English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)(WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)(WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEY501EHIGH MATHEMATICS IN ENGINEERING
HIGH MATHEMATICS IN ENGINEERING
Z303.06.03
EEY700ESEMINAR
SEMINAR
Z000.012.00
FBE509ESCİENTİFİC RESEARCH TECHNİQUES
SCİENTİFİC RESEARCH TECHNİQUES
Z303.06.03
EE557EPOWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
EEY565EPHOTOVOLTAIC SYSTEM DESIGN
PHOTOVOLTAIC SYSTEM DESIGN
S303.06.03The concept and definition of photovoltaic. Modelling of solar cells. Power electronics devices and modelling. Optimization of PV arrays. Modelling of storage systems. Hybrid photovoltaic systems.
EEY581EPOWER ELECTRONICS DEVICES AND SYSTEMS
POWER ELECTRONICS DEVICES AND SYSTEMS
S303.06.03
EEY585EMAGNETIC SENSORS OF BIOMEDICAL APPLICATIONS
MAGNETIC SENSORS OF BIOMEDICAL APPLICATIONS
S303.06.03
EEY591ESIGNAL AND IMAGE PROCESSING
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING
S303.06.032 Boyutlu işaret ve sistemler, Sayısal görüntü işlemeye giriş ve uygulamaları, Fourier dönüşümü ve görüntü işlemede uygulamaları, görüntü iyileştirme, düzeltme ve kodlama, .2D Signals and Systems, Fourier Transform and its applications, Introduction to Digital Image Processing with Matlab, Image Enhancement, Image Restoration, Image Coding.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEY599SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Teknik bir konu üzerinde etkin bir konuşmanın hazırlanması ve sunumu; teknik bir sunumun kısımları; sunum yapma yöntemleri; MS PowerPoint kullanımı; Gerçek bir seminer örneğinin sunumu.
EEY534EOPTMIZATION BY GENETIC ALGORITHM
OPTMIZATION BY GENETIC ALGORITHM
S303.06.03Optimizasyon kavramı ve tanımı. Klasik ve meta-sezgisel optimizasyon yöntemleri. Binari ve reel kodlu genetik algoritmalar. Elektrik mühendisliğinde optimizasyon problemleri ve çözüm yöntemleri. Hibrit genetik algoritmalar.The concept and definition of optimization. Classical and meta-heuristic optimization methods. Binary and real coded genetic algorithms. Optimization problems in electrical engineering and solution methods. Hybrid genetic algorithms.
EEY558EADVANCED POWER SYSTEM ANALYSIS
ADVANCED POWER SYSTEM ANALYSIS
S303.06.03
EEY592EMACHINE LEARNING
MACHINE LEARNING
S303.06.03Öznitelikler, öznitelik uzayı, öznitelik çıkarımı ve dönüşümler, öznitelik seçimi, boyut indirgeme, denetimli ve denetimsiz öğrenme algortmalarıdır.Features and feature spaces, feature extraction, transformations, feature selection and dimension reduction, unsupervised and supervised learning.
EEY596EFUNDAMENTALS OF RADAR
FUNDAMENTALS OF RADAR
S303.06.03Elektromanyetizmanın tekrarı, radar prensipleri, bileşenler, işaretleri, menzil, yön, çözünürlük, sınıflama ve antenler.Review of electromagnetics, radar principles and components of operation, signals, ranging, bearing, resolution, classification and antennas.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.