English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)(WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)(WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEY501EHIGH MATHEMATICS IN ENGINEERING
HIGH MATHEMATICS IN ENGINEERING
Z303.06.03Learn the mathematics needed to become an engineer. Study matrix algebra, differential equations, vector calculus, numerical methods and complete a capstone project.Learn the mathematics needed to become an engineer. Study matrix algebra, differential equations, vector calculus, numerical methods and complete a capstone project.
FBE509ESCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri incelenerek, bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden yöntemler açıklanacaktır. Tez yazım kuralları, kaynakça hazırlama, makale ve rapor yazım kuralları ve etik kurallar anlatılacaktır.Research design Literature search and review Scientific writing Scientific presentation Critical scientific review Data types and data collection techniques Quantitative and qualitative methods and data analyses Ethical issues
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE520INTRODUCTİON TO THESİS AND SEMİNAR
INTRODUCTİON TO THESİS AND SEMİNAR
Z000.012.00Teaching in the seminar will address the main methodological and ethics requirements for writing a thesis: presentation of bibliographical references, defining the subject of the research and deciding how to tackle this subject, choice of a conceptual framework and reference methodology, definition of plagiarism, etc. Practical advice will also be given on research strategies, relations with supervisors, and defending theses.Teaching in the seminar will address the main methodological and ethics requirements for writing a thesis: presentation of bibliographical references, defining the subject of the research and deciding how to tackle this subject, choice of a conceptual framework and reference methodology, definition of plagiarism, etc. Practical advice will also be given on research strategies, relations with supervisors, and defending theses.
EE557EPOWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03The increased use of power electronic components within the distribution system and the reliance on renewable energy sources which have converters as interface between the source and the power system lead to power quality problems for the operation of machines, transformers, capacitors and power systems. Power quality of power systems affects all connected electrical and electronic equipment, and is a measure of deviations in voltage, current, frequency, temperature, force, and torque of particular supply systems and their components. In recent years there has been considerable increase in nonlinear loads, in particular distributed loads such as computers, TV monitors and lighting. These draw harmonic currents which have detrimental effects including communication interference, loss of reliability, increased operating costs, equipment overheating, machine, transformer and capacitor failures, and inaccurate power metering. This subject is pertinent to engineers involved with power systems quality control, electrical machines performance evaluation, electronic equipment for power measurement, computers for power monitoring and manufacturing equipment that is power driven.The increased use of power electronic components within the distribution system and the reliance on renewable energy sources which have converters as interface between the source and the power system lead to power quality problems for the operation of machines, transformers, capacitors and power systems. Power quality of power systems affects all connected electrical and electronic equipment, and is a measure of deviations in voltage, current, frequency, temperature, force, and torque of particular supply systems and their components. In recent years there has been considerable increase in nonlinear loads, in particular distributed loads such as computers, TV monitors and lighting. These draw harmonic currents which have detrimental effects including communication interference, loss of reliability, increased operating costs, equipment overheating, machine, transformer and capacitor failures, and inaccurate power metering. This subject is pertinent to engineers involved with power systems quality control, electrical machines performance evaluation, electronic equipment for power measurement, computers for power monitoring and manufacturing equipment that is power driven.
EEY513EORGANIC ELECTRONICS
ORGANIC ELECTRONICS
S303.06.03Every students will learn the followings: - The current mechanism of the silicon-based semiconductors, - The current mechanism the polymer-based semi conductors, - Appropriate computer programs such as Gaussian, Quatum Espresso, Orca.Every students will learn the followings: - The current mechanism of the silicon-based semiconductors, - The current mechanism the polymer-based semi conductors, - Appropriate computer programs such as Gaussian, Quatum Espresso, Orca.
EEY516ECOMPUTERIZED CONTROL WITH MATLAB
COMPUTERIZED CONTROL WITH MATLAB
S303.06.03
EEY518EANTENNAS
ANTENNAS
S303.06.03
EEY523ECOMMUNICATION THEORY
COMMUNICATION THEORY
S303.06.03
EEY525ESEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
S303.06.03
EEY527ENUMERICAL METHODS IN OPTIMIZATION
NUMERICAL METHODS IN OPTIMIZATION
S303.06.03
EEY528EFUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
S303.06.03
EEY529ESYNTHETIC APERTURE RADAR SIGNAL PROCESSING
SYNTHETIC APERTURE RADAR SIGNAL PROCESSING
S303.06.03
EEY534EOPTMIZATION BY GENETIC ALGORITHM
OPTMIZATION BY GENETIC ALGORITHM
S303.06.03Optimizasyon kavramı ve tanımı. Klasik ve meta-sezgisel optimizasyon yöntemleri. Binari ve reel kodlu genetik algoritmalar. Elektrik mühendisliğinde optimizasyon problemleri ve çözüm yöntemleri. Hibrit genetik algoritmalar.The concept and definition of optimization. Classical and meta-heuristic optimization methods. Binary and real coded genetic algorithms. Optimization problems in electrical engineering and solution methods. Hybrid genetic algorithms.
