English

FACULTY OF ENGINEERING-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
EEE147INTRODUCTION TO ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
INTRODUCTION TO ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
Z202.03.02Temel alanların dünü, bugünü ve geleceğinin tartışıldığı, öğrencilere genel olarak mühendisliğe, özel olarak ise elektrik ve elektronik mühendisliğine tanıtan bir oryantasyon kursu. Ders ayrıca elektrik mühendisliğindeki etik konuları ve güncel tartışmaları vurgulamayı ve kariyer ve araştırma fırsatlarını öğrencilerin dikkatine sunmayı amaçlamaktadır. Elektrik mühendisliğinin genel bir tasviri, pratik, uygulamalı tasarım projeleri ve teknik eğitimlerle sunulmaktadır.An orientation course introducing the students to engineering in general and to electrical and electronics engineering in particular with a discussion of the past, present and future of major areas. The course also aims to emphasize the ethical issues and current debates in electrical engineering and bring career and research opportunities to the attention of students. A general portrayal of electrical engineering is presented by means of practical, hands-on design projects and technical tutorials.
ENG119PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
MEN113COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING-I
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING-I
Z223.05.04b1- Uluslararası iletişim "dili" olarak çizim standartlarının öğrenilmesi. b2- Bilgisayarı öğrenme ve tasarım aracı olarak kullanma becerisi. b3- Aynı elektrik bileşenlerinin farklı form faktörlerini ve bunların nasıl belirleneceğini anlamak. b4- Çeşitli bileşenlerin veri sayfalarını okuyup anlamayı ve hem tasarım hem de uygulama aşamalarında sağlanan bilgileri kullanmayı öğrenmek.b1- Learning the standards of drawings as an international "language" of communications. b2- Ability to use computers as a learning and design tool. b3- Understanding the different form factors of the same electrical components and how to specify them. b4- Learning to read and understand the data sheets of the various components and use the information provided in both the design and implementation phases.
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE112SOFTWARE TOOLS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
SOFTWARE TOOLS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
Z223.05.04Auto-Cad ve Solid Works yazılımlarını kullanmak. Geometrik çizimler oluşturmak için bu yazılımın kullanılması. Üç boyutlu modellerin görsel gösterimi, temel üretim süreçleri ve standartlarının çizilme yöntemleri. Boyutlandırma. Yeniden boyutlandırma özellikleri, yatay ve dikey kesitler.Using Auto-Cad and Solid Works software. Use of this software to create geometric drawings. Visual display of the three dimensional models, basic production processes and the methods of drawing their standards. Dimensioning. Resizing features, horizontal and vertical cross sections.
ENG118PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
MAT209LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
SEN118COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMMING
Z223.03.04Program formları ve C program yapısı. Veri okuma ve depolama. Karar ağaçları. Giriş ve çıkış özellikleri. Program analizi. Problem çözümleme. Algoritmaların program olarak uygulanması. Programlardan hata ayıklama. Altyordamlar. Kontrol yapıları. Karar verme yapıları. İfadeler, karakter dizileri, hazır işlevler ve kullanıcı işlevleri. Döngü ve iç-içe döngü yapıları. Diziler ve indisler. Formatlı çıkış ve dosyalar. Veri türleri, saklama kavramı ve dinamik veri yapıları. Özyineleme. Diziler ve göstergeçler. İşlev göstergeçleri. Argüman olarak işlevler. Bağlı liste ve ikili ağaç yapısıProgramming structures and introduction to high level languages Program analysis. Description of the problem solution. Implementation of algorithms as programs. Debugging a program. Reading and storing data. Input and output features. Data types. Introduction to control structures. Decision structures. Expressions, strings. Built-in functions and user defined functions. Loops and nested loop structures. Subroutines. Arrays and subscripts. Formatted output and files. Pointers Recursion. Binary trees and linked lists
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
EEE221CIRCUIT THEORY-I
CIRCUIT THEORY-I
Z324.05.05Devre değişkenleri, devre teorisi, Uluslararası birim sistemi, gerilim ve akım, güç ve enerji, devre elemanları, gerilim ve akım kaynakları, Ohm kanunu, devre modelinin oluşturulması, kirchhoff kanunu, Bağımlı kaynakları içeren devrelerin analizi,Basit dirençli devreler, Gerilim bölücü ve akım bölücü devre, Devre analiz teknikleri, düğüm gerilimi yöntemi, örgü akım yöntemi, kaynak dönüşümü, thevenin ve norton eşdeğerleri, süperpozisyon, maksimum güç aktarımıCircuit variables, circuit theory, The international system of units, voltage and current, power and energy, circuit elements, voltage and current sources, ohm's law, construction of circuit model, kirchhoff's law, Analysis of circuit containing dependent sources,Simple resistive circuits, Voltage divider and current divider circuit,Techniques of circuit analysis, node voltage method, mesh current methode, source transformation, thevenin and norton equivalents, superposition , maximum power transfer
EEE243SIGNALS AND SYSTEMS
SIGNALS AND SYSTEMS
Z303.05.03Sürekli Zamanlı ve Ayrık Zamanlı Sinyaller ve Sistemler, Doğrusal Zamandan Değişmeyen (LTI) Sistemler, Laplace Dönüşümü ve Sürekli Zamanlı LTI Sistemleri, Sürekli Zamanlı Sinyal ve Sistemlerin Fourier Analizi, Ayrık Zamanlı Sinyal ve Sistemlerin Fourier Analizi.Continuous-time and Discrete-time Signals and Systems, Linear Time Invariant (LTI) Systems, Laplace Transform and Continuous-time LTI Systems, Fourier Analysis of Continuous-time Signals and Systems, Fourier Analysis of Discrete-time Signals and Systems.
EEE253ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
Z303.04.03Vektör analizi, vektörel diferansiyel operatörler, statik elektrik alanı, elektrik potansiyeli, iletkenlerde ve dielektrik ortamlarda elektrostatik alan analizi, elektrostatik enerji, elektrostatik sınır koşulları. Manyetostatik alan, vektör potansiyeli, manyetostatik sınır koşulları, manyetik devreler, manyetik enerji, yarı statik alanlar, zamanla değişen alanlar. Maxwell denklemleri.Vector analysis, vectoral differential operators, static electric field, electric potential, electrostatic field analysis in conductors and dielectric media, electrostatic energy, electrostatic boundary conditions. Magnetostatic field, vector potential, magnetostatic boundary conditions, magnetic circuits, magnetic energy, quasi-static fields, time varying fields. Maxwell's equations.
MAT245COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS
COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS
Z303.05.03Kompleks Sayı Sistemi: Genişletilmiş Düzlem, Metrik Uzaylar ve Kompleks Sayı Sisteminin Topolojisi, Elemental Özellikler ve Analitik Fonksiyonların Örnekleri, Kompleks İntegrasyon, Tekillikler: Artıklar, Argüman Prensibi, Maksimum Modül Teoremi, Uzayda Kompaktlık ve Yakınsaklık Analitik Fonksiyonlar: Riemann Eşleme Teoremi.The Complex Number System: The Extended Plane, Metric Spaces and the Topology of Complex Number System, Elementary Properties and Examples of Analytic Functions, Complex Integration, Singularities: Residues, The Argument Principle, The Maximum Modulus Theorem, Compactness and Convergence in the Space of Analytic Functions: The Riemann Mapping Theorem.
MAT249DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.05.04Bu derste ikinci dereceden lineer diferansiyel denklemler (homojen ve homojen olmayan), adi diferansiyel denklem sistemleri, fourier serileri, Laplace dönüşümleri ve uygulamaları hakkında bilgi edineceksiniz.In this course, you will learn about second order linear differential equations (homogeneous and nonhomogeneous), systems of ordinary differential equations, fourier series, Laplace transforms, and applications.
