English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADC619TEMPOROMANDİBULER EKLEM BOZUKLUKLARINDA TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
TEMPOROMANDİBULER EKLEM BOZUKLUKLARINDA TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Z143.06.05Bu derste, TME’nin tanımı ve genel değerlendirme, TME anatomisi ve TME'yi oluşturan komponentler, TME’nin alt yüz şekillenmesindeki yeri ve önemi, TME hastalığı ve disfonksiyonun tanısı, TME hastalığı ve disfonksiyonunun yönetimi ve TME bozukluklarının fiziksel tedavileri, miyofasiyal ağrı ve oklüzal disfonksiyon sendromları, TME hastalıklarında terminoloji ve TME'nin patofizyolojisi, TME hastalıklarında etiyoloji, semptomlar ve TME hastalıklarının klasifikasyonu, TME’nin travmatik hastalıkları, TME ankilozu ve tedavi yöntemleri ve TME ağrıları konuları işlenmektedir.In this course, the definition and general evaluation of TMJ, TMJ anatomy and its components, the role and importance of TMJ in lower face shaping, diagnosis of TMJ disease and dysfunction, management of TMJ disease and dysfunction, physical treatments of TMJ disorders, myofascial pain and occlusal dysfunction syndromes, terminology in TMJ diseases and pathophysiology of TMJ, etiology, symptoms and classification of TMJ diseases in TMJ diseases, traumatic diseases of TMJ, TMJ ankylosis and treatment methods, and TMJ pain are covered.
ADC621ORAL BÖLGE TÜMÖRLERİ
ORAL BÖLGE TÜMÖRLERİ
Z143.06.05Oral ve maksillofasiyal bölge(Ağız, Çene ve yüz) tümörlerinin genel değerlendirilmesi, Benign ve malign tümörlerin özellikleri, Tümörlerde prevalans, terminoloji, klasifikasyon, odontojenik ve non-odontojenik tümörler, tedavileri, iltihabi tümörler (epulisler), non-neoplastik proliferasyonlar, Çene tümörlerinde tedavi şekilleri, Ağız ve çene kanserleri, tanım, prevalans, malignite kriterleri, malign tümörlerin klasifikasyonu, tanı, kanserde etiyoloji, insidans ve cinsiyete göre dağılımı, oral kanserlerde etiyoloji, erken ve geç dönem bulgular, kanserin yayılım yolları, kanserde klinik ve histopatolojik evrelendirme, TNM klasifikasyonu, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi öncesi hazırlık, maksilla ve mandibula tümörlerinde rezeksiyon şekilleri, cerrahi öncesi ve sonrası radyoterapi ve kemoterapi, radyoterapi ve kemoterapiye bağlı komplikasyonlar ve tedavisi, kanser tedavisi sonrası takip, kanser hastalarında diş hekiminin sorumluluğu, kanserde farkındalık, oral malignansilerin sistemik hastalıklarla İlişkisiGeneral evaluation of oral and maxillofacial region tumors, characteristics of benign and malign tumors, prevalence, terminology, classification, odontogenic and non-odontogenic tumors, treatments, inflammatory tumors (epulises), non-neoplastic proliferations. Treatment modalities in jaw tumors. Definitions, prevalence, malignancy criteria of oral and jaw cancers, classification of malignant tumors, diagnosis, etiology in cancer, distribution by incidence and gender, etiology in oral cancers, early and late findings, ways of cancer spread, clinical and histopathological staging, TNM classification, chemotherapy, radiotherapy and preoperative preparation, resection types in maxilla and mandibular tumors, pre-and post-surgical radiotherapy and chemotherapy, and -related complications and treatments, follow-up after cancer treatment. dentist's responsibility in cancer patients, awareness of cancer , oral finances Relationship of gnansis with systemic diseases
ADC623ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL BÖLGEDEKİ ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL BÖLGEDEKİ ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Z143.06.05Bu derste öğrencinin; oral ve maksillofasiyal bölgelerde gelişen odontojenik ve non-odontojenik enfeksiyonların önlenmesi, hastaların tıbbi, klinik ve radyolojik açıdan değerlendirilmeleri, enfeksiyonların kökenlerinin belirlenmesi, cerrahi olarak insizyon-drenaj ile yönetimleri, hastaların tıbbi olarak yönetimi, tedavi seçenekleri ve uygulamaları, enfeksiyon kontrolünde ve yönetiminde antibiyotiklerin yeri, endikasyonları, kontrendikasyonları, önemi, seçimi ve kullanımları, enfeksiyonların tedavileri, hastaların post operatif dönemde takipleri ve idaresi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.Within the scope of this course, it is aimed for the student to have knowledge about the following topics: prevention of odontogenic and non-odontogenic infections in the oral and maxillofacial regions, medical, clinical and radiological evaluation of patients, determination of the origins of infections, surgical incision-drainage management, medical management of patients. , treatment options and applications, the place, indications, contraindications, importance, selection and use of antibiotics in infection control and management, treatments of infections, follow-up and management of patients in the post-operative period.
