English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
PSY513PSİKOTERAPÖTİK GÖRÜŞME YÖNTEMLERİ
PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVIEW METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriği; öykü almanın önemi ve dikkat edilmesi gerekenler, ruhsal durum muayenesi ve bazı bozukluklar için ortaya çıkarıcı sorunlar ve bunlara dair önemli detaylardan oluşmaktadır.The content of this course includes the importance of taking history, the things to be considered, mental state examination and revealing problems for some psychiatric disorders and important details about them.
PSY530PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
Z303.06.03Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemler aktarılmaktadır. Öğrenciler normallik testleri, betimleyici analizler, korelasyon, regresyon, ki-kare testi ve faktör analizinin temelinde yatan temel varsayımları ve bu testleri SPSS istatistik ve Jamovi programında yürütmeyi öğreneceklerdir.In this course, statistical methods used in the field of psychology are explained. Students will learn the basic assumptions underlying normality tests, descriptive analyses, correlation, regression, chi-square test and factor analysis and how to conduct these tests in SPSS statistics and Jamovi program.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSY522KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPER VİZYON
CLINICAL APPLICATIONS AND SUPERVISION
Z303.06.03Klinik uygulama ve süpervizyon sunulur.Clinical practice and supervision are provided.
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
PSI527SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
S303.06.03Bu ders teorik içerikli Sağlık Psikolojisi dersinin, alandaki uygulamalarının nasıl ve ne şekilde olduğunu uygulama yoluyla göstermeyi hedeflemektedir. Bir sağlık psikoloğunun alanda yaptığı hastayla birebir görüşme, hastane ortamı gözlemi ve değerlendirmesi, program oluşturma, deney dizayn etme, broşür hazırlama, sağlık ve hastalığa dair bilgilendirme gibi tüm uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.This course aims to show how and in what way the theoretical content of the Health Psychology course is applied in the field. It is aimed to carry out all the applications such as one-to-one interviews with the patient in the field, observation and evaluation of the hospital environment, creating a program, designing an experiment, preparing a brochure, and informing about health and disease.
PSI537ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL KAPSAMA
ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL KAPSAMA
S303.06.03Bu ders, sosyal psikolojide çeşitliliğin geniş kapsamlı yönlerini ele alarak öğrencilerin çeşitlilik kavramını anlamalarını sağlar.This course covers various aspects of diversity in social psychology to help students comprehend the concept of diversity.
PSI539SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
S303.06.03Sağlık psikolojisinin tanımı; psikolojinin diğer alanları ve diğer bilim dalları ile benzerlikleri ve farklılıkları, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık ve hastalık davranışlarını açıklayan kavramlar ve kuramlar, stres ve sağlık, kronik hastalıklar, tedaviye uyum, sağlığı geliştirme, sağlık davranışlarını geliştirme, hastalığın önlenmesi, hasta olma, hastalığın nedenleri, hastaların bilgilendirilmesi, kötü haber verme, kronik ağrıDefinition of health psychology; similarities and differences with other fields of psychology and other branches of science, concepts of health and disease, concepts and theories explaining health and disease behaviors, stress and health, chronic diseases, compliance with treatment, improving health, improving health behaviors, prevention of disease, causes of disease, patients. information, chronic pain. ​
PSY512ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ
CHILD PSYCHOTHERAPY
S303.06.03Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir.Etiology and treatment of child and adolescent psychopathologies are examined based on different points of view.
PSY514TRAVMA NÖROBİYOLOJİSİ VE EMDR
TRAVMA NÖROBİYOLOJİSİ VE EMDR
S303.06.03Travma sonrası meydana gelen nörobiyolojik değişiklikler ve travma tedavisinde EMDR’nin rolü açıklanır.Post-traumatic neurobiological changes and the role of EMDR in the treatment of trauma are explained.
PSY515CİNSEL TERAPİ
SEX THERAPY
S303.06.03Derste, cinsel sorunlar öğretilir, sorunların kaynağı tartışılır. Bu sorunların nasıl düzeltilebileceği ve terapi süreci hakkında bilgiler verilir.In this course, sexual problems are taught, and the possible source of these problems is discussed. Detailed information is provided about how to work on these problems, and related therapy process.
PSY516AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ
AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ
S303.06.03Çift terapisinin tarihsel gelişimi, kuramsal alt yapısı, temel kavram ve süreçler, farklı terapi yaklaşımları ve uygulamaları açıklanır.The historical development, theoretical background, basic concepts and processes, different therapy approaches and applications of couple therapy are explained.
