English

FACULTY OF ENGINEERING-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BLE101BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
Z202.02.02
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
EEE143INTRODUCTION TO ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGINEERING
INTRODUCTION TO ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGINEERING
Z202.02.02
EEE145TECHNICAL DRAWING
TECHNICAL DRAWING
Z021.02.02
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE116PROBABILITY AND RANDOM VARIABLES
PROBABILITY AND RANDOM VARIABLES
Z303.06.03Olasılığa Giriş, Rastgele Değişkenler, Çeşitli Rastgele Değişkenler, İstatistik.Introduction to Probability, Random Variables, Several Random Variables, Elements of Statistics.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
MAT209LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
EEE211ELECTRONICS-I
ELECTRONICS-I
Z303.05.03Yarıiletkenler, PN eklemi, Diyotlar, BJT transistörlerin yapısı ve çalışma prensipleri, küçük sinyal analizi, FET transistörlerin yapıları ve çalışma prensipleri.Semiconductors, PN junction, diodes, structure and operation principles of BJT, small signal analysis, structure and operation principles of FET.
EEE217CIRCUIT THEORY-I
CIRCUIT THEORY-I
Z303.03.03Temel devre kavramları ve elemanları. Ohm kanunu ve Kirchhoff’un akım ve gerilim kanunları. Elektriksel direnç ve direnç devreleri. Devre analizi teknikleri. Opamp devreleri. Kapasitör ve endüktör elemanları.Basic circuit concepts and elements. Ohm's law and Kirchhoff’s current and voltage laws. Electrical resistance and resistive circuits. Circuit analysis techniques. Capacitor and inductor elements.
EEE233SOFTWARE TOOLS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
SOFTWARE TOOLS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
Z021.02.021 Değişkenler, komut dosyaları ve işlemler 2 Görselleştirme ve programlama 3 Denklem çözümleri ve eğri uydurma 4 İleri yöntemler1 Variables, scripts, and operations 2 Visualization and programming 3 Solving equations and curve fitting 4 Advanced methods
EEE247DISCRETE MATHEMATICS
DISCRETE MATHEMATICS
Z303.05.03Sayma. Önermeler, çıkarım kuralları, önekler, nicelikçiler, kümeler. İspat yöntemleri, çelişkili kanıt, indüksiyon. İlişkiler, işlevler, güvercin prensibi. Grafikler, ağaçlar. Cebirsel yapılar, kısmen düzenlenmiş kümeler, kafesler.Counting. Propositions, rules of inference, predicates, quantifiers, sets. Proof methods, proof by contradiction, induction. Relations, functions, pigeonhole principle. Graphs, trees. Algebraic structures, partially-ordered sets, lattices.
MAT239DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR ELECTRICAL ENGINEERING
DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR ELECTRICAL ENGINEERING
Z303.05.03Diferansiyel Denklemler, Modelleme, 1. Dereceden Doğrusal Diferansiyel Denklem Çözümler, 2. dereceden ve daha yüksek dereceden Diferansiyel Denklem çözümleri, Laplace Dönüşümü ve Diferansiyel Denklem çözümlerinde uygulanması, Elektrik Mühendisliği problemlerinde Diferansiyel Denklemler.Introduction to Differential Equations, Modeling, The first order linear differential equations and their solutions, Second and Higher order differential equations and their solutions, Laplace Transform, and applications of Laplace Transform.
MAT245COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS
COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS
Z303.05.03Kompleks Sayı Sistemi: Genişletilmiş Düzlem, Metrik Uzaylar ve Kompleks Sayı Sisteminin Topolojisi, Elemental Özellikler ve Analitik Fonksiyonların Örnekleri, Kompleks İntegrasyon, Tekillikler: Artıklar, Argüman Prensibi, Maksimum Modül Teoremi, Uzayda Kompaktlık ve Yakınsaklık Analitik Fonksiyonlar: Riemann Eşleme Teoremi.The Complex Number System: The Extended Plane, Metric Spaces and the Topology of Complex Number System, Elementary Properties and Examples of Analytic Functions, Complex Integration, Singularities: Residues, The Argument Principle, The Maximum Modulus Theorem, Compactness and Convergence in the Space of Analytic Functions: The Riemann Mapping Theorem.
