English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS613BUSINESS POLICIES AND STRATEGIC MANAGEMENT
BUSINESS POLICIES AND STRATEGIC MANAGEMENT
Z303.06.03“İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim” dersi şu konuları içermektedir: İşletme politikası ile stratejik yönetimin anlam ve ilişkileri, konuya ilişkin çeşitli kavram, model ve kuramlar, kurumsal yönetim, etik ve toplumsal sorumluluk, çevresel sürdürülebilirlik, dış ve iç çevre analizleri, endüstri ve rekabet analizi, stratejik planlama, stratejik plan uygulamaları, sonuç analizi, değerlendirme ve denetim, küçük işletmelerde, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim, vb.The “Business Policy and Strategic Management” course includes the following topics: Business policy and the meaning and relationships of strategic management, various concepts, models and theories, corporate management, ethical and social responsibility, environmental sustainability, external and internal environmental analysis, industry and competition. analysis, strategic planning, strategic plan applications, result analysis, evaluation and audit, strategic management in small businesses, non-profit non-governmental organizations, etc.
BUS615ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT
ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT
Z303.06.03belirlilik ve belirsizlik koşulları altında sermaye bütçesi, kısa, orta ve uzun vadeli finansman, sermaye maliyeti ve yapısı, kar dağıtım politikasıcapital budget under conditions of uncertainty and uncertainty, short, medium and long term financing, capital cost and structure, profit distribution policy
SBE617RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCE AND ETHICS
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCE AND ETHICS
Z303.06.03Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu Araştırma Önerisi Yazma -Bir ‘Özet’ Öneri Hazırlama Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları Makale Yazımında Temel Kurallar ve Örnekler Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi Geçerlilik ve Güvenirlik KavramlarıScientific Research Methods, Scientific Research Planning: Research Problems, Hypotheses and Objectives, Access to Scientific Information: Library, Digital Library, Databases, Scientific Data Collection and Measurement Methods, Data Analysis Methods and Presentation, Writing a Research Proposal - Preparing a 'Summary' Proposal, Research Report Preparation / Reporting Methods, Basic Rules and Examples in Article Writing, Ethical Problems / Unethical Behaviors and Prevention in Research, Validity and Reliability Concepts.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS612STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
Z303.06.03Bu ders, pazarlama fonksiyonları, politikaları ve pazarlama yönetiminin planlanması ve koordinasyonu ile ilgili teknikleri, kavram ve aktiviteleri kapsamaktadır.This course covers concepts, activities, and techniques related to the planning and coordination of marketing functions, marketing policies, and marketing administration.
SBE611SEMINAR COURSE
SEMINAR COURSE
Z000.012.00Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
BUS614ORGANIZATIONAL CONFLICT MANAGEMENT
ORGANIZATIONAL CONFLICT MANAGEMENT
S303.06.03Etkili iş ilişkileri ve çatışma çözümünü kolaylaştırarak kurumsal verimliliği güçlendirmek için çeşitli stratejileri inceler. Farklı işyeri ortamlarında yaygın çatışma nedenlerini ve müzakere felsefesini destekleyen başarılı yaklaşımları araştırır. Gizli gündemlerin ortaya çıkarılmasını, saygılı ilişkilerin sürdürülmesini ve nesnel ölçütler kullanılarak sorunların giderilmesini içerir. Denetim mevcut.Examines various strategies to strengthen organizational efficiency by facilitating effective work relationships and conflict resolution. Explores common causes of conflict in a diverse workplace environment and successful approaches supporting a negotiation philosophy. Includes uncovering hidden agendas, maintaining respectful relationships, and fixing problems using objective criteria. Audit available.
BUS616MULTIVARIATE DATA ANALYSIS AND DECISION MAKING METHODS
MULTIVARIATE DATA ANALYSIS AND DECISION MAKING METHODS
S303.06.03Bu ders, işle ilgili verilerin analizinde faydalı olacak bir dizi istatistiksel ve grafik teknikte uzmanlık geliştirir. Bu teknikler, operasyon yönetimi, pazarlama, finans ve ekonomi dahil olmak üzere birçok yönetim alanında yaygın olarak uygulanmaktadır. Kurs, "istatistik herhangi bir şeyi göstermek için kullanılabilir" ifadesinden "istatistik, belirsizlikle başa çıkmak için bir metodoloji sağlar" dan bir değişiklik sağlar.This course develops expertise in a standard set of statistical and graphical techniques, which will be useful in analysing business related data. These techniques are widely applied in a number of areas of management, including operations management, marketing, finance and economics. The course provides a change in mindset from ‘statistics can be used to show anything’ to ‘statistics provide a methodology to cope with uncertainty’.
