English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSY511YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ
ADULT PSYCHOPATHOLOGY
Z303.06.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, ruhsal durum muayenesini içerir. Anksiyete bozukluğu, Depresif Bozukluk ve İki Uçlu Bozukluğun nedenleri, klinik özellikleri, seyri, alt tipleri ve tedavi yaklaşımlarını içerir.The content of the course covers mental disorders, psychiatric concepts and definitions in psychiatric disorders, psychiatric interview and history taking methods, and mental state examination. Also, clinical aspects, prognosis, and treatment approaches to psychiatric disorders such as anxiety disorder, depressive disorder, and bipolar disorder will be discussed.
PSI527SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
S303.06.03Bu ders teorik içerikli Sağlık Psikolojisi dersinin, alandaki uygulamalarının nasıl ve ne şekilde olduğunu uygulama yoluyla göstermeyi hedeflemektedir. Bir sağlık psikoloğunun alanda yaptığı hastayla birebir görüşme, hastane ortamı gözlemi ve değerlendirmesi, program oluşturma, deney dizayn etme, broşür hazırlama, sağlık ve hastalığa dair bilgilendirme gibi tüm uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.This course aims to show how and in what way the theoretical content of the Health Psychology course is applied in the field. It is aimed to carry out all the applications such as one-to-one interviews with the patient in the field, observation and evaluation of the hospital environment, creating a program, designing an experiment, preparing a brochure, and informing about health and disease.
PSY515CİNSEL TERAPİ
SEX THERAPY
S303.06.03Derste, cinsel sorunlar öğretilir, sorunların kaynağı tartışılır. Bu sorunların nasıl düzeltilebileceği ve terapi süreci hakkında bilgiler verilir.In this course, sexual problems are taught, and the possible source of these problems is discussed. Detailed information is provided about how to work on these problems, and related therapy process.
PSY517ŞEMA TERAPİ
SCHEME THERAPY
S303.06.03Şema Terapi'nin kullandığı kavramlar ve tedavi teknikleri ele alınacak; ele alınan bu kavramların öğrenciler üzerinden uygulamalarla psikoterapiye aktarılması sağlanacaktır.The concepts and treatment techniques used by Schema Therapy will be discussed. These concepts will be transferred to psychotherapy with applications through students.
PSY519PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ
PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY
S303.06.03Psikodinamik Psikoteranin temel kavramlarından, uygulama ve kavramsallaştırma süreçlerinin tamamı.The course provides fundamental concepts and constructs of psychodynamic psychotherapy, and its application methods in clinical settings.
PSY521PSİKOTRAVMATOLOJİ
PSYCHOTRAUMATOLOGY
S303.06.03
PSY525BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY
S303.06.03Bilişsel davranışçı terapinin kuramsal alt yapısını, farklı psikolojik bozuklukların ortaya çıkması, tetiklenmesi ve devam etmesinde rol oynayan faktörleri içeren modelleri, bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde görüşme, değerlendirme, formülasyon ve tedavi hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri kapsar.It covers the theoretical background of cognitive behavioral therapy, models that include the factors that play a role in the emergence, triggering and continuation of different psychological disorders, theoretical and applied information about interviewing, evaluation, formulation and treatment within the framework of cognitive behavioral therapy.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
PSY513PSİKOTERAPÖTİK GÖRÜŞME YÖNTEMLERİ
PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVIEW METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriği; öykü almanın önemi ve dikkat edilmesi gerekenler, ruhsal durum muayenesi ve bazı bozukluklar için ortaya çıkarıcı sorunlar ve bunlara dair önemli detaylardan oluşmaktadır.The content of this course includes the importance of taking history, the things to be considered, mental state examination and revealing problems for some psychiatric disorders and important details about them.
PSY522KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPER VİZYON
KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPER VİZYON
Z303.06.03Klinik uygulama ve süpervizyon sunulur.Clinical practice and supervision are provided.
PSY530PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
Z303.06.03
PSY512ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ
ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ
S303.06.03Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir.Etiology and treatment of child and adolescent psychopathologies are examined based on different points of view.
PSY514TRAVMA NÖROBİYOLOJİSİ VE EMDR
TRAVMA NÖROBİYOLOJİSİ VE EMDR
S303.06.03Travma sonrası meydana gelen nörobiyolojik değişiklikler ve travma tedavisinde EMDR’nin rolü açıklanır.Post-traumatic neurobiological changes and the role of EMDR in the treatment of trauma are explained.
PSY520ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ
S303.06.03Çocuk ve ergenlerin içinde bulunduğu gelişim dönemine ilişkin sorunları, çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozuklukların değerlendirilmesini, etiyolojik ve epidemiyolojik özelliklerinin incelenmesini, psikopatolojilerin ayırıcı tanılarını, farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında klinik değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin incelenmesini ve güncel araştırma bulgularının değerlendirilmesini içerir.It includes the developmental problems of children and adolescents, evaluation of mental disorders in children and adolescents, examination of etiological and epidemiological features, differential diagnosis of psychopathologies, examination of clinical evaluation and treatment methods in the light of different theoretical approaches, and evaluation of current research findings.
PSY540İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
S303.06.03
PSY560İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
S303.06.03Bu ders kişilerarası iletişimin daha etkili hale gelmesi için dikkat edilmesi gereken unsurları iletişimdeki süreç ekolü çerçevesinde ele alır.This course deals with the factors that need to be considered in order to make interpersonal communication more effective within the framework of the process school in communication.
PSY570KLİNİK FARMAKOLOJİ
CLINICAL PHARMACOLOGY
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.