English

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO191MİKROEKONOMİYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS-I
Z303.06.03Dersin İçeriği İktisadın temeli olan arz-talep ve piyasa dengesinin anlatımı dersin de temelini oluşturmaktadır. Arz-Talep dengesinin oluşumunda üreticilerin ve tüketicilerin piyasadaki değişikliklere verdikleri tepkiler esneklik başlığı altında incelenerek; piyasadaki bir birim değişikliğe fiyat/miktarın kaç birim tepki göstereceği bu konunun temel mantığını oluşturacaktır. Tüketicilerin mal ve hizmetlere olan talep eğilimini belirleyen fayda fonksiyonu (Kardinal ve Ordinal Faydacı yaklaşımlar) tüketiciler hakkında fikir oluşturacakken üretim fonksiyonlarının incelenmesi ise firmaların etkenler karşısında gösterecekleri tutum hakkında bilgi verecektir. Girişimcilerin piyasadaki kararlarını belirleyen maliyet unsurları ve kar dönemsel olarak farklılıklar göstereceği için maliyet kavramı incelenecektir. Arz-Talep ve fiyat dengesinin oluşumuna önemli oranda etki eden "piyasa yapısı" Tam Rekabet ve Monopol (Tekel) olarak sınıflandırılarak detaylı olarak incelenecektir.The contents of the course is constituted by topics on the principles of economics, markets and how they operate, markets and welfare, economics and the public sector, firm behavior and industrial organization, factors market and consumer preferences.
HUK163HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Dersin kapsamıdan hukukun temel kavram ve kurumlarını kavramalarını sağlamaktır.Basic concepts and principles of Law
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ISL109İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.04.03Bu ders işletme ve işletme faaliyetleri ile ilgili temel kavramları, işletme biliminin diğer bilimlerle ilişkisi, sistem anlayışı, üretim faktörlerini, plan, planlama, yatırım projeleri işletmelerin kuruluş çalışmalarını değerlendirme ölçütleri, işletmeyi oluşturan faktörler ve işletmenin çevresini içermektedir.Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
MAT131MATEMATİK
MATHEMATICS
Z303.05.03Bu derste temel matematiksel konular işlenmektedir. Sayılar, fonksiyonlar, matris cebiri ve doğrusal programlama gibi... Derste matematiksel konular ekonomi ve finanstan örneklerle işlenmektedir. Bunlara ek olarak, olasılık ve istatistik konuları öğrencilerin daha sonra alacakları derslere yardımcı olacak şekilde temel bilgi olarak anlatılmaktadır.Within the scope of this course mathematical subjects are covered such as numbers, functions, matrix algebra and linear programming. Mathematical subjects are covered with the help of examples from the fields of economy and finance. In addition, the subjects related to probability and statistics are taught in the form of basic knowledge with a view to help the prospective courses of the students.
MFY191FİNANSAL MUHASEBE-I
FINANCIAL ACCOUNTING-I
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Accounting, the significance of accounting in businesses, parties concerning accounting, basic balance sheet equality, income statement items and basic accounting practices within the framework of uniform accounting system.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO192MAKROEKONOMİYE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS-II
Z303.05.03Milli Gelir ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri - Tüketim, Tasarruf ve Yatırım - Denge Milli Gelirinin Belirlenmesi - Mal ve Para Piyasası (IS – LM modelleri) - Toplam Talep ve Toplam Arz - Maliye ve Para Politikaları - EnflasyonThe course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISL132ÖRGÜT TEORİSİ
ORGANIZATION THEORY
Z303.04.03Giriş, Kapsam ve Temel Kavramlar; Örgüt ve Yönetim Düşüncesinde Gelişmeler; Temel Yaklaşım Biçimi – Sistem ve Bütünleştirici Durumsallık Yaklaşımı; Yönetici; Özellikler; Yönetsel Unvanlar; Yönetici Eğitimi – Yetiştirme ve Geliştirme; Yönetimde Bilgi ve Önemi; Yönetimde Karar Verme; İletişim; Amaç Belirleme ve Planlama; Örgüt ve Örgütleme; Yürütme –örgütdel davranış; Eşgüdümleme; Denetleme; Yönetsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri; Gelecekte Yönetim ve Genel DeğerlendirmeIntroduction, Scope and Basic Concepts, Developments in the Organization and Management Thought, Basic Approach Format - Integrative Systems and Contingency Approach; Administrator; Properties; Administrative Positions Held: Executive Education - Training and Development, in Management of Information and Importance of Decision Making in Management, Communication, Goal Setting and Planning, Organization and Organization; Executive-örgütdel behavior; coordination; Supervision; Managerial Effectiveness of Development Methods, Future Management and General Review
ISL142PAZARLAMA İLKELERİ
PRINCIPLES OF MARKETING
Z303.05.03Bu ders mal-hizmet, fiyat, dağıtım, tutundurma ve konumlandırma, örgütlendirme ve bilgi sistemi konularını kapsamaktadır.Cost-service, price, distribution, promotion and positioning, organizing and information systems.