MAT251NUMERICAL METHODS
NUMERICAL METHODS
Z223.04.04Ders (katalog) içeriği Bu ders Yuvarlama Hataları ve Bilgisayar Aritmetiğini kapsar: İkili Makine Sayıları, Ondalık Makine Sayıları, Yakınsama Oranı, İkiye Bölme Yöntemi; Sabit Nokta İterasyonu Newton Yöntemi; Sekant Yöntemi, Yanlış Konum Yöntemi; İteratif Yöntemlerde Hata Analizi; Hızlandırılmış Yakınsama, İnterpolasyon ve Lagrange Polinomu, Veri Yaklaşımı ve Neville Yöntemi, Bölünmüş Farklar: İleri, Geri ve Ortalanmış Farklar Sayısal Türev: Üç ve Beş Nokta Formülleri Sayısal İntegral, Sayısal Türev: İkinci Türev Orta Nokta Formülü; Yuvarlama Hatası Kararsızlığı, Sayısal İntegrasyon: Yamuk ve Simpson Kuralı, Romberg İntegrasyonu, Uyarlanabilir Dördülleme Yöntemleri, Gauss Karelemesi, Sayısal İntegral: Açık ve Kapalı Newton-Cotes Formülleri, Sayısal İntegral: Bileşik Sayısal İntegrasyon ve Yuvarlama Hatası KararlılığıThis course covers Round-off Errors and Computer Arithmetic: Binary Machine Numbers, Decimal Machine Numbers, Rate of Convergence, The Bisection Method; Fixed-Point Iteration Newton's Method; The Secant Method, The Method of False Position; Error Analysis for Iterative Methods; Accelerating Convergence, Interpolation and the Lagrange Polynomial, Data Approximation and Neville's Method, Divided Differences: Forward, Backward and Centered Differences Numerical Differentiation: Three and Five Point Formulas Numerical Integration, Numerical Differentiation: Second Derivative Midpoint Formula; Round-Off Error Instability, Numerical Integration: the Trapezoidal and Simpson's Rule, Romberg Integration, Adaptive Quadrature Methods, Gaussian Quadrature, Numerical Integration: Open and Closed Newton-Cotes Formulas, Numerical Integration: Composite Numerical Integration and Round-Off Error Stability
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
COM273DIGITAL SYSTEM DESIGN
DIGITAL SYSTEM DESIGN
Z324.04.05Sayı sistemleri, Boolean cebir ve fonksiyonları, mantık kapıları. Analiz ve kombinasyonel devrelerin tasarımı. Kombinezonsal MSI bileşenleri. Flip-flop, sayaçlar ve kaydırmalı yazmaçlar. Analizi ve sıralı devrelerin tasarımı. Durum tablosu, durum minimizasyonu ve durum ataması. Ardışık MSI bileşenleri. Transferi ve mikro işlemleri kayıt olun. Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı: aritmetik mantık, bellek ve kontrol birimleri. Laboratuvar deneyleri ve sayısal mantık tasarımı uygulamaları.Number systems, Boolean algebra and functions, logic gates. Analysis and design of combinational circuits. Combinational MSI components. Flip-flops, counters and shift registers. Analysis and design of sequential circuits. State table, state minimization and state assignment. Sequential MSI components. Register transfer and micro-operations. Basic computer organization and design: arithmetic logic, memory and control units. Laboratory experiments and applications of digital logic design.
COM275DISCRETE MATHEMATICS
DISCRETE MATHEMATICS
Z404.05.04Mantık, kümeler, algoritmalar, tam sayılar, matrisler, ispat yöntemleri, sayma, permütasyon, kombinasyon, olasılık, ileri sayma teknikleri, yinelemeli yapılar, bağıntılar, graflar, ağaçlar.Logic, sets, algorithms, integers, matrices, methods of proof, counting, permutations, combinations, probability, advanced counting techniques, recursive structures, relations, graphs, trees.
EEE238CIRCUIT THEORY-II
CIRCUIT THEORY-II
Z223.05.04Elektrik devrelerinin doğal tepkisi, RL Devrelerde Zorlanmış ve Toplam Tepki, RC Devrelerinde Zorlanmış ve Toplam Tepki, İkinci Dereceden Devrelerin Doğal, Zorlanmış ve Toplam Tepkileri, Rezonans, Elementer Sinyaller, Laplace Dönüşümü, Ters Laplace Dönüşümü, Laplace Dönüşümleri ile Devre Analizi , Frekans Tepkisi ve Bode Grafikleri, Öz ve Karşılıklı Endüktanslar – Transformatörler, Bir ve İki Bağlantı Noktalı Ağlar, Üç Fazlı SistemlerNatural response of electric circuits, Forced and Total Response in RL Circuits, Forced and Total Response in RC Circuits, Natural, Forced and Total Responses of Second Order Circuits, Resonance, Elementary Signals, Laplace Transformation, Inverse Laplace Transformation, Circuit Analysis with Laplace Transforms, Frequency Response and Bode Plots, Self and Mutual Inductances – Transformers, One-and Two-port Networks, Three-Phase Systems
EEE256ELECTRONICS-I
ELECTRONICS-I
Z324.06.05Yarıiletkenler, PN eklemi, diyotlar, BJT'nin yapısı ve çalışma prensipleri, küçük sinyal analizi, FET'in yapısı ve çalışma prensipleri.Semiconductors, PN junction, diodes, structure and operation principles of BJT, small signal analysis, structure and operation principles of FET.
MAT262PROBABILITY AND RANDOM VARIABLES
PROBABILITY AND RANDOM VARIABLES
Z303.05.03Olasılığa Giriş, Rastgele Değişkenler, Çeşitli Rastgele Değişkenler, İstatistik.Introduction to Probability, Random Variables, Several Random Variables, Elements of Statistics.
BUS437BASIC BUSINESS
BASIC BUSINESS
G202.03.02Ünite 1: İş Birimi Bağlamı 2: İş Biriminin Girişimcilik ve Hukuki Biçimleri Birim 3: Pazarlama Birim 4: Muhasebe, Finans ve Bankacılık Birim 5: YönetimUnit 1: The Context of Business Unit 2: Entrepreneurship and Legal Forms of Business Unit 3: Marketing Unit 4: Accounting, Finance, and Banking Unit 5: Management
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03Binlerce yıl boyunca geliştirilen güçlü bir bilişsel süreç olan matematikçilerin yaptığı gibi nasıl düşüneceğinizi öğrenin.Learn how to think the way mathematicians do – a powerful cognitive process developed over thousands of years.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03Bu kurs dört temel dil becerisinin dikkatli bir şekilde incelenmesini ve uygulanmasını içerir: okuma, dinleme, konuşma ve yazma. Dilsel mükemmellik İngiliz Dili ve Edebiyatı programının temel amacı ve gereksinimidir. Bu nedenle IDE 103 İleri İngilizce Uygulaması I, öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirmeyi, onları İngiliz Edebiyatının başyapıtlarını anlamaya, analiz etmeye ve bunlar hakkında etkili bir şekilde yazmaya hazır hale getirmeyi ve onlara gelecekteki kariyerleri için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerden çeşitli türlerde iyi yazılmış makaleler üretebilmeleri, etkili sözlü sunumlar yapabilmeleri ve çeşitli konularda bilgi ve düşüncelerine ilişkin tartışmalara katılabilmeleri beklenecektir. Ders, IDE 104 İleri İngilizce Pratik II dersinin önkoşulu niteliğindedir.This course involves a careful examination and practice of the four major linguistic skills: reading, listening, speaking and writing. Linguistic perfection is a major goal and requirement of the English Language and Literature program. Therefore, IDE 103 Advanced English Practice I aims to improve students’ English skills to prepare them to be ready to comprehend, analyse and effectively write about masterpieces of English Literature and endow them with the necessary skill for their future careers. Students will be expected to be able to produce various types of well-written essays, to make effective oral presentations and to participate in debates about their knowledge and opinions on diverse subjects. The course is the pre-requisite for the IDE 104 Advanced English Practice II.