SAG601KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
CLINICAL RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel portallerde Boolean kelimelerle arama, temel bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik çalışma çeşitleri, klinik çalışmalarda etik kavramı, etik kurul başvurusu, proje destekleri başvurusu, klinik çalışmalarda sertifikasyon, bilimsel sunum tasarımı ve biyoistatistik (güç analizi)Searching with Boolean words in scientific portals, basic sciences study description and examples, clinical sciences study description and examples, types of clinical studies, concept of ethics in clinical studies, ethics committee application, project support application, certification in clinical studies, scientific presentation design and biostatistic (Power analysis..etc.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADC602OROFASİYAL BÖLGE KİSTLERİ
OROFASİYAL BÖLGE KİSTLERİ
Z143.06.05Ağız Boşluğu ve Çene Kemiği Kistleri (Tanım, oluşum mekanizması, sınıflandırma)Kistlerin Sınıflandırılması Gelişimsel Odontojenik Kistler (Sınıflandırma ve Tedavileri) Iltihabi Odontojenik Kistler (Sınıflandırma ve Tedavileri) Non-odontojenik Kistler (Sınıflandırma ve Tedavileri) Yumuşak Doku Kistleri Tükürük bezi kistleri Kistlerin Radyolojik ve Klinik Tanıları Biyopsi Teknikleri ve Kist Sıvısının özellikleri Kistlerin Yönetim ve Tedavi Prensipleri Pseudokistler Kistlerin Marsupyalizasyonu ve Dekompresyonu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ADC606DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK ACİL DURUMLAR
DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK ACİL DURUMLAR
Z143.06.05Bu dersin içeriğinde; Komplikasyonlardan ve acil durumlardan kaçınmanın yolları ve hasta ile ilgili temel bazı kavramlar, hastanın incelenmesi ve iyi bir pre-anestetik değerlendirme, spesifik ölçümlerin kaydedilmesi, laboratuvar tetkikleri ve yorumlanmaları, tıbbi konsültasyon, enjeksiyon sonrası çıkabilecek problemlerin nedenlerinin bilinmesi, diş hekimliğinde sistemik acil durumlar, acil durumların önlenimleri ve tedavileri, psikomotor reaksiyonlar veya geçici bilinçsizlik halleri (senkop, epilepsi, hipoglisemi), lokal anesteziklere bağlı reaksiyonlar ve tedavi şekilleri, yabancı cisim aspirasyonları, sistemik hastalıklara bağlı acil durumlar, Oral cerrahi sırasında karşılaşılan başlıca kardiak sorunlar, Diş hekimliğinde kardiyopulmoner acil işlemler ve kardiyovasküler hastalıklarda dental tedaviler, Kardiyovasküler acil durumlar, yaşam desteğinin sağlanması ve geçici bilinçsizlikle ilgili acil durumlar, Poliklinik hastalarında oral cerrahi komplikasyonları hızlandıran faktörler, hemoraji ve şok, Şokta tedavi ve tedavi prensipleri, Acil durum protokolü ve sistemik acil durumlarda kullanılan ilaçlar muayenehane ve hastanede oral cerrahi (a. hastanede tedavi edilecek hastaların klasifikasyonu ve ameliyat öncesi incelenmesi b. ameliyat anı ve ameliyat sonrası problemler) konuları yer almaktadır.
