English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-TOURIST GUIDANCE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-TOURIST GUIDANCE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
APE101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BIL124INFORMATION TECHNOLOGIES - I
INFORMATION TECHNOLOGIES-I
Z202.02.02
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
TRG111INTRODUCTION TO TOURISM
INTRODUCTION TO TOURISM
Z202.04.02Turizm faaliyetinin statik ve dinamik boyutları, turizm hareketleri, turizm türleri, turizmde arzı oluşturan öğelerin özellikler, turizm talebinin unsurları, turizm şirketleri ve kurumları, sosyal turizm konularının öğretilmesi, turizmin geleceğinin tartışılması.To discuss the future of tourism, static and dynamic dimensions of tourism activities, tourism activities, tourism types, elements that make up the supply of tourism facilities, elements of tourism demand, tourism companies and institutions, teaching of social tourism issues.
TRG113ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE TOURISM
ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE TOURISM
Z202.04.02Bu dersin içeriğini; turizm ve çevre ilişkisi, alternatif turizm çeşitleri ve bu turizm çeşitlerinin icra edilebilmesi için çevresel verilerin uygunluğu(veya uygunsuzluğu), turizmin tabi ve kültürel çevre üzerindeki etkileri konuları oluşturmaktadırThe contents of this course make up the subjects of the relationship between tourism and the environment, alternative types of tourism and the compliance of (or non-compliance) data of the environment to exercise this types of tourism and the effects of tourism on natural and cultural environment.
TRG115TOURISM LAW AND REGULATIONS
TOURISM LAW AND REGULATIONS
Z202.04.02Turizm Hukuku-Turizm Mevzuatı; Uluslararası Turizm Kuruluşları; Seyahat Acentacılığı Faaliyetleri; Turizm İşletmelerinde Yabancı Uyruklu Personelin İstihdam Esasları; Yat Limanları Yatırım ve İşletmeciliği ile İlgili Esaslar; Yabancı Yatçılar İçin Uygulama İlkeleri; Turizm Sektöründeki Teşvikler; Turizm Sektörünün Kredilendirme İlkeleri; Ev Pansiyonculuğu Tanımı ve Kredilendirme İlkeleri; İkinci Konutların Tanımları ve Belgelendirilmesinde Aranacak Nitelikler; Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Tahsisi İşlemleri; Turizm Yatırımlarında İmar Mevzuatı Uygulaması; Kanunlar ve Genel Gerekçeleri; Yönetmelikler.Tourism Law, International Tourism Organizations, Activities of Travel Agencies, etc.
TRG121TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-I
TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-I
Z202.04.02Turizm ve rekreasyon coğrafyası kavramları, Turizmde çekicilikler açısından arz ve talep, Dünyada ve Türkiye’de turizm çekicilikleriThe concepts of geography in tourism and recreation; supply and demand in tourism, in terms of attractiveness; tourist attractions in Turkey and in the world.
