English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03
SAG500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is the learning process which includes the following items: (1) the examination stage which can be defined as the subject of interest and getting used to the subject, data collection and processing and justification of the thesis subject. This process involves defining the purpose, limitations, and the problem (s) to be solved or the expected development (s) to be achieved. (2) the planning phase in which the student considers what the collected information is and takes into account what this information is about in accordance with the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and theory with the subject of the thesis and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase in which the development process of the thesis is carried out by taking into consideration the evaluation and evaluation of the plan and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and concluding, (5) the publication stage in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Beden eğitimi ve spor konuları ile ilgili literatür taraması ve yüksek lisans tez çalışmasına hazırlık yapılması. Yabancı ve yerli makalelerin incelenmesi ve bir yapancı makalenin tercüme edilerek seminer şeklinde sunulması.Literature review on physical education and sports issues and preparation for the master thesis. Examination of foreign and domestic articles and translation of an author article and presentation as a seminar.
BSE525SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
S303.06.03Spor ile enerji metabolizması, toparlanma, kas-sinir sistemleri, kalp-dolaşım sistemi, solunum sistemi, asit-baz dengesi, hormonal sistem, farklı koşullarda egzersiz, performans testleri, yaş-cinsiyet faktörleri, doping, ergojenik yardımcılar ve sürantrenman ilişkisi.Energy metabolism, recovery, muscular-nervous systems, cardio-circulatory system, respiratory system, acid-base balance, hormonal system, exercise under different conditions, performance tests, age-gender factors, doping, ergogenic aids and overtraining relationship with sports.
BSE537SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ
SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ
S303.06.03Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, spor organizasyonları ve yönetimi, uluslar arası kurum ve kuruluşları, Türk spor sisteminin analizi. Ülkemizdeki ve Dünyadaki spor yönetimi ve organizasyon faaliyetlerini değerlendirmek gelişmeleri takip etmek örnek uygulamalara yönelik becerileri geliştirmek.Management, organization, management, basic concepts related to sports management, sports organizations and management, international institutions and organizations, analysis of the Turkish sports system. To evaluate the sports management and organization activities in our country and in the world, to follow the developments, to develop skills for exemplary applications.
BSE539SPOR PSİKOLOJİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
S303.06.03Beden eğitimi ve sporda psikolojik davranışlar ve açıklanması, fiziksel aktiviteye ve performans sporuna katılımın sonuçları, psikolojik faktörlerin performans ilişkileriPsychological behaviors in physical education and sports and their explanation, results of participation in physical activity and performance sports, performance relations of psychological factors
BSE553REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ
REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ
S303.06.03Rekreasyon kavramı, serbest zamanların değerlendirilmesi ve yaşam kalitesine etkileri, toplumsal açıdan örnek uygulamalar ve süreç değerlendirilmesi gibi konuların tartışılması.The concept of recreation, the evaluation of leisure time and its effects on the quality of life, discussion of the subjects such as sample practices and process evaluation in social terms.
BSE559SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE GELİŞME
SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE GELİŞME
S303.06.03Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, Örgüt içinde birey ve kişilik, Tutumlar ve iş tatmini, Yetenekler ve öğrenme, Örgüt kültürü, Gruplar ve Takım Çalışması, Örgütlerde liderlik, Örgütlerde çatışma, Örgütsel değişme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel stres, Örgütlerde etik davranışlar ve yönetimi, Örgütlerde güç ve politika, Örgütlerde Motivasyon YönetimiScientific foundations of organizational behavior, Individual and personality in the organization, Attitudes and job satisfaction, Abilities and learning, Organizational culture, Groups and Teamwork, Leadership in organizations, Conflict in organizations, Organizational change, Organizational Commitment, Organizational stress, Ethical behavior and management in organizations, power and politics, Motivation Management in Organizations
BSE563KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ
KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ
S303.06.03Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler. Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi, Spor Politikası, Spor Mevzuatı ilgili yorum ve görüş bildirme yeteneği.The concept of management and its importance, The concept of sports management, its purpose and elements, the historical development of Turkish sports management, the current state of Turkish sports management, problems and suggestions. sport management in Turkey and some European countries, Sport Policy, Sport Legislation related comments and talkback capability.
BSE573SPORDA İLETİŞİM
SPORDA İLETİŞİM
S303.06.03Dersin içeriği; Spor örgütleri ve organizasyonlarında İletişimin ve etkili iletişimin tanımı, unsurları ve özellikleri, kullanılan dil, kendini tanıma, etkili dinleme ve geri bildirim, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran etkenler , ikna edici iletişim, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, etkili iletişim teknikleri, iletişimde çatışma ve önlenmesi, sözsüz iletişim becerileri, sosyal yaşamda davranış kuralları; görgü ve nezaket, iletişim uygulamaları ve iletişimin diğer disiplinlerle olan ilişkilerin benimsenmesini kapsamaktadır.Definition, elements and features of communication and effective communication in sports organizations and organizations, language used, self-knowledge, effective listening and feedback, factors that prevent and facilitate communication, persuasive communication, the role and use of emotions in communication, effective communication techniques, conflict and prevention in communication non-verbal communication skills, rules of behavior in social life; manners and courtesy, communication practices and the adoption of communication with other disciplines.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE502OLİMPİK HAREKET TARİHİ, FELSEFESİ VE GELECEĞİ
HISTORY, PHILOSOPHY AND FUTURE OF OLYMPIC MOVEMENT
Z303.08.03Antik Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşi karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.Origin of ancient Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, amateur understanding and evaluation from the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, establishment of modern olympic games, Olympic movement and olympics philosophy, Olympic congresses, the problems facing modern olympic games, in Anatolia ancient sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
BSE504SPOR YÖNETİMİ
SPORTS ADMINISTRATION
Z303.08.03Çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, teknolojiye hakim, bu beceriyi uygulamada başarıya taşıyabilen bir bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.Within the framework of the contemporary sport management approach, having the ability to manage and direct people, to communicate well with people, to enjoy working in teams, to be responsible, to have the technology to succeed, to carry out this skill to success in practice, an understanding of knowledge management and to educate individuals who have the professional skills to evaluate these features in sports management activities contributes.
BSE532YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
Z303.07.03Beden eğitimi ve spor konuları ile ilgili literatür taraması ve yüksek lisans tez çalışmasına hazırlık yapılması. Yabancı ve yerli makalelerin incelenmesi ve bir yapancı makalenin tercüme edilerek seminer şeklinde sunulması.Literature review on physical education and sports issues and preparation for master thesis. Examining foreign and local articles and presenting a producer article in the form of a seminar.
BSE524BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM METODLARI
TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S303.07.03Beden eğitimi öğretmeni, orta öğretim öğrencilerin özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, öğrenme ve öğretme süreci, beden eğitimi ve sporda kullanılan öğretim stilleri ve yöntemleri, değerlendirme.Learning and teaching process, teaching methods and strategies used in physical education, general teaching methods.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is the learning process which includes the following items: (1) the examination stage which can be defined as the subject of interest and getting used to the subject, data collection and processing and justification of the thesis subject. This process involves defining the purpose, limitations, and the problem (s) to be solved or the expected development (s) to be achieved. (2) the planning phase in which the student considers what the collected information is and takes into account what this information is about in accordance with the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and theory with the subject of the thesis and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase in which the development process of the thesis is carried out by taking into consideration the evaluation and evaluation of the plan and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and concluding, (5) the publication stage in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.