MAT134İŞLETME MATEMATİĞİ
MATHEMATICS FOR BUSINESS
Z303.04.03Bu iki dönemlik ders, objektif, sonra matematik, sosyal bilimler alanında kullanımı kapsamlı bir fikir vermek için, dönem ilk bölümü kolej cebiri odaklanarak, matematik için bir giriş yapmak için; kavramları uygulamalı kavramını vermekekonomi bir yönetim bilimleri kullanılan ve daha sonra iki dönem dersin ikinci bölümü için geçiş oluşumu için hesap kavramları. Dersin ikinci dönem parçası sadece hesabın konu ayrılacaktır.The course topics are the idea of function, graphs of real valued functions, transcendental functions, mathematics of finance, matrices and their applications, introductory probability and statistics, limits and continuity of functions.
MFY192FİNANSAL MUHASEBE-II
FINANCIAL ACCOUNTING-II
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.The contents of the course cover basic knowledge concerning accounting, the significance of accounting in businesses, parties concerning accounting, basic balance sheet equality, income statement items and basic accounting practices within the framework of uniform accounting system.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
HUK288TİCARET HUKUKU
COMMERCIAL LAW
Z303.05.03Türk Ticaret Kanunu`nun merkez kavram olarak öngördüğü ticari işletme olgusu çerçevesinde ilgili kavramlar.Related concepts within the framework of the phenomenon of commercial firm as considered the central concept of the Turkish Trade Law
ISL251İŞLEMLER YÖNETİMİ
OPERATIONS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletmelerin en temel fonksiyonları operasyon veya işlemlerdir. İşlemler, üretim veya hizmet sunma amacıyla kaynakların veya sistemin bütününün yönetilmesini içerir. İşlemleri yönetme amaçlı analitik kavramlar, araçlar ve tekniklerle birlikte, tasarlama, planlama, organize etme, yürütme, işletim sistemlerini kontrol etme bu dersin ana konularıdır. Girişimin yönetilmesi ve proje döngüsü yönetiminin öğretilmesiOne of the basic functional areas of any enterprise is operations. Operations deals with managing resources or systems to create products or provide services. The designing, planning, organizing, operating, and controlling of operating systems is the focus of this course including analytical techniques, tools and concepts applicable to managing operations.
