAMLAMA DİLİ
C PROGRAMMING LANGUAGE
Z303.06.03C dili ortamı, değişkenler, aritmetiksel ifadeler, mantıksal ifadeler, giriş ve çıkış, atama işlemleri, döngüler, koşullu yapılar, diziler, fonksiyonlar, pointerlar, dosya kullanımıC language environment, variables, arithmetical notations, logical notations, input output, loops, arrays, conditional structures, fıunctions, pointers, file management
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE545DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.Definition of the problem, solution options, determination of the most appropriate solution, implementation of the solution, testing the solution, reporting and defense of the study in front of a jury.
BYL505ANLAMSAL WEB SİSTEMLERİ
SEMANTIC WEB SYSTEMS
S303.06.03Semantik Web ve teknolojileri, ontoloji dillerini geliştirme ve yönetme, ontoloji yolu ile çıkarsamaSemantic Web and Technologies, Learning and Develop Ontology Languages, ontology reasoning
BYL507YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
SOFTWARE ENGINEERING
S303.06.03Yazılımın önemi, yazılım sanayii, yazılım mühendisliği yöntemleri, gereksinme analizi, tasarım, kodlama ve test süreçleri, bu süreçlerde kullanılan araç ve yöntemler, yazılım projesi projelendirme, yazılım kalite kavramlarıSoftware engineering methods will be covered in the SDLC with special focus on planning and quality.
BYL508YAPAY US
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
S303.06.03Dersin içeriğinde yapay us sistemleri ve bu sistemlerin programlama algoritmaları yer almaktadır.This course covers artificially intelligent systems and the programming algorithms of these systems.
BYL513VERİ BİLİMİ
DATA SCIENCE
S303.06.03
BYL515VERİ BİLİMİ MATEMATİĞİ
DATA SCIENCE MATHEMATICS
S303.06.03
BYL531MOBİL VE KABLOSUZ AĞLAR
MOBILE AND WIRELESS NETWORKS
S303.06.03İşlenen konulara radyo yayılım modelleri, gelecek nesil kablosuz ağlar, cep telefon ağları, ağ ve hareketlilik yönetimi, ağlarda kalite servisi, kuyruklama kuramı, kablosuz örgü ağları, dinamik dağılım yönetimi, bilişsel radyo ağları, kablosuz yerel ağlar, araçlar arası iletişim ve kablosuz özel amaca yönelik ağlar dahildir.Topics covered include radio propagation models, next generation wireless networks, mobile phone networks, network and mobility management, quality service in networks, queuing theory, wireless mesh networks, dynamic dispersion management, cognitive radio networks, wireless local area networks, vehicular communication and wireless special purpose networks.
BYL541VERİ MADENCİLİĞİ
DATA MINING
S303.06.03Ders; sınıfları, kümeleri, ilişkilendirme kurallarını ve anormallikleri keşfetmeye yönelik olan veri madenciliği algoritmalarını ve tekniklerini içermektedir.The course covers data mining algorithms and techniques for discovering classes, clusters, association rules and anomalies.
BYL553VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
S303.06.03Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, balı listeler, Kuyruk, Yığıt, ikili ağaç ve uyugulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, Sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.Conception of datum and types of datum, lists, Queues, Stacks, Data compression algorithms, Sorting methods, Searching methods, Hash tables
BYL554NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
OBJECT-BASED PROGRAMMING
S303.06.03The basic concepts of object designing principles, Java program structure, Standart library, Functions overloading and templates, data abstraction principles, classes, constructors,destructors, inheritans, protected members, polymorphism.Object-oriented programming concepts, methods, the value transfer, class descriptions, instance variables, public/private and sample aooications.