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02Merkantalizm, sanayi devrimi ve kapitalizm gibi Avrupa iktisadi tarihinin başlıca dönüşüm evreleri incelenecektir.This course traces the historical path which culminated in European economic hegemony, paying attention to key stages including mercantilism, Industrial Revolution, and capitalism.
PSR333MODERN WORLD HISTORY
MODERN WORLD HISTORY
G303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE347ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS
ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS
Z303.04.03İşaret ve Spektrum, Karmaşık üstel Fourier Serileri, Fourier Dönüşümü, İşaretlerin İletimi, Genlik Modülasyon Teknikleri, Açı Modülasyonu Teknikleri ve Sayısal Modülasyon Teknikleri.Signal and spectrum, Complex Exponential Fourier Series, Fourier Transform, Transmission of Signals, Amplitude Modulation, Angle Modulation and Digital Modulation Techniques.
EEE375POWER ELECTRONICS
POWER ELECTRONICS
Z324.05.05Güç elektroniğinin temel prensipleri ve yarı iletken güç elektroniği elemanları. Anahtarlamalı devrelerin analizi. Güç elektroniğinin temel kavramları. Dönüştürücüler. Tek ve üç fazlı redresörler. Tek ve üç fazlı invertörler. Doğru akım ve alternatif akım kıyıcılar. Doğrudan frekans invertörleriBasic principles of power electronics and semiconductor power electronics elements. Analysis of switched circuits. Basic concepts of power electronics. Converters. Single and three phase rectifiers. Single and three phase inverters. Direct current and alternating current choppers. Direct frequency inverters
EEE379ELECTRONICS-II
ELECTRONICS-II
Z303.05.03Elektronik devrelerin temelleri, BJT ve MOSFET yükselteçlerin analizi ve tasarımı, yükselteçlerin frekans tepkisi,Basics of electronic circuits, analysis, and design of BJT and MOSFET amplifiers, the frequency response of amplifiers,
EEE381HIGH VOLTAGE TECHNIQUE
HIGH VOLTAGE TECHNIQUE
Z303.04.03Yüksek gerilim iletim hatları: Yapısı ve bileşenleri. Elektrostatik alanlar: temel elektrot sistemleri, maksimum elektrik alan kuvvetinin yaklaşık hesabı, çoklu dielektrikli elektrot sistemleri, elektrostatik alan hesaplamaları için sayısal yöntemler. Deşarj olgusuna giriş: Gazlarda deşarj, katı ve sıvı dielektrikler. Aşırı gerilimlerin kökenine giriş ve bunlara karşı koruma. Yüksek gerilimlerin üretimi ve ölçümü, yüksek gerilim testlerinde güvenlik.High voltage transmission lines: Structure and components. Electrostatic fields: basic electrode systems, approximate calculation of maximum electric field strength, electrode systems with multi-dielectrics, numerical methods for electrostatic field calculations. Introduction to discharge phenomena: discharge in gases, solid and liquid dielectrics. Introduction to the origin of overvoltages and protection against them. Generation and measurement of high voltages, safety in high voltage testing.
EEE383ELECTRICAL MACHINES
ELECTRICAL MACHINES
Z223.05.04Elektromekanik-Enerji-Dönüşüm; Manyetik, elektrik, mekanik ve elektromanyetik ilişkiler; jeneratör, motor ve transformatörün tanımları ve referans işaretleri; Temel motor ve jeneratör. DC Makineleri; Temel yapı ve çalışma prensipleri; elektriksel ve matematiksel modeller; kararlı Durum Çalışma Özellikleri. Senkron Makineler; Temel yapı ve çalışma prensipleri; Dönen alan, Rotor yapılarına ve faz numaralarına göre çeşitleri, Eşdeğer devreler, Elektriksel ve matematiksel modeller, Kararlı Durumda Çalışma Karakteristikleri Transformatörler; Temel yapı ve çalışma prensipleri; İdeal ve gerçek transformatör modelleri, Eşdeğer devre parametreleri için yüksüz ve yüksüz deney, Üç fazlı transformatörlerin elektriksel ve matematiksel modelleri, Oto transformatörler; Gerilim ve akım transformatörleri. Asenkron Makineler; Temel yapı ve ilkeler; Tek fazlı ve üç fazlı asenkron makineler, Eşdeğer devreler, Kararlı Durum Çalışma Karakteristikleri, Yolverme yöntemleri, Yüksüz ve Bloke Rotor Testlerinden Parametre Belirleme,Electromechanical-Energy-Conversion ; The magnetic, electric, mechanic and electromemagnetics relationships; definations and references signs of the generator, motor and transformer; Elementary motor and generator. DC Machines; Basic structure and operating principles ; electrical and mathematical models; steady-State Operating Characteristics. Synchronous Machines; Basic structure and operating principles; Rotating field, types according to rotor structures and phase numbers, Equivalent circuits, Electrical and mathematical models, Steady-State Operating Characteristics Transformers; Basic structure and operating principles; Ideal and real transformer models, No load and load test for equivalent circuit parameters, Electrical and mathematical models of three-phase transformers, Auto transformers; Voltage and current transformers. Induction Machines; Basic structure and principles; Single-phase and three-phase inducting machines, Equivalent circuits, Steady-State Operating Characteristics, Starting methods, Parameter Determination from No-Load and Blocked-Rotor Tests,
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CEN317INTRODUCTION TO SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
INTRODUCTION TO SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
F303.03.03Su Yönetimine Giriş: Su yönetiminin temel kavramları, küresel su zorluklarının genel bir bakış. Hidroloji ve Su Döngüsü: Hidrolojik döngüyü anlama, yüzey suyu ve yeraltı suyu etkileşimlerini analiz etme. Sürdürülebilir Su Teknolojileri: Verimli su kullanım teknolojileri, su koruma için yenilikçi çözümler. Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi (IWRM): IWRM'nin prensipleri ve bileşenleri, başarılı IWRM uygulamasını gösteren vaka çalışmaları.Introduction to Water Management:Basic concepts of water management,Overview of global water challenges. Hydrology and Water Cycle:Understanding the hydrological cycle,Analyzing surface water and groundwater interactions. Sustainable Water Technologies:Efficient water use technologies,Innovative solutions for water conservation. Integrated Water Resource Management (IWRM):Principles and components of IWRM,Case studies illustrating successful IWRM implementation.
COM331E-TRANSFORMATION
E-TRANSFORMATION
F303.03.03Ders kapsamında şu konulara değinilecektir. E-Dönüşüm kavramı, E-Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi ve E-Dönüşümü oluşturan faktörler, İşletmelerin E-Dönüşüm Önündeki Engelleri, Endüstri 4.0 ve Özellikleri, E-Dönüşüm ile İlgili Metodolojiler, Yeni Teknolojiler ve Trendler(Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Diğerleri), E-Dönüşüm ve İşletme İş Yapış Modellerine Etkisi, E-Dönüşüm Sürecine İlişkin Kurum Ziyareti ve Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, Sürdürülebilir E-Dönüşüm Kültürü Oluşturma, İş’in Geleceği ve E-Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları.These topics will be covered: E-Transformation Concept, E-Transformation-Innovation relationships and factors shaping E-Transformation, Barriers To E-Transformation, Industry 4.0 And Its Characteristic, Methodologies For E-Transformation, Evaluation of New Technologies and Tech-Trends (IoT, AI and Others), Digital Ecosystem, Digital Disruption and Changing Business Models, Company Visit (Experimenting DT Practice/Project), E-Transformation Expert Invitation and Q&A Session, Building a Sustainable E-Transformation Culture, Future of Work and Projection About DT Trends
MEN301MATERIAL SELECTION
MATERIAL SELECTION
F303.03.03Granta Selector'a göre kavramlara dayalı tasarım odaklı malzeme seçimine ilişkin genel bakış dersleri, katılımcıların sistematik ve objektif malzeme seçimi çalışması konusunda eğitildiği etkileşimli alıştırmalar, değerlendirilen bireysel ödevler, grup- Katılımcıların üzerinde çalışacağı ve bir vaka çalışması sunacağı tabanlı proje çalışması. Uygulama örnekleri aracılığıyla sistematik ve objektif malzeme seçimine yönelik metodoloji ve çalışma konsepti eğitilir. Önemli endekslerin tanımı, geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin temel bilgiler ele alınmaktadır. Daha karmaşık problemlere yönelik metodoloji, iki veya daha fazla malzeme özelliği talebinin aynı anda karşılanması gereken durumları da içerecek şekilde ele alınır. Malzeme seçimine ilişkin sürdürülebilirlik kriterleri, özellikle kullanım aşamalarına atıfta bulunularak ele alınmaktadır.The course includes following: - overview lectures regarding design-oriented materials selection based on concepts according to Granta Selector, interactive exercises where the participants are trained in systematic and objective materials selection work, individual assignments that are evaluated, group-based project work where the participants will work through and present a case study. Through application examples, the methodology and working concept for systematic and objective materials selection is trained. Basics regarding definition, development and use of material indices are treated. Methodology for more complex problems are treated including situations where two or more material property demands should be fulfilled at the same time. Sustainability criteria with respect to materials selection are addressed, with particular reference to use phases.
