English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATION MANAGEMENT(WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATION MANAGEMENT(WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF501EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES
Z303.06.03Bilimsel araştırmalarda etik, temel kavramlar ve araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Ethics in scientific research includes the execution of the processes in research, starting from the selection of the basic concepts and the subject of research, and the writing of the research report.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
EYD501EĞİTİM PLANLAMASI
EDUCATION PLANNING
S303.06.03
EYD503EĞİTİM DENETİMİ
EDUCATION SUPERVISION
S303.06.03Yönetim Kuramları ve Denetim Yönetim Süreçleri ve Denetim Denetim Kavramı, Denetimin Önemi Denetim Süreç ve Ögeleri, Denetim İlkeleri Eğitimde Denetim Modelleri Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Denetimi Sisteminin Yasal Dayanakları, Örgüt ve Yönetim Yapısı, Maarif Müfettişlerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi Denetmen Rolleri Farklı Ülkelerde Eğitim Denetimi Performans Geliştirmede Denetim Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Geliştirme Rolü Denetim Etiği Türkiye’de Eğitim Denetimi sorunları ve Çözüm Önerileri
EYD507EĞİTİM EKONOMİSİ
EDUCATION ECONOMY
S303.06.031. Kavramsal ve Kuramsal Bağlam/Çerçeve - Ekonomi Kavramı ve Disiplini Ekonomi Üretim Üretim Faktörleri Tüketim Yatırım Maliyet İhtiyaç Ekonomik Düzenler - Eğitim ve Eğitim Ekonomisi Disiplini Eğitim ve Yetiştirme Eğitimin Faydaları Eğitim Ekonomisi Disiplini 2. Eğitimin Ekonomik Çözümlemesi - Eğitim Hizmetinin Niteliği - Eğitim Ekonomisi Kuramları 3. Eğitim Finansmanı - Finansman Modelleri ve Bu Modelleri Temellendiren Yaklaşımlar - Farklı Modeller İçin Geliştirilmiş Başat Argümanlar 4. Türkiye’de Eğitim Finansmanı - Günümüz Türkiye’sinde Eğitimin Finansmanı Mili Eğitim Sistemin Temel Sayısal Göstergeleri Türkiye Eğitimine İlişkin Finansal Özellikler ve Göstergeler - Milli Eğitim Sisteminde Yaşanan Finansman Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Arayışları 5. Türkiye’de Eğitim ve İstihdam - Eğitim-İstihdam İlişkilerinin Tarihsel Seyri - Eğitim-İstihdam İlişkilerinin Günümüzdeki Durumu - Milli Eğitim Sisteminin İstihdam Yapısı ve Özellikleri - Milli Eğitim Sisteminde Yaşanan İstihdam Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Arayışları1. Conceptual and Theoretical Context / Framework - Economy Concept and Discipline Economy Production Factors Consumption Investment Cost Needs Economic Regulations - Education and Training Economics Discipline Education and Training Benefits of Education Education Economics Discipline 2. Economic Analysis of Education - Nature of Education Service - Educational Economy Theories 3. Education Financing - Financing Models and the Model Justifications Approaches - the different Developed for Model dominant Arguments 4. Turkey Education Financing - Present Key Digital Display Financing National Education System of education in Turkey Financial Features and indicators for Turkey Education - National Education System experienced Financial Problems and Solutions for these problems 5. Education and Employment in Turkey - Historical Change of Education-Employment - current Status of Education-Employment - Employment Structure and Properties of National Education System - experienced in the National Education System Employment Problems and Seeking Solutions for These Problems
EYD509TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM
S303.06.03Sistem kavramları ve sistem boyutları, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, tarihsel gelişimi, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi, Eğitim sisteminin basamakları, işleyişi, uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri.Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitime ilişkin yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, Türk eğitim sisteminin basamakları, her basamaktaki eğitimin yapısı, girdi, işleme ve çıktıları. Her basamaktaki eğitimi sorunları ve çözüm yolları.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD502ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
S303.06.03
EYD510OKUL YÖNETİMİ
SCHOOL MANAGEMENT
S303.06.03
EYD518YAŞAMBOYU ÖĞRENMENİN ÖRGÜTLENMESİ
ORGANIZATION OF LIFE LONG LEARNING
S303.06.03
EYD524EĞİTİM HUKUKU
EĞİTİM HUKUKU
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.