TRG125FIRST AID AND HEALTH KNOWLEDGE
FIRST AID AND HEALTH KNOWLEDGE
Z202.02.02İlkyardımın tanımı, önemi, acil yardım dan farkı İlkyardımın uygulama aşamaları İlkyardım da 1. değerlendirme Temel Yaşam desteği 2. değerlendirme Kanama, Şok durumlarında ilkyardım Yanıklar ve yaralanmalarda ilkyardım Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım Zehirlenmelerde ilkyardım Sıcak, soğuk çarpması ve donmalarda ilkyardım Hasta ve Yaralıları taşıma şekilleriDefinition of first aid, the importance of emergency, the difference of it from emergency aid, Application Stages of the First Aid, First Basic Life Support for assessment in the First Aid, 2. assessment: bleeding, First aid in cases of shock, first aid in the situation of Burning and injuries,first aid in the situations of fractures, dislocations and sprains,first aid in poisoning, First aid in the situations of hot, cold shock and freezing, Patient and transport forms of the Fallen
TRG131TERMINOLOGY OF ARCHEOLOGY AND ART HISTORY
TERMINOLOGY OF ARCHEOLOGY AND ART HISTORY
Z202.03.02Turizm Rehberliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilere, Anadolu, Ege ve diğer medeniyetlerin önemli arkeolojik eserlerinin öğretilmesi.Teaching students, who study in the Department of Guidance Tourism, the important archaeological monuments of Anatolia, Aegean Region and other civilizations.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
APE102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL125INFORMATION TECHNOLOGIES - II
INFORMATION TECHNOLOGIES-II
Z202.02.02
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
TRG112TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATING
TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATING
Z303.04.03Turizm sisteminin işleyişi; turist, seyahat acentası, tur operatörü tanımları; tur operatörlerinin yıllık çalışma programları; seyahat işletmelerinin dağıtım kanalları; tur çeşitleri, turun gerçekleşmesinde rol alan çalışanlar. Seyahat acentaları, tur operatörleri, yerel tur operatörleri ve seyahat acentaları, tur operatörleri ve seyahat acentaları ilişkileri, seyahat acentası ve tur operatörleri arasındaki farklar, tur operatörlerinin yıllık çalışma programları, tur operatörlerinin satın alma işlemleri, tur planlaması, destinasyon seçimi, destinasyon seçiminde dikkate alınan faktörler, tur maliyetlerinin hesaplanması, turun gerçekleşmesi (destinasyona varış, transfer, info kokteyl, günlük geziler, vb.), tanıtma faaliyetlerinin önemiThe contents of the course are as follows: The functioning system of tourism; definition of tourist, travel agency and tour operator; the annual work programs; distribution channels of travel companies; tour types; employees involved in the implimentation of the tour; travel agents; tour operators; local tour operators and travel agents; the relationship in between the tour operators and travel agents; the differences between travel agencies and tour operators; tour operators' annual work programs; the procedures of purchasing of tour operators; tour planning; destination selection; the factors that are considered in the selection of destination; calculating the cost of tour; to carry out the tour (destination arrival, transfer, info cocktail, day trips, etc..); the importance of promotional activities.
TRG114TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY-I
TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY-I
Z202.03.02Temel kavramlar,turizm faaliyetlerinin gelişim aşamaları,doğal ve beşeri turistik kaynaklar ,turistik kaynakların doğru kullanımı ve ekonomiye kazandırılması.Basic concepts, stages of development of tourism activities, natural and human tourism resources, tourism resources, the correct use and economic benefits.
TRG122TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-II
TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-II
Z202.04.02Dersin İçeriği Turizm ve rekreasyon coğrafyası kavramları, Turizmde çekicilikler açısından arz ve talep, Dünyada ve Türkiye’de turizm çekicilikleriThe contents of this course are as follows: concepts of Tourism and recreation Geography; supply and demand in tourism in terms of attractiveness; tourist attractions in the world and in Turkey.
TRG124BASIC GUIDANCE PRINCIPLES
BASIC GUIDANCE PRINCIPLES
Z202.02.02Seyahatin ve rehberliğin kısa tarihi - Türkiye'de profesyonel turist rehberliği eğitimi ve örgütlenmesi - Rehberliğin turizm sektörü içindeki yeri - Tur ve grup çeşitleri - Turun gerçekleşmesinde görev alan elemanlar - Turun gerçekleşmesi ve yönetimi- Rehberlik mesleğinin kuralları ve iş ahlakıBrief history of travel and tour guiding in Turkey - Education and organisation of professional tour guides in Turkey- Tour guide's place within the tourism industry - Realizing and carrying out a tour - Different kinds of groups and tours - Ethics and rules of the profession
TRG132INTRODUCTION TO ARCHEOLOGY
INTRODUCTION TO ARCHEOLOGY
Z122.04.03Arkeolojik değerler , taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıkları, tescilli- tescilsiz sit alanları, ören yerleri, kültür tabakaları, arkeolojik terimler tanıtılarak, turist rehberinin gereksinimi olan arkeoloji bilgisi verilir.The valid concepts of Archaeological values. The terms and language of archeology, culturel heritage values, Greek -Hellen- Roman structures in Turkey and the others around the world.