ISL263İŞLETME FİNANSMANI
BUSINESS FINANCE
Z303.06.03Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.The analysing financial statements, assessing firms financial position, decision making process in financial management of the companies, basic risk firm faces, risk management
IST203İSTATİSTİK-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Basit regresyon modeli, çoklu regresyon modeli, genel doğrusal model, tahmin edicilerin özllikleri ve tahmin. İstatistiki testler. Varyans analizi. Gösterge değişkenlerin kullanılması. Genel doğrusal model yardımı ile öngörü. Önseçimli öngörü. Öngörü aralığı ve öngörünün etkinliği. İndirgenmiş regresyonda denge testleriA simple regression model, the multiple regression model, general linear model, estimators and estimated özllikleri. Statistical tests. The analysis of variance. Using indicator variables. General linear model with the help of prediction. Önseçimli prediction. Forecasting the range and effectiveness of prediction. Reduced regression tests of balance
MFY221DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
END OF TERM ACCOUNTING
Z303.05.03Dönem sonunda işletmelerin envanter ve değerleme işlemlerini gerçekleştirmek, dönem sonu finansal tablolarını hazırlamakIn order to present correct information to those interested in accounting, it is necessary to prepare inventory as per our laws and to identify with certainty and in detail the assets, receivables and liabilities on the day of the balance sheet. Based on these information, the required correction registrations are made and extra-accountancy inventory is balanced to intra-accountancy inventory. Errors are identified and the sources of errors is researched. Later, financial statements are prepared for checking. Preparation of inventory is necessary at the end of each accounting period. Apart from these, inventory is also prepared in cases of business mergers.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
HUK280VERGİ HUKUKU
TAX LAW
Z303.06.03Dersin İçeriği Türk Vergi Sisteminin Kaynakları, Vergilerin sınıflandırılması, Vergi ile ilgili kavramlar, Gelir Vergisi, Zirai- Kazançların Vergilendirilmesi, Ücret Vergisi, Serbest Meslek mensuplarının vergilendirilmesi, Menkul Kıymetler Vergisi, Kira Gelir Vergisi, ÖTV, ÖİV, Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Vergi Suç ve Cezaları Vergi Yargısı.Vergi Kapasitesi, Vergi yükü, Vergi gayreti, Verginin YansımasıTurkish Tax System and the application of tax legislation, the decisions of the Tax Courts.
HUK285BORÇLAR HUKUKU
LAW OF OBLIGATIONS
Z303.03.03Borç, Borç İlişkisi,Borcun İfa Edilmesi, Borcun Sona Ermesi gibi hususlarda bilgi aktarılmasıdır.The basic contents of this course are obligation, obligation relations, Performance and Non-performance of Obligations.
ISL214İŞLETME İLETİŞİMİ
BUSINESS COMMUNICATION
Z303.06.03Ders, öğrencileri, çeşitli uygulamalar vasıtasıyla iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile donatmayı hedeflemektedir.The course is designed to provide the students with necessary verbal and nonverbal business communication skills via applications and practice.
ISL246FİNANSAL PİYASALAR
FINANCIAL MARKETS
Z303.07.03Ders; Para ve sermaye piyasaları, bunların vade yapıları ve enstrümanlarını, Türk Sermaye Piyasası Kanunu, Halka Arzlar, Aracılık Metodları, Portföy Yönetim Şirketleri,Yatırım Fonları,Risk Sermayesi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası gibi konuları kapsar.Contents of the course are; Money and capital markets, term structure and their instruments, Turkish Capital Market Law, Public Offerings, Underwriting Methods, Portfolio Management Companies, Mutual Funds, Venture Capital and Istanbul Stock Exchange.
ISL248FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT
Z303.06.03Finansal Analiz ve Planlama, Finansal Değerleme ve Varlık Fiyatları, Döner Varlık Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Uzun Vadeli Finans Politikası, Kur Riski ve Yönetimi.Financial analysis and planning, financial valuation and asset prices, asset management, capital budgeting, long-term financial policy, exchange rate risk and management.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY333MALİYET MUHASEBESİ
COST ACCOUNTING
Z303.07.03Ders; maliyet unsurları, mamul maliyetinin hesaplanması, maliyet sistemleri konularını kapsar.The concepts of cost accounting, inventory valuation methods, cost allocations, costing systems, financial statements, budgeting and activity based costing.
MFY335MUHASEBE STANDARTLARI
ACCOUNTING STANDARDS
Z303.07.03Türkiye Muhasebe Standartları kavramsal çerçevesi ile muhasebe sisteminin içerisinde yer alan genel konulara ait standartlar tek tek incelenecektir.Transfering TTP to TFRS, TFRS applications, month-end procedures, the preparation of TFRS financial statements, audit
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MFY305DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
FOREIGN TRADE FINANCE
S303.04.03Dış Ticaret Finansman Teknikleri Faktoring Forfaiting Exim Bank KredileriExim Bank Loans Factoring, Forfeiting, Trade Finance Techniques
MFY315YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT
S303.04.03Finansal yatırımın temelleri, yatırım projelerinin değerlemesi, risk-getiriye ilişkin denge modelleri, modern portföy kuramıMoney and capital markets, investment strategies, financial institutions, international markets...
