English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION(DE)(WithoutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION(DE)(WithoutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EMH502BELEDİYELERDE KURUMSAL GELİŞME VE REORGANİZASYON
INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND REORGANIZATION IN MUNICIPALITIES
Z303.06.03
EMH504PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
Z303.06.03
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EDP504MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03
EMH503KENT SOSYOLOJİSİ
URBAN SOCIOLOGY
S303.06.03
EMH506TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER
LOCAL ADMINISTRATIONS IN TURKEY
S303.06.03
EMH507KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME
GLOBALISATION AND LOCALIZATION
S303.06.03
EMH508YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ
LOCAL ADMINISTRATIONS AND DEMOCRACY
S303.06.03
EMH509YEREL YÖNETİMLERDE SEÇME KONULAR
SELECTED TOPICS IN LOCAL GOVERNMENTS
S303.06.03
EMH510YEREL YÖNETİMLER VE AFET YÖNETİMİ
LOCAL GOVERNMENTS AND DISASTER MANAGEMENT
S303.06.03
ISLY516İŞLETME VE EKONOMİ ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR
İŞLETME VE EKONOMİ ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR
S303.03.03Türkiye ekonomisinde 1923-80 li yıllarda uygulanan ekonomi ve maliye politikaları, Türkiye'de 2000'li yıllarda uygulanan ekonomi politikaları, Kamu Gelirleri Kamu Harcamaları, Enflasyon ve Enflasyonda uygulanacak para ve Maliye Politikaları, Deflasyon ve Deflasyonda Uygulanacak Para ve Maliye Politikaları, Philps Hipotezi, Stagflasyon, Gelir Dağılımı, Cari Açık Bütçe Açığı ve Finansmanı, Başkanlık Sistemi Sonrasında Uygulanan Ekonomi ve Maliye Politikaları, Vergi Yükü ve Vergi KapasitesiÜcret Gelirleri Vergisinin Uygulaması, Kamu Ekonomisinin Amaçları, Ekonomik Sistemler, Piyasa Başarısızlıkları, Küreseleşme ve Devletin Rolündeki DeğişimEconomic and fiscal policies implemented in the Turkish economy in the 1923-80s, economic policies implemented in Turkey in the 2000s, Public Revenues, Public Expenditures, Inflation and Monetary and Fiscal Policies to be implemented in Inflation, Deflation and Monetary and Fiscal Policies to be implemented in Deflation, Philps Hypothesis, Stagflation, Income Distribution, Current Account Deficit Budget Deficit and Financing, Economic and Fiscal Policies Implemented After the Presidential System, Tax Burden and Tax Capacity, Application of Wage Income Tax, Purposes of Public Economy, Economic Systems, Market Failures, Globalization and Change in the Role of the State
ISLY518İŞLETME VE EKONOMİ OKUMALARI
İŞLETME VE EKONOMİ OKUMALARI
S303.03.03
MYY502YEREL YÖNETİMLERDE ÇEVRE SORUNLARI VE YÖNETİMİ
ENVIRANMENTAL ISSUES AND MANAGEMENT IN LOCAL MANAGEMENTS
S303.06.03
MYY509KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER
COMPARATIVE LOCAL ADMINISTRATIONS
S303.06.03Hem geçmişte hem de günümüzde yerel yönetimlerin ortaya çıkışı, sistem içindeki yerleri, etkinlik alanları ve karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm modelleri farklı toplumsal yapılanmalar temelinde ele alınacaktır.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.