YUM104WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRG211TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY-II
TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY-II
Z202.03.02Turizm faaliyetinin statik ve dinamik boyutları, turizm hareketleri, turizm türleri, turizmde arzı oluşturan öğelerin özellikleri, turizm talebinin unsurları, turizm şirketleri ve kurumları, sosyal turizm konularının öğretilmesi, turizmin geleceğinin tartışılması.Static and dynamic dimensions in tourism activity, tourism activity, types of tourism, properties of elements that make up the supply of tourism, the elements of demand in tourism, tourism companies and institutions, teaching the topics in social tourism, discussion of future in tourism are studied.
TRG231ANTIQUE SETTLEMENTS-I
ANTIQUE SETTLEMENTS-I
Z122.03.03Tarihsel süreç içerisinde Anadolu toprakları; Paleolitik (Taş Çağı) Dönemden bu yana insanlık tarihi ve kültürünün gelişiminin her evresini kapsamaktadır.Anatolian Soil in historical process; the contents of this course cover all phases of development of human history and culture starting from Paleolithic (Stone Age) Period up to now.
TRG233ANATOLIAN CIVILIZATIONS
ANATOLIAN CIVILIZATIONS
Z303.05.03Ders, Anadolu Uygarlıklarını özellikle arkeolojik veriler üzerinden inceler. Bu esnada tarihsel kanıtlardan da faydalanır. Ders, kültür varlıkları, sanat eserleri, mimari ögelerin açıklanması ve karşılaştırılmasıyla işlenir. Sanatın insanoğlunun yaşamında ve kurduğu medeniyetlerdeki önemi ve etkin rolünün gösterilmesi bu dersin amaçlarından biridir. Tarih öncesi çağlardan paleolitik dönemden başlanılarak, sanat eserleri üzerinden Bizans Medeniyeti’ne kadar insanoğlunun medeniyet tarihindeki aşamaları ve bu medeniyetlerin kültürleri tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu dönemlere damgasını vuran medeniyetlerin eserlerinden ait oldukları kültürlerin tanımlaması yapılmaya ve anlaşılmaya çalışılacaktır. Sanatın kültür tarihini anlama ve değerlendirilmesindeki rolü ve önemi de ortaya konmuş olacaktırAnatolian Civilizations course, starting with the Early Times, until the end of the Byzantine Empire, gives a wide line of historical aspect of Anatolia
TRG241HISTORY OF THE WORLD CIVILIZATIONS
HISTORY OF THE WORLD CIVILIZATIONS
Z303.03.03Belirli dönemlerin, ülkelerin ve toplumların temel kültürel özellikleri, tarihi seyir içerisinde insanlığın kültürel gelişimi, dünya tarihinde iz bırakan önemli medeniyetlerin kültürleri, doğu toplumlarının kültür ve uygarlık tarihi. İnsanın yaban toplumlardaki ilk tarihsel örgütlenmelerinden başlayarak özgül tarihin ön koşullarının neler olduğu, kültürün doğadan nasıl ayrıldığı, maddi ve manevi kültürün gelişmesi irdelenmektedir.Basic cultural characteristics of countries, societies and spesific periods, cultural development of humanity in the course of history, the cultures of important civilizations left a significant mark on world cultures,history of culture and civilization in the eastern communities,
TRG243CENTRAL ASIAN TURKISH AND ANATOLIAN CULTURE
CENTRAL ASIAN TURKISH AND ANATOLIAN CULTURE
Z122.03.03Orta Asya ve Anadolu Türk Kültürü dersi, Orta ve İç Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş coğrafyada varlığını sürdürmüş birçok Türk kültürünün ve sanatının, filizlendiği birçok coğrafyada, Hunlar, Göktürkler, Uygurlarla süregelen ana hattını ve Peçenekler, Hazarlar, Akhunlar, Kırgızlar, Oğuzlar başta olmak üzere birçok kültürle birlikte nasıl farklılaştığını, hangi sanatlarla ne kadar etkileşime girdiğini incelemektedir.Central Asian and Anatolian Turkish culture course, a wide geographical area stretching from the Balkans, the Middle and Central Asia continued presence of Turkish culture and art of many, many sprouting geography, Huns, Göktürks, continuing the main line and Pechenegs, Uighur, Khazars, Akhuns, Kyrgyz, Oguz people of many cultures, especially with the differences, which interact examines how arts.
