English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT FOR BUSINESS MANAGER (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT FOR BUSINESS MANAGER (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL513YÖNETİM EKONOMİSİ
MANAGERIAL ECONOMICS
Z303.06.03Giriş Pazar Güçleri Esneklik Üretim Süreci Maliyet Analizi Proje Değerlendirme Kriterleri Amortisman İşletmelerde Karar alma Süreçleri-Faizler İşletmelerde Karar alma Süreçleri-Faktör Notasyonlarıthe priciples of economy, methodology and solution of economic problems and cost, pricing, profit and competition analyses
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
BISL505GLOBAL PİYASALAR
GLOBAL MARKETS
S303.06.03-Küreselleşmenin ekonomik etkileri -Finans piyasaları -Global finans piyasaları-The economic effects of globalization -Finacial institutions -Financial global markets
EKON506FOREX PİYASALAR
FOREX MARKETS
S303.06.03Dersin içeriği, finansal piyasalar, vadeli (türev piyasalar) futures, options, swap piyasası özellikleri, krizlerde vadeli piyasaların rolü, portföy çeşitlendirmesi, hedge ve finansal piyasalardaki rollerini kapsar.Contents of the Course Unit The course covers financial markets, derivatives markets, futures, swap and options markets and their characteristics, the role of derivatives markets in financial crises, portfolio diversification, hedge and its role in financial markets.
EKON513GLOBAL KAMU MALLARI VE FİNANSMANI
GLOBAL PUBLIC GOODS AND FINANCING
S303.06.03Global kamu mallarıyla ilgili genel açıklamalar. Global kamu mallarının finansman yöntemleri ve araçları. Global kamu mallarına ilişkin sorunlar, yeni yaklaşımlar ile Kyoto ve Montreal protokolleri.overview on global public goods. Global public goods financing methods and tools. Problems related to global public goods, with new approaches Kyoto and Montreal protocols.
EKON514KAMU EKONOMİSİ VE VERGİ POLİTİKALARI
PUBLIC ECONOMICS AND TAXATION POLICIES
S303.06.03Devletin ekonomideki yeri,kamu ekonomisi unsurları, kamu ekonomisi özel ekonomi ayrımı,piyasa başarısızlıkları,dışsallıklar, kamu hizmetleri,kamu harcamaları, vergi teorisi ve vergi çeşitleriThe place of the state in the economy, elements of public economy, distinction between public economy and private economy, market failures, externalities, public services, public expenditures, tax theory and tax types.
IKY512İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
HUMAN RESOURCES PLANNING
S303.06.03Dersin İçeriği İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı,Önemi,Amacı,Kapsamı,Bütünsel İçeriği,İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler, İKP’de Analiz Yöntemleri, İK ihtiyacın planlanması, İKP’de Kavramsal Modeller ve Sayısal Teknikler, İnsan Kaynakları İhtiyacının Planlanmasında Ayrıntılı Modeller, İKP nın Uygulanması ve Sonuçlarının Değerlemesi, Seçme ve Yerleştirme ve Sosyal Medya.Human Resource Planning Definition, Importance, Objectives, Scope and Global Content, Factors Affecting the Human Resources Planning, Analysis Methods for the PCI, need for HR planning, the PCI Conceptual Model and Numerical Techniques, Human Resources Planning Needs More Models, and Implementation of MRP II Valuation Results, Recruitment and Selection and Social Media
ISL5002FİNANSAL ANALİZ
FİNANSAL ANALİZ
S303.06.03
ISL5004MARKA YÖNETİMİ
MARKA YÖNETİMİ
S303.06.03
ISL504ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND CHANGE MANAGEMENT
S303.06.03Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi dersi örgütsel davranışın temel kavramları, örgütsel davranışın gelişim süreci ve yönetim düşüncesi, örgütsel güç ve politika, karar verme, örgütsel bağlılık, örgütsel değişim ve örgüt kültürü konularını içermektedir.Scientific basis of organizational behavior,the historical development of organizational behavior, research techniques, individual and identity within an organization, attitudes and job satisfaction, the foundations of individual differences, biographic characteristics, learning and skills, organizational culture, groups and processes in organizations, techniques of working in groups at organizations, participative management, motivation processes and models in organizations, leadership and its models in organizations, conflicts in organizations, stres management in organizations, organizational environment and thecnology, organizational transformation and advancement, team work, power and policies in organizations, behviors of organizational ethics, management and control