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
ADC604OROFASİYAL AĞRILAR
OROFASİYAL AĞRILAR
S143.06.05Bu dersin içeriğinde; ağrının tanımı, ağrı etiyolojisi ve ağrı nörofizyolojisi, orofasiyal ağrının tanımı ve etiyolojisi, trigeminal ve fasiyal sinirleri anatomisi ve nörofizyolojisi, orofasiyal ağrının tanısal sınıflaması, nöropatik fasiyal ağrıların özellikleri ve tanı kriterleri, intraoral semptom gösteren ağrı bozuklukları, temporomandibular bilge, çiğneme kasları ve tempromandibuler eklem bozukluklarına bağlı ağrılar, kronik baş ağrıları, migren, stres tipi ve küme tipi baş ağrılarının özellikleri ve tanısal farklılıkları, orofasiyal ağrı ile başvuran hastanın değerlendirilmesi, orofasiyal ağrının medikal tedavisi, orofasiyal ağrının cerrahi tedavisinin anlatılması amaçlanmıştır.
ADC608ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL YARALANMALARDA ACİL VE PLANLI TEDAVİLER
ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL YARALANMALARDA ACİL VE PLANLI TEDAVİLER
S143.06.05Dersin içeriğinde; Oral ve maksillofasiyal bölge anatomisine genel bakış, Oral ve maksillofasiyal bölge yaralanmalarının etıyolojılerı ve epıdemıyolojılerı, Oral ve maksillofasiyal bölge yaralanmalarda ılk muayene, Oral ve maksillofasiyal bölge yaralanmalarda goruntuleme yontemlerı, Oral ve maksillofasiyal bölge yaralanmalarda acıl mudahale, Oral ve maksillofasiyal yaralanmalarda yumuşak doku yaralanmaları, Oral ve maksillofasiyal yaralanmalarda oral bölge yaralanmaları, Ust yuz (1/3) kırıkları, Orta yüz (2/3) kırıkları, Alt yüz (3/3) mandıbula kırıkları ve Oral ve maksillofasiyal yaralanmalarda oluşan fraktürlerin tedavi prensipleri yer almaktadır.The topics listed in the content of the course are; Overview of oral and maxillofacial region anatomy, Etiology and epidemiology of oral and maxillofacial region injuries, First examination in oral and maxillofacial region injuries, Imaging methods in oral and maxillofacial region injuries, Oral and maxillofacial region injuries, Maxillofacial soft tissue injuries in oral and maxillofacial injuries, Painful intervention in oral and maxillofacial region injuries, Oral and maxillofacial region injuries Treatment principles of oral region injuries, Upper face (1/3) fractures, Midface (2/3) fractures, Lower face (3/3) mandible fractures and oral and maxillofacial injuries in oral and maxillofacial injuries.