EEY535EELECTRONIC WARFARE
ELECTRONIC WARFARE
S303.06.03
EEY538EMODEL PREDICTIVE CONTROL
MODEL PREDICTIVE CONTROL
S303.06.03
EEY554EPOWER SYSTEM STABILITY
POWER SYSTEM STABILITY
S303.06.03Güvenilir hizmet için toplu elektrik sisteminin sağlam kalması ve çok çeşitli bozulmalara dayanabilmesi gerekir. Bu nedenle, olası beklenmedik durumların, yük kaybı olmadan ve kademeli güç kesintileri olmadan sürdürülebilmesini sağlayacak şekilde güvenli ve kontrollü bir şekilde çalışabilen bir güç sisteminin tasarlanması zorunlu hale gelmektedir.For reliable service, a bulk electricity system must remain intact and be capable of withstanding a wide variety of disturbances. Hence it becomes essential to design a power system that is operable in a secured and controlled manner such that probable contingencies can be sustained without loss of load as well as without cascading power interruptions.
EEY558EADVANCED POWER SYSTEM ANALYSIS
ADVANCED POWER SYSTEM ANALYSIS
S303.06.03Geleneksel ve yenilenebilir kaynakları kullanarak enerji üretimi, yük değişimi, yük süresi eğrisi ve üretim karışımı. Enerji piyasasının tanımı ve modelleri, tek ve çok dönemli ihaleler, piyasa birleştirme, mevcut iletim kapasitesi, tıkanıklık yönetimi ve yan hizmetler. Yük modelleme - statik ve dinamik. İletim ve radyal dağıtım sisteminin yük akışı hesaplamaları ve analizi ve olasılıksal yük akışı yöntemleri. Genel güç sistemlerinin arıza hesaplamaları. Jeneratör modelleri, uyarma sistemleri ve genel güç sistemlerinin küçük sinyal kararlılığı ve geçici kararlılığının değerlendirilmesi. Stabilite değerlendirmesinin doğrudan yöntemi. Stabilite iyileştirme yöntemleri. Gerilim kararlılığı/çöküşü ve modal analiz gerilim kararlılığı değerlendirmesi. Geleneksel, tristör tabanlı ve dönüştürücü tabanlı FACTS denetleyicisi. Yüksek gerilim dc (HVDC) iletim sistemleri. Akıllı şebekenin zorlukları ve fırsatları.Power generation using traditional and renewable sources, load variation, load duration curve and generation mix. Description and models of energy market, single- and multi- period auctions, market coupling, available transmission capability, congestion management and ancillary services. Load modelling - static and dynamic. Load flow calculations and analysis of transmission and radial distribution system and probabilistic load flow methods. Fault calculations of general power systems. Generator models, excitation systems and evaluation of small-signal stability and transient stability of general power systems. Direct method of stability assessment. Methods of stability improvement. Voltage stability/collapse and modal analysis voltage stability assessment. Conventional, thyristor-based and converter-based FACTS controller. High voltage dc (HVDC) transmission systems. Challenges and opportunities of smart grid.
EEY563ESWITCHING POWER SUPPLIES
SWITCHING POWER SUPPLIES
S303.06.03Giriş. Doğrusal ve anahtar modlu güç kaynakları. Çevrimdışı anahtarlayıcının fonksiyonel devre blokları, Temel anahtarlamalı DC-DC dönüştürücüler : Çalışma ilkeleri, Anahtarlamalı güç kaynağı topolojileri : Çalışma ilkeleri, Anahtarlamalı güç kaynağı manyetik tasarımı (indüktör ve transformatör) Kontrol yöntemleri, Yumuşak anahtarlama yöntemleri, Çok çıkışlı güç kaynakları , Elektromanyetik uyumluluk hususları, Anahtarlamalı güç kaynağı uygulamaları.Introduction. Linear versus switch mode power supplies. Functional circuit blocks of an offline switcher, Basic switch mode DC-DC converters : Operating principles, Switch mode power supply topologies : Operating principles, Switch mode power supply magnetics design (inductor and transformer) Control methods, Soft switching methods, Multiple output power supplies, Electromagnetic compatibility considerations, Switch mode power supply applications.
EEY564EELEKTİRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN DİNAMİĞİ VE KARARLILIĞI
POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY
S303.06.03
EEY565EPHOTOVOLTAIC SYSTEM DESIGN
PHOTOVOLTAIC SYSTEM DESIGN
S303.06.03The concept and definition of photovoltaic. Modelling of solar cells. Power electronics devices and modelling. Optimization of PV arrays. Modelling of storage systems. Hybrid photovoltaic systems.The concept and definition of photovoltaic. Modelling of solar cells. Power electronics devices and modelling. Optimization of PV arrays. Modelling of storage systems. Hybrid photovoltaic systems.
