English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE611SEMINAR COURSE
SEMINAR COURSE
Z000.012.00
SBU611ADVENCE STUDIES IN POLITICAL THEORY
ADVENCE STUDIES IN POLITICAL THEORY
Z303.06.03Bu ders siyaset teorisi hakkındaki farklı yaklaşımları sunar ve klasik ve modern siyasi düşünürler tarafından belirtilen bazı temel problemleri anlatır.This course presents different perspectives on political theory and introduces some fundamental problems which have been reflected upon by classical as well as modern political thinkers.
SBU613RESEARCH METHOTDS IN POLITICAL SCIENCE
RESEARCH METHOTDS IN POLITICAL SCIENCE
Z303.06.03Different approaches in research methods. Scales, scaling, and types of variables. Hypothesis Testing. Correlation, Regression, writing rules, and ethics in research.Different approaches in research methods. Scales, scaling, and types of variables. Hypothesis Testing. Correlation, Regression, writing rules, and ethics in research.
SBU615POLITICAL ECONOMY OF DEVELOPMENT
POLITICAL ECONOMY OF DEVELOPMENT
S303.06.03Bu ders siyasi iktisadın gelişimine derinlemesine bir giriş sağlar. Kurucularının okumalarıyla kalkınmadaki temel teorik perspektifleri tartışır: modernleşme teorisi, bağımlılık teorisi, dünya sistemleri perspektifi, insani gelişimi. Azgelişmişliğin nedenleri hakkında tarihsel bir arka plan sağladıktan sonra, ikinci dünya savaşı sonrası gelişimin evrimine ilişkin kronolojik bir açıklama sağlar. Ders daha sonra küreselleşme ve cinsiyet gibi kalkınmadaki belirli güncel konulara odaklanmaktadır.This course provides an in-depth introduction to the political economy of development. It discusses the main theoretical perspectives in development: modernization theory, dependency theory, world-systems perspective and human development approach through readings by the founders of these perspectives. After providing a historical background on the causes of underdevelopment, it then provides a chronological account of the evolution of development in the post-second world war era. The course then focuses on particular current issues in development such as globalization and gender.
SBU619ADVENCE STUDIES IN COMPARATIVE POLITICS
ADVENCE STUDIES IN COMPARATIVE POLITICS
S303.06.03Öncelikle ders, karşılaştırmalı siyasette kullanılan teorilere ve metotlara giriş ile başlar, yani “karşılaştırmalı methot” ve “vaka çalışması” yaklaşımı. İkinci olarak ders, uygulamalı vaka çalışmaları veya ülkeler arası karşılaştırmaların derinlemesine analizi ile devam eder, ki bunlar Britanya, Fransa, Almanya ve ABD.This class first offers some basic analytical frameworks -- culture, social structure, and institutions -- that you can use examine a wide range of political outcomes. We then use these frameworks to understand (1) the relationship between democracy and economic development and (2) the relative centralization of political authority across countries. We will use theoretical arguments and a wide range of case studies to address several questions: Why are some countries democratic and others not? How does democracy affect economic development and political conflict? Why do some countries centralize power while others threaten to fall apart through secession and civil war? We will use examples from a wide range of countries including Argentina, Brazil, Germany, Iraq, Italy, Mexico, and the United States. The lessons drawn from these countries will prepare you to analyze other countries of your own choosing in the paper assignments. At the end of the course, you should be able to analyze political events around the world, drawing on the theoretical explanations provided in the class.
SBU621ADVANCED POLITICAL PSYCHOLOGY
ADVANCED POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU616COMPARATIVE POLITICS ON FOREIGN POLICY
COMPARATIVE POLITICS ON FOREIGN POLICY
Z303.06.03Dış politikanın ana aktörlerini öğrenmek, karar birimlerinin eylemlerini daha iyi analiz etmek ve anlamak için öncelikle kavramsal ve teorik yaklaşımlar ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bunu takiben analiz seviyesi incelenecektir. Siyasal psikoloji, karar birimlerinin algıları incelenecektir.To learn the main actors of foreign policy, to analyse and understand the acts of the decision units better, firstly conceptual and theoretical approaches will be discussed in details. Following with this, level of analysis will be examined. Political psychology, perceptions of the decision units will be investigated.
SBU618INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND REGIMES
INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND REGIMES
S303.06.03Uluslararası hükümetlerararası ve hükümetdışı örgütlenmeler, uluslararası örgütler arasındaki farklılıklar ve uluslararası örgütlerin yönetimiInternational and Regional organizations are covered. In additional, the theoretical appraoches towards the organizations are examined.
SBU620TURKISH POLITICAL THOUGHT
TURKISH POLITICAL THOUGHT
S303.06.03It aims to provide an overview of the political / intellectual trends aimed at teaching how to analyze discourse through careful analysis of both primary and secondary sources.Hem birincil hem de ikincil kaynakların dikkatli analizi yoluyla söylemin nasıl analiz edileceğini öğretmeyi amaçlayan politik / entelektüel eğilimlere genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
SBU622POLITICS IN THE MIDDLE EAST
POLITICS IN THE MIDDLE EAST
S303.06.03Ders, Arap dünyasıyla birlikte İsrail, İran ve Türkiye'yi kapsamaktadır. Bu çerçevede, devlet oluşumu, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail ve İsrail-Filistin çatışması, siyasal İslam, bölgenin ekonomi politiği ve bölgeyle ilgili olarak yapılmakta olan demokrasi tartışmalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda, öğrenciler Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik dış politikasını da tartışma imkanı bulacaklardır.The course will cover mainly the Arab world, Israel, Iran and Turkey. Within this framework, the state-formation process, the Arab nationalism, the Arab-Israeli and Palestinian-Israeli conflict, the political Islam, the political economy of the region and the question of democracy are some of the topics of this course. Furthermore, the students will discuss in detail the Turkish foreign policy towards the Middle East.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
Z000.030.00Öğrencinin tez önerisine göre hazırlık yapması gerekmektedir.The student must prepare according to the thesis proposal.
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SBU607STUDIES IN POLITICAL PSYCHOLOGY
STUDIES IN POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.010.03Ders, politik psikolojinin tanımını, temel kavramlarını incelemektedir.This course includes what political psychology is. Moreover, course includes international concerns such as nationalism and political extremisim
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.This course will focus on the process of writing a PhD dissertation in political science and international relations. We will focus on the major steps of the process starting with: finding research topics, doing a library search, forming a bibliography, selecting a research method, etc. Then we will focus on how to write the thesis, including writing a literature review, forming research questions, designing the research, writing up the thesis, and thesis format.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.