English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SOCIAL SERVICE (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SOCIAL SERVICE (WithOutThesis)
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB501SOSYAL HİZMETTE KURAM
SOCIAL WORK THEORIES
Z303.06.03Sosyal hizmet alanında çağdaş kuramlar ve yaklaşımlar ile birlikte sosyal hizmet uygulama alanlarında ortaya çıkan değişimlerin tartışılması yapılacaktır.Contemporary theories and approaches in social services; the generalized social service intervention model that is generally accepted will be examined depending on these approaches. Depending on these developments, discussions about the changes in the social service application areas will be made.
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG520DÖNEM PROJE DERSİ
DÖNEM PROJE DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies in which the project subject, purpose, importance, limitations of scope, method, contents part and literature review were made. In addition, it includes the preparation and completion of the study according to the principles of project writing.
ADN540AİLEDE EKONOMİK YAŞAM
AİLEDE EKONOMİK YAŞAM
S303.03.03
SHB503TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET
GENDER AND SOCIAL WORK
S303.06.03Bu ders toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, cinsellik ve beden, feminist teori ve yöntem, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, aile ve evlilik, toplumsal cinsiyet ve çalışma hayatı, toplumsal cinsiyet ve kalkınma, toplumsal cinsiyet ve refah politikalarına ilişkin güncel politik stratejiler, hegemonik erkeklik, toplumsal cinsiyet ve şiddet, feminist sosyal hizmet uygulaması konularını içerir.This course will cover the basic concepts of social sex, current political strategies on gender and body, feminist theory and methodology, concepts of biological gender and gender, family and marriage, gender and working life, gender and development, gender and welfare policies, masculinity, gender and violence, feminist social work practice.
SHB505KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL YARDIM POLİTİKA VE PROGRAMLARI
COMPARATIVE SOCIAL WELFARE POLICIES AND PROGRAMS
S303.06.03Sosyal yardım kavramı, tarihsel perspektiften değişen paradigmalar, vatandaşlık, sosyal adalet ve hak kavramları çerçevesinde sosyal yardım politika ve programların temel özellikleri, sosyal yardımlarda etik boyut, farklı sosyal refah rejimlerinden örneklerle sosyal yardım programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi.The concept of social assistance, basic characteristics of social assistance policies and programs in the context of changing paradigms, citizenship, social justice and rights concepts from a historical perspective, ethical dimension in social assistance, comparison of social assistance programs with examples from different social welfare regimes.
SHB506YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET
ELDERLINESS AND SOCIAL WORK
S303.06.03
SHB507AİLEDE SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK IN FAMILIES
S303.06.03Bu dersin içeriğinde, aile, aile politikaları, program ve projeler, aileler arası problemler, çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon, ailede şiddetin sosyal ve kültürel boyutları ve sosyal hizmet müdahalesi konuları yer almaktadır.Contemporary theories and approaches in social services; the generalized social service intervention model that is generally accepted will be examined depending on these approaches. Depending on these developments, discussions about the changes in the social service application areas will be made.
SHB508SOSYAL HİZMETTE ETİK
ETHICS IN SOCIAL WORK
S303.06.03Öncelikle anahatta çerçevesi çizilen teorik bilgi tartışmalara yer verilecek, sonrasında öğrencilerin, yaşamın içinden vakaları söz konusu teorik bilgi üzerinden analiz etmeleri beklenecektir. Bu nedenle tüm öğrencilerin sınıf içi tartışmalara katılabilmeleri, vaka analizlerini doğru yapabilmeleri için ders haftasına özgü belirlenen birincil okumaları yaparak derse gelmeleri gerekmektedir. Birincil okumaların yanı sıra öğrencilerin entelektüel gelişimleri için diğer okumaları da yapmaları tavsiye edilmektedir.First of all, theoretical knowledge will be discussed in the outline, and then students will be expected to analyze the cases through the theoretical knowledge. For this reason, all students should be able to participate in class discussions, and to make case analyzes correctly. In addition to primary readings, students are advised to make other readings for their intellectual development.