BUS437BASİC BUSİNESS
BASİC BUSİNESS
G202.03.02
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL497SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
G202.03.02Bu ders, tartışma ve bireysel sunumlar gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste diğer derslerde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Powerpoint sunum teknikleri, sunum esnasında kullanılması uygun olan cümle yapıları öğrenciye aktarılmaktadır.Various thematic readings
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02Merkantalizm, sanayi devrimi ve kapitalizm gibi Avrupa iktisadi tarihinin başlıca dönüşüm evreleri incelenecektir.This course traces the historical path which culminated in European economic hegemony, paying attention to key stages including mercantilism, Industrial Revolution, and capitalism.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EEE212ELECTRONICS-II
ELECTRONICS-II
Z303.05.03Elektronik devrelerin temelleri, BJT ve MOSFET yükselteçlerin analizi ve tasarımı, yükselteçlerin frekans tepkisi,Basics of electronic circuits, analysis, and design of BJT and MOSFET amplifiers, the frequency response of amplifiers,
EEE218CIRCUIT LABORATORY-I
CIRCUIT LABORATORY-I
Z021.03.02Multimetre, osilatör, osiloskop gibi araçların tanıtılması, Kirchhoff yasalarının gerçeklenmesi. Çok uçlu devre elemanlarının modellenmesi. RC, RL ve RLC devrelerinde geçici cevabın incelenmesi. Alternatif ve doğru akım devrelerinde durağan durum cevabının incelenmesi. Devrelerin Thevenin ve Norton eşdeğerlerinin bulunması. Çarpımsallık, toplamsallık ve karşıtlık teoremlerinin incelenmesi.Introduction of multimeter, oscillator and oscilloscope and realization of the Kirchhoff's laws. Modelling of multiple terminal circuit elements. Investigation of transient response in RC, RL and RLC circuits. Investigation of steady state response in AC and DC circuits. Finding Thevenin and Norton equivalents of circuits. Investigation of scaling, superposition and reciprocity theorems.
EEE246SIGNALS AND SYSTEMS
SIGNALS AND SYSTEMS
Z303.05.03İşaret ve Sistemler,İşaretlerin sınıflandırılması, Temel işaretler,Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler,Katlama integrali, katlama toplamı, Laplace Dönüşümü ve Fourier Dönüşümü.Introduction to Signals and Systems, Classification of signals, Basic signals, Linear Time Invariant systems, Convolution integral, Convolution sum, Laplace Transform and Fourier Transform.
EEE248CIRCUIT THEORY-II
CIRCUIT THEORY-II
Z303.05.03Birinci ve ikinci mertebe devrelerin doğal ve basamak cevaplarının incelenmesi. Seri ve paralel direnç-endüktör, direnç-kapasitör ve direnç-endüktör-kapasitör devreleri ile bu elemanların karışık bağlı olduğu bir fazlı ve üç fazlı devrelerde sinüzoidal sürekli durum analizleri. Laplace dönüşümü ile devre çözümleme. Sinüzoidal olmayan dalga şekillerinin Fourier dönüşümü ile analizi. Frekans seçici ve iki kapılı devreler.-Natural and step responses of the first and second order circuits. Series and parallel resistor-inductor, resistor-capacitor and resistor-inductor-capacitor circuits and sinusoidal steady-state analysis of these elements mixed in single-phase and three-phase circuits. Circuit analysis with the Laplace transform. Analysis of non-sinusoidal waveforms by the Fourier transform. Frequency selective and two-port circuits.
EEE254ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
Z303.05.03Vektör analiz, vektör diferansiyel operatörler, durgun elektrik alan, elektrik potansiyel, iletkenlerde ve yalıtkanlarda elektrostatik alan analizi, elektrostatik enerji, elektrostatik sınır koşulları. Magnetostatik alan, vektör potansiyel, magnetostatik sınır koşulları, magnetik devre, magnetik enerji, yarı-statik alanlar, zamanla değişen alanlar. Maxwell denklemleri.Vector analysis, vectoral differential operators, static electric field, electric potential, electrostatic field analysis in conductors and dielectric media, electrostatic energy, electrostatic boundary conditions. Magnetostatic field, vector potential, magnetostatic boundary conditions, magnetic circuits, magnetic energy, quasi-static fields, time varying fields. Maxwell's equations.
EEE264COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMMING
Z303.05.03Program formları ve C program yapısı. Veri okuma ve depolama. Karar ağaçları. Giriş ve çıkış özellikleri. Program analizi. Problem çözümleme. Algoritmaların program olarak uygulanması. Programlardan hata ayıklama. Altyordamlar. Kontrol yapıları. Karar verme yapıları. İfadeler, karakter dizileri, hazır işlevler ve kullanıcı işlevleri. Döngü ve iç-içe döngü yapıları. Diziler ve indisler. Formatlı çıkış ve dosyalar. Veri türleri, saklama kavramı ve dinamik veri yapıları. Özyineleme. Diziler ve göstergeçler. İşlev göstergeçleri. Argüman olarak işlevler. Bağlı liste ve ikili ağaç yapısıProgramming structures and introduction to high level languages Program analysis. Description of the problem solution. Implementation of algorithms as programs. Debugging a program. Reading and storing data. Input and output features. Data types. Introduction to control structures. Decision structures. Expressions, strings. Built-in functions and user defined functions. Loops and nested loop structures. Subroutines. Arrays and subscripts. Formatted output and files. Pointers Recursion. Binary trees and linked lists
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE341ELECTRICAL MACHINES
ELECTRICAL MACHINES