PSY517ŞEMA TERAPİ
SCHEME THERAPY
S303.06.03Şema Terapi'nin kullandığı kavramlar ve tedavi teknikleri ele alınacak; ele alınan bu kavramların öğrenciler üzerinden uygulamalarla psikoterapiye aktarılması sağlanacaktır.The concepts and treatment techniques used by Schema Therapy will be discussed. These concepts will be transferred to psychotherapy with applications through students.
PSY519PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ
PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY
S303.06.03Psikodinamik Psikoteranin temel kavramlarından, uygulama ve kavramsallaştırma süreçlerinin tamamı.The course provides fundamental concepts and constructs of psychodynamic psychotherapy, and its application methods in clinical settings.
PSY520ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ
S303.06.03Çocuk ve ergenlerin içinde bulunduğu gelişim dönemine ilişkin sorunları, çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozuklukların değerlendirilmesini, etiyolojik ve epidemiyolojik özelliklerinin incelenmesini, psikopatolojilerin ayırıcı tanılarını, farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında klinik değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin incelenmesini ve güncel araştırma bulgularının değerlendirilmesini içerir.It includes the developmental problems of children and adolescents, evaluation of mental disorders in children and adolescents, examination of etiological and epidemiological features, differential diagnosis of psychopathologies, examination of clinical evaluation and treatment methods in the light of different theoretical approaches, and evaluation of current research findings.
PSY521PSİKOTRAVMATOLOJİ
PSYCHOTRAUMATOLOGY
S303.06.03Bu ders, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası büyüme ve travmatik olaylara müdahale konularını kapsayacaktır.This course will cover topics such as post-traumatic stress disorder, post-traumatic growth, and interventions for traumatic events.
PSY523DUYGULAR VE PSİKOPATOLOJİ
AFFECTS AND PSYCHOPATHOLOGY
S303.06.03Psikolojik sorunlarda sıkça karşılaşılan duygusal değişimler ve duyguların psikopatoloji ile ilişkisini içerir.The course covers emotional changes encountered in psychological problems and the relationship of emotions with psychopathology.
PSY525BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY
S303.06.03Bilişsel davranışçı terapinin kuramsal alt yapısını, farklı psikolojik bozuklukların ortaya çıkması, tetiklenmesi ve devam etmesinde rol oynayan faktörleri içeren modelleri, bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde görüşme, değerlendirme, formülasyon ve tedavi hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri kapsar.It covers the theoretical background of cognitive behavioral therapy, models that include the factors that play a role in the emergence, triggering and continuation of different psychological disorders, theoretical and applied information about interviewing, evaluation, formulation and treatment within the framework of cognitive behavioral therapy.
PSY527SOSYAL BİLİMLERDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME
DEVELOPMENT OF MEASUREMENT TOOL IN SOCIAL SCIENCES
S303.06.03Öğrenciler, anketler, soru formları, ölçekler ve diğer değerlendirme araçları tasarlama yöntemlerini keşfedeceklerdir.Students will explore various methodologies for designing surveys, questionnaires, scales, and other assessment instruments.
PSY532FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ
FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ
S303.03.03
PSY540İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
S303.06.03Bu ders, klinik psikopatolojinin temel kavramları, tanı ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alacak.This course will comprehensively cover the fundamental concepts, diagnosis, and treatment methods in clinical psychopathology.
PSY553KENDİLİK PSİKOLOJİSİNE TEMEL YAKLAŞIMLAR
KENDİLİK PSİKOLOJİSİNE TEMEL YAKLAŞIMLAR
S303.06.03Ders içeriği, kendilik kavramının tarihsel gelişiminden başlayarak farklı psikolojik yaklaşımları içerir ve öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedefler.The course content spans from the historical development of the concept of self to encompassing various psychological approaches, aiming to provide students with a broad perspective.
PSY560İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
S303.06.03Bu ders kişilerarası iletişimin daha etkili hale gelmesi için dikkat edilmesi gereken unsurları iletişimdeki süreç ekolü çerçevesinde ele alır.This course deals with the factors that need to be considered in order to make interpersonal communication more effective within the framework of the process school in communication.
PSY570KLİNİK FARMAKOLOJİ
CLINICAL PHARMACOLOGY
S303.06.03Temel farmakoloji, Nörotransmitterler, Antipsikotik ilaçlar, Antidepresan ilaçlar, Duygudurum düzenleyiciler, Anksiyolotikler, İnsomnia tedavisi, DEHB tedavi, Demans tedavi, Madde kullanım bozukluğu tedavi, Olgu sunumlarıBasic pharmacology, Neurotransmitters, Antipsychotic drugs, Antidepressant drugs, Mood stabilizers, Anxiolotics, Insomnia treatment, ADHD treatment, Dementia treatment.
PSY573YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ
CLOSE RELATIONS PSYCHOLOGY
S303.06.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.