English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Beden eğitimi ve spor konuları ile ilgili literatür taraması ve yüksek lisans tez çalışmasına hazırlık yapılması. Yabancı ve yerli makalelerin incelenmesi ve bir yapancı makalenin tercüme edilerek seminer şeklinde sunulması.Literature review on physical education and sports issues and preparation for the master thesis. Examination of foreign and domestic articles and translation of an author article and presentation as a seminar.
BSE525SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
S303.06.03Spor ile enerji metabolizması, toparlanma, kas-sinir sistemleri, kalp-dolaşım sistemi, solunum sistemi, asit-baz dengesi, hormonal sistem, farklı koşullarda egzersiz, performans testleri, yaş-cinsiyet faktörleri, doping, ergojenik yardımcılar ve sürantrenman ilişkisi.Energy metabolism, recovery, muscular-nervous systems, cardio-circulatory system, respiratory system, acid-base balance, hormonal system, exercise under different conditions, performance tests, age-gender factors, doping, ergogenic aids and overtraining relationship with sports.
BSE534OLİMPİK HAREKET TARİHİ,FELSEFESİ VE GELECEĞİ
OLİMPİK HAREKET TARİHİ,FELSEFESİ VE GELECEĞİ
S303.06.03Antik Olimpiyat Oyunları’nın felsefesini, Modern Olimpik Hareketin kuruluşunu etkileyen faktörleri, Olimpizmin felsefi dayanaklarını, Olimpik kuruluşların yapı ve görevlerini, Olimpik Hareketin Karşı Karşıya Olduğu Problemleri, Türkiye’de Olimpik Hareketin kuruluş ve gelişimini, Türkiye’nin modern olimpiyatlara katılım sürecini açıklamak.To explain the philosophy of the Ancient Olympic Games, the factors affecting the establishment of the Modern Olympic Movement, the philosophical foundations of Olympism, the structure and functions of the Olympic organizations, the Problems that the Olympic Movement is facing, the establishment and development of the Olympic Movement in Turkey, Turkey's participation in the modern Olympics.
BSE537SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ
SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ
S303.06.03Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, spor organizasyonları ve yönetimi, uluslar arası kurum ve kuruluşları, Türk spor sisteminin analizi. Ülkemizdeki ve Dünyadaki spor yönetimi ve organizasyon faaliyetlerini değerlendirmek gelişmeleri takip etmek örnek uygulamalara yönelik becerileri geliştirmek.Management, organization, management, basic concepts related to sports management, sports organizations and management, international institutions and organizations, analysis of the Turkish sports system. To evaluate the sports management and organization activities in our country and in the world, to follow the developments, to develop skills for exemplary applications.
BSE539SPOR PSİKOLOJİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
S303.06.03Beden eğitimi ve sporda psikolojik davranışlar ve açıklanması, fiziksel aktiviteye ve performans sporuna katılımın sonuçları, psikolojik faktörlerin performans ilişkileriPsychological behaviors in physical education and sports and their explanation, results of participation in physical activity and performance sports, performance relations of psychological factors
BSE540BECERİ ÖĞRENİMİ
BECERİ ÖĞRENİMİ
S303.06.03Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: alanın temel kavramları, Beceri Sınıflaması.. Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: Motor Performansın Ölçülmesi. Motor Kontrol kuramları: Motor Kontrol Kuramları. Motor Kontrol kuramları: Derinduyum ve görü. Motor Kontrol kuramları: Kompleks Motor Becerilerin Kontrolü. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Kontrol Sistemi ve Koordineli Hareketler. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Beceri ve Dikkat. Öğrenme Çevresi: Alıştırma ve Testlerde performansın gözlemi. Öğrenme Çevresi: Performans Karakteristikleri ve Beceri Öğrenimi. Öğrenme Çevresi: Beceri Transferi. Öğrenme Çevresi: Gösterim ve Arttırılmış Geribildirim. Öğrenme Çevresi: Alıştırma Durumları; Alıştırma deneyimlerinde çeşitlilik. Yetenekler: Yetenekler, Motor Öğrenme ve performans.Introduction to Skill Learning and Concepts: Basic concepts of the field, Skill Classification. Introduction to Skill Learning and Concepts: Measurement of Engine Performance. Motor Control Theories: Motor Control Theories. Motor control theories: Derinduyum and opinion. Engine Control Theories: Control of Complex Engine Capabilities. Engine Control Preparation and Attention: Engine Control System and Coordinated Movements. Engine Control Preparation and Attention: Engine Skill and Attention. Learning Environment: Observation of performance in Exercises and Tests. Learning Environment: Performance Characteristics and Skill Learning. Learning Environment: Skill Transfer. Learning Environment: Impressions and Increased Feedback. Learning Environment: Exercise Situations; Diversity in practice experiences. Capabilities: Capabilities, Engine Learning and performance.