ISL506ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
MODERN MANAGEMENT TECHNIQUES
S303.06.03İşletme yönetimi felsefesi, çağdaş yönetim tekniklerini uygulayan işletme organizasyonu, öğrenen organizasyon, toplam başarı yönetimi, organizasyonda çatışma yönetimi, insan sermayesi yönetimi, İK güçlendirmesi, duygusal zeka, zaman, süreç, stres ve kriz yönetimi, amaçlara göre yönetim, yönetimde etik, YBS ve sosyal sorumluluk konuları ve güncel konularını kapsar.The course unit covers the philosophy business management, abusiness organization that applies modern management techniques, learning organization, total success management, conflict management in an organization, human capital management, strenghtening human resources, emotional intelligence, time, process, stres and crisis management, management according to goals, ethics in management, management information system, social responsibility and up-to-date issues.
ISL508ORGANİZASYON VE KÜLTÜR
ORGANIZATION AND CULTURE
S303.06.03Örgüt kültürünün tanımı, unsurları ve kurumsal iletişimin özellikleri, biçimleri.definition and elements of organizational culture and the properties and forms of communication within organizations
ISL512LİDERLİK VE MOTİVASYON KURAMLARI
LEADERSHIP AND MOTIVATION THEORIES
S303.06.03Motivasyonun tanımı, motive etme süreci, motivasyon kuramları ve bu kuramları kullanacakların nelere dikkat etmeleri gerektiği, liderlik, liderliğin benzer kavramlardan farkı ve liderlik kuramları gibi konular işlenecektir.Definition of motivation, the process of motivating, motivation theories, and pay attention to what you will use this kuramlaru, leadership, similar to the concepts of leadership and leadership theories, such as the difference will be discussed.
ISL514KRİZ YÖNETİMİ
CRISIS MANAGEMENT
S303.06.03Kriz tanımı ve önemi, kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri ,krizi önceden algılama yöntemleri, kriz yönetimi...The course unit covers the definition of crisis and types of important crises, formation process of a crisis, causes of crises, methods to anticipate crises and crisis management.
ISL517BANKACILIKTA DENETİM
AUDIT IN BANKING
S303.06.03Bankacılıkta denetim çalışmalarıAudit work in banking
ISL519PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
MARKETING RESEARCH
S303.06.03Derste araştırma sürecine uygun olarak amacın, problemin tanımlanması; araştırma modelinin kurulmasını; örnekleme, bilgi toplama, toplanan bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile araştırma raporunun yazımını kapsar.The course objectives in accordance with the research process, defining the problem, the establishment of the research model, sampling, data collection, analysis and interpretation of the information collected with the spelling of the research report covers.
ISL523PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
MARKETING TECHNIQUES
S303.06.03Pazarlama konularıTopics of marketing
ISL528YENİ EKONOMİ VE E-TİCARET
NEW ECONMY AND E - TRADE
S303.06.03E-TİCARET mantığını anlatan temel kavramlar ve bunların dünyada ve Türkiye'de uygulanması.E-COMMERCE: describing the basic concepts of logic and their implementation in Turkey and in the world.
ISL530PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ
PERFORMANCE AND CAREER MANAGEMENT
S303.06.03İnsan kaynakları yönetimi ve çevresi, performans değerlendirme ve yönetimi, performans değerlendirme süreci, uluslar arası performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, organizasyonlarda kariyer yönetim, organizasyonlarda kariyer planlama ve geliştirme, kariyer geliştirme planlarında koçluk, bilişim toplumunda kariyer yönetimi, gelecekte kariyer yönetimi ve güncel sorunlar konularını kapsar.Human resources management, performance assessment and management, performance assessment process, career management in organizations, career planning in organizations, consultancy in career planning, career management in information society, current problems in career management.