BUS617ADVENCE ACCOUNTING AND AUDITING
ADVENCE ACCOUNTING AND AUDITING
S303.06.03İleri Denetim ve Güvence hizmetlerine olan küresel ve yerel gereksinim. Denetim ile ilgili temel kavramlar.Denetim ve Denetçi türleri. Denetim ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Çalışma Usul ve esasları.Uluslararası Denetim Standartları. Denetim süresi ve Planlaması. Denetim Kanıtları. İç Denetim, Bağımsız Denetim. Denetim Raporları. Örnekler.Global and local need for Advanced Audit and Assurance services. Basic concepts of audit. Types of audit and auditor. National and international institutions and organizations related to auditing. Working Principles and Principles of Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority. International Auditing Standards. Audit duration and Planning. Audit Evidence. Internal Audit, Independent Audit. Audit Reports. Examples.
BUS618BEHAVIORAL FINANCE
BEHAVIORAL FINANCE
S303.06.03Bu ders, yatırım karar verme ve yatırımcı davranışlarının zorunlu olarak 'rasyonel' değerlendirmelerden değil, kişisel ve piyasa psikolojisinin yönlerinden kaynaklandığını öne süren, finans alanında heyecan verici yeni ve hızlı büyüyen bir alana genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. Davranışsal finans, hepimizin eğilimli olduğu önyargılar ve yanılgılar nedeniyle karmaşık finansal kararlar verme kabiliyetlerimizin sınırlı olduğunu kabul eder. Bu ders, bilişsel önyargıları tanıtır, bu önyargıların finansal karar verme üzerindeki etkisini tartışır ve bireysel yatırımcıların, fon yöneticilerinin ve şirket yöneticilerinin davranışlarını araştırır.This course is designed to provide an overview of an exciting new and fast growing area in finance, which takes as its premise that investment decision-making and investor behaviour are not necessarily driven by 'rational' considerations but by aspects of personal and market psychology. Behavioural finance recognises that our abilities to make complex financial decisions are limited due to the biases and errors of judgement to which all of us are prone. This course introduces cognitive biases, discusses the impact of such biases on the financial decision-making, and explores the behaviour of individual investors, fund managers and corporate managers.
BUS619CONSUMER PSYCHOLOGY AND MARKETING
CONSUMER PSYCHOLOGY AND MARKETING
S303.06.03Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar, üketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler, Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler, Tüketici karar verme ve satın alma davranışları, Yeni tüketici eğilimleri.Individual differences that shape consumer behavior, Psychological processes and situational effects that shape consumer behavior, Socio-cultural factors that shape consumer behavior, Consumer decision making and buying behavior, New consumer trends.
BUS620ADVENCED MARKETING RESEARCHES
ADVENCED MARKETING RESEARCHES
S303.06.03Bu, öğrencilerin “gerçek dünya” müşterisi için canlı araştırma yürüttükleri ve sektörden mentorlarla çalıştıkları vaka temelli bir derstir. Teori ve pratik, öğrencilere ileri anket tasarımı becerileri, çevrimiçi araştırma yöntemleri, veri analizi ve öngörüler oluşturma ve iletme gibi nicel pazar araştırmasının temel yönlerinde anlayış ve deneyim sağlamak için iç içe geçmiştir.This is a case-based course where students conduct live research for a ‘real world’ client and work with mentors from industry. Theory and practice are intertwined to provide students with understanding and experience in key aspects of quantitative market research, including advanced questionnaire design skills, online research methods, data analytics and deriving and communicating insights.
BUS621MANAGAMENT AND ORGANIZATION THEORIES
MANAGAMENT AND ORGANIZATION THEORIES
S303.06.03Örgütler ve Örgüt Teorisi Strateji, Organizasyon Tasarımı ve Etkinlik Organizasyon Yapısının Temelleri Örgütsel Kültür ve Örgütsel TasarımOrganizations and Organization Theory Strategy, Organization Design, and Effectiveness Fundamentals of Organization Structure Organizational Culture and Organizational Design
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
Z000.030.00Bu çeyrekte, öğrenciler bir araştırma veya proje teklifi geliştireceklerdir. Bu ders, teklif geliştirme süreci için kilometre taşları sağlar; gelişim sınıf dışında gerçekleşecek. Bu kilometre taşlarına entegre edilmesi, araştırma projesi ve önerisi hakkında öğrencinin mentorundan görüşme ve geri bildirim alma gereksinimleri olacaktır.During this quarter, students will develop a research or project proposal. This course provides milestones for the proposal development process; the development will occur outside of class. Integrated into these milestones will be requirements to meet with and obtain feedback from the student's mentor about the research project and proposal.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.