English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ARCHITECTURAL DRAFTING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ARCHITECTURAL DRAFTING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
AYR121YAPI TEKNOLOJİSİ -I
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -I
Z202.02.02Geleneksel yapı elemanları, taşıyıcı elemanlar, merdivenler, çatı, kubbe ve tonozlar konuları anlatılır.Traditional building elements, structural elements, stairs, roof, domes and vaults are explained.
AYR123YAPI MALZEMELERİ -I
BUILDING MATERIALS -I
Z202.04.02Yapı malzemelerinin kullanıldığı yerlerde karşı karşıya kaldığı fiziksel, kimyasal, ısısal, mekanik, ses, su-nem etkileriyle, beraber kullanıldığı diğer malzemelere karşı davranışı analiz edilmektedir. Ahşap, doğal taş, kerpiç, toprak ve pişmiş toprak, geleneksel harçlar ve sıvalar konuları anlatılır.Analyze the physical, chemical, thermal, mechanical, sound, water-moisture effects of building materials with their behavior against other materials.
AYR191BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
COMPUTER AIDED DESIGN
Z122.04.03Ders kapsamında, bilgisayar ortamında 2 boyutlu çizim, tasarım konseptlerini üreterek gerçekleştirmektedir.Within the context of the course, realizes 2D drawings on computer.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MIR114RÖLÖVE-I
SURVEYING
Z122.03.03Rölöve çıkarılma yöntemlerinin uygulamalarla öğretilmesi, ölçme teknikleri, fotoğraf, video, fotogrametri, harita yöntemiyle, kopya alma metotlarıyla belgeleme ve uygulamalarının yapılması.Preparing the building survey. Their phases and changes, methods that will be applied in order to document all basic information for the restoration of the damages, measurement techniques, photography, video, photogrammetry, copying, interview, documentation.
MIR235İLETİŞİM TEKNİKLERİ-I
DESIGN COMMUNICATION MEDIA-I
Z122.05.03Geometrik formların, nesne ve mekânların temel çizim teknikleriyle ifade edilmesi. Mekân ve yapıların mimari standartlar çerçevesinde plan ve görünüş çizimlerinin yapılması.Enable to express geometric forms, objects and places according to drawing techniques, prepare plans and facades of buildings according to architectural standards.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
AYR102MİMARİ TASARIMA GİRİŞ -II
INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -II
Z223.04.04Topoğrafik, yasal ve bölgesel veriler doğrultusunda tasarım süreci, tüm ölçek basamakları ve içerikleriyle projelendirme süreci ve yasal mevzuatı. Küçük ölçekte bir yapının, tasarımı ve projelendirilmesi.Evaluations of project datas in the context of design process, analysis of environment, topography, related laws and regulations etc. Preparing a mid-sized architectural project.
AYR122YAPI TEKNOLOJİSİ -II
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -II
Z202.04.02Yapı elemanları ve özellikleri, temeller, taşıyıcı sistem elemanları, duvarlar, çatı türleri, merdivenler konuları ele alınır.Discuss issues about building elements and their properties, foundations, structural system elements, walls, roof types, stairs.
AYR124YAPI MALZEMELERİ -II
BUILDING MATERIALS -II
Z202.04.02Betonu oluşturan malzemeler olan agrega, çimento, su ve katkı maddelerinin özellikleri, beton yapım- döküm kuralları, harçlar konuları anlatılır.Explain properties of aggregate, cement, water and additives which are constituents of concrete and concrete construction-casting rules, mortars.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MIR237İLETİŞİM TEKNİKLERİ-II
DESIGN COMMUNICATION MEDIA-II
Z122.04.03Üç boyutlu nesne algısını güçlendiren çizimler ve maketler bazı mimari elemanlar üzerinden yapılır. Perspektif, merdiven çizimi, topografik eğrilerden kesit çıkarma çalışmalarını içerir. Yapılmış olan ya da projeleri hazırlanmış olan bir mimarlık ürününün maketini yapmak bu ders kapsamındadır.Drawings and models that strengthen the perception of three-dimensional objects are made through some architectural elements. Includes studies about perspective, stair , topographic curves and sectional drawings. Making a model of an architectural product that has been made or projects have been prepared is within the scope of this course.
MIR238RÖLÖVE-II
SURVEYING-II
Z122.02.03Rölöve çıkarılma yöntemlerinin uygulamalarla öğretilmesi, ölçme teknikleri, fotoğraf, video, fotogrametri, harita yöntemiyle, kopya alma metotlarıyla belgeleme ve uygulamalarının yapılması.Preparing the building survey. Their phases and changes, methods that will be applied in order to document all basic information for the restoration of the damages, measurement techniques, photography, video, photogrammetry, copying, interview, documentation.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
AYR201MİMARİ TASARIM -I
ARCHITECTURAL DESIGN -I
Z265.08.08Topoğrafik, yasal ve bölgesel veriler doğrultusunda tasarım süreci, tüm ölçek basamakları ve içerikleriyle projelendirme süreci ve yasal mevzuatı. Orta ölçekte bir yapının, tasarımı ve projelendirilmesi.Evaluations of project datas in the context of design process, analysis of environment, topography, related laws and regulations etc. Preparing a mid-sized architectural project.