ISL531İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER
CURRENT DEVELOPMENTS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
S303.06.03İnsan kaynakları yönetiminde karşılanan güncel sorunlar ve konu ile ilgili güncel yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste, Stratejik İKY; İKY’nin stratejik rolü; İKY stratejileri, yetkinliklere dayalı İKY (Genel ve İşlevler açısından), Kriz Yönetimi-İKY; Küçülme(downsizing) ve İKY politikaları; Çıkışların yönetimi-İş bulma yardımı(outplacement) ; Dış kaynaklarından yararlanma(outsourcing) ; Uluslar arası İKY( İşe alma-kariyer yönetimi, ücretleme vb) ; Farklılıkların (diversity) Yönetimi; İKY açısından Ayrımcılık-Taciz ve Eşit Davranma, psikolojik yıldırma; İş gören geliştirme ve Kariyer yönetiminde yeni yaklaşımlar vb…gibi konular işlenecektir.Existing problems in Human Resources Management and solution proposals, Strategic HRM, the strategic role of HRM, HRM strategies, HRM based on competence (in general and functionwise), Crisis Management-HRM, downsizing and HRM policies, management of output and assistance on outplacement, outsourcing, international HRM (employment-career management, waging etc.), diversity management, HR discrimination, harrasment, equal treatment, psychological intimidation, laborer development and new approahes to career development, etc.
ISL570YÖNETİM MUHASEBESİ
MANAGERIAL ACCOUNTING
S303.06.03Dersin içeriği, muhasebe bilgi sisteminin temelleri, maliyet muhasebesi ve kararlar ile değişik ve tam maliyet kavramları ve uygulamaları, bileşik mamullerin maliyetlenmesi, sorumluluk merkezleri ve finansal başarının ölçülmesi, başabaş analizi ve maliyet, faaliyet hacmi, kar ilişkileri, kısa dönem işletme kararlarına dayanak olan maliyetleme ve gelir tablosu, katkı analizi, standart maliyetleme, bütçeleme ile ileri maliyet konularını kapsamaktadır.The course unit covers the fundamentals of accounting information system, cost accounting, decisions, various and complete cost and practices, costing of joint products, responsbility centers and financial success assessment, break-even analysis and cost, operating volume, profit relations, costing based on short-term business organization decisions and income statement, contribution analysis, standard costing, budgeting and advance cost.
ISL572KALİTE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
QUALITY DEVELOPMENT TECHNIQUES
S303.06.03Kalite geliştirme yöntemleri olarak kullanılan teknikler öğretilir ve bunların kullanımı ile kalitedeki gelişmenin nasıl ölçüleceği anlatılır.Methods used for quality improvement and the assessment of quality improvement by using these methods
ISL597REKABET HUKUKU
COMPETITION LAW
S303.06.031.rekabet hukukunun ekonomik temelleri 2. temel kavramları: rekabet kavramı, teşebbüs kavramı, ilgili pazar kavramı, teşebbüs birliği kavramı ve rekabet kurulu uygulamalarına göre sonuçları 3.rekabeti sınırlayıcı anlaşma yasağı: karteller, dikey anlaşmalar ve diğer ilişki şekilleri 4. muafiyet sistemi: bireysel muafiyet grup muafiyeti ve tebliğlerin tanıtımı ve uygulanması 5.hakim durumun kötüye kullanılması: hakim durum kriterleri, kötüye kullanma halleri ve uygulamaları 6. Birleşme devralmalar, yatay birleşme-dikey birleşme konglamare birleşmeler 7. RK yapısı bğımsızlığı ve görev ve yetkileri 8 usul sorunları 9. yaptırımlar: idari yaptırımlar, cezai yaptırımlar, medeni yaptırımlar-özellikle geçersizlik ve tazminat davaları1. Economic fundamentals of competition law 2. Basic concepts: The concept of competition, the concept of entrepreneurship, the concept of relevant market, the concept of association of undertakings and the consequences according to competition board practices. 3. Ban on agreements restricting competition: cartels, vertical agreements and other relationship types 4. Exemption system: personal exemption, group exemption and publicity and application of notifications 5. Abuse of dominant position, the criteria of dominant position, cases of abuse and applications 6. Merger, take-over, horizontal merger- vertical merger, conglomerate merger 7. Organization, independence, duties and powers of Competition Authority 8. Procedural problems 9. Sanctions: administrative sanctions, criminal sanctions, civil sanctions, especially invalidity and actions for damages.
