English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-DIGITAL MARKETING(DE)(WithoutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-DIGITAL MARKETING(DE)(WithoutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
EDP501ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ
INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT
S303.06.03Uluslararası ve ulusal pazar özellikleri ve temel farklılıkları. Uluslararası pazarlama makro çevresi (Sosyal, Yasal, Ekonomik, Politik ve Teknolojik Çevre etmenleri), Mikro Çevre Faktörleri, Uluslararası pazarlardaki fırsat ve tehditler, Uluslararası pazarlarda ve küresel yaklaşımda segmentasyon, hedef belirleme, konumlandırma ve farklılaştırma. Uluslararası pazarlamada pazara giriş yöntemleri Uluslararası pazarlama bileşenleri Uluslararası pazarlamada standardizasyon ve uyarlama - Global ve Yerel yaklaşımlarUluslararası pazarlama, İşletmenin mal ve hizmetlerinin birden çok ülkedeki tüketiciye veya kullananlara akışını yöneten işletmecilik etkinliklerinin uygulanması, işletmenin mal ve hizmetlerinin tüketicilere birden fazla ülkede ulaştırılmasıdır. Küreselleşmeyi hızlandıran teknoloji ve ulaşım olanakları; geleneksel ve sosyal medyayı da aynı hızda etkilemektedir. Elektronik ticaret, mobil pazarlama hızla ilerlemektedir.
EDP504MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03Bu dersin kapsamında marka tanımı, tarihçesi, markanın fonksiyonları, marka olmanın ölçütleri, konumlandırma kavramı ve önemi, marka tescili ve önemi, marka denkliği ve değeri kavramları ve marka performans kriterleri öğrenilecektir.
EDP509ELEKTRONİK PAZARLAMA
ONLINE MARKETING
S303.06.03
EDP514TOPTANCILIK VE PERAKENDE YÖNETİMİ
WHOLESALING AND RETAIL MANAGEMENT
S303.06.03Toptancılık ve Perakendeciliğin ayırt edici yönetim özelliklerini öne çıkararak, çeşitli işletmecilik sorunlarını ele alıp çözümler araştırılması, perakendecilikte çevre ve çevresel koşullar, perakendeci kuruluş ve müşterileri anlama ve tanımlama, perakendecilikte müşteri bilgilerinin araştırılması, perakendeci mağazalar: mağaza kuruluş yeri değerlemesi, mağaza tasarımı ve yerleşimi, mağaza organizasyonu ve insan kaynakları yönetimi, perakende stratejilerinin geliştirilmesi örgütlenmesi, uygulanması ve denetimi, perakendecilik sektöründe stratejik kararlar, perakende ticaret (alım-satım) ve fiyatlama, perakendeci müşterilerle iletişim, perakendecilikte reklam, perakendecikte kişisel satış, satış promosyonu ve tanıtma, perakendecilikte rekabet ve değişim, sanal mağaza ve perakendecilikte veri tabanlı pazarlama, küreselleşme ve değişen perakendecilik biçimleri, perakende formatları: gıda perakendeciliği, elektronik perakendeciliği, hazır giyim perakendeciliği.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDP502TÜKETİCİ DAVRANIŞI
CONSUMER BEHAVIOUR
Z303.06.03Tüketici davranış modellerini öğreneceklerdir. Klasik ve modern tüketici davranış modelleri, tüketici davranışlarını etkileten faktörler, algı, tutum, aile, referans gruplar gibi konular işlenecektir.
EDP512SATIŞ YÖNETİMİ
SALES MANAGEMENT
Z303.06.03Ders kapsamında, geleneksel ve satış odaklı kavram ve ilgili stratejilerin anlaşılması sağlanacaktır.
EDP507PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
S303.06.03
EDP508KÜRESEL PAZARLAMA
KÜRESEL PAZARLAMA
S303.06.03Temel pazarlama bilgileri verildikten sonra ulusal ve uluslararası şirketlerin pazarlama uygulamaları arasındaki farklar pazarlama uygulamalarında kültürün etkisi ve güncel pazarlama uygulamaları, sosyal medya ve dijital pazarlama uygulamaları gibi konular işlenmektedir.
EISL516GİRİŞİMCİLİK
GİRİŞİMCİLİK
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.