OMH311MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.03.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP, ELECTRE, TOPSIS
SEN321MACHINE LEARNING
MACHINE LEARNING
F303.03.03Dersin İçeriği Regresyon, sınıflandırma, kümeleme ve olasılıksal sınıflandırmaya yönelik bazı temel model ve algoritmaları kapsayacaktır. Doğrusal ve lojistik regresyon, düzenlileştirme, olasılıksal (Bayesian) çıkarım, SVM'ler ve sinir ağları, kümeleme ve boyutluluğun azaltılması gibi konular. Modül öncelikle Python programlama dilini kullanacak ve Python'da doğrusal cebir, olasılık teorisi ve programlamaya aşinalık varsayılacaktır.It will cover some of the main models and algorithms for regression, classification, clustering and probabilistic classification. Topics such as linear and logistic regression, regularisation, probabilistic (Bayesian) inference, SVMs and neural networks, clustering and dimensionality reduction. The module will use primarily the Python programming language and assumes familiarity with linear algebra, probability theory, and programming in Python.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM382MICROPROCESSORS
MICROPROCESSORS
Z223.04.0480386DX ve özellikleri setleri Kayıt. Otobüs sistemleri: Veri, adres, kontrol ve sistem otobüs. 80386DX ve işlevleri sinyal arabirimleri (pinouts). Program depolama belleği: ROM, PROM, EPROM. Veri depolama belleği: SRAM ve DRAM. Okuma ve yazma otobüs döngüsü zamanlama. Yazılım ve donanım organizasyonunu, bellek adresi alanı. Çözme Adres. Bellek arabirimi Giriş / Çıkış Tipleri: İzole edilmiş ve bellek eşlenen I / O Giriş / Çıkış talimatları. Giriş / Çıkış portu adresi çözme. 82C55A: programlanabilir çevre arayüzü (ÜFE). 82C55A uygulamaları.82C54 programlanabilir aralıklı zamanlayıcı.8251A programlanabilir iletişim arayüzü (USART: evrensel senkron asenkron alıcı verici). Analog-Dijital (ADC) ve dijital-analog (DAC) dönüştürücüler.Introduction to Assembly Programming, Introduction to Program Segments, Segments in the 80x86, 80x86 Addressing Modes, Directives and A sample Program, More Sample Programs, Control Transfer Instructions, Data Types and Data definition, Simplified Segment Definition, Unsigned Addition and Subtraction, Unsigned Multiplication and Division, Logic Instructions and Sample Programs, Rotate Instructions, Bios INT 10H Programming, Dos Interrupt 21H, NT 16H Keyboard Programming
EEE372ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION DESIGN
ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION DESIGN
Z223.05.041 Osilatör (Colpitts) Osilatör (Hartley) FİLTRELER (İkinci Dereceden Yüksek Geçişli Filtre) FİLTRELER (İkinci Dereceden Düşük Geçişli Filtre) Dosya bulunamadı 2 Genlik Modülasyonu (AM) Dosya bulunamadı AM DEMODÜLASYON Dosya bulunamadı Çift Yan Bant Dosya bulunamadı 3 FM MODÜLATÖR (MC1648) FM MODÜLATÖR (LM566 VCO) FM DEMODÜLATÖRLER Faz-Kilitli Çevrim (PLL) 4 ULSE GENİŞLİK MODÜLATÖRÜ (PWM) DARBE GENİŞLİĞİ DEMODÜLATÖRÜ (PWM DEMODÜLATÖR) 5 ANALOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DİJİTAL-ANALOG DÖNÜŞTÜRÜCÜ1 Oscillator (Colpitts) Oscillator (Hartley) FILTERS (Second Order High Pass Filter) FILTERS (Second Order Low Pass Filter) No file found 2 Amplitude Modulation (AM) No file found AM DEMODULATION No file found Double Side Band No file found 3 FM MODULATOR (MC1648) FM MODULATOR (LM566 VCO) FM DEMODULATORS Phase-Locked Loop (PLL) 4 ULSE WİDTH MODULATORS (PWM) PULSE WİDTH DEMODULATOR (PWM DEMODULATOR) 5 ANALOG-DIGITAL CONVERTER DIGITAL-ANALOG CONVERTER
EEE376CONTROL SYSTEMS
CONTROL SYSTEMS
Z303.06.03Karmaşık Değişkenler ve Fonksiyonların Gözden Geçirilmesi, Doğrusal Cebirin Laplace Dönüşümünün Gözden Geçirilmesi, Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Transfer Fonksiyonlarının (TF'ler) Elde Edilmesi Blok Diyagramları, Geri Besleme ve Kapalı Döngü Kavramı, Temel Kontrol Eylemleri, P-I-D Etkileri, Kavramı Kapalı Çevrimin Kararlılık Analizi , Routh Kriterine Göre Sistem , Durum Uzayı Gösterimi ve KararlılıkReview of Complex Variables & Functions, Review of Laplace Transform Review of Linear Algebra, Linear Differential Equations, Obtaining Transfer Functions (TFs) Block Diagrams , Concept of Feedback and Closed Loop, Basic Control Actions, P-I-D Effects, Concept of Stability Stability Analysis of the Closed Loop , System by Routh Criterion , State Space Representation and Stability
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.Development of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
COM332ADVANCED DIGITAL DESIGN
ADVANCED DIGITAL DESIGN
S303.04.03Birleşimsel ve ardaşıl devrelerin genel tekrarı İleri donanım anlatım dilleri teknikleri Tasarım için sentez Sonlu durum makinelerinin donanım uygulamaları İleri sayısal teknikler için sayısal tasarım Test için tasarım (DFT) teknikleri Hedef programlanabilir kapı dizininde sentez, yerleştirme ve yol çizim Bir programlanabilir kapı dizinine mikroişlemci yerleştirimi IP çekirdek kullanımı Güç ve zamanlama analiziOverview of Combinational Logic and Sequential Logic Advanced Hardware Description Languages (VHDL, Verilog etc.) Design for Synthesis Finite State Machines Guidelines for Advanced Digital Design Design for Test (DFT) Perform synthesis, place and route of a digital design into a target programmable gate array. Embedding and using a programmable microcontroller in a programmable gate array Using Intellectual Property (IP) blocks
COM492IMAGE PROCESSING
IMAGE PROCESSING
S303.04.03Görüntü işlemenin temelleri: Uzamsal bölge ve frekans bölgesi. Görüntü pekiştirme. Görüntü restorasyonu. Çokçözünürlüklü görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü bölütleme. Nesne tanımaya yönelik görüntü gösterimi.Basics of image processing: Spatial and Frequency Domains. Image enhancement. Image restoration. Multiresolution image processing. Image compression. Image segmentation. Image representation and description for object recognition.