MFY319SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -I
CAPITAL MARKETS AND LICENCING-I
S303.04.03Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1-Düzey 2 ve Düzey 3 sınavlarında ortak olan modüllerin anlatımları yapılacaktır. Sınava yönelik olan derste soru örnekleri çözümleri yapılacaktır.The modules that are common to the Capital Market Activities Level 1-Level 2 and Level 3 exams will be explained. The solutions of the derste question examples aimed at the examination will be done.
MFY445BANKA İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
BANK TRANSACTIONS AND ACCOUNTING
S303.04.03THP kapsamında yer alan hesap grupları ve hesapların açıklamaları ve muhasebe kayıtları ile bankacılık işlemlerinin işleyişi ve muhasebe kayıtları dersin içeriğini oluşturmaktadır.BANK TRANSACTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES
EKO320TÜRK VERGİ SİSTEMİ
TURKISH TAX SYSTEM
F303.04.03Türk Vergi Sisteminin Kaynakları, Kamu Gelirleri, Gelir Vergisi, Ücret Vergisi, Menkul Kıymetler Vergisi, Kira Gelir Vergisi, ÖTV, ÖİV, Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Vergi Suç ve Cezaları Vergi Yargısı.Sources of Turkish tax law, public revunue and public revenue kinds, Definition of basic concept about tax, personel income tax, corparete ıncome tax, value added tax, excise duty, special communication tax.
EKO368MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER
MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER
F303.04.03Ders, Türkiye ve Diğer ülke ekonomilerinde kullanılan makroekonomik ve finansal göstergeleri kapsar. Bu göstergeler, bankacılık, enflasyon, GSYİH ve büyüme, dış ticaret istatistikleri gibi bölümlere ayrılmış, ülke verileri ile desteklenerek açıklanmakta ve yorumlanmaktadır.
EKO438MALİYE POLİTİKASI
FISCAL POLICY
F303.04.03Derste öğrenciler maliye politikasının doğuşunu, Klasik iktisatçıların ve Keynesin mali konulardaki görüşlerini,enflasyon,stagflasyon, durgunluk, gibi konuları öğrenir.Students will be learn foundation of fiscal policy and view of klacikal economist and Kynessian economics, inflation, stagflation, recession..etc
ISL337YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
F303.04.03Bu dersin içeriğinde, yönetim ve organizasyonun temel kavramları, tarihsel gelişimi, önemi ve görevleri, lider ve yönetici ayrımı, yönetimin fonksiyonları ve işlevleri, yönetim ile ilgili yaklaşımlar, çağdaş örgüt yapıları ve örgütlerdeki temel işleyiş gibi konular yer almaktadır.Basic concepts of the management and organization, historical development, its importance and its mission, separation of leaders and managers, management functions, management approaches to contemporary organizational structures and basic functioning issues of an organization are included in the content of the course.
OIK303ENFORMASYON YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI STANDARTLAR
INFORMATION MANAGEMENT AND INTERNATIONAL STANDARTS
F303.04.03Dersin içeriğini, enformasyon tanımı, kaynağına göre enformasyon çeşitleri, işletmelerde uygun stratejinin seçilmesi ve uluslararası standartlar gibi konular oluşturmaktadır.information management in businesses, information types according to the source, constitute topics such as selecting the appropriate strategy and international standards in the business.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY332YÖNETİM MUHASEBESİ
MANAGERIAL ACCOUNTING
Z303.07.03Toplam Maliyet Fonksiyonu, Başabaş Noktası Analizi, Standart Maliyet Sistemi, Özel Sipariş Kabul- Ret KararlarıVolume relations of cost, cost determination of volume, volume cost profit (rbt) analysis, analysis of special cases, mhk, cost analysis as a tool for management decision, standard costing and variant analysis.