ISL700FİNANSAL ANALİZ
FINANCIAL ANALYSIS
S303.06.03FİNANSAL TABLOLAR, ANALİZ TÜRLERİ, ANALİZ TEKNİKLERİ, LİKİDİTE ANALİZİ, MALİ YAPI ANALİZİ, FAALİYET ETKİNLİĞİ ANALİZİ, KARLILIK ANALİZİ, BORSA PERFORMANS ANALİZİ
ISL707MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular.
ISL709FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT
S303.06.03Finansman ile ilgili temel kavramları, muhasebe ve finans ilişkisi, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, paranın zaman değerini, finansal varlıklardaki risk ve getiri kavramlarını ve bunların analizi.Concepts related to finance, accounting and financial relationship, financial statements and analysis of the financial statements, the time value of money, the concept of risk and return of financial assets and their analysis.
ISL712TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS
S303.06.03
ISL714SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SÜREÇLERİ VE EFQM MÜKEMMELLİYET MODELİ
SUSTAINABLE WORK PROCESSES AND EFQM EXELLENCE MODEL
S303.03.03
ISLT501İŞLETME VE EKONOMİ ALANINDA GÜNCEL GELİŞMELER
CURRENT DEVELOPMENTS IN BUSINESS AND ECONOMY
S303.03.03
ISLY502KAMU EKONOMİSİ VE VERGİ POLİTİKALARI
PUBLIC ECONOMY AND TAX POLICY
S303.06.03Kamu Ekonomisi, Vergi Politikaları, Vergi Politikalarına Teorik Yaklaşımlar, Kamu Ekonomisi, Kamusal Mal Teorisi, Kamu Tercihi Analizi, Politik iktisat ve Çıkar Sağlama, Vergisel ve Ticari Tahkim, Vergi Rekabeti, AB Vergileme Politikaları, Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, Küresel Vergi Sorunları, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Vergi Yükü, Küreselleşme ve Vergi Politikaları, Uluslararası Vergi Politikaları,
ISLY523YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI
MANAGEMENT AND BUSINESS POLICIES
S303.06.03
ISY501İŞLETME EKONOMİSİ
BUSINESS ECONOMICS
S303.06.03İşletme Ekonomisi ve İşletme İlişkisi, temel kavramlar, İşletmelerin Makro ve Mikro Çevresinin İşletmeler Açısından Önemi ,İşletme Türleri, Kartel, Konsorsiyum,Tröst, Holding, Birleşme, satın alma özellikleriBusiness Economics and Business Relationship, basic concepts, Importance of Macro and Micro Environment of Businesses for Businesses, Types of Businesses, Cartel, Consortium, Trust, Holding, Merger, acquisition features
ISY503İŞLETME İSTATİSTİĞİ VE TAHMİN METODLARI
BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS
S303.06.03Temel istatistik kavramları, tahmin yöntemi seçimi, yargısal tahmin yöntemleri, istatistiksel tahmin yöntemleri ve nedensel tahmin yöntemlerini içermektedir.Basic statistical concepts, judgmental forecasting techniques, statistical and causal forecasting techniques
ISY601GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
S303.06.03Temel muhasebe bilgileri, kavramları, hesap işleyişleri, muhasebe kayıtları yapılarak elde edilen verilere göre finansal tabloların oluşumu sağlanacaktır
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.