EEE386LINEAR SYSTEMS
LINEAR SYSTEMS
S303.04.03Doğrusal uzaylar. Taban değişimi. Doğrusal işleçler. Değer uzayı ve boş uzay. Öz değerler ve öz vektörler. Jordan biçimi gösterim. Kare bir matris işlevi. Düzgüler. Doğrusal sistem tanımı: giriş çıkış ve durum değişkeni tanımları, zamanla değişmez ve zamanla değişen sistem tanımları. Kipsel ayrışım. Doğrusal sistem çözümlemesi: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık.Linear spaces. Change of basis. Linear operators. Range space and null space. Eigenvalues and eigenvectors. Jordan form representation. Function of a square matrix. Norms. Linear system description: input-output and state variable descriptions, time invariant and time varying systems. Modal decomposition. Equivalent (or similar) systems and equivalence (or similarity) transformation. Linear system analysis: controllability, observability and stability.
EEE388AUDIO PROCESSING
AUDIO PROCESSING
S303.04.03I. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. II. Fark denklemi gösterimi. III. Örnekleme, örnek azaltma, aradeğerleme. IV. Z-dönüşümü tekrarı. V. Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemlerin frekans çözümlemesi. VI. Ayrık zaman sistemleri için yapılar. VI. Nicemlemenin etkileri. VII. IIR ve FIR süzgeç tasarım teknikleri. VIII. Ayrık Fourier dizisi, ayrık Fourier dönüşümü ve hızlı Fourier dönüşümü. IX. İki boyutlu sinyaller ve sistemler.Discrete-time signals and systems. Difference equation representation. Sampling, decimation, interpolation. Review of the Z-transform. Transform analysis of linear, time-invariant systems. Structures for discrete-time systems. Effects of quantization. Infinite impulse response (IIR) and finite impulse response (FIR) filter design techniques. The discrete Fourier series, the discrete Fourier transform and Fast Fourier transform. Intoduction to two dimensional signals and systems.
EEE392FIBEROPTIC COMMUNICATION SYSTEMS
FIBEROPTIC COMMUNICATION SYSTEMS
S303.04.03Geometrik optiğe giriş; Fiberlerde optik yayılımın ışın teorisi ve elektromanyetik dalga teorisi. Optik fiberler ve iletim özellikleri. Kablolar, konnektörler ve kuplörler. Optik kaynaklara ve dedektörlere giriş. Optik iletişim sistemlerinin ilkeleri, performans analizi ve tasarımı.Introduction to geometric optics; ray theory and electromagnetic wave theory of optical propagation in fibers. Optical fibers and their transmission characteristics. Cables, connectors and couplers. Introduction to optical sources and detectors. Principles of optical communication systems, performance analysis and design.
EEE394VLSI CIRCUIT DESIGN
VLSI CIRCUIT DESIGN
S223.04.04VLSI Tümleşik Devreler, MOS Transistör Kuramı, CMOS devrelerin temelleri ve tasarım ölçütleri, CMOS devrelerin bilgisayar destekli modelleme ve benzetimi, statik ve dinamik mantık kapıları, tek ve çok kademeli yükselteçler için CMOS tabanlı analog tasarım, akım aynaları, diferansiyel çiftler, frekans tepkileri, süzgeç devreleri, osilatörler, kipleyiciler ve veri dönüştürücüleriScope and History of Integrated Circuits, MOS Transistor Theory, Fundamentals of CMOS circuit design, Computer Aided Design and Simulation of CMOS Circuits, Static and Dynamic Logic Gates, CMOS based analog design for single and multistage amplifiers, current mirrors, differantial pairs, frequency response, noise and filtering, oscilators, modulators and data converters.
EEE396ULTRA WIDE BAND RADAR
ULTRA WIDE BAND RADAR
S303.04.03Bu kapsamlı "Ultra Geniş Bant'a (UWB) Giriş" kursu, Ultra Geniş Bant'ı çevreleyen ilkelere, uygulamalara ve yeni ortaya çıkan teknolojilere derinlemesine bir bakış sağlar. Öğrenciler UWB'nin kablosuz iletişim, radar sistemleri ve konumlandırma teknolojilerindeki rolü hakkında sağlam bir anlayış kazanacaklardır.This comprehensive course, “Introduction to Ultra-Wideband (UWB)” provides a deep dive into the principles, applications, and emerging technologies surrounding Ultra-Wideband. Students will gain a solid understanding of UWB’s role in wireless communications, radar systems, and positioning technologies.
EEE398DIGITAL ELECTRONICS
DIGITAL ELECTRONICS
S223.04.04Bu ders, TTL ve CMOS elektronik mantık cihazlarının çalışmasını, uygulanmasını ve sorun gidermesini, bunların kombinatoryal ve sıralı mantık devrelerinde kullanımını, mantık aileleri arasındaki arayüzü ve dijital ve analog devreler arasındaki arayüzü kapsar. Ders ayrıca Boolean cebiri, ikili ve onaltılı sayı sistemleri, ikili kodlar ve yarı iletken anahtarlamada kullanılan temel bileşenlerin ve devrelerin analizi üzerine bir çalışma sağlar.This course covers the operation, application, and troubleshooting o f TTL and CMOS electronic logic devices, their use in combinatorial and sequential logic circuits, the interface between the logic families, and the interface between digital and analog circuits. The course also provides a study o f Boolean algebra, binary and hexadecimal number systems, binary codes, and the analysis o f the basic components and circuits used in semiconductor switching.
SEN326OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
S223.04.04Temel Nesneye Yönelik İlkeler, modern bir programlama dili olan Java kullanılarak tartışılacaktır. Algoritma geliştirmede çok önemli olan Veri Yapılarının uygulanmasına yönelik teorik yaklaşımlar geliştirilecektir. Sınıfın özü, Java kullanarak Veri Yapılarında algoritmalar uygulamak için nesne yönelimli ilkelerin kullanılmasına bağlı olacaktır. Biraz okumak gerekli olsa da herhangi bir programlama dilini öğrenirken pratik yapmak daha önemlidir.The basic concepts of object designing principles, C#/C++ and python program structure, Standard library, Functions overloading and templates, data abstraction principles, classes, constructors, destructors, inheritans, protected members, polymorphism.
INE338PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.03.03Proje yönetimi ilkelerinin ve modern yazılım proje yönetimi uygulamalarının derinlemesine incelenmesini sağlar. Proje Yönetimi Enstitüsü Bilgi Grubunun (PMI BOK) beş süreç grubu ve dokuz bilgi alanı, sistem geliştirme yaşam döngüsü bağlamında incelenmektedir. Yazılım geliştirme sürecini yönetme ve optimize etme yöntemleri, sistem geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasını gerçekleştirme teknikleriyle birlikte tartışılmaktadır. Portföy yönetimi ve yazılım proje yönetimi araçlarının kullanımı ve uygulaması da tartışılmaktadır.The course provides an in depth examination of project management principles and modern software project management practices. The five process groups and nine knowledge areas of the Project Management Institute Body of Knowledge (PMI BOK) are examined in the context of the systems development lifecycle. Methods for managing and optimizing the software development process are discussed along with techniques for performing each phase of the systems development lifecycle. Portfolio management and the use and application of software project management tools are also discussed.
