English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TRANSLATION AND INTERPRETING (TURKISH - RUSSIAN) (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TRANSLATION AND INTERPRETING (TURKISH - RUSSIAN) (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MUT511ÇEVİRİ UYGULAMALARI
TRANSLATION PRACTISES
Z303.06.03Ders, yazılı çevirinin farklı dallarında gerekli olan yetkinlik ve becerilerin geliştirilmesine yönelik alıştırmaları ve pratik uygulamaları içerir.The course includes exercises and practical applications aimed at developing the competence and skills required in various branches of written translation.
MUT513DİL BİLİM İNCELEMELERİ
ADVANCED LINGUISTICS STUDIES
Z303.06.03Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, ve canlılar arası iletişim; insan dili işleyiş modelleri; sesbilim, anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, dil evrenselleri, Chomsky nin evrensel üretimsel dönüşümsel grameri psikolinguistik, sosyolinguistik.Components of language as a system; sub-branches of linguistics, types of grammar, language universals, linguistic creativity, and communication between living things; models of human language processing; phonology, semantics, analysis of semantic components, semantic relations, semantic relevance, meaning and reference, language universals, Chomsky's universal generative transformational grammar, psycholinguistics, sociolinguistics.
MUT521MÜTERCİM TERCÜMANLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN TRANSLATION AND INTERPRETING
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MUT512İLERİ DÜZEY DİLBİLİM İNCELEMELERİ
LINGUISTICS STUDIES
Z303.06.03Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, ve canlılar arası iletişim; insan dili işleyiş modelleri; sesbilim, anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, dil evrenselleri, Chomsky nin evrensel üretimsel dönüşümsel grameri psikolinguistik, sosyolinguistik.Components of language as a system; sub-branches of linguistics, types of grammar, language universals, linguistic creativity, and communication between living things; models of human language processing; phonology, semantics, analysis of semantic components, semantic relations, semantic relevance, meaning and reference, language universals, Chomsky's universal generative transformational grammar, psycholinguistics, sociolinguistics.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
MUT516SENTAKS
SYNTAX
S303.06.03Bu derste, dilbilim ve dilbilimle bağlantılı diğer alt dallar olan modern sentaks teorileri ele alınmakta öğrencilerin bu alanlarla ilgili terminolojiyi tanımlarına yönelik metin üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.In this course, modern syntax theories, which are linguistics and other sub-branches related to linguistics, are discussed, and practical studies are carried out on the text to help students define the terminology related to these fields.
MUT517MORFOLOJİ
MORPHOLOGY
S303.06.03Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, Rusça söz dizim kurallarının pekiştirmektedir.Reinforces components of language as a system; sub-branches of linguistics, grammar types, language universals, Russian syntax rules.
MUT518RUS KÜLTÜRÜNDE TÜRK, TÜRK KÜLTÜRÜNDE RUS İMGESİ
TURKISH IMAGE IN RUSSIAN CULTURE AND RUSSIAN IMAGE IN TURKISH CULTURE
S303.06.03Ders içeriği, Rus edebiyatı, sanatı, müziği ve tarihinde Türklere ve Türk kültürüne atıfta bulunan unsurları ele alır. Türk kültüründe ise Rusya ve Rus kültürünün nasıl temsil edildiği konuları inceler.The course content deals with elements that refer to Turks and Turkish culture in Russian literature, art, music and history. It examines how Russia and Russian culture are represented in Turkish culture.
MUT519TÜRKİYE-RUSYA SİYASİ TARİH İLİŞKİLERİ
POLITICAL HISTORY RELATIONS OF RUSSIA AND TURKEY 
S303.06.03Ders içeriği, Osmanlı ve Rus İmparatorlukları döneminden başlayarak modern Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri ele alır. Diplomatik ilişkiler, savaşlar, antlaşmalar gibi konular incelenir.The course content covers the relations between modern Turkey and the Russian Federation, starting from the Ottoman and Russian Empires. Issues such as diplomatic relations, wars, and treaties are examined.
MUT523RUS FİKİR YAPISI
RUSSIAN MENTALITY
S303.06.03Ders içeriği, Rusya'nın tarihi ve kültürel bağlamında ortaya çıkan fikir akımlarını ve düşünce sistemlerini kapsar. Rus edebiyatı, felsefesi, politik düşüncesi gibi alanlardan örnekler incelenir.The course content covers the intellectual movements and systems of thought that emerged in the historical and cultural context of Russia. Examples from fields such as Russian literature, philosophy, and political thought are examined.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.