English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NUTRITION AND DIETETICS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NUTRITION AND DIETETICS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Tez yazım kurallarını ve tez ile ilgili araştırmaların nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek, sunum yapma tekniklerini kavramakTo learn the rules of writing thesis and how to do research related to the thesis, to understand the techniques of making presentations
BES522KANSER BESLENMESİ
KANSER BESLENMESİ
S303.06.03Kanser tanımı ve çeşitleri nelerdir, kanser tedavisi ve tedaviye bağlı yan etkiler, bunlara bağlı ortaya çıkan beslenme sorunlarının öğrenilmesi ve beslenme yaklaşımlarının anlaşılması ders içeriği kapsamında yer almaktadır.What are the definition and types of cancer, cancer treatment and treatment-related side effects, learning the nutritional problems that arise due to them and understanding nutritional approaches are included in the course content.
BES523HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ
HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ
S303.06.03Çeşitli hastalıklar ve klinik durumlarda güncel kılavuzlar doğrultusunda beslenme tedavisinin nasıl oluşturulması gerektiği, enerji ve protein gereksinmeleri, beslenme yolları ve tarama yöntemleri aktarılacaktır.How to formulate nutritional therapy in accordance with current guidelines in various diseases and clinical situations, energy and protein requirements, nutritional pathways and screening methods will be taught.
BES524ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
S303.06.03Ders içeriği kapsamında gebelik, laktasyon, bebeklik, okul öncesi, okul ve adolesan dönemlerindeki besin ögeleri gereksinimlerini, bu dönemlerde sık görülen beslenme sorunları yer almaktadır.The course content includes nutrient requirements during pregnancy, lactation, infancy, pre-school, school and adolescent periods and common nutritional problems in these periods.
BES525FONKSİYONEL BESİNLER
FONKSİYONEL BESİNLER
S303.06.03Ders içeriği kapsamında fonksiyonel besinlerle ilişkili temel kavramlar, fonksiyonel besinlerin sağlık üzerindeki etkileri ve fonksiyonel besinlerin uygulama alanları yer almaktadır.The course content includes the basic concepts related to functional foods, the effects of functional foods on health and the application areas of functional foods.
BES526BESİN GÜVENLİĞİ VE MEVZUAT
FOOD SAFETY AND REGULATIONS
S303.06.03Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Basic concepts related to food quality control and legislation, legal regulations in Turkey and in the world related to food, factors that impair food safety; effects on health and related legal regulations are included in the course content.
BES527TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ
S303.06.03Toplu beslenme sistemleriyle ilgili araştırma yöntemlerini, politikaları ve toplu beslenme çevresinin sağlığa etkisini kavramasını ve eleştirel düşünce geliştirebilmesi ders içeriği kapsamında yer almaktadır.It is within the scope of the course content that students will be able to comprehend research methods, policies related to catering systems and the impact of the catering environment on health and develop critical thinking.
BES530İLERİ BESLENME II
İLERİ BESLENME II
S303.06.03Bu ders; sindirim sistemi ve metabolik olaylarda su, vitamin ve minerallerin rolü, diyetle alınan miktarların sağlık üzerine etkileri, yetersizliğinde görülebilecek metabolik bozukluklar ve hastalıklar, diyet tedavisi ve desteklerin önemi konusunda ayrıntılı değerlendirmeleri kapsamaktadır.This course covers the role of water, vitamins and minerals in the digestive system and metabolic events, the effects of dietary intake on health, metabolic disorders and diseases that may be seen in insufficiency, detailed evaluations on the importance of dietary therapy and supplements.
BES532SAĞLIK ALANINDA UYGULAMALI İSTATİSTİK
APPLIED STATISTICS IN THE FIELD OF HEALTH
S303.06.03Ders içeriği kapsamında örneklem büyüklüğü hesaplama yöntemleri, SPSS uygulaması kapsamında uygulanan çeşitli testler ve analiz yöntemleri yer almaktadır.Within the scope of the course content, sample size calculation methods, various tests and analysis methods applied within the scope of SPSS application are included.
BES533İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI
İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI
S303.06.03Ders içeriği kapsamında vitamin ve minerallerin metabolizmadaki rolü, metabolik enerji dönüşümleri, beslenmeye bağlı hastalıkların metabolizma üzerindeki etkileri bağlamında konular yer almaktadır.The course content includes the role of vitamins and minerals in metabolism, metabolic energy transformations, the effects of nutritional diseases on metabolism.
BES534SPORCU BESLENMESİ
SPORTS NUTRITION
S303.06.03Ders içeriği kapsamında egzersiz fizyolojisi, besin ögelerinin fiziksel performans üzerindeki etkileri, sporcu ile ilişki olan çeşitli aşamalara uygun sağlıklı beslenme yaklaşımı vb. konular yer almaktadır.Within the scope of the course content, exercise physiology, the effects of nutrients on physical performance, healthy nutrition approach suitable for various stages of the relationship with the athlete, etc. topics are included.