ADC625ORAL MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE KEMİK VE YUMUŞAK DOKU GREFTLERİNİN KULLANIMI
ORAL MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE KEMİK VE YUMUŞAK DOKU GREFTLERİNİN KULLANIMI
S143.06.05Bu dersin içeriğinde; ağız, diş ve çene cerrahisi eğitimi alan doktora öğrencilerine, kemik biyolojisi ve fizyolojisi, osteogenezis, osteoinduksiyon, osteokondüksiyon kavramları, maksillofasiyal bölgede kullanılan suni kemik greftleri, maksillofasiyal bölgede kullanılan otojen kemik greftlerinin tanımı, endikasyonları ve kontrendikasyonları, maksillofasiyal bölgenin rekonstrüksiyonunda kullanılan otojen intraoral kemik greft türleri ve ameliyat teknikleri, maksillofasiyal bölgenin rekonstrüksiyonunda kullanılan otojen ekstraoral kemik greft türleri ve ameliyat teknikleri, maksillofasiyal bölgenin rekonstrüksiyonunda kullanılan lokal ve rejyonel yumuşak doku fleplerinin tanımı ve endikasyonları, maksillofasiyal bölgenin rekonstrüksiyonunda kullanılan lokal fleplerin ameliyat teknikleri, maksillofasiyal bölgenin rekonstrüksiyonunda kullanılan rejyonel fleplerin ameliyat tekniklerinin anlatılması amaçlanmıştır.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADC627ORAFASİYAL REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
ORAFASİYAL REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
Z143.06.05Orofasiyal Onarım için defekte göre doğu verici saha seçimi ve cerrahi yaklaşımıSelection of donor site and surgical approach for tissue transfer
ADC629DENTOFASİYAL DEFORMİTELERDE DEĞERLENDİRME,TANI VE TEDAVİ PLANLAMALARI
DENTOFASİYAL DEFORMİTELERDE DEĞERLENDİRME,TANI VE TEDAVİ PLANLAMALARI
Z143.06.05Dentofasiyal Deformitelerin Tanımı Ve Genel Değerlendirmesi, Dentofasiyal Deformitelerde Etiyoloji ve Klasifikasyon, Maksiller ve Mandibular Gelişimsel Deformiteler, etiyolojileri, tedavi şekilleri ve tedavi planlamaları, Dentofasiyal Deformitelerde Hastanın Hazırlanması, Cerrahi ve Ortodontik Değerlendirme.
ADC631DENTOFASİYAL DEFORMİTELERİN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
DENTOFASİYAL DEFORMİTELERİN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Z143.06.05Ortognatik Cerrahinin Tarihçesi, Ortognatik Cerrahide Değerlendirme ve Tedavi Planı, Diş ve Yüz Uyumsuzluklarının Tedavisinde Segmental Cerrahi, Ortognatik Cerrahide Ameliyat Öncesi, Ameliyat İçi ve Ameliyat Sonrası Bakım, Mandibular Ortognatik Cerrahi Teknikleri, Maksiller Deformitelerde Ortognatik Cerrahi.History of Orthognathic Surgery, Evaluation and Treatment Plan in Orthognathic Surgery, Segmental Surgery in the Treatment of Dental and Facial Dysharmonies, Preoperative, Intra-Operative and Postoperative Care in Orthognathic Surgery, Mandibular Orthognathic Surgical Techniques, Orthognathic Surgery in Maxillary Deformities.
ADC633ORO-ANTRAL FİSTÜLLER VE MAKSİLLER SİNÜZ HASTALIKLARI
ORO-ANTRAL FİSTÜLLER VE MAKSİLLER SİNÜZ HASTALIKLARI
Z143.06.05Bu dersin içeriğinde; maksiller sinüsün anatomisi, maksiller sinüsün görüntülenmesi, maksiller sinüsün muayene yöntemleri, non-odontojenik maksiller sinüs hastalıkları, odontojenik maksiller sinüs hastalıkları, oroantral açıklık ve oroantral fistül kavramı, oroantral açıklık ve oroantral fistül teşhis ve tedavi yöntemleri, maksiller sinüsün kist ve kist benzeri patolojileri, maksiller sinüsü etkileyen benign tümörler ve tedavileri, maksiller sinüsü etkileyen malign tümörler ve tedavileri, maksiller sinüs travmaları ve tedavilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
ADC635MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİDE KEMİK GREFTLERİ
MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİDE KEMİK GREFTLERİ
Z143.06.05Maksillofasyal cerrahi ve oral implantolojide kullanılan sert ve yumuşak doku greft materyalleri ve uygulama teknikleri hakkında bilgiler içerir.Includes information about hard and soft tissue graft materials and application techniques used in maxillofacial surgery and oral implantology.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Alanına özgü ve doktora programının amaçlarına uygun olarak öğrencinin gerekli bilgi ve yetkinliklerinin kazanmasını sağlayacak bireysel çalışma
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.