BSE542ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
S303.06.03Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları: zihinsel, işitme, görme, ortopedik engellilerde beden eğitimi ve spor öğretimi, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.The meaning and importance of physical education and sports for the disabled, the types and classifications of disabilities: physical education and sports education for the mentally, hearing, visually, orthopedically disabled, the effects of physical education and sports on the disabled, legal regulations on physical education and sports for the disabled.
BSE550DEĞİŞİK YAŞLARDA SPOR VE SAĞLIK İLİŞKİLERİ
DEĞİŞİK YAŞLARDA SPOR VE SAĞLIK İLİŞKİLERİ
S303.06.03Sağlığın tanımı ve temel sağlık,Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor,Fiziksel aktivite,İnaktivite,Fiziksel uygunluk,Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi,Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi,Egzersiz eğitimi prensipleri,Egzersiz eğitimi yöntemleri,Egzersiz öncesi değerlendirme,Egzersiz tipleri,Egzersiz reçetelendirme,Egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları. çocuk,eriikin,yaşlı,kadın ve engellilerde spor ve sağlığın değerlendirilmesiSağlığın tanımı ve temel sağlık,Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor,Fiziksel aktivite,İnaktivite,Fiziksel uygunluk,Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi,Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi,Egzersiz eğitimi prensipleri,Egzersiz eğitimi yöntemleri,Egzersiz öncesi değerlendirme,Egzersiz tipleri,Egzersiz reçetelendirme,Egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları. çocuk,eriikin,yaşlı,kadın ve engellilerde spor ve sağlığın değerlendirilmesi
BSE553REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ
REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ
S303.06.03Rekreasyon kavramı, serbest zamanların değerlendirilmesi ve yaşam kalitesine etkileri, toplumsal açıdan örnek uygulamalar ve süreç değerlendirilmesi gibi konuların tartışılması.The concept of recreation, the evaluation of leisure time and its effects on the quality of life, discussion of the subjects such as sample practices and process evaluation in social terms.
BSE556BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM METODLARI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM METODLARI
S303.06.03Beden eğitimi öğretmeni, ortaöğretim öğrencilerin özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, öğrenme ve öğretme süreci, beden eğitiminde ve sporda kullanılan öğretim stilleri ve yöntemleri, değerlendirme.Physical education teacher, Characteristics of the middle and high school students, their needs and interest, learning and teaching process, teaching styles and methods used in physical education and sports, evalution.
BSE559SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE GELİŞME
SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE GELİŞME
S303.06.03Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, Örgüt içinde birey ve kişilik, Tutumlar ve iş tatmini, Yetenekler ve öğrenme, Örgüt kültürü, Gruplar ve Takım Çalışması, Örgütlerde liderlik, Örgütlerde çatışma, Örgütsel değişme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel stres, Örgütlerde etik davranışlar ve yönetimi, Örgütlerde güç ve politika, Örgütlerde Motivasyon YönetimiScientific foundations of organizational behavior, Individual and personality in the organization, Attitudes and job satisfaction, Abilities and learning, Organizational culture, Groups and Teamwork, Leadership in organizations, Conflict in organizations, Organizational change, Organizational Commitment, Organizational stress, Ethical behavior and management in organizations, power and politics, Motivation Management in Organizations
BSE563KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ
KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ
S303.06.03Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler. Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi, Spor Politikası, Spor Mevzuatı ilgili yorum ve görüş bildirme yeteneği.The concept of management and its importance, The concept of sports management, its purpose and elements, the historical development of Turkish sports management, the current state of Turkish sports management, problems and suggestions. sport management in Turkey and some European countries, Sport Policy, Sport Legislation related comments and talkback capability.
BSE570REKREASYONDA LİDERLİK BECERİLERİ
LEADERSHIP SKILLS IN RECREATION
S303.06.03Bu derste; liderlik ve liderlikle ilgili temel kavramlar, liderliğin oluşumu, liderlik kuramları, liderlik stilleri ile ilgili bilgiler anlatılacaktır ve tartışılacaktırIn this course; Leadership and basic concepts about leadership, formation of leadership, leadership theories, leadership styles will be explained and will be discussed.