MFY334MALİ TABLOLAR ANALİZİ
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
Z303.07.03Temel Kavramlar: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi, Finansal yapı analizinin önemi; Mali Analizde Kullanılan Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Mali Tabloların Analiz Teknikleri konularını kapsar.Basic concepts: summary of their financial situation, the importance of analysis of the financial structure, Financial Analysis Used Statements: Balance Sheet, Income Statement, Financial Statements Analysis Techniques covers.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MFY320SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -II
CAPITAL MARKET AND LICENCING-II
S303.04.03Sermaye piyasası lisanslama seviye 3 kapsamında yer alan tüm modüllerAll modules within the scope of capital market licensing level 3
MFY446İLERİ MUHASEBE UYGULAMALARI
ADVANCED ACCOUNTING PRACTICES
S303.04.03Bu derste; temel finansal raporların hazırlanması, finansal raporlar ile ilgili çağdaş sorunlar, modern finansal muhasebe yaklaşımları konularına değinilecektirThe integrated use of software suite components (especially spreadsheets) and the Internet to add value to an organization’s decision-making processes In-depth look at accounting transaction cycles and their uses in auditing The effect of information technology on accounting cycles and processes Designing effective internal control systems Using accounting software packages Using the systems development life cycle to build or acquire accounting information systems
MFY488FİRMA DEĞERLEME
FIRM VALUATION
S303.04.03Değer kavramı, değerleme yöntemleri, aktif bazlı değerleme, gelir bazlı değerleme, piyasa bazlı değerlemeanalysis and thecniques using on valuation
ISL328İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
F303.04.03İnsan Kaynakları ve Önemi, İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri, İnsan Kaynakları, Yöneticilerinin Yetki Kullanımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağının Eğitim ve Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama, Performans Değerlemesi, Performans Değerleme Yöntemleri, Ücretlendirme, Ücretlendirme Yöntemleri, Çalışma (Endüstri) İlişkileri, Disiplin, Genel DeğerlendirmeImportance of Human Resources, Human Resources Management Functions, Human Resources, Use of Authority Managers, Human Resource Planning, Human Source of Education and Training Management, Career Planning, Performance Appraisal, Performance Appraisal Methods, Pricing, Pricing Methods, Work (Industry) Relations, Discipline General Reviews
ISL437YARATICILIK VE İNOVASYON
CREATIVITY AND INNOVATION
F303.04.03
ISL457BANKA YÖNETİMİ
BANKING MANAGEMENT
F303.04.03Bankacılık Kanunu kapsamında bir bankanın kurulması sürecinden başlanarak, mevduat, krediler, bankacılık faaliyetleri, bankaların yasal yükümlülükleri, Basel kriterleri ve bankacılık riskleri ile bankaların getiri maliyet analizleri kapsamında karlılık durumları incelenecektir.The establishment of a process starting from a bank under the Banking Act, deposits, loans, banking, legal liabilities of banks, the Basel criteria and banking risks and profitability of banks will examine the scope makes cost analysis ..
OIK306DEĞİŞEN EKONOMİK YAPILAR VE KÜRESEL EĞİLİMLER
CHANGING ECONOMIC STRUCTURE AND GLOBAL TRENDS
F303.04.03Piyasa Ekonomisi, tarihi gelişimi, kuralları, Keynesyen Ekonomi'ye itirazları, ekonomik özgürlükler, Küresel Ekonomi, Küresel Kriz ve Türkiye'de Piyasa Ekonomisi'ne geçiş çabaları ve Piyasa Ekonomisi'nin durumu ile girişimcilik işlenmektedir.The historical development of the Market Economics and its objections to Keynesian Economics, economic freedoms, Global Economy, the markitisation efforts in the Turkey and enterpreneurship are analysed in the course.