SHB509ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET
CHILDREN'S RIGHTS AND SOCIAL WORK
S303.06.03Değişen toplumda, çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler ve tedavi konuları anlatılacaktır. Çocuk haklarına sosyal hizmet açısından yaklaşılacak ve çocuk hakları ile ilgili mevzuat gözden geçirilecektir.In the changing society, child abuse, divorce and separation, evasion and abandonment, family loss, holistic interventions and treatment will be explained. Children's rights will be approached in terms of social services and legislation on children's rights will be audited.
SHB510İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET
HUMAN RIGHTS AND SOCIAL WORK
S303.06.03Bu ders, sosyal hizmet öğrencilerinin insan haklarının tarihsel gelişimini, felsefi temellerini, hak kavramının felsefi-sosyolojik-politik çerçevesini ve insan hakları ile sosyal hizmet arasındaki ontolojik bağı eleştirel bir biçimde tartışabilmelerini ve baskı, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik biçimlerini anlamalarını ve eleştirel bir biçimde tartışabilmelerini amaçlamaktadır. Öz-düşünümsel (self-reflexive) bir metodolojiyle işlenecek olan ders, öğrencilerin çeşitli müracaatçı biyografileri karşısında kendilerini çaresiz ve önyargılı hissetmelerine yol açan kişisel değerlerini, inançlarını ve davranışlarını su yüzüne çıkarmaya da hizmet edecektir.This course aims at making students critically discuss the historical development of human rights, its philosophical bases, philosophical-sociological-political frame of the concept of right, and the ontological link between human rights and social work, and understand and critically discuss the forms of oppression, discrimination and social injustice. Based on a self-reflexive methodology, the course will help students make their personal values, beliefs and behaviors that cause them feel helpless and prejudiced against various client biographies apparent.
SHB511FARKLILIKLARLA SOSYAL HİZMET
FARKLILIKLARLA SOSYAL HİZMET
S303.06.03
SHB512SAĞLIK POLİTİKALARI VE SOSYAL HİZMET
HEALTH POLICIES AND SOCIAL WORK
S303.06.03Sosyal Hizmet eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencilerine yardımcı bir kaynak niteliğinde olan ve sağlık politikalarının bütün yönlerinin yer aldığı bu çalışma alandaki akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.First of all, theoretical knowledge will be discussed in the outline, and then students will be expected to analyze the cases through the theoretical knowledge. For this reason, all students should be able to participate in class discussions, and to make case analyzes correctly. In addition to primary readings, students are advised to make other readings for their intellectual development.
SHB513KLİNİK SOSYAL HİZMET
KLİNİK SOSYAL HİZMET
S303.06.03
SHB515BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMET
BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMET
S303.06.03Bu ders bağımlılık konusuna ilişkin tanımları; bağımlılık türleri belirtileri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenler; madde bağımlısına yönelik motivasyonel görüşme uygulama becerisi; alkol ve madde kullanım bozukluklarına yönelik tıbbi ve psikososyal tedaviler; bağımlıların ailesi ile müdahale becerileri, madde bağımlılığında önleyici çalışmaların kapsamı ve sosyal hizmet uzmanın önleyici çalışmalardaki yeri ve görevi; vaka örnekleri üzerinde grup çalışmasının yapılması ve sunumu; AMATEM’lerde sosyal hizmet uygulamaları ve taburculuk sonrası yürütülen çalışmalar konularını içerir.This course includes definitions of addiction; symptoms of addiction types; risk factors in the family, peer group and social context that prepare the person for substance abuse; ability to practice motivational interviewing for substance abusers; medical and psychosocial treatments for alcohol and substance use disorders; Intervention skills with the family of the addicts, the scope of preventive work in substance abuse, and the role and role of the social worker in preventive work; group work and presentation on case examples; It includes social work practices and post-discharge studies in AMATEMs.
SHB516YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
S303.06.03Bu ders; Modern Devlet; Bürokrasi Teorisi ve Yönetim, Refah Devleti - Sosyal Devlet, Neoliberalizm ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim, Türkiye'de Yerel Yönetim Gelişim Süreci, Avrupa Birliği'nin Yerel Yönetim Reformu Üzerindeki Etkisi, Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi ve Yeniden Yapılandırılması, Sosyal Belediyecilik, Yoksullukla Mücadele, Kadın ve Aile Politikaları, Göçmenlerle İlgili Politikalar, Çocuk Koruma Hizmetlerinde Dönüşüm konularını içermektedir.This lesson; Modern State; Bureaucracy Theory and Management, Welfare State - Welfare State, Neoliberalism and Public Administration Transformation, New Public Management and Governance, Local Government Development Process in Turkey, the European Union's Local Government Reform Impact on, Organization and Restructuring of Social Services in Turkey It includes Social Municipality, Poverty Alleviation, Women and Family Policies, Policies Related to Immigrants, Transformation in Child Protection Services.