BSE572MOTOR ÖĞRENME/KONTROL TEORİ VE UYGULAMALARI
MOTOR LEARNING/CONTROL THEORY AND APPLICATIONS
S303.06.03Bu ders; Motor öğrenme,Öğrenme Nedir? Öğrenmenin Değerlendirilmesi, Öğrenmenin Aşamaları,Motor Öğrenme Teorileri,Motor Öğrenme Prensipleri,Motor Beceri, Yetenek ve Performans Kavramları,Motor öğrenme prensiplerinin klinik uygulamalara aktarılması ,İnme rehabilitasyonunda motor öğrenme temelli ergoterapi yaklaşımları,Kısıtlanmış hareket tedavisi,Ayna Terapisi,Hedef odaklı eğitim,Görev odaklı eğitim,Pratik uygulama,Tartışma; konularını içermektedir.This course; Motor learning, What is Learning? Evaluation of Learning, Stages of Learning, Motor Learning Theories, Motor Learning Principles, Motor Skills, Ability and Performance Concepts, Transfer of motor learning principles to clinical applications, Motor learning-based ergotherapy approaches in stroke rehabilitation, Restricted movement therapy, Mirror Therapy, Target-oriented training, Task-oriented Education, Practical application, Discussion; includes topics.
BSE573SPORDA İLETİŞİM
SPORDA İLETİŞİM
S303.06.03Dersin içeriği; Spor örgütleri ve organizasyonlarında İletişimin ve etkili iletişimin tanımı, unsurları ve özellikleri, kullanılan dil, kendini tanıma, etkili dinleme ve geri bildirim, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran etkenler , ikna edici iletişim, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, etkili iletişim teknikleri, iletişimde çatışma ve önlenmesi, sözsüz iletişim becerileri, sosyal yaşamda davranış kuralları; görgü ve nezaket, iletişim uygulamaları ve iletişimin diğer disiplinlerle olan ilişkilerin benimsenmesini kapsamaktadır.Definition, elements and features of communication and effective communication in sports organizations and organizations, language used, self-knowledge, effective listening and feedback, factors that prevent and facilitate communication, persuasive communication, the role and use of emotions in communication, effective communication techniques, conflict and prevention in communication non-verbal communication skills, rules of behavior in social life; manners and courtesy, communication practices and the adoption of communication with other disciplines.
BSE574TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, KAİZEN VE REKREASYON
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS, KAIZEN AND RECREATION
S303.06.03Kalite kavramı, kalite kavramının gelişimi Küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri Toplam kalite yönetimi araçları Toplam kalite yönetimi uygulamaları Kalite Kontrol çemberleri işleyişi Toplam kalite yönetiminin süreç olarak uygulanması Toplam kalite yönetiminde liderlik ve önemi Toplam kalite yönetimi başarı koşulları Toplam kalite yönetimine yönelik eleştiriler Türkiye’de toplam kalite yönetimi Kalite uygulamalarında kalite ödülleriQuality concept, development of quality concept Global competition and new management paradigms Differences between total quality management and classical management Total quality management philosophies and principles Total quality management tools Total quality management practices Quality control circles Implementation of total quality management as a process Leadership and its importance in total quality management Total quality management success conditions Criticisms of total quality management Total quality management in Turkey Quality awards in quality applications
BSE575TOPLUMSAL CİNSİYET VE REKREASYON
TOPLUMSAL CİNSİYET VE REKREASYON
S303.06.03Rekreasyon kavramını anlatabilmek, rekreasyon program çeşitleri konusunda bilgi sahibi olmak ve değişik uygulamaları değerlendirebilmek, ülkemiz ve yurt dışı uygulamaları tartışabilmek, toplumsal cinsiyet kavramını farklı yönleriyle tartışabilmek, toplumsal cinsiyet ve rekreasyon ilişkisini anlatabilmek, rekreasyon alan ve etkinliklerinin planlanması, tasarlanması ve organizasyonunda toplumsal cinsiyet yaklaşımını anlatabilmek.To be able to explain the concept of recreation, to have information about the types of recreation programs and to evaluate different applications, to discuss the practices in our country and abroad, to discuss the concept of gender in different aspects, to explain the relationship between gender and recreation, to explain the gender approach in the planning, design, and organization of recreation areas and activities.
