English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NUTRITION AND DIETETICS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NUTRITION AND DIETETICS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES519İLERİ BESLENME I
İLERİ BESLENME I
Z303.06.03
BES521İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI
İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI
Z303.06.03
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Tez yazım kurallarını ve tez ile ilgili araştırmaların nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek, sunum yapma tekniklerini kavramakTo learn the rules of writing thesis and how to do research related to the thesis, to understand the techniques of making presentations
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanması
BES523HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ
HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ
S303.06.03Çeşitli hastalıklar ve klinik durumlarda güncel klavuzlar doğrultusunda beslenme tedavisinin nasıl oluşturulması gerektiği, enerji protein gereksinmeleri, beslenme yolları ve tarama yöntemlerinin aktarılacaktır.How nutritional therapy should be formed accordance with current guidelines in various diseases and clinical situations How to calculate protein, energy requirements, selecting feeding route and nutritional screening methods will be explained.
BES525FONKSİYONEL BESİNLER
FONKSİYONEL BESİNLER
S303.06.03fonksiyonel besinlerin tanımı, sııflandırması , resveratrol curcumin omega 3 yağ asitleri probiyotikler gibi fonksiyonel besinlerin hastalıklarla olan ilişkileirinin incelenmesidefinition and classification of functional foods, investigation of the relationship between functional foods such as resveratrol, curcumin, omega 3 fatty acids, probiotics, and diseases
BES527TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES518SAĞLIK ALANINDA UYGULAMALI İSTATİSTİK
APPLIED STATISTICS IN THE FIELD OF HEALTH
Z303.06.03Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, biyoistatistikte temel kavramlar, frekans dağılım tabloları ve grafikler, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve dağılımları, örnekleme dağılımı ve hipotez testi, parametrik ve parametrik olmayan temel biyoistatistik analiz yöntemleri ve SPSS uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
BES520İLERİ BESLENME II
ADVANCED NUTRITION II
Z303.06.03Mikro besin öğelerinin asimilasyonu ve kullanımları vurgulanmakta olup metabolizmaları ve bunların sağlıkla olan etkileşimleri ders, tartışma ve öğrenci seminerleri şeklinde incelenmektedir.
BES522KANSER BESLENMESİ
KANSER BESLENMESİ
S303.06.03Kanser tanımı ve çeşitleri nelerdir, kanser tedavisi ve tedaviye bağlı yan etkiler , bunlara bağlı ortaya çıkan beslenme sorunlarının öğrenilmesi ve beslenme yaklaşımlarının anlaşılması.What are the definition and types of cancer, cancer treatment and side effects related to treatment, learning about the nutritional problems associated with them and understanding of nutritional approaches.
BES524ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
S303.06.03Gebelik, laktasyon, bebeklik, okul öncesi, okul ve adolesan dönemlerindeki besin ögeleri gereksinimlerini , bu dönemlerde sık görülen besle sorunlarını incelemek.To examine nutrient requirements in pregnancy, lactation, infancy, preschool, school and adolescent periods, and common nutritional problems during these periods.
BES526BESİN GÜVENLİĞİ VE MEVZUAT
FOOD SAFETY AND REGULATIONS
S303.06.03Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemelerdir.Basic concepts related to quality control and regulations on food, nutrition and related legal regulations in the world Turkey, the factors that affect food security; health effects and related legal regulations.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the examination phase, which can be characterized as the definition of the subject and getting used to the subject, data collection and processing, and the justification of the thesis subject. This process includes defining the purpose, limitations, problems to be solved or developments expected to be achieved. (2) the planning phase in which the student takes into account what the collected information shows and what is related to the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is seen to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for collecting data and linking the theory with the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase where thesis development processes are taken into consideration by considering the planning and development processes, (4) the evaluation phase that includes thinking and inference, (5) the publication phase where the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.