English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HISTORY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HISTORY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TAR515OSMANLI TARİHİ DEĞERLENDİRMELERİ
HISTORICAL EVALUATIONS OF OTTOMAN
S303.06.03Osmanlı tarihi klasik dönemi 1300-1600 siyasi olaylarıClassical period of Ottoman history 1300-1600 political events
TAR517SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT
S303.06.03Evrensel siyasi düşüncenin ortaya çıkışı, gelişimi, geçirdiği aşamalar, siyasal düşüncenin beslediği sosyal ve siyasal dönüşümler incelenmektedir.The emergence of universal political thought, its development, the stages it has undergone, and the social and political transformations fed by political thought are examined.
TAR519TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL SORUNLAR
CURRENT ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY
S303.06.03Şark meselesinin devamı olarak Osmanlının tasfiyesi,1.Dünya Savaşı ve Mirası olan Ermeni sorunu, 2. Dünya Savaşı ve sonrası şekillenen dünya ve uluslararası kuruluşlar, İki kutuplu sistem, sistemin çöküşü ve tek kutuplu dünyada yaşanan sorunlar ile güncel gelişmeler,The liquidation of the Ottomans as a continuation of the Orient issue, the Armenian problem with World War I and its legacy, the world and international organizations shaped after World War II, the bipolar system, the collapse of the system and the current developments in the unipolar world,
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
TAR503DÜNDEN BUGÜNE TARİH YAZICILIĞI
HISTORIGRAPHY FROM YESTERDA TO TODAY
Z303.06.03Tarih yazıcılığının evreleri, Yunan ve Roma geleneklerinde tarihin yazım esasları, Herodotes ve Thukydides bağlamında tarih yazıcılığı, Roma tarih yazımı ve özellikleri; Hıristiyanlığın getirdiği yenilikler: kronolojik evreler ve evrensellik, İslam tarih yazımında görülen özellikler, Selçuklu ve Osmanlı döneminin tarih yazıcılığına olan katkıları, Tarihi metinlerin karşılaştırılması süreci ve şüpheci ve eleştirel düşüncenin tarih yazımına etki ve katkısı, Doğru tarihsel bilgiye ulaşma, gerçekleri öğrenmede XIX. yüzyılda yaşanan gelişmeler, Türk tarihçiliğinde biyografi yazımındaki genellemeler, Cumhuriyet devri tarih yazıcılığı genel görünümü, Milli Mücadele dönemi kaynaklarının ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi kaynaklarının değerlendirilmesiStages of historiography, historical writing principles in Greek and Roman traditions, historiography in the context of Herodotes and Thukydides, Roman historiography and its features; The innovations brought about by Christianity: chronological phases and universality, characteristics of Islamic historiography, contributions of historians of Seljuk and Ottoman periods to historiography, comparison of historical texts and effect and contribution of historiography and skeptical and critical thinking to history writing. developments of the last century, writing a biography of generalization in Turkish historiography, historiography overview of the Republican era, the period of the National Struggle resources and the evaluation of the Republic of Turkey period sources
TAR522OSMANLI TARİHİ OKUMALARI
OSMANLI TARİHİ OKUMALARI
S303.06.03Osmanlı tarihinin 1600-1789 yıllarını kapsayan askeri ve siyasi ağırlıklı olaylarMilitary and political events in Ottoman history covering the period of 1600-1789
TAR524GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI
GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI
S303.06.03İslam Öncesi Türk Tarihinin en erken devirlerden İslamın kabulüne kadar olan dönemde Türkler hakkında bilgi veren ana kaynaklar ve araştırma eserleri hakkında durulacaktır.In the period from the earliest times of Pre-Islamic Turkish History to the acceptance of Islam, the main sources and research works that will give information about the Turks will be emphasized.
TAR542TÜRK İNKILAP TARİHİNİN MESELELERİ
THE ISSUES OF THE HISTORY TURKISH REVOLUTION 
S303.06.03Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Ermeni Meselesi,Political Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Foreign Policy, Armenian Question
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.