English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BANKING AND FINANCE(DE)(WithoutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BANKING AND FINANCE(DE)(WithoutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EBF516BANKA VE MERKEZ BANKASI BİLANÇO ANALİZİ
BANK AND CENTRAL BANK BALANCE SHEET ANALYSIS
Z303.06.03
EBF518PORTFÖY YÖNETİMİ VE YATIRIM ANALİZLERİ
MANAGEMENT OF PORTFOLIO AND INVESTMENT ANALYSIS
Z303.06.03YATIRIM ARAÇLARI , PİYASALAR, PORTFÖY, PORTFÖY YÖNETİMİ VE PORTFÖYE AİT HESAPLAMALAR
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
BSIY501MAKRO EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZLERİ
MACRO ECONOMIC INDICATOR ANALYSIS
S303.06.03TÜİK, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve benzeri kurumlar tarafından üretilen ve yayınlanan gösterge , endeks ve verilerin içeriği ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.
BSIY502BORSA İŞLEMLERİ ANALİZİ
BORSA İŞLEMLERİ ANALİZİ
S303.06.03
BSIY503BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ VE KRİPTO PARALAR
BLOCKCHAIN ​​TECHNOLOGY AND CRYPTO CURRENCIES
S303.06.03BLOCHKCHİN SİSTEMİ VE KRİPTO PARALAR
BSIY504YATIRIMLARDA TEKNİK ANALİZ UYGULAMALARI
YATIRIMLARDA TEKNİK ANALİZ UYGULAMALARI
S303.06.03
EBF511BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ
ASSET LIABILITY MANAGEMENT IN BANKS
S303.06.03Bankaların finansal tabloları, aktif ve pasif hesapları, bankaların karşılaştıkları riskler, Türk bankacılık sektörünün genel görünümü ve banka yönetiminde bu bilgilerin değerlendirilmesi
EBF513TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER
CURRENT DEVELOPMENTS IN TURKEY AND THE WORLD ECONOMY
S303.06.03
EBF517FİNANSAL KURUM VE PİYASALAR
FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
S303.06.03Bu derste işlenecek temel konular; finansal kurumların gelişimi, finansal sistem içindeki rolleri, finansal piyasaların işleyişi, ekonomi üzerindeki etkileri, gelecekteki rollerini ve Türk ve global finansal piyasaları için olası kalkınma stratejileri üzerinde durulacaktır.The main topics to be covered in this course are; The development of financial institutions, their role in the financial system, the functioning of financial markets, their effects on the economy, their future roles, and possible development strategies for Turkish and global financial markets.
EBF520FİNANSAL MATEMATİK
FINANCIAL MATHS
S303.06.03
EBF522BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ
RISK MANAGEMENT IN BANKS
S303.06.03RİSK, RİSK ÇEŞİTLERİ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE YÖNETİLMELERİ İLE RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ
EBF524BANKACILIK İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
BANK OPERATIONS AND ACCOUNTING
S303.06.03
EISL501FİNANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
S303.06.03Muhasebe temel kavram ve ilkeleri; işlemlerin kaydı ve yıl sonu işlemleri, bilanço eşitliği, işlemlerin bilanço eşitliğine etkisi, çift taraflı kayıt usulü ile defter tutma, borç ve alacak kavramı, işlemlerin yevmiye kaydı ve bunların diğer defterlere aktarılması, mizan hazırlanması, gelir tablosu ve bilanço hazırlanması, temel hesaplar, stok değerleme yöntemleri, amortisman kuramı, nakit akışı ve finansal tablo çözümlemesi.
EISL505UYGULAMALI İSTATİSTİK
APPLIED STATISTICS
S303.06.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılığa giriş, hipotez testleri korelasyon regresyon.Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılığa giriş, hipotez testleri korelasyon regresyon.
ISLY516İŞLETME VE EKONOMİ ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR
İŞLETME VE EKONOMİ ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR
S303.03.03Türkiye ekonomisinde 1923-80 li yıllarda uygulanan ekonomi ve maliye politikaları, Türkiye'de 2000'li yıllarda uygulanan ekonomi politikaları, Kamu Gelirleri Kamu Harcamaları, Enflasyon ve Enflasyonda uygulanacak para ve Maliye Politikaları, Deflasyon ve Deflasyonda Uygulanacak Para ve Maliye Politikaları, Philps Hipotezi, Stagflasyon, Gelir Dağılımı, Cari Açık Bütçe Açığı ve Finansmanı, Başkanlık Sistemi Sonrasında Uygulanan Ekonomi ve Maliye Politikaları, Vergi Yükü ve Vergi KapasitesiÜcret Gelirleri Vergisinin Uygulaması, Kamu Ekonomisinin Amaçları, Ekonomik Sistemler, Piyasa Başarısızlıkları, Küreseleşme ve Devletin Rolündeki DeğişimEconomic and fiscal policies implemented in the Turkish economy in the 1923-80s, economic policies implemented in Turkey in the 2000s, Public Revenues, Public Expenditures, Inflation and Monetary and Fiscal Policies to be implemented in Inflation, Deflation and Monetary and Fiscal Policies to be implemented in Deflation, Philps Hypothesis, Stagflation, Income Distribution, Current Account Deficit Budget Deficit and Financing, Economic and Fiscal Policies Implemented After the Presidential System, Tax Burden and Tax Capacity, Application of Wage Income Tax, Purposes of Public Economy, Economic Systems, Market Failures, Globalization and Change in the Role of the State
ISLY518İŞLETME VE EKONOMİ OKUMALARI
İŞLETME VE EKONOMİ OKUMALARI
S303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.