EEY573EOPTIMIZATION METHODS
OPTIMIZATION METHODS
S303.06.03Temel kavramlar. Kısıtsız optimizasyon ve kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar. Kısıtlı optimizasyon ve eşitlik kısıtları altında optimizasyon, eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon. Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama ve uygulamaları. Meta sezgisel yöntemlere giriş.Basic concepts. Unconstrained optimization. Analytical solutions of unconstrained optimization problems. Numerical methods and their algorithms. Constrained optimization with equality and inequality constraints. Linear and nonlinear programming and their applications. Introduction to global optimization methods.
EEY581EPOWER ELECTRONICS DEVICES AND SYSTEMS
POWER ELECTRONICS DEVICES AND SYSTEMS
S303.06.03Güç sistemleri ve güç elektroniği cihazları, modern toplumun çoğunun temelini oluşturan elektrik enerjisinin iletimi, dönüşümü ve kullanımı için temeldir. Bu ders, güç sistemlerinin, elektrik makinelerinin ve elektrik enerjisi dönüşümünün teorik ilkelerine ve çalışma özelliklerine ayrıntılı bir giriş sağlar. Genellikle ayrı elektrik mühendisliği derslerinin kapsadığı çeşitli konuları birleştirerek öğrenciler, güç sistemleri ve güç elektroniği alanlarına ilişkin entegre bir anlayış ve ileri teknik bilgi kazanacaklardır. Teorik materyal, öğrencilere çeşitli güç sistemlerini ve güç elektroniği bileşenlerini modellemek, analiz etmek ve tasarlamak için pratik beceri ve bilgi sağlamak amacıyla yazılım ve donanım laboratuvarlarıyla desteklenecektir.Power systems and power electronics devices are fundamental to the transmission, transformation and use of electrical energy that underpins much of modern society. This course provides a detailed introduction to the theoretical principles and operating characteristics of power systems, electric machines, and electrical energy conversion. By combining several topics that are often covered by separate electrical engineering courses, students will gain an integrated understanding and advanced technical knowledge of the power systems and power electronics fields. Theoretical material will be supplemented with software and hardware labs to provide students with the practical skills and knowledge to model, analyse and design various power systems and power electronic components.
EEY585EMAGNETIC SENSORS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
MAGNETIC SENSORS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
S303.06.03MEMS Üretim Teknolojileri, MEMS Üretim Süreçlerinin Tasarımı, Biyomedikal İlgili Aktüatörler ve Geometrik İçin İtici Güçler * Ölçekleme EtkileriMEMS Fabrication Technologies * Design of MEMS Fabrication Processes * Driving Forces for Biomedical Relevant Actuators and Geometrical * Scaling Effects
EEY586EADVANCED DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
ADVANCED DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
S303.06.03Sayısal iletişim sistemlerinin tanımları, ana bileşenleri, avantajları ve dezavantajları. Sinyallerin sınıflandırılması, sinyal iletimi, kanal kapasitesi. Temel bant sistemleri, karakter kodlaması. Analog bilgilerin biçimlendirilmesi. Modülasyon, demodülasyon, PCM, nicemleme. Bant geçiren modülasyon teknikleri.Definitions, main components, advantages and disadvantages of digital communication systems. Classification of signals, signal transmission, channel capacity. Baseband systems, character coding. Formatting analog information. Modulation, demodulation, PCM, quantization. Bandpass modulation techniques.
EEY591ESIGNAL AND IMAGE PROCESSING
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING
S303.06.032 Boyutlu işaret ve sistemler, Sayısal görüntü işlemeye giriş ve uygulamaları, Fourier dönüşümü ve görüntü işlemede uygulamaları, görüntü iyileştirme, düzeltme ve kodlama, .2D signals and systems, Introduction to digital image processing and its applications, Fourier transform and its applications in image processing, image enhancement, correction and coding,
EEY592EMACHINE LEARNING
MACHINE LEARNING
S303.06.03Öznitelikler, öznitelik uzayı, öznitelik çıkarımı ve dönüşümler, öznitelik seçimi, boyut indirgeme, denetimli ve denetimsiz öğrenme algortmalarıdır.Features and feature spaces, feature extraction, transformations, feature selection and dimension reduction, unsupervised and supervised learning.
EEY593ECOMPUTER COMMUNICATION NETWORKS
COMPUTER COMMUNICATION NETWORKS
S303.06.03Study of architecture and protocols of computer networks. The ISO and Internet models; medium access control and retransmission protocols; protocol analysis and verification; data-communication principles, including circuit switching and packet switching; routing and flow control; topics in security and privacy, DNS, p2p, and network applications.Study of architecture and protocols of computer networks. The ISO and Internet models; medium access control and retransmission protocols; protocol analysis and verification; data-communication principles, including circuit switching and packet switching; routing and flow control; topics in security and privacy, DNS, p2p, and network applications.
EEY594EANTENNA THEORY AND APPLICATIONS
ANTENNA THEORY AND APPLICATIONS
S303.06.03Wire antennas, Method of Moments, Aperture antennas, Horn antennas, Reflector antennas, Ray optical methods, Transmission line and cavity models for microstrip antenna analysis, Finite Difference (FD) methods, Recent advances in antenna theory and design.Wire antennas, Method of Moments, Aperture antennas, Horn antennas, Reflector antennas, Ray optical methods, Transmission line and cavity models for microstrip antenna analysis, Finite Difference (FD) methods, Recent advances in antenna theory and design.
EEY595ECOMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS
COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS
S303.06.03Finite differences, finite difference approach for scalar wave equation, Two-dimensional Maxwell equations, TE modes, TM modes, Yee algorithm, finite difference expressions of 3-dimensional Maxwell equations, Incident wave source conditions, Absorber boundary conditions, Perfectly coherent layer absorber boundary conditions, Near field-far field conversionFinite differences, finite difference approach for scalar wave equation, Two-dimensional Maxwell equations, TE modes, TM modes, Yee algorithm, finite difference expressions of 3-dimensional Maxwell equations, Incident wave source conditions, Absorber boundary conditions, Perfectly coherent layer absorber boundary conditions, Near field-far field conversion
EEY596EFUNDAMENTALS OF RADAR
FUNDAMENTALS OF RADAR
S303.06.03Elektromanyetizmanın tekrarı, radar prensipleri, bileşenler, işaretleri, menzil, yön, çözünürlük, sınıflama ve antenler.Review of electromagnetics, radar principles and components of operation, signals, ranging, bearing, resolution, classification and antennas.
ENT503WIND ENERGY SYSTEMS
WIND ENERGY SYSTEMS
S303.06.03Introduction to wind energy and assessment, historical perspective and future directions in energy conversation systems, vertical and horizontal turbines, small and large scale systems, rotor aerodynamics, safety and reliability, wind turbine siting, system design and integration, Weibull & Rayleigh distributions, control systems, design and performance of wind turbines, vibration problems, economics and cost analysis.
ENT504SOLAR ENERGY SYSTEMS
SOLAR ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
SEN520MACHİNE LEARNİNG
MACHİNE LEARNİNG
S303.06.031.Makine Öğrenmesine Giriş. İstatistiksel Temeller. 2. Karar Ağacı öğrenme. 3. Yapay Sinir Ağları. 4. Destek Vektör Makineleri. 5. Bayesian Öğrenme. 6. Örnek tabanlı öğrenme. 7. Denetimsiz öğrenme.1.Introduction in Machine Learning. Statistical Foundations. 2. Decision Tree learning. 3. Artificial Neural Networks. 4. Support Vector Machines. 5. Bayesian Learning. 6. Instance based learning. 7. Unsupervised learning.
SEN522DIGITAL SIGNAL PROCESSING
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
S303.06.03Dijital Sinyal İşleme (DSP) alanı gelişmeye ve modern elektronikte merkezi bir rol oynamaya devam ediyor. Aslında, DSP o kadar yaygın ki, alan ayrı bir varlık olarak bir şekilde ortadan kayboluyor. Günümüzde IMAX, HDTV, mp3 oynatıcılar, İnternet ses ve video ve IP üzerinden Ses gibi birçok sistem, temelleri olarak güçlü DSP kavramlarını kullanır. DSP, ayrık zamanlı sistemlerin kapsamlı bir görünümünü aldığımız Sinyaller ve Sistemlerin mantıksal bir uzantısıdır. Kurs, güçlü istatistiksel modelleme algoritmaları aracılığıyla A/D dönüşümünden bir DSP sisteminin temel öğelerini kapsar.The field of Digital Signal Processing (DSP) continues to evolve and play a central role in modern electronics. In fact, DSP is so ubiquitous that the field is somewhat disappearing as a discrete entity. Many systems today, such as IMAX, HDTV, mp3 players, Internet audio and video, and Voice over IP, use powerful DSP concepts as their foundations. DSP is a logical extension of Signals and Systems in which we take a comprehensive view of discrete-time systems. The course covers the essential elements of a DSP system from A/D conversion through powerful statistical modeling algorithms.
SEN531ARTIFICAL NEURAL NETWORKS
ARTIFICAL NEURAL NETWORKS
S303.06.03Python programlama • Makine öğrenimi temelleri • Sinir ağları • Evrişimli sinir ağları • Tekrarlayan sinir ağlarıPython programming • Machine learning basics • Neural networks • Convolutional neural networks • Recurrent neural networks
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.