SHB517KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET
KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET
S303.03.03Bu derste kriz kuramları ve krize müdahale yaklaşımları incelenir. Farklı kriz türleri ile karşılaşan müracaatçılara müdahale yöntemleri ve teknikleri örnek vakalar ile ele alınır.In this course, crisis theories and crisis intervention approaches are examined. Intervention methods and techniques for clients facing different types of crises are discussed with sample cases.
SHB518ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET
ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET
S303.03.03Temel kavramlar: Özürlü – sakat – engelli – yetersizlik – rehabilitasyon - özel eğitim, Kuramsal yaklaşımlar: Tıbbi model - uzmanlık modeli - sosyal model - insan hakları yaklaşımı, Engelliliğin ortaya çıkmasına neden olan etmenler, Engellilik türleri, Gereksinimler ve sorunlar temelinde Engelli Hakları (ulusal ve uluslararası mevzuat), Engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar, Engelliliğin birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri, Engelliler ve sosyal hizmet uygulamaları.ambiguous concepts: Disability - disability - disability - inability - rehabilitation - special education Theoretical approaches: Medical model - specialty model - social model - human rights approach. Factors causing the disability to appear. Disability Rights (national and international legislation) on the basis of disability types, needs and problems. institutions and organizations serving the disabled in Turkey. The effects of disability on the individual, family and society. Disabled people and social work practices.
SHB520TOPLUMLA SOSYAL HİZMET
TOPLUMLA SOSYAL HİZMET
S303.06.03
SHB522SIĞINMACI VE GÖÇMENLERLE SOSYAL HİZMET
SIĞINMACI VE GÖÇMENLERLE SOSYAL HİZMET
S303.06.03Bu ders göç olgusu, göç kavramının tanımlanması, göç olgusunun dinamikleri, çeşitleri, kuramları, göç ve kentleşme, göç ve işgücü piyasası, göç ve aile yapısı, göç ve gençlik, göç ve din, göç ve eğitim, göç ve yoksulluk konu başlıklarını içerir.
SHB524VAKA YÖNETİMİ VE VAKA ANALİZLERİ
VAKA YÖNETİMİ VE VAKA ANALİZLERİ
S303.06.03Bu ders vaka yönetimi kavramı ve tarihsel gelişimi, vaka yönetiminin amaç ve rehber ilkeleri, sosyal hizmet için önemi, aşamaları, vaka yönetiminde sosyal çalışmacının rol ve işlevleri, tasarımı ve uygulanması, vaka yönetiminde süpervizyon konuları içerir.This course covers the concept of case management and its historical development, the purpose and guiding principles of case management, its importance for social work, its stages, the role and functions of a social worker in case management, its design and implementation, and supervision in case management.
SHB526KÜRESELLEŞME VE ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMET
KÜRESELLEŞME VE ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMET
S303.06.03Sosyal yardım kavramı, tarihsel perspektiften değişen paradigmalar, vatandaşlık, sosyal adalet ve hak kavramları çerçevesinde sosyal yardım politika ve programların temel özellikleri, sosyal yardımlarda etik boyut, farklı sosyal refah rejimlerinden örneklerle sosyal yardım programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
SHB528DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE YAŞLILIK
DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE YAŞLILIK
S303.06.03Dünya'da ve Türkiye'de demografik değişim ve dönüşüm, doğum ve ölüm oranları, Nüfus piramidi, yaşlılığın tanımı, yaşlılık ile ilgili kuramlar ve kavramlar, yaşlıların yaşadığı sorunlar, Türkiye'de yaşlılara yönelik sosyal politikalar ve sosyal hizmetler.Demographic change and transformation in the world and in Turkey, birth and death rates, population pyramid, the definition of old age, theories and concepts related to old age, the problems experienced by the elderly, social policies and social services for the elderly in Turkey.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG520DÖNEM PROJE DERSİ
DÖNEM PROJE DERSİ
Z143.06.05Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.