English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL552BELEDİYELERDE KURUMSAL GELİŞME VE REORGANİZASYON
CORPORATE DEVELOPMENT AND REORGANIZATION IN MUNICIPALITIES
Z303.06.03Ülkemizin önde gelen bazı belediyelerinde gerçekleştirilen yeniden örgütlenme ve yönetsel gelişme projelerine dayalı olarak geliştirilen bu ders yerel yönetimler konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olan profesyonelleri hızlı kentleşmenin yarattığı sorunların anlaşılması, belediye reformunun taşıması gereken öncelikler, kurumsal gelişme kuramının temelleri, belediyelerde örgütsel yapının içerdiği sorunlar, belediyelerde uygulanmakta olan yönetim biçiminin azgelişmişliği ve kaynak planlaması kavram ve yöntemlerinin yokluğu gibi konularda bilgilendirmek ve bunları katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir.The course unit, which is developed based on reorganization and administrative development projects in some of the leading municipalities in our country, covers the problems generated by fast urbanization, priorities of reforms in municipalities, Fundamentals of corporate development theory, problems of organizational structure in municipalities, underdevelopment of management regime practiced in municipalities and absence of source planning notions and methods.
ISL553TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİMLER
LOCAL MANAGEMENTS IN Turkey
Z303.06.03Belediyeler İl Özel İdaresi Hizmet Birlikleri 5018 Sayılı KanunService Union of Special Administration of Municipalities, law number 5018
ISL551YEREL YÖNETİMLERDE ÇEVRE SORUNLARI VE YÖNETİMİ
ENVIRANMENTAL ISSUES AND MANAGEMENT IN LOCAL MNAGEMENTS
S303.06.03Bu amaçlar aşağıda açıklanmıştır: - Sınıfta etkili bir öğretim ortamı yaratılması. - Yarıyıl sonunda öğrenebilecekleri bilgiler konusunda öğrencilerde ilgi ve heyecan uyandırılması. - Uluslararası örgütler arasındaki farklılaşmaların açık bir şekilde ortaya konması. - Yerel çevre yönetiminin çalışma biçim ve koşullar hakkında ayrıntılı bilgi ve deneyim aktarılması. PERFORMANS HEDEFLERİ - Yerel çevre yönetiminin nitelikleri konusunda bilgi artırımı - Yerel çevre yönetiminin çalışma koşullar konusunda öğrencilerin bilinç düzeyinin artırılması.The course unit covers the studies and conditions of local environmental management by demonstrating the differences between international organizations. The course also identifies the characteristics of local enviromental management and the functioning of local environmental management.
ISL556YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT IN LOCAL MANAGENET
S303.06.03Stratejik Planlama Performans Programı Performans Esaslı Bütçeleme Faaliyet Raporu Eylem Planı İç denetim Risk Yönetimi İç KontrolStrategic planning, performance program, performance based budgeting,activity report, performance plan, in-service auditing, risk management, and internal control.
ISL557YEREL SİYASET VE YEREL DEMOKRASİ
LOCAL POLICY AND LOCAL DEMOKRACY
S303.06.03Yerel yönetimler Belediye Özel İdare Hizmet Birlikleri DemokrasiLocal management, Service Union of Special Administration of Municipalities, Democracy
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
ISL518YEREL YÖNETİMLERDE AFET YÖNETİMİ
CATASTROPHE MANAGEMENT IN LOCAL ADMINISTRATIONS
S303.06.03Afetlertle ilgili bilgi verilmesi; Kentlerde yaşanacak olan riskin anlaşılması;Türkiye'de ve Dünyadaki bazı afet yönetim sistemlerini incelemektir. Bunlara ek olarak, Türkiye'de afet zamanlarında nasıl bir afet yönetimi uygulanmasının yürütülmesi konusunu örneklerle anlatmaktır.The course unit defines disasters, the risk in cities and various disaster management systems in Turkey and in the world. Furthermore, it demonstrates what kind of a disaster management practice should be applied in Turkey in case of disasters.
ISL550YEREL YÖNETİMLERDE SEÇME KONULAR
SELECTED TOPICS IN LOCAL ADMINISTRATIONS
S303.06.03Somut örnekler temelinde kentlerde ortaya çıkan sorunlar tespit edilecek ve yerel yönetimlerin bu sorunlara yönelik geliştirdikleri projeler tartışılacaktır.Problems of urban life, projects developed by local administrations
ISL554AVRUPA BİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER
EUROPEAN UNION AND LOCAL GOVERNMENTS
S303.06.03Avrupa Birliği Yerel Yönetimler tarihi, Osmanlı ve Türkiye Yerel Yönetimler tarihi ile karşılaştırlması.The course unit covers the history of European Union Local governments and the comparison of the history of local governments between Ottoman Empire and Turkey.
ISM509YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ
LOCAL MANAGEMENTS AND DEMOCRACY
S303.06.03Bu dersin içeriğini oluşturan konular şu şekilde belirtilebilir: Demokrasi, güç, otorite ve kamu alanı hakkında okumalar; yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası örneklerinin incelenmesi; internet ve yerel yönetimlerin demokratikleşmesi; yerel yönetimlerin kent hareketlerindeki rolü; yerel yönetimlerin çevreyle ilgili faaliyetleri; uluslararası anlaşmaların yerel demokrasi üzerindeki etkisi.This course is composed of lectures on democracy, power, authority and public space; domestic and international examples of local management; internet and democratisation of local managements; the role of local managements on urban movements; local managements and environmental issues; the impact of international settlements upon local democracy.
MYY509KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER
COMPARATIVE LOCAL ADMINISTRATIONS
S303.06.03Hem geçmişte hem de günümüzde yerel yönetimlerin ortaya çıkışı, sistem içindeki yerleri, etkinlik alanları ve karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm modelleri farklı toplumsal yapılanmalar temelinde ele alınacaktır.The emergence of local governments in our present day and in the past, their roles in the system, activity areas and solution models they have developed against problems will be discussed in terms of various social structuring.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.