TRG245HISTORY OF ART-I
HISTORY OF ART-I
Z303.03.03Sanat Tarihinin gelişim süreci tarih öncesi dönemlerden başlanılarak, 16. Yüzyıl ortalarına kadar izlenmektedir. Sanat bilim ilişkisi, mimari, resim ve heykel örneklerinden yola çıkılarak ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak incelenir.This lesson contents are; the development process of Art History,from the Aegean and the Greek Civilization to 16.th century.Which political conditions prepared Renaissance in Europe? The concept of the Renaissance, the relationship between art, architecture, painting and sculpture based on specimens examined in detail comparatively analyzed.
TRG247HISTORY OF RELIGIONS
HISTORY OF RELIGIONS
Z202.03.02Dinin Tanımı, dinin kökeniyle ilgili teoriler. Dinler Tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı. Dinlerin tasnifi, ilkel kabile dinleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkel kabile dinlerinin ortak özellikleri. Yahudilik; Yahudi inanç, ibadet, gelenek ve mezhepleri. Hıristiyanlık; Hıristiyan inanç, ibadet, kutsal gün ve mezhepleri. islamın ortaya çıkışı ve genel özellikleri.Definition of religion, theories about the origin of religion. Appearance of the History of Religions as a scientific branch. Classification of religions, basic concepts of primitive tribal religions, and the common features of primitive tribal religions. Judaism, Jewish faith, worship, traditions and sects. Christianity, the Christian faith, worship, sacred days and sects.Islamic worship and beliefs and traditions.
YUM203WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
TRG249MYTHOLOGY
MYTHOLOGY
S303.03.03Mitos ve Mitologya nedir? Yunan ve Latin mitolojisini bilmek niçin gereklidir? Yunan mitolojisine göre dünya, evren nasıl yaratıldı? OLimpos'un 12 Tanrısı, Zeus'tan olma tanrılar kimlerdir, öyküleri nitelikleri nelerdir? Zeus kızı tanrıçalar kimlerdir ve öyküleri nedir? Tanrıların yemekleri, içkileri nelerdir? Homeros'un İlyada'sında anlatılan Troya savaşı, Roma'nın kuruluş miti. Yunanlıların Aineias destanı ve Aineias'ın serüvenleri. Mitolojideki Yeraltı Ülkesi. Mitolojide adı geçen belli başlı tapınaklar ve hikayeler.The contents of the course are as follows; What is Myth and Mythology? Why is it necessary to know Greek and Latin mythology? At first, to who and whose work did Greek and Latin mythology pass the article into? According to Greek mythology, how the world and the universe was created? Who are the gods of Zeus, what are the stories and the qualifications of them? Who are the goddess daughters of Zeus, and what are their stories? Who are the major Roman gods? What are the drinks and food of gods? The Trojan war described in Homer's Iliad; The epic and adventures of Aineias of the Greeks; Underground Country of mythology; The main temples mentioned in mythology.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI203ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MEZ204GRADUATION PROJECT
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Öğrenci, Turizm Rehberliği Önlisans Programı'nda almış olduğu eğitimi boyunca edindiği bilgi ve becerileri akademik bir çalışma yapmak için kullanabilir.To make an academic research as thesis. A study subject is to be chosen and studied individually about profession in trust of thesis consultant.
TRG214TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-III
TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-III
Z202.04.02Turizm ve rekreasyon coğrafyası kavramları, Turizmde çekicilikler açısından arz ve talep, Dünyada ve Türkiye’de turizm çekicilikleriThe concepts of geography in tourism and recreation; supply and demand in tourism, in terms of attractiveness; tourist attractions in Turkey and in the world.