BYL555VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
S303.06.03Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, E-R modeli, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veritabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları; Dağıtık veri tabanı. Nesne yönelimli veri tabanları ,bir veritabanı sisteminin tasarımı ve uygulamasının dönem projesi olarak sunumuData base design, algorithms and applications, the ER model, hierarchical, network and relational databases, query languages​​, relational algebra and calculus, data dependencies, normal forms, object-oriented and distributed databases, concurrency, integrity, and security issues; Distributed data base . Object-oriented databases, design and implementation of a database system as the term project presentation
BYL557AĞ YAPILARI VE İNTERNET KULLANIMI
NETWORK STRUCTURE AND INTERNET USE
S303.06.03Bilgisayar ağları ve OSI modeli, TCP/IP, Windows server 2008 ağ yapısı ve ayarları, domain ve hosting kavramları, ağ güvenliğiComputer network, their structures, OSI Model, TCP/IP, Windows Server 2008 Network Structure, Domain and Hosting concepts, network security and Internet issues.
BYL558HIZLI UYGULAMA GELİŞTİRME YAZILIMLARI
RAPID APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE
S303.06.03Hızlı uygulama geliştirme kavramı, Visual Basic yazılım geliştirme ortamı, form ve nesneler, dosya kullanımı, veri tabanı kullanımıRapid application development tools, forms and use them with Visual Basic, file and database applications.
BYL561İŞLETİM SİSTEMLERİ
OPERATING SYSTEMS
S303.06.03Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemi çalışma prensipleri, İşlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, Güvenlik.Computer Organization, Operating system principles, process management, memory management, disk management, input / output management, security.
BYL566E-TİCARET
E-COMMERCE
S303.06.03E-ticaret, e-iş, e işletme nedir? Endüstri 4.0., Yeni Ekonomi Kavramları, E-ticarette aşamalar, E-ticarette taraflar, pazar türleri, B2B, B2C , E-ticarette gelir modelleri, Sanal alışveriş modelleri, E-ticaretin faydaları ve gerekenler, E-ticarette uygulama adımları ve yapılan hatalar, Dijital Pazarlama Planı Çalışması, Benchmarking, dünyadaki başarılı e ticaret modelleri ile kıyaslama, E Ticaret ve Girişimcilik, Sosyal Medyanın Etkisi, Kullanılması, Örnekler, Online Marka Yaratma Süreci, Online Tüketici Davranışları, E Uygulamalar, Proje SunumlarıWhat is e-commerce and e-business? Industry 4.0, New Economy Concepts, E-commerce stages, E-commerce parties, market types, B2B, B2C, E-commerce income models, Virtual shopping models, E-commerce benefits and requirements, E-commerce application steps and errors , Digital Marketing Plan Study, Benchmarking, comparison with the successful e-commerce models in the world, E Commerce and Entrepreneurship, Impact of Social Media, Use of Examples, Online Brand Creation Process, Online Consumer Behavior, E Applications, Project Presentations
BYL568E-TİCARET UYGULAMALARI
E-TİCARET UYGULAMALARI
S303.03.03
BYL569WEB TABANLI PROGRAMLAMA
WEB-BASED PROGRAMMING
S303.06.03Web tabanlı programlama kavramı, web sunucuları, HTML, Javascripts, sınıflar ve kütüphaneler, veri tabanı kullanımı, dinamik web sayfalarıWeb-based programming issues and topics on how to solve problems in web based programming.
BYL573İLERİ AĞ YAPILARI VE İNTERNET KULLANIMI
İLERİ AĞ YAPILARI VE İNTERNET KULLANIMI
S303.03.03
BYL574YAPAY SİNİR AĞLARI
INTRODUCTION TO NEURAL
S303.06.03Sinir ağları kavramları, yapay ağlarda öğrenme ve bilgi depolama, çağrışımsal bellekler: Hopfield ve Kanerva modelleri, saklama kapasiteleri, Hata düzeltmeConcepts of neural networks, learning and information storage in neural networks, associative memories: Hopfield's and Kanerva's models, Storage capacities, Error correction
BYL584SENARYO EĞİLİMLİ PROGRAMLAMA DİLLERİ
SCRIPT-PRONE PROGRAMMING LANGUAGES
S303.06.03Flash çalışma ortamı, statik animasyonlarla çalışma, etkileşimli animasyonlarla çalışma, temel script komutları, fonksiyonlar, action script kullanım örnekleriTime line, scane objects, movie clips, buttons, action script and applications.
BYL676KODLAMA KURAMLARI
CODING THEORY
S303.06.03
ISG571ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
S303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.