AYR221YAPI TEKNOLOJİSİ -III
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -III
Z223.04.04Fiziksel çevre koşulları, ısısal konfor, güneşten yararlanma ve korunma konuları anlatılır. Isıtma, soğutma, havalandırma ve yapı tesisatları konularında genel bilgiler verilir.Discuss issues about physical environmental conditions, thermal comfort, sun protection and protection. Give general information about heating, cooling, ventilation and building installations.
AYR223YAPI MALZEMELERİ -III
BUILDING MATERIALS -III
Z202.04.02Metal, cam, plastik ve kompozit malzemelerin özellikleri ve yapıda kullanım şekilleri anlatılır. Yalıtım, bağlantı malzemeleri ile çeşitli kaplama ve bitirme malzemeler konularında bilgi verilir.Explain the properties of metal, glass, plastic and composite materials and their usage in construction.
AYR261BİNA MALİYETİ
COST CONTROL IN BUILDINGS
Z223.03.04Sözleşmeler, şartnameler, ihale işleri, metraj hesapları, hakediş hazırlama, keşif işlemlerinin yapılması.Contracts, technical specifications, tender offers, cost and price analysis and survey in the context of constructions.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Memory techniques developed for better training or exam strategies. The content of the course covers an appropriate environment for teaching academic language skills, covering the language structures and functions of Professional English, which is frequently used in various fields of the profession and related to their work.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AYR202MİMARİ TASARIM -II
ARCHITECTURAL DESIGN -II
Z265.08.08Topoğrafik, yasal ve bölgesel veriler doğrultusunda tasarım süreci, tüm ölçek basamakları ve içerikleriyle projelendirme süreci ve yasal mevzuatı. Orta ölçekte bir yapının, tasarımı ve projelendirilmesi.Evaluations of project datas in the context of design process, analysis of environment, topography, related laws and regulations etc. Preparing a mid-sized architectural project.
AYR204UYGULAMA PROJESİ
APPLICATION PROJECT
Z223.03.04Ders stüdyo çalışması, stüdyoya yönelik ders anlatımları ve sunumları içerir. Dersin girdisi, öğrencilerin Mimari Tasarım II'de geliştirdikleri tasarımdır. Strüktürel sistemin performans analizi, dış kabuk, iç bölmeler, dikey sirkülasyon elemanları geliştirilir.The course is performed with presentations and critics. Context of the course is the project designed by sturdents for Architectural Design –I course. Structural analysis of the conveyor system, subsections and vertical circulation elements are developed in the context of application.
AYR222YAPI TEKNOLOJİSİ -IV
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -IV
Z223.04.04Fiziksel çevre ve konfor koşulları, gürültü denetimi, görsel konfor, doğal- yapay aydınlatma, renk ve renk bileşenleri konuları anlatılır.Discuss issues about physical environmental conditions, thermal comfort, sun protection and protection. Give general information about heating, cooling, ventilation and building installations.
AYR232KORUMA VE RESTORASYON
CONSERVATION AND RESTORATION
Z202.02.02Tarihi eser, kültürel miras kavramlarını anlamak, rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerine hakim olmak, çizebilmek, yapıda analiz yapabilmek, yasal zemini tanımakAimed the comprehension of the terms of historical artifact and cultural heritage, being able to participate in survey, restitution and restoration projects, analysing the structures and learning the procedure.
AYR262MESLEK UYGULAMASI VE ETİK
PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS
Z202.02.02Dünyada ve Türkiye’de mimarlık mesleğinin tanımı, kapsamı, mimarın sorumlulukları, görevleri, hakları, yetkileri ve bu kapsamda mimarlık mesleğini ilgilendiren ulusal ve uluslararası belgeler, mevzuat ve uygulamalar dersin içeriğini oluşturur.Identification and extent of “Architecture”, regulations and applications related to architecture and national/international missions, authorities and resposibilities of architect.
AYR264PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ
PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
Z202.04.02Proje ve yapım yönetimi kavramı, tasarımcının, mal sahibinin ve yüklenicinin görevleri, proje yönetimi bilgi alanları, planlama, denetleme ve kontrolle ilgili metotlar ve yönetim problemleri, proje yaşam döngüsü, sözleşmeler, proje teslim yaklaşımları, planlama, teklif, ihale, kritik başarı göstergeleri, projelerin denetimi ile ilgili güncel konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadırThe concept of project and construction management, tasks of the designer, owner and contractor, project management knowledge areas, methods and management problems related to planning, supervision and control, project life cycle, contracts, project delivery approaches, planning, proposal, tender, critical success indicators, current issues related to the supervision of projects constitute the content of this course.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.