English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU519PRINCIPLES OF RESEARCH DESIGN AND METHODS
PRINCIPLES OF RESEARCH DESIGN AND METHODS
Z303.06.03Bu ders proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.The relationship between science and research, the concept of theory, basic approaches in the study of social sciences, research ethics, literature review, different approaches to research planning, qualitative and quantitative research methods, measurement, evaluation and presentation of results.
SBU522COMPARATIVE POLITICS
COMPARATIVE POLITICS
Z303.06.03Dersin İçeriği: • Karşılaştırmalı politika nelerle ilgilenmektedir? • Karşılaştırmalı politika alanında ne tür sorulara yanıt aranmaktadır? • Karşılaştırmalı politika alanında savlar nasıl oluşturulmaktadır? • Karşılaştırmalı politika alanında savlar oluştururken karşılaşılan güçlükler nelerdir? • Karşılaştırmalı politika alanında savları oluşturmakta başvurulan kanıtlar nasıl temin edilmektedir? • Bir devleti başarılı kılan nedir? • Devletler ne yapmaktadır? • Devletin “gücünü” nasıl ölçebiliriz?This class first offers some basic analytical frameworks -- culture, social structure, and institutions -- that you can use examine a wide range of political outcomes. We then use these frameworks to understand (1) the relationship between democracy and economic development and (2) the relative centralization of political authority across countries.
SBU527CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN POL. THEORIES
CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN POL. THEORIES
Z303.06.03Siyaset Kuramının esas ilgi alanı özellikle kuralların hak ve yükümlülükleri ve gücün limitleri üzerinde dikkatlice durularak bizim kolektif hayatımızın nasıl düzenleneceğidir. Sokrates'in zamanından beri, siyasi filozoflar, iyi insan için "iyi yaşam" olgusunun sağlanması için siyasi bilginin yanı sıra kültürel değerleri, siyasal rejimleri, kurumsal formları, yasaları ve ekonomik sistemlerin en savunulabilir yaklaşımlarını önermişlerdir.In this course, we examine key texts and thinkers of western political thought, with particular attention to: ancient and modern accounts of ‘rule’ toward the end of communal virtue and harmony, popular sovereignty, consent as a source of political legitimacy and finally, political freedom, both ancient and modern. The texts document the ‘debates’ between their authors who frequently responded to each other across centuries in defining “the political,” “political society,” “political rule,” “citizen,” “freedom,” “equality,” “justice,” “democracy,” “rule of law,” and the like.
SBU505INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
S303.06.03Ders öğrencilere uluslararası ilişkiler teorisi alanında yakın dönemde yapılan katkılar ve bu alanda eser veren teorisyenlerin çalışmaları hakkında temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Derste öncelikle klasik uluslararası ilişkiler teorileri incelenecek, daha sonra bu alandaki güncel gelişmeler ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulacaktır.The course is mostly based on the primary sources of theoretical studies, namely realism, liberalism, Marxism, critical theory, constructivisim, feminism and green theory
SBU509INT BASIC ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY
INT BASIC ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY
S303.06.03Coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'a yakın olması nedeniyle Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri, rolü ve etki derecesi, Türkiye'nin çeşitli dış politika sorunlarının dünü, bugünü ve yarını üzerinden değerlendirilecektir.International system and foreign policy, the general view of Turkish Foreign Policy, the Cyprus issue, European security and Turkey, the international fight against terrorism and relations with Afghanistan, relations with the United States, relations with the EU, the Iranian nuclear file and the Turkish foreign policy.