PSR327TÜRKİYE YÖNETİM SİSTEMİ
TURKISH ADMINISTRATIVE SYSTEM
F303.04.03Dersin içeriğini aşağıdaki iki ana sorunsal oluşturmaktadır:  "Türk halkının ortaya çıkan yeni gereksinimleri karşısında Türkiye'nin Devlet yapısı nasıl daha verimli ve işlevsel kılınabilir?"  “Günümüzüm değişen koşulları çerçevesinde Türkiye'nin demokratik yapılanması nasıl daha duyarlı bir konuma getirilebilir?"Two basic problematique comprises the content of the course: How the Turkish state machinery can be transformed into more effective and operational status vis a vis the felt need of the people of Turkey? How Turkish democracy can be transformed into more sensible format vis a vis the changing conditions of the Country?
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY449MUHASEBE DENETİMİ
ACCOUNTING AUDITING
Z303.06.03Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.Corporate governance, accounting controls and financial reporting process will be discussed conceptually. Independent auditor's duties and responsibilities, the audit process stages, the preparation of the audit reports.
MFY451MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ-I
APPLIED WORKSHOP FOR ACCOUNTING AND FINANCE-I
Z303.04.03Muhasebe ve finans alanından ve iş dünyasından uzman ve başarılı olmuş kişilerin bilgive becerilerinin aktarıldığı workshoplarBasic concepts and year end procedures of Balance Sheet accounts, Income Statement accounts and cost accounts.
MFY459ŞİRKETLER MUHASEBESİ
CORPORATE ACCOUNTING
Z303.06.03Şirket Türleri; Kollektif Şirket: Kuruluşu ve muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr/Zarar dağıtımı ve tasfiye; Komandit Şirket: Kuruluşu ve muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr/Zarar dağıtımı ve tasfiye; Anonim Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Limited Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Holding Şirketler: Kuruluş biçimi, Kâr dağıtımı, Tahvil ve finansman bonosu çıkarma; Kooperatifler: Muhasebe işlemleri.Company Types General Partnership: Foundation and accounting records, and the reduction of the Capital Increase, Profit / Loss distribution and liquidation; Limited Partnership: Foundation and accounting records, and the reduction of the Capital Increase, Profit / Loss distribution and liquidation; Joint Stock Companies: Founded operations, capital increase, capital reduction, the distribution of profit and loss, Liquidation, Mergers, Limited Liability Company: Enterprise operations, capital increase, capital reduction, the distribution of profit and loss, Liquidation, Merger, Holding Company: Enterprise, Distribution of profit, bonds and financial bonds extraction; Cooperatives: Accounting procedures. .
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OIK403YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
PREPARATION AND ASSESMENT OF INVESTMENT PROJECT
S303.04.03Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin değerlendirilmesithe conceptual basis of the investment projects, evaluation of the investment project etc.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MFY442BİLGİSAYARLI MUHASEBE
COMPUTER ACCOUNTING
Z303.08.03ETA,LOGO,LUCA gibi muhasebe paket programlarını görmekTo comprehend the basic concepts in accounting (balance sheet, account, account chart etc.) and main documents used in accounting. To be able to make entries to the books kept according to basis of Operation Account Method and to prepare the results in the form of statements
MFY452MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ-II
APPLIED WORKSHOP FOR ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT-II
Z303.06.03Bu derste yönetim bilimi mikro (birey) seviyesinden makro (toplumsal) seviyeye kadar adımlar halinde analiz edilecek ve öğrenilecektir.1) Basic concepts and year end procedures of Balance Sheet accounts, Income Statement accounts and cost accounts. 2) Concept of corporates, types of corporates. Corporate formation operations, capital increases and reductions, corporate profits distribution, corporate liquidation procedures and accounting them
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
OIK404STRATEJİK İŞ PLANI VE UYGULAMASI
STRATEGIC WORK PLAN AND APPLICATION
F303.04.03Ekonominin ve yönetimin temellerini baz alarak insan kaynakları yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri yönetimi ve finans konularını iş planı ve uygulaması içinde ele almaktadır.Based on the fundamentals of management and economy; human resource management, marketing, supply chain management and financial issues are addressed under the umbrella of strategic business plan.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.