English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-AUDIOLOGY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-AUDIOLOGY (DOC)
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY603MAKALE VE VAKA TOPLANTISI-I
ARTICLE&CASE MEETING-I
Z303.06.03İlgili alanlarda yapılan araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile sunum hazırlama ve uygulama becerilerine ait genel değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin kazandırılmasıExamination and discussion of research and articles in related fields.
ODY621KLİNİK ÇALIŞMA-I
CLINICAL STUDY - I
Z223.06.04İşitme bozuklukları vakalarında ileri değerlendirme yöntemlerinin kazanılması ve uygulanmasıGain advanced evaluation methods and practice in hearing disorder cases.
ODY623KONUŞMA ALGISI
SPEECH PERCEPTION
Z213.06.03Konuşma dil gelişimini etkileyen faktörler Konuşma ve dil gelişimi ve bozuklukları teorileri Konuşma güçlükleri İşitme kayıpları Gelişimsel dil gecikmesi Spesifik dil bozukluğu Kelime bulma güçlükleri Öğrenme güçlüklerine eşlik eden sendromlar Gelişimsel konuşma ve dil bozukluklarında değerlendirme terapi.Factors affecting speech language development Theories of speech and language development and disorders Speech difficulties Hearing losses Developmental language delay Specific language disorder Word finding difficulties Syndrome accompanying learning difficulties Evaluation therapy in developmental speech and language disorders.
ODY645İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES
Z213.06.03Bilimsel araştırma yaklaşımları arasındaki metodolojik farklılıkların kavranması. Bu çerçevede, bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması, sonuçlarının çıkartılması, yorumlanması ve yayımlanmasıUnderstanding of methodological differences between scientific research approaches. In this framework, planning, implementation, conclusion and interpretation of scientific study.
ODY647ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST GELİŞTİRME
MEASUREMENT ASSESSMENT AND TEST DEVELOPMENT
Z213.06.03Bu derste; ölçek kavramı, ölçek çeşitleri, madde havuzu oluşturma, madde analizi, geçerlik ve güvenirlik ölçüleri, faktör analizleri, uygun kesim noktası belirleme ve ölçek yönergesinin yazımı konuları yer almaktadırTo acquire general evaluation and interpretation skills of presentation preparation and application skills by examining and discussing research and articles in related fields.
ODY661ODYOLOJİDE GENETİK I
ODYOLOJİDE GENETİK I
S303.06.03Bu ders; Genetik Terminoloji,Temel Kalıtım Paternleri,İşitsel Sistemin Embriyolojik Gelişimi,İntrauterin Enfeksiyonlar ve İşitme kayıpları,Sendromik ve Nonsendromik İşitme Kayıplarına Giriş,Sendromik İşitme Kayıpları,Sendromik İşitme Kayıpları ,Sendromik İşitme Kayıpları,Otozomal dominant geçişli sendromik olmayan işitme kayıpları,X’e bağlı sendromik olmayan işitme kayıpları,Kalıtsal işitme kayıplı hasta ailesine yaklaşım,İşitme kayıplarında genetik testler,Genetik danışmanlık,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY604MAKALE VE VAKA TOPLANTISI -II
ARTICLE&CASE MEETING-II
Z303.06.03Odyoloji Alanında güncel ve tartışmalı konuları hedefleyen seminer programları hazırlama.Preparing seminar programs targeting current and controversial topics in the field of Audiology.
ODY622KLİNİK ÇALIŞMA -II
KLİNİK ÇALIŞMA -II
Z223.06.04Klinik Uygulama, İleri Odyoloji Değerlendirme tekniklerini kullanarak, hastayı değerlendirir, tanı koyar ve uygun tedavi yöntemine karar verir. Gerekiyorsa, rehabilitasyon programlarını sürdürebilirGain advanced evaluation methods and practice in hearing disorder cases.
ODY649İLERİ KLİNİK ÇALIŞMALAR
ADVANCED CLINICAL STUDIES
Z084.018.08Odyolojik değerlendirme tekniklerini kullanma, ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapma, tanı koyma ve uygun tedavi yöntemine karar verme, gerekli rehabilitasyon programını hazırlama ve sürdürme.Using audiological evaluation techniques, making detailed patient evaluation, making a diagnosis and deciding the appropriate treatment method, preparing and maintaining the necessary rehabilitation program.
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.To gain the ability to prepare presentations by examining and discussing research and articles about audiology and speech disorders.
ODY628VESTİBÜLER ARAŞTIRMALAR I
VESTİBÜLER ARAŞTIRMALAR I
S213.06.03Vestibüler sistemin anatomik ve fizyolojik özellikleri, vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler sistemde meydana gelen bozuklukların klinik özellikleri ve vestibüler sistem değerlendirme yöntemleri.
ODY634ULUSAL PROJELER
ULUSAL PROJELER
S213.06.03Ulusal projelere yönelik çalışmalar yapmak
ODY662ODYOLOJİDE GENETİK II
ODYOLOJİDE GENETİK II
S303.06.03Bu ders; Genetik Terminoloji,Temel Kalıtım Paternleri,İşitsel Sistemin Embriyolojik Gelişimi,İntrauterin Enfeksiyonlar ve İşitme kayıpları,Sendromik ve Nonsendromik İşitme Kayıplarına Giriş,Sendromik İşitme Kayıpları,Sendromik İşitme Kayıpları ,Sendromik İşitme Kayıpları,Otozomal dominant geçişli sendromik olmayan işitme kayıpları,X’e bağlı sendromik olmayan işitme kayıpları,Kalıtsal işitme kayıplı hasta ailesine yaklaşım,İşitme kayıplarında genetik testler,Genetik danışmanlık,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY651VESTİBÜLER ARAŞTIRMALAR II
VESTİBÜLER ARAŞTIRMALAR II
S213.06.03Vestibüler sistemin anatomik ve fizyolojik özellikleri, vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler sistemde meydana gelen bozuklukların klinik özellikleri ve vestibüler sistem değerlendirme yöntemleri.
ODY653İŞİTSEL İMPLANT ÇALIŞMALARI II
İŞİTSEL İMPLANT ÇALIŞMALARI II
S213.06.03Koklear implant sinyal işlemleme stratejileri, koklear implantasyonda radyolojik değerlendirme, koklear implant cerrahisi, koklear implant adaylarının belirlenmesi, elektrofizyoloji ve cihaz telemetrisi ve işitsel beyin sapı implantı.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.Students investigate, read, discuss, evaluate studies in the field of Audiology.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.Students plan the research process, collect data, analyze, interpret, draw conclusions, organize the findings and report them on the topics they are interested in.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Öğrenciler ilgilendikleri konularda araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.Students plan the research process, collect data, analyze, interpret, draw conclusions, organize the findings and report them on the topics they are interested in.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.Students plan the research process, collect data, analyze, interpret, draw conclusions, organize the findings and report them on the topics they are interested in.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.