OMH318ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.03.03A. DERS PROGRAMI VE DERS BİLGİLERİ B. KALİTEYE GİRİŞ C. KALİTE LİDERLİĞİ D. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ E. ÇALIŞAN KATILIMI F. EKİPLERDE DAVRANIŞ VE İLETİŞİM G. KALİTE KONTROL YÖNETİMİ H. TEDARİKÇİ ORTAKLIKLARI M. KALİTE PLANLAMASIA. SYLLABUS AND COURSE INFORMATION B. INTRODUCTION TO QUALITY C. QUALITY LEADERSHIP D. CUSTOMER SATISFACTION E. EMPLOYEE INVOLVEMENT F. BEHAVIOR & COMMUNICATIONS IN TEAMS G. QUALITY CONTROL MANAGEMENT H. SUPPLIER PARTNERSHIPS M. CHARTING FOR QUALITY
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BLE101BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
Z202.02.02Etik Kavramı, Ahlak Kavramı ve Ahlaki Gelişim Süreci, Etik Kuralları, Etik Sistemleri, Etik-Toplum İlişkisi, Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları, Etik Sorgulama, Toplumsal Yozlaşma, Mesleki Etik Kavramı, Mesleki Etik İlkeler, İş Hayatında Etik Dışı Konular, İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları, İş Yerinde Etik Ortam Sağlamak, Farklı Mesleklerde Etik İlkeler, Çalışanların Etik Profilleri, Etik Liderlik.Ethics Concept, Moral Concept and Moral Development Process, Ethical Rules, Ethics Systems, Ethics-Society Relationship, Results of Behaviors Conforming to Ethical Values, Ethical Inquiry, Social Corruption, Professional Ethics Concept, Professional Ethical Principles, Non-Ethical Issues in Business Life, Appropriate in Business Ethics Consequences of Behaviors, Providing an Ethical Environment in the Workplace, Ethical Principles in Different Professions, Ethical Profiles of Employees, Ethical Leadership.
EEE419GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-I
Z143.07.05Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında öğrenciler proje konusu belirlerken kendi önerilerini de getirebilirler. Eğer öğrenci isterse akademik personel tarafından hazırlanan proje konuları listesinden de seçim yapabilir. Proje konuları bölüm içindeki araştırma konularıyla da ilgili olabilir. Ayrıca sanayiye yönelik projeler teşvik edilmektedir.Students come up with their own ideas or choose their project topic from the lists supplied by members of the staff. Projects can be related to funded research projects within the department and projects related to industry are encouraged.
EEE421DIGITAL CONTROL SYSTEMS
DIGITAL CONTROL SYSTEMS
Z303.03.03Sürekli zamanlı kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi. Dijital kontrol sistemlerine giriş. Sinyal örnekleme ve Shannon teoremi. Z dönüşümü. Fark denklemleri. Ayrık durum denklemleri. Ayrık transfer fonksiyonu. Ayrık zamanlı sistemlerin kararlılığı. Nyquist kriterleri. Z düzleminde PID denetleyici tasarımı. RST denetleyici tasarımı.Review of continuous-time control systems. Introduction to digital control systems. Signal sampling and Shannon theorem. Z transformation. Difference equations. Discrete state equations. Discrete transfer function. Stability of discrete-time systems. Nyquist criteria. PID controller design in Z plane. RST controller design.
EEE427WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
Z303.03.031 Temel kablosuz dijital sistemler 2 Kablosuz iletim: Sinyaller - Antenler - Sinyal yayılımı 3 Kablosuz iletim: Çoğullama 4 Kablosuz iletim: Dijital Modülasyon - Yayılmış Spektrum 5 Telekomünikasyon sistemleri: Cell'in Tasarımı 6 GSM Sistemi: Mobil hizmetler - Sistem mimarisi 7 GSM Sistemi: Radyo arayüzü -Protokoller - Yerelleştirme ve arama 8 GSM Sistemi: Devir Teslim - Güvenlik 9 Ara sınav 10 UMTS Sistemi 11 Uydu sistemleri: Tarihçe - Uygulamalar - Temel Bilgiler 12 Kablosuz LAN: IEEE 802.11 13 Kablosuz LAN: Bluetooth 14 Genel inceleme1 Basic wireless digital systems 2 Wireless transmission: Signals - Antennas - Signal propagation 3 Wireless transmission: Multiplexing 4 Wireless transmission: Digital Modulation - Spread Spectrum 5 Telecommunications systems: Cell's Design 6 GSM System: Mobile services - System architecture 7 GSM System: Radio interface -Protocols - Localization and calling 8 GSM System: Handover - Security 9 The midterm exam 10 UMTS System 11 Satellite systems: History - Applications - Basics 12 Wireless LAN: IEEE 802.11 13 Wireless LAN: Bluetooth 14 General review
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
EEE433CONTROL SYSTEM DESIGN
CONTROL SYSTEM DESIGN
S303.04.03Geri besleme döngüsünde temel limitler, ileri kontrolör tasarım teknikleri, PID tasarımı, polinom yaklaşımı, Smith tahmincisi, anti-windup, model tahminli kontrol, kontrol tasarımı örnekleri, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, açık ve kapalı sayısal çözüm yöntemleri, sayısal kararlılık.Design of low-order compensators (especially variations of PID controllers) using root-locus and frequency response approaches, dominant pole assignment technique, constraints and fundamental limitations in SISO control, design by pole-zero cancelation, model matching, internal model controller design, control of time-delay systems, static state feedback and simple observer design
EEE441ILLUMINATION TECHNIQUE
ILLUMINATION TECHNIQUE
S303.04.03Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri. Fotometrik büyüklükler (ışık akısı, ışık miktarı, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi, parıltı, fotoğrafik uyarma, fotometrik radyans). Fotometrik kanunlar (Kosinüs kanunu, uzaklıklar karesiyle ters orantı kanunu, lambert kanunu, uzay açı izdüşüm kanunu), Aydınlatmanın bileşenleri, Işık ve görme olayı, ışık kaynakları, Aydınlatma hesabı.Subject, objective and types of illumination, Photometric Quantities (light flux, light intensity, luminous quantity, radiance, glare, photographic excitation, photometric radians), Photometric laws (Lambert's Cosine Law, Inverse Square Law, Law of Projection), Components of Illumination, Light and vision, Light sources, Calculation of illumination.
EEE451DIGITAL SIGNAL PROCESSING
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
S303.04.03.Ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler. Ayrık Fourier dönüşümü. Örnekleme ve yeniden yapılandırma. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Ayrık zamanlı sistemler için yapılar. Filtre tasarım teknikleri. Hızlı Fourier Dönüşümü yöntemleri. Ayrık Fourier dönüşümü kullanılarak sinyallerin Fourier analizi. Optimum filtreleme ve doğrusal tahmin..Discrete-time signals and systems. Discrete Fourier transform. Sampling and reconstruction. Linear time-invariant systems. Structures for discrete-time systems. Filter design techniques. Fast Fourier Transform methods. Fourier analysis of signals using discrete Fourier transform. Optimal filtering and linear prediction.
EEE473EMBEDDED SYSTEM DESIGN
EMBEDDED SYSTEM DESIGN
S223.04.04 Mikrodenetleyiciye Giriş,  PIC Ailesi Mikrodenetleyiciler,  PIC 16F87A ve PIC16F877A Kavramları,  Komut Seti ve Veri Sayfaları,  Adresleme Modları – Gecikme Döngüsü,  Kesmeler – Arama Tabloları – Bellekler,  C- Dil Programlama,  Uygulamalar ( Motorlar, LCD, Tuş Takımı, ADC, DAC,…vb)  Devre tasarımı ve uygulaması,  Güç kaynağı devreleri, Introduction to Microcontroller,  PIC Family Microcontrollers,  PIC 16F87A and PIC16F877A Concepts,  Instruction set and Data Sheets,  Addressing Modes – Delay Loop,  Interrupts – Look-up Tables – Memories,  C- Language Programming,  Applications (Motors, LCD, Keypad, ADC, DAC, … etc)  Circuit design and implementation,  Power supply circuits,
EEE483AUTOMATION AND PLC PROGRAMING
AUTOMATION AND PLC PROGRAMING
S223.04.04Bu kurs, kablolama, programlama ve sorun giderme alıştırmalarının bir kombinasyonu aracılığıyla Programlanabilir Lojik Kontrolörler ve Programlanabilir Otomasyon Kontrolörleri kavramlarını tanıtır. Bu konular, öğrenciye Denetleyici içinde giriş ve çıkışların çeşitli şekillerde ele alındığını, mantıkta nasıl gezinileceğini ve bu bileşenlerin her birinin bir proje içinde nasıl konumlandırılacağını öğretecektir.This course introduces the concepts of Programmable Logic Controllers and Programmable Automation Controllers via a combination of wiring, programming, and troubleshooting exercises. These topics will expose the student to the various ways that inputs and outputs are handled within the Controller, how to navigate the logic, and how to locate each of these components within a project.
