English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARABIC LANGUAGE TRAINING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARABIC LANGUAGE TRAINING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE517ARAP DİLİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN ARABIC LANGUAGE
Z303.06.03Dersin içeriği bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler , araştırma modelleri, verilerin i toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması, yazılması ve raporlaştırılıp sunulması ve bütün bu uygulamaları yaparken, bilimsel araştırma etiğine dikkatlice uyulması üzerine odaklanmaktadır. Bilimsel araştırmada izlenecek sıraya uygun olarak Arap dilinde bilimsel araştırmaların planını oluşturmak. Bu plana göre : 1-Konuyu seçme ve sınırlandırma. 2- Taslak plan 3- Malzeme bulma ve kaynak toplama (internette ve kütüphanelerde kaynak taraması yapmak) 4-Okuma ve not alma. 5-Analitik süzgeçten geçirerek notları düzenleme. 6-Yazma ve gözden geçirme. 7- Bir araştırma metninin bölümleri ve bu bölümlerin nasıl yazılacağı, yazarken nelere dikkat edileceğinin belirlenmesi ve bilinmesi.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.
ADE505ARAP DİLİ EĞİTİM METODOLOJİSİ
METHODOLGY OF ARABIC LANGUAGE TEACHING
S303.06.03Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını geliştirme, programı denenme, değerlendirme yaklaşımları, değerlendirmede kullanılan veri türleri, verilerin analizi ve yorumu, programa süreklilik kazandırma, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli program geliştirme çalışmalarının incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi konularını kapsar. Materyal üretimi. Seçimi.The concepts of program development and evaluation in education, the history of the program development, philosophical, psychological and social foundations, program development approaches and models, program development processes, items and their relations, preparation of work plan, needs determination and techniques in education, analyzing and interpreting data, introducing program continuity, new trends in program development and process effects, examining various program development studies, analyzing and analyzing data, analyzing and interpreting data, preparation and evaluation of the sample program proposal. Material production. Selection.
ADE511SÖZLÜK VE DİLSEL KULLANIM BİLGİSİ
KNOWLEDGE OF LEXICON AND LANGUAGE USAGE
S303.06.03Arapçanın söz varlığının özellikleri, bunların Arap dilinin tarihî şiveleri ile çağdaş lehçelerindeki durumu, sözlük bilimi araştırma ve metotları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Arap dili sözcük tarihine kaynaklık eden başlıca eserlerin tanıtımı yapılmakta ve bu eserlerin içerikleri örnek metinlerle gösterilmektedir.
ADE513ANLAM BİLİM VE ÖĞRETİMİ
SEMANTICS
S303.06.03Anlambilim ve anlam olgularının çeşitliliği
ADE519İLERİ UYGULAMALI DİLBİLGİSİ
ADVANCED APPLIED GRAMMAR
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE504SİSTEMATİK ARAP DİLBİLİM TARİHİ
HISTORY OF SYSTEMATIC ARABIC PHILOLOGY
Z303.06.03Dersin içeriğinde dilbiliminin tarihi, Yunanistan yapılan çalışmalardan başlanarak günümüze kadar getirilir. Ayrıca Arap Dili Alanındaki Dilbilimin Tarihi ayrıntılı şekilde ele alınacaktır
ADE508ARAPÇA ÖĞRETİM ARAÇLARINI SEÇİM VE HAZIRLAMA İLKELERİ
PRINCIPLES OF SELECTION AND PREPARATION OF ARABIC TEACHING TOOLS
S303.06.03Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.
ADE510KARŞITSAL ARAPÇA-TÜRKÇE ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
KARŞITSAL ARAPÇA-TÜRKÇE ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
S303.06.03
ADE514ARAPÇA İLETİŞİM VE İFADE PROBLEMLERİ
ARAPÇA İLETİŞİM VE İFADE PROBLEMLERİ
S303.06.03
ADE516EDEBİ METİNLER İNCELEMESİ
ANALYSING OF LITERARY TEXTS
S303.06.03Değişik edebi metinler ve bu metinlerim incelenmesi
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.