Z303.04.03Elektromekanik Enerji Dönüşümü, DC (Doğru Akım) Makineleri (çalışma ilkeleri ve yapıları, devre ve matematiksel modelleri, işletme karakteristikleri); Senkron Makineler (çalışma ilkeleri ve yapıları, döner alan, faz sayıları ve rotor yapılarına göre çeşitleri, sürekli sinosiodal çalışmada eşdeğer devreleri, işletme karakteristikleri), Transformatörler (çalışma ilkeleri ve yapıları, ideal transformatör modeli, gerçek model, boşta ve yükte çalışma karakteristikleri, ve eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi, üç fazlı transformatörler) , oto-transformatörler, akım ve gerilim transformatörleri, Asenkron Makineler (yapıları ve çalışma ilkeleri, bir ve üç fazlı asenkron makineler, eşdeğer devreler, sürekli hal çalışma karakteristikleri, yol verme yöntemleri, parametrelerin belirlenmesi için boşta ve yükte çalışma deneyleri.Electromechanical-Energy-Conversion ; The magnetic, electric, mechanic and electromemagnetics relationships; definations and references signs of the generator, motor and transformer; Elementary motor and generator. DC Machines; Basic structure and operating principles ; electrical and mathematical models; steady-State Operating Characteristics. Synchronous Machines; Basic structure and operating principles; Rotating field, types according to rotor structures and phase numbers, Equivalent circuits, Electrical and mathematical models, Steady-State Operating Characteristics Transformers; Basic structure and operating principles; Ideal and real transformer models, No load and load test for equivalent circuit parameters, Electrical and mathematical models of three-phase transformers, Auto transformers; Voltage and current transformers. Induction Machines; Basic structure and principles; Single-phase and three-phase inducting machines, Equivalent circuits, Steady-State Operating Characteristics, Starting methods, Parameter Determination from No-Load and Blocked-Rotor Tests,
EEE347ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS
ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS
Z303.04.03İşaret ve Spektrum, Karmaşık üstel Fourier Serileri, Fourier Dönüşümü, İşaretlerin İletimi, Genlik Modülasyon Teknikleri, Açı Modülasyonu Teknikleri ve Sayısal Modülasyon Teknikleri.Signal and spectrum, Complex Exponential Fourier Series, Fourier Transform, Transmission of Signals, Amplitude Modulation, Angle Modulation and Digital Modulation Techniques.
EEE349CIRCUIT LABORATORY-II
CIRCUIT LABORATORY-II
Z021.02.02Elektrik devrelerinin doğal cevabının incelenmesi. İkinci mertebeden RL, RC ve RLC devrelerinin zorlanmış ve toplam cevaplarının incelenmesi. Rezonans, temel işaretler, dönüştürücüler, bir ve iki kapılı ağlar ile üç fazlı sistemlerin incelenmesi.Investigation of natural response of electric curcuits, forced and total response in second order RL, RC and RLC circuits. Investigation of resonance, elementary signals, transformers, one and two port networks, three phase systems.
EEE353ELECTRONICS LABORATORY
ELECTRONICS LABORATORY
Z122.02.03diyot, BJT ve FET yükselticilerinin çeşitli uygulamalarını öğrenirlearn various applications of diode , BJT and FET amplifier
EEE355DIGITAL LOGIC
DIGITAL LOGIC
Z303.04.03Bu ders mantık tasarımına ve dijital sistemlerde, özellikle de sayısal bilgisayarlarda kullanılan temel yapı taşlarına modern bir giriş sağlamaktadır. Hesaplamalı mantıkla ilgili bir tartışma ile başlar: mantık geçitleri, küçültme teknikleri, aritmetik devreler ve alan programlanabilir mantık kapıları gibi modern mantık cihazları. Dersin ikinci bölümünde sıralı devreler ele alınmaktadır: Flip-floplar, sıralı devrelerin sentezi ve sayaçlar, kayıtlar ve rasgele erişimli anılar da dahil olmak üzere vaka incelemeleri. Durum makineleri daha sonra, programlanabilir mantık aygıtları kullanarak daha karmaşık sistemlerin vaka incelemeleri aracılığıyla tartışılacak ve resmedilecektir. Gerçeklik tablosu, mantık geçidi, zamanlama diyagramı, anahtar gösterimi ve durum diyagramı da dahil olmak üzere farklı sunumlar anlatılacaktır.This course provides a modern introduction to logic design and the basic building blocks used in digital systems, in particular digital computers. It starts with a discussion of computational logic: logic gates, minimization techniques, arithmetic circuits, and modern logic devices such as field programmable logic gates. The second part of the course deals with sequential circuits: flip-flops, synthesis of sequential circuits, and case studies, including counters, registers, and random access memories. State machines will then be discussed and illustrated through case studies of more complex systems using programmable logic devices. Different representations including truth table, logic gate, timing diagram, switch representation, and state diagram will be discussed.
EEE373POWER ELECTRONICS
POWER ELECTRONICS
Z324.07.05Güç elektroniğinin temel ilkeleri ve yarı iletken güç elektroniği elemanları. Anahtarlamalı devrelerin analizi. Temel güç elektroniği kavramları. Çeviriciler (konvertörler). Bir ve üç fazlı doğrultucular. Bir ve üç fazlı eviriciler. Doğru akım ve alternatif akım kıyıcılar. Doğrudan frekans çeviricilerBasic principles of power electronics and semiconductor power electronics elements. Analysis of switched circuits. Basic concepts of power electronics. Converters. Single and three phase rectifiers. Single and three phase inverters. Direct current and alternating current