BSE578SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS
S303.06.03Dersin içeriği, toplam kalite yönetimi tarihsel gelişimi, temel kavramlar, toplam kalite yönetimi amaç ve ilkeleri, toplam kalite yönetim unsurları, süreç yönetimi, kalite çemberi, problem çözme teknikleri, spor hizmetlerinde kalite ve spor örgütlerinde toplam kalite yönetim modelleri konularını kapsamaktadır.The content of the course covers the historical development of total quality management, basic concepts, total quality management objectives and principles, total quality management elements, process management, quality circle, problem solving techniques, quality in sports services and total quality management models in sports organizations.
BSE582TÜRKİYE'NİN YAPISI VE SPOR TEŞKİLATLANMASI
TÜRKİYE'NİN YAPISI VE SPOR TEŞKİLATLANMASI
S303.06.03Sporda teşkilatlanma, Türk sporunda teşkilatlanmanın tarihsel gelişimi açısından analizi, Türk sporunu meydana getiren kurum ve kuruluşlar, SGM il müdürlükleri – üniversiteler (SKS), Spor kulüpleri kuruluşu işleyişi ve denetimi, Spor federasyonlarının yapısı ve işleyişi, TFF teşkilat yapısı ve görevleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı spordan sorumlu teşkilat (Eski yapı) Okul Sporları Federasyonu (Yeni Yapı), Mahalli idareler teşkilatı ve spor, Türkiye Amatöre Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Spor Teşkilatı kamu kurumları (TRT Kurumu), Spor amaçlı kurulmuş dernekler, Spor amaçlı kurulmuş vakıflarOrganization in sports, analysis of the organization in Turkish sports in terms of historical development, institutions and organizations that make up Turkish sports, SGM provincial directorates - universities (SKS), Sports clubs establishment and supervision, Structure and functioning of sports federations, TFF organizational structure and duties, International Olympic Committee and the National Olympic Committee of Turkey, the organization responsible for sports affiliated to the Ministry of National Education (Old structure), School Sports Federation (New Structure), Organization of local administrations and sports, Confederation of Turkish Amateur Sports Clubs, Turkish Sports Organization public institutions (TRT Institution), Established for sports purposes associations, foundations established for sports purposes
BSE584YARIŞMA SPORCULARINA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
YARIŞMA SPORCULARINA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
S303.06.03Bu ders; Spor Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar,Spor ve Kişilik ,Motivasyon ve Motivasyon Kuramları, Spor ve Egzersiz Ortamlarını Anlamak ,Geribildirim, Pekiştirme, İşbirliği,Grup Dinamikleri ve Grup Sargınlığı ,Psikolojik Beceri Antrenmanına Giriş,Performansın Geliştirme Teknikleri,Psikolojik İyi Oluş,Sporcu Sakatlıkları ve Psikolojisi ,Çocuklar ve Spor Psikolojisi ,Sporda Saldırganlık,Bağımlılık ve Sağlıksız Davranışlar ,Spor Profesyonelleri ve Sporcular Bizlerden Ne Bekliyor? ; konularını içermektedir.This course; Introduction to Sport Psychology and Basic Concepts, Sports and Personality, Motivation and Motivation Theories, Understanding Sports and Exercise Environments, Feedback, Reinforcement, Cooperation, Group Dynamics and Group Embrace, Introduction to Psychological Skill Training, Performance Improvement Techniques, Psychological Well-being, Athlete Injuries and Psychology of Children and Sports Psychology, Aggression in Sports, Addiction and Unhealthy Behaviors, What Do Sports Professionals and Athletes Expect from Us? ; Includes topics.
BSE586ANTRENMAN BİLGİSİ
TRAINING THEORY
S303.06.03Antrenman Bilimi ve Tarihi Gelişimi; Antrenmanın Organizmaya Etkisi; Yüklenmenin Temel İlkeleri ve Yüklenme-Dinlenme İlişkisi; Esneklik, Hareketlilik, Koordinasyon, Kuvvet, Dayanıklılık, Sürat, Çeviklik ve Çabukluk Gelişimi ve Antrenmanları; Isınma ve Soğuma Yöntemleri; Toparlanma Stratejileri; Antrenman ÖrnekleriTraining Science and Its Historical Development; Effects of Training on Organism; Basic Principles of Loading and the Relationship of Stress-Rest; Development and Training of Flexibility, Mobility, Coordination, Strength, Endurance, Speed, Agility and Quickness; Heating and Cooling Methods; Recovery Strategies; Training Examples
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.