TRG232ANTIQUE SETTLEMENTS-II
ANTIQUE SETTLEMENTS-II
Z122.03.03Eski Çağda Ege: Yunanistan, Batı Anadolu Kıyıları, Ege Adaları, Ege Bölgesinin Tarih öncesi ve Tarihi Çağlardaki yerleşim yerleri ve coğrafyası; Girit Kültürü, Aka kültürü, Miken kültürü, Egenin dünya tarihindeki yeri ve önemi, Egenin önemli kentleri; Batı Anadolu'da Helen Uygarlığı Anadolu'da tarih öncesi Dönem YerleşmeleriThe contents of the course are as follows: Aegea in Old Age: Greece, the West Coast of Anatolia, the Aegean Islands, the geography and settlement of Aegean Region in prehistorical and historical eras, Cretan culture, the culture of Aka, Mycenaean culture, the place and importance of Aegea in world`s history, major cities of Aegea, Hellenic Civilization of Western Anatolia, settlements of the prehistoric period in Anatolia.
TRG242ICONOGRAPHY
ICONOGRAPHY
Z303.04.03İkonografi yönteminin temel ilkeleri ve kavramları tanıtıldıktan sonra, Eski çağlardan başlayarak, Sümerler, ve tüm eski Anadolu Uygarlıkları, Eski Mısır, Eski Yunan ve Eski ve Yeni Ahit konuları, sanatsal açıdan örneklerle ele alınır. Onların dayandığı felsefe, hikaye, efsane ve uygarlık irdelenerek ikonografik çözümleme örneklerle anlatılır.Following the introduction of the basic principles and concepts of the iconograhic method, the periods of primeval ages, Sumerians, all the ancient Anatolian Civilisations, Ancient Egypt, ancient Greek and the Old and the New Testament are approached from an artistic view point with examples. The philosophy, story, mythology, and the civilisation which they are based on are examined thoroughly and the iconographic analysis is explained by giving examples.
TRG244SELJUK AND OTTOMAN ART
SELJUK AND OTTOMAN ART
Z303.05.03Büyük Selçuklu Mimarisi (cami, medrese, türbe, minaret, han, saray ve kale) Büyük Selçuklu Sanatı (resim,heykel, seramik, maden gibi) Osmanlı Dönemi Sanatı ve Mimarisi Mimar Sinan ve EserleriGreat Seljuk Architecture (mosque, madrasa, mausoleum, minaret, inns, palaces and castles)Great Seljuk art (painting, sculpture, ceramics, mining, etc.) Art and Architecture of Ottoman period, Mimar Sinan and his works.
TRG246HISTORY OF ART-II
HISTORY OF ART-II
Z303.03.03Ortaçağ’dan sonra Rönesans dönemi Batı sanat eserleri ve İtalya ile diğer Avrupa ülkelerindeki dinsel ve sivil mimarlık örnekleri, sanatçılar, dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve estetik anlayışı ışığında incelenmektedir. Barok, Rokoko, Gotik sanatı .Examining the architectual features of Renaissance , seigniories that occured in Europe and other, and artworks, sculptures, paintings , art schools .
YUM204WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
TRG248BYZANTINE ART
BYZANTINE ART
S202.03.02Ders kapsamında Bizans İmparatorluğunun kuruluşu, Hıristiyanlığın kabulü ile sanatta oluşan değişimler ve Bizans Sanatı içindeki dönemler incelenir. IV. yüzyıldan başlayarak Son Bizans Dönemine kadar başta İstanbul Anadolu İtalya Balkanlar ve Yakındoğudaki önemli merkezlerde yaptırılan askeri, sivil ve dini mimari ,kilise manastır şapel martirium vaftizhane vb eserlerin tanıtımı yapılır.The establishment of the Byzantine Empire and with the adoption of Christianity the changes in art and the periods in Byzantine Art examined.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.