BES535İLERİ BESLENME I
İLERİ BESLENME I
S303.06.03Bu ders; sindirim sistemi ve metabolik olaylarda karbonhidratlar, proteinler ve lipitlerin rolü, diyetle alınan miktarların sağlık üzerine etkileri, yetersizliğinde görülebilecek metabolik bozukluklar ve hastalıklar, diyet tedavisi ve desteklerin önemi konusunda ayrıntılı değerlendirmeleri kapsamaktadır.The role of carbohydrates, proteins and lipids in the digestive system and metabolic events, the effects of dietary intake on health, metabolic disorders, and diseases that may occur due to insufficiency, detailed evaluations on the importance of diet therapy and supplements
BES536GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S303.06.03Gıda toksikolojisi ile ilgili genel bilgiler, gıdalarda doğal olarak bulunan ve işleme sırasında ortaya çıkan toksik bileşikler detaylı olarak incelenir. Toksik bileşenlerin vücuda alınma yöntemleri ve metabolizmaları hakkında bilgiler verilir.General information about food toxicology, toxic compounds naturally found in foods and released during processing, methods of taking toxic components into the body and their metabolism
BES537VİTAMİN VE MİNERALLER
VITAMINS AND MINERALS
S303.06.03Mikro besin ögelerinin önemi, besinlerdeki mikro besin ögesi içerikleri ve yaş, cinsiyet, fizyolojik duruma göre günlük mikro besin ögesi gereksinimlerini içermektedir.The importance of micronutrients, micronutrient contents in foods, and daily micronutrient requirements according to age, gender and physiological state.
BES538OBEZİTE VE TOPLUM BESLENMESİ
OBESITY AND COMMUNITY NUTRITION
S303.06.03Toplumda beslenmeyle ilgili görülen sağlık sorunları ve obezite ile ilişkili faktörler ve bunlara yönelik geliştirilen politikaları içermektedir.Factors related to nutrition-related health problems and obesity in the society and the policies developed for them
BES539YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
EATING BEHAVIOR DISORDERS
S303.06.03Ders; obezite, Anoreksia nervoza, bulimia nervoza, ortoreksiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğunun tanımı, fizyopatolojisi, komplikasyonları ve beslenme tedavisini içermektedir.Definition, physiopathology, complications, and nutritional treatment of obesity, anorexia nervosa, bulimia nervosa, orthorexia nervosa, and binge eating disorder
BES540PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
PROBIOTICS ANS PREBIOTICS
S303.06.03Bu ders, probiyotik ve prebiyotiklerin genel tanımını, insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini, gıda endüstrisinde kullanım alanlarını ve güncel literatür bilgilerini içermektedir.This course includes the general definition of probiotics and prebiotics, their effects on human physiology, their areas of use in the food industry and current literature information.
BES541BESLENME VE İMMÜN SİSTEM
NUTRITION AND IMMUNE SYSTEM
S303.06.03İmmün sistem tanımı ve immün sistem organları,İmmün Sistem Fonksiyonları, Besin alerjilerinin gelişimindeki risk faktörler, semptomları, teşhis ve tedavisi, ,Besin intoleransları,semptomları, teşhis ve tedavisi, Bebeklikte besin allerjisi, semptomları, teşhis ve tedavisi, ,Alerjik hastalıkların önlenmesinde beslenme, İmmünutrientler, Glutamin/Arginin/ w-3 yağasitleri, Selenyum,Çinko,Bakır, Folik Asit,Antioksidantlar(A vitamini,C vitamini ,E vitamini vb), Prebiyotik/Probiyotik, Bazı kronik hastalıklarda immünonutrisyon.Immune system definition and immune system organs, Immune System Functions, Risk factors in the development of food allergies, symptoms, diagnosis and treatment, Food intolerances, symptoms, diagnosis and treatment, Food allergy in infancy, symptoms, diagnosis and treatment, Nutrition in the prevention of allergic diseases, Immunutrients, Glutamine/Arginine/ w-3 fatty acids, Selenium, Zinc, Copper, Folic Acid, Antioxidants (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E etc.), Prebiotic/Probiotic, Immunonutrition in some chronic diseases.
BES542GIDA, BESLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FOOD, NUTRITION AND SUSTAINABILITY
S303.06.03Sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilir sağlık ve sürdürülebilir çevre yaklaşımlarıSustainable nutrition, sustainable health and sustainable environmental approaches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the examination phase, which can be characterized as the definition of the subject and getting used to the subject, data collection and processing, and the justification of the thesis subject. This process includes the purpose, defining the limitations, the problem (s) to be solved, or the development (s) expected to be achieved. (2) the planning phase in which the student takes into account what the collected information shows and what is related to the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is seen to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for collecting data and linking the theory with the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase where thesis development processes are taken into consideration by considering the planning and development processes, (4) the evaluation phase that includes thinking and inference, (5) the publication phase where the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.