SBU510INT POSTMODERNISM AND INTERNATIONAL RELATIONS
INT POSTMODERNISM AND INTERNATIONAL RELATIONS
S303.06.03Ders, öğrencilere modernizm ve postmodernizm, modernite ve postmodernite, nesnellik ve öznellik gibi kavramlar hakkında genel bir çerçeve vermeyi, bu çerçeveden hareketle öğrencilerin Hegel ve Scott; Fukuyama ve Baudrillard gibi ddüşünürlerin eserleriyle aşina olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders akışı içinde bu temelden yola çıkılarak postmodern siyaset ve postmodernizm-uluslararası ilişkiler bağlantısının tartışılması hedeflenmektedir.The course is programmed to give the students a general framework on the concepts of modernism and postmodernism, modernity and postmodernity, objectivity and subjectivity, and too provide them a general knowledge on thinkers such as Hegel, Scott, Fukuyama and Baudrillard. The courses discuss, from this framework, the relation between postmodern politics and the connection between mostmodernism and international relations.
SBU557POLITICAL SOCIOLOGY
POLITICAL SOCIOLOGY
S303.06.03Siyasal sosyoloji, siyasetin sosyal yönleri, toplumdaki gücün doğası ve dağılımı ile ilgilenir ve siyasi sürecin kurumlar ve toplumdaki farklı nüfus grupları ile dinamik ilişkisini inceler. Sosyoloji siyasetinin ve siyaset sosyolojisinin kesişiminde yatar. Bu derste tarihsel olarak bu kavşağın değişen parametrelerini izleyeceğiz. Ders, politik sosyoloji çalışmasına egemen olan bazı temel teorik yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirecektir.Political sociology deals with social aspects of politics, with the nature and distribution of power in society and it examines the dynamic relationship of the political process with institutions and different population groups in society. It lies at the intersection of the politics of sociology and the sociology of politics. In this course we will historically trace the changing parameters of this intersection. The course will assess the strengths and weaknesses of some of the main theoretical approaches that have dominated the study of political sociology.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU537INTERNATIONAL ORGANIZATION AND WORLD POLITICS
INTERNATIONAL ORGANIZATION AND WORLD POLITICS
Z303.06.03Uluslararası hükümetlerararası ve hükümetdışı örgütlenmeler - Uluslararası örgütler arasındaki farklılıklar -Uluslararası örgütlerin yönetimiInternational and Regional organizations are covered. In additional, the theoretical appraoches towards the organizations are examined.
SBU524INTERNATIONAL SECURITY
INTERNATIONAL SECURITY
S303.06.03Öncelikle teorik olarak güvenliğin tanımı, genişlemesi ve derinleştirilmesi ile ilgili çalışmalardan sonra, ulusal güvenlik planlaması, güvenlik alanında yeni paradigmalar ve bölge bölge uluslararası güvenlik konuları üzerinde durulacaktır.During the semester, students of the International Security class will learn about security theories, current national and international threats to security.
SBU540EUROPEAN POLITICS
EUROPEAN POLITICS
S303.06.03Bütün yönleri ile Avrupa Birliği'ni ele almak. Tarihçe, Kurumlar, İşleyiş, Üyelik süreci, üye ülkeler vb.evaluation of the European Union in all its aspects, including its history, institutions, functioning, membership process, and policies
SBUI525RESTRUCTURING STATE AND DEMOCRACY IN TURKEY
RESTRUCTURING STATE AND DEMOCRACY IN TURKEY
S303.06.03Dersin içeriğini aşağıdaki iki ana sorunsal oluşturmaktadır:  "Türk halkının ortaya çıkan yeni gereksinimleri karşısında Türkiye'nin Devlet yapısı nasıl daha verimli ve işlevsel kılınabilir?"  “Günümüzüm değişen koşulları çerçevesinde Türkiye'nin demokratik yapılanması nasıl daha duyarlı bir konuma getirilebilir?"Two basic problematique comprises the content of the course: How the Turkish state machinery can be transformed into more effective and operational status vis a vis the felt need of the people of Turkey? How Turkish democracy can be transformed into more sensible format vis a vis the changing conditions of the Country?
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE557TERM PROJECT COURSES
TERM PROJECT COURSES
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes the works where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is made. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.