CEN413DISASTER MANAGEMENT
DISASTER MANAGEMENT
F303.03.03Afete hazırlık, müdahale ve müdahale vurgusu yapılarak insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikelerden kaçınmak. Afet kategorileri - doğal ve insan yapımı, Afet Yönetiminde Jeo-enformatik - Uzaktan Algılama (RS), Deprem Tahliye Tatbikatı Gösterimi, Yangın Tatbikatı Gösterimi
COM473INTERNET OF THINGS & INDUSTRY 4.0
INTERNET OF THINGS & INDUSTRY 4.0
F303.03.03IoT'ye giriş: Algılama ve çalıştırma. Etkinleştiren teknolojiler: Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) ve Kablosuz sensörler. IoT uygulamaları. Akıllı Ev Otomasyonu, Donanım ve Yazılım, Endüstri 4.0'da Siber Güvenlik, Endüstriyel IoT'nin Temelleri: Endüstriyel Süreçler, Endüstriyel Algılama ve Çalıştırma, Endüstriyel İnternet Sistemleri. Endüstri 4.0: Siber Fiziksel Sistemler ve Yeni Nesil Sensörler, İşbirliğine Dayalı Platform ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Gelişmiş Analiz ve önleyici bakım. 7. Hafta: IoT sistem tasarımı ve mimarisi: IoT sisteminin unsurları, potansiyelleri, kısıtlamaları ve uygulamaları. IoT erişim teknolojileri: LORAWAN, ZigBee. IOT protokolleri: COAP, MQTT.Introduction of IOT: Sensing & actuation. Enabling technologies: Radio frequency Identification (RFID) and Wireless sensors. IOT applications. Ubiquitous computing, IOT based monitoring & control for Smart Home Automation, Hardware & Software, Cybersecurity in Industry 4.0, Basics of Industrial IoT: Industrial Processes, Industrial Sensing & Actuation, Industrial Internet Systems. Industry 4.0: Cyber Physical Systems and Next Generation Sensors, Collaborative Platform and Product Lifecycle Management, Augmented Reality and Virtual Reality, Artificial Intelligence, Big Data and Advanced Analysis & preventive maintenance. Week 7: IoT systems design and architecture: elements of IoT system, potentials, constrains, and applications. IOT access technologies: LORAWAN, ZigBee. IOT protocols: COAP, MQTT.
COM475INTRODUCTION TO CYBER SECURITY
INTRODUCTION TO CYBER SECURITY
F303.03.03Bilgi ve Ağ Güvenliği Kavramları, Simetrik ve Asimetrik Şifreleme, Zararlı Yazılımlar, Sosyal Mühendislik, DoS ve DDoS Saldırıları, Firewall, Saldırı Tespit Sistemleri, Kullanıcı Doğrulama, Taşıma Katmanı Güvenliği, Internet Doğrulama Protokolleri, Kablosuz Ağları Güvenliği, BT Yönetimi ve Risk DeğerlendirmeInformation and Network Security Concepts, Symmetric and Asymmetric Encryption, Malicious Software, Social Engineering, DoS and DDoS Attacks, Firewall, Intrusion Detection Systems, User Authentication, Transport Layer Security, Internet Authentication Protocols, Security of Wireless Networks, IT Management and Risk Assessment
INE411ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
F303.03.03Mühendislik kararlarının analizi; ilke ve karar alternatifleri karşılaştırma metodolojilerini anlatir. Mühendislikte fırsatlar nasıl yakalanır ve girişimcilik kültürünün benimsenmesi hedeflenir.Analysis of engineering decisions; principles and methodology of comparing decision alternatives
OMH421MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03Mühendislik problemleri/sistemleri için matematiksel model oluşturma, adi diferansiyel denklemlerin (ADD) analitik çözümü, ADD'lerin ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin (KTDD) sayısal çözümü, bir bilgisayar yazılımı kullanarak mühendislik problemlerinin simülasyonuBuilding mathematical model for engineering problems/systems, analytical solution of ordinary differential equations (ODEs), numerical solution of ODEs and partial differential equations (PDEs), simulation of engineering problems using a computer software
SEN457ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
F303.03.03Kursun ilk kısmı akıllı etmenler ve etmen mimarilerine genel bir bakışla başlar. Daha sonra problem çözme ve planlama için temel arama tekniklerini tanıtıyoruz. Çelişkili arama ve oyun teorisinin ilkeleri verilmektedir. Önermesel ve birinci dereceden mantığı kullanan bilgi gösterimi ve mantıksal formalizmler açıklanmaktadır. Kısmi gözlemlenebilir ortamlarda planlama tanıtıldı. İkinci bölümde öncelikle Yapay Zeka uygulamalarına yönelik olasılık teorisinin bir özetini veriyoruz. Daha sonra denetimli ve denetimsiz öğrenmeyi içeren makine öğrenimi algoritmaları tartışılmaktadır. Derin öğrenme kısaca anlatılmıştır. Yapay zekanın bilgisayarlı görme, robotik ve NLP dahil olmak üzere uygulamalarını tartışıyoruz. Son olarak yapay zekanın toplum ve etik üzerindeki etkilerini veriyoruzThe first part of the course begins with an overview of intelligent agents and agent architectures. We then introduce basic search techniques for problem solving and planning. Adversarial search and the principals of game theory are given. Knowledge representation and logical formalisms using propositional and first order logic are explained. Planning in partial observable environments is introduced. In the second part, we first give a summary of probability theory for Artificial Intelligence applications. Then machine learning algorithms including supervised and unsupervised learning are discussed. Deep learning is briefly explained. We discuss the applications of AI including computer vision, robotics and NLP. Finally, we give the impacts of AI in society and ethics.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE442ENERGY TRANSMISSION SYSTEMS
ENERGY TRANSMISSION SYSTEMS
Z303.05.03Enerji sistemleri, Temel kavramlar, Elektrik enerji dağıtımı, Dağıtım transformatörleri, Dağıtım elemanları, Dağıtım şalt sahaları, Enerji iletim sistemi, Enerji iletim hat parametreleri,Introduction to electrical power sytems, Basic concepts, Electrical power distribution, Distribution transformers, Distribution equipment, Distribution Substations, Transmission System, Transmission Line Parameters.
EEE446GRADUATION PROJECT-II
GRADUATION PROJECT-II
Z143.07.05This course is the continuation of the course "EEE419 GRADUATION PROJECT-I"
EEE448INDUSTRIAL ELECTRONICS
INDUSTRIAL ELECTRONICS
Z223.05.04Temel cihaz prensipleri de dahil olmak üzere elektroniğin temelleri. Endüstriyel uygulamalar ve manyetik devreler için dijital, işlemsel yükselteç ve analog analizleri içerir. Makine Mühendisliği programındaki öğrenciler için veya EÇE Bölümü'nün izniyleFundamentals of electronics, including basic device principles. Include digital, operational amplifier, and analog analysis for industrial applications and magnetic circuits. For students in the Mechanical Engineering program or by permission of the ECE Department
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
EEE440INTELLEGENT CONTROL SYSTEMS
INTELLEGENT CONTROL SYSTEMS
S303.04.03Akıllı kontrol sistemi kavramı, modelleme ve karar vericiler, ,statistiksel modelleme, yapay sinir ağları ve bulanık mantık.Introduction to intelligent control systems, differences between control systems and intelligent control systems, statistical modeling and decision making, neural networks, fuzzy logic.
EEE458INTRODUCTION TO NONLINEAR CONTROL SYSTEM
INTRODUCTION TO NONLINEAR CONTROL SYSTEM
S303.04.03Doğrusal olmayan sistemlere giriş ve bazı örnekler. İkinci derece sistemler ve durum düzlemi. Lyapunov kararlılığı. Giriş çıkış kararlılığı. Edilgenlik. Sıklık alanında analıiz: mutlak kararlılık, çember ölçütü, Popov ölçütü, tanımlayan işlev yöntemi. Doğrusal olmayan denetim sistemleri tasarımı: geribeslemeli doğrusallaştırma, kayan kipli denetim.Introduction to nonlinear systems and some examples. Second order systems and phase plane. Lyapunov stability. Input-output stability. Passivity. Frequency domain analysis: absolute stability, circle criterion, Popov criterion, describing function method . Nonlinear control systems design: feedback linearization and sliding-mode control.
EEE466ANTENNA DESIGN LABORATORY
ANTENNA DESIGN LABORATORY
S133.04.04Anten parametrelerinin tekrarı, Işıma örüntüsü ve anten kazancının ölçümü, Yayılım hattında bir mikrodalga linkinin incelenmesi, Bir benzetim yazılımı yardımıyla mikroşerit anten tasarlanması, Mikroşerit antenin üretilmesi, Mikroşerit antenin giriş empedansının ölçülmesi, Mikroşerit anten tasarım sürecinin ve ölçüm sonuçlarının sunumu.Review of antenna parameters, Measurement of radiation pattern and antenna gain, Investigation of a Line-Of-Sight microwave link, Design of a microstrip antenna using a simulation package, Fabricate the microstrip antenna, Measurement of input impedance of the fabricated microstrip antenna, Presentation of microstrip antenna design procedure and test results.
EEE472ILLUMINATION INSTALLATION PROJECT DESIGN
ILLUMINATION INSTALLATION PROJECT DESIGN
S303.04.03Işık görme olayı; Fotometrik büyüklükler ve yasalar; Fizyolojik-optik esaslar; ışık üretiminin temelleri; ışık kaynakları; Aydınlatma aygıtları; Aydınlatmanın bileşenleri, Aydınlatma hesabı, Gerilim düşümü ve iletken kesidi hesapları.Light and vision, photometric quantities and laws, physiological-optical fundamentals, the principles of the light production, light sources, the illumination devices, the components of illumination, Lighting Computation, Voltage drops and the calculations of conductor cross sections.
EEE474POWER ELECTRONICS CONVERTER DESIGN
POWER ELECTRONICS CONVERTER DESIGN
S303.04.03Tristor (SCR), Kapıdan Tıkanan Tristor (GTO), Tranzistor (BJT), MOSFET, Kapıdan yalıtılmış Tranzistor (IGBT) ve MOS Denetimli Tristor (MCT) için sürücü devreleri. Anahtar kayıpları, sert ve yumuşak anahtarlama, soğutucu tasarımı. Güç elektroniği devre tasarımında kullanılan elektronik elemanlar. Koruma ve kontrol devreleri. Güç elektroniği devre tasarım örnekleri: Doğru akım kıyıcısı, alternatif akım kıyıcısı, kontrollu doğrultucu ve evirici tasarımı.Drive circuits for thyristor, Gate-turn-off thyristor, transistor, MOSFET, insulated gate bipolar transistor, MOS-controlled thyristor. Switching losses, hard and soft chopping, heat sink design. Electronic components used to design power electronic circuit, protection and control circuits. Power electronics circuit design examples: DC chopper, AC chopper, controlled rectifier and inverter design
EEE476RADAR SYSTEMS
RADAR SYSTEMS
S303.04.03Radar temelleri; Radar göndermeçleri; Radar antenleri; Göndermeç ve almaç birimleri arasında radar dalgasının yayılımı; Radar hedef modelleri; RKA ; Radar çevresel yansıması; Radar almaç ve sezimi; Göstergeler; Uyumlu Süzgeç; Belirsizlik Fonksiyonu; Radar sinyal analizi ve darbe sıkıştırması; Sürekli Dalga ve Darbeli Dalga radarlarının temelleri; Hedef takibinin temelleri; SAR Radarlarının temelleri.Radar fundamentals; Radar transmitters; Radar antennas; Radar wave propagation between transmitter and receiver units; Radar target models; RCS; Radar clutter; Radar receiver and detection; Indicators and displays; Matched Filter; Ambiguity Function; Radar waveform analysis and Pulse Compression; Fundamentals of CW and Pulsed Radars; Fundamentals of target tracking; Fundamentals of SAR Radars
EEE478MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
S303.04.03Düzlem dalga. Dalga denklemi. İletim hatları, faz ve zayıflama sabitleri. Dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. Mod kavramı. Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri. Eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri. Mikrodalga ölçüm yöntemleri.Plane waves. Wave Equation. Transmission lines, phase and attenuation constants. Rectangular and circular waveguides. Mode concept. Impedance transformation and matching techniques. Equivalent circuit analysis and scattering matrices. Microwave measurement techniques.
EEE482OPTOELECTRONICS
OPTOELECTRONICS
S303.04.03Optoelektronikle ilgili elektromanyetik teorinin gözden geçirilmesi. Işınların yayılması, küresel dalgalar ve Gauss ışınları. Optik rezonatörler. Optik radyasyonun modülasyonu ve tespiti. Optik algılama ve üretimde gürültü. Işık ve ses etkileşimi. Lazerler ve lazer uygulamaları. Fiber optik ve uygulamaları.Review of electromagnetic theory relevant to optoelectronics. Propagation of rays, spherical waves and Gaussian beams. Optical resonators. Modulation and detection of optical radiation. Noise in optical detection and generation. Interaction of light and sound. Lasers and laser applications. Fiber optics and applications.
EEE486SATELLITE COMMUNICATIONS
SATELLITE COMMUNICATIONS
S303.04.03Uydu iletişiminin teorisi ve uygulaması. Yörüngeler ve fırlatıcılar, uzay aracı, bağlantı bütçeleri, modülasyon, kodlama, çoklu erişim teknikleri, yayılma etkileri ve yer terminalleri.Theory and practice of satellite communications. Orbits and launchers, spacecraft, link budgets, modulation, coding, multiple access techniques, propagation effects, and earth terminals.
MEN412PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
F303.03.03Mühendislik yönetimi ve kapsamı Mühendislik yönetiminin elemanları: tasarım, analiz, planlama ve kontrol, süreç iyileştirme, karar verme Stratejik plan geliştirme Organizasyon tasarımı ve teknoloji Performans analizi ve değerlendirme Kalite ve üretkenliğin geliştirilmesiEngineering management and scope Elements of engineering management: design, analysis, planning and control, process improvement and decision making Organizational design and technology Performance analysis and evaluation Improvement of quality and productivity.
OMH424OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03Doğrusal cebir konularının kısa tekrarı, Dışbükeylik, dışbükey küme ve işlevler, Kısıtsız problemlerde Gradyan İniş, En Dik İniş, Newton Algoritmaları ve bunların varyasyonları, Kısıtlı problemler ve Karush-Kuhn-Tucker Koşulları, Yukarıdaki kısıtsız problem algoritmalarının kısıtlı problemlere uyarlanması, İç Nokta Algoritmaları (Penaltı ve Bariyer Yöntemleri)Brief reminder of linear algebra topics, Convexity, convex sets and functions, Gradiant Descent, Steepest Descent, Newton Algorithms and their variations for unconstrained problems, Constrained problems and Karush-Kuhn-Tucker Conditions, Modification of the above algorithms for unconstrained problems to constrained problems, İnterior Point Algorithms (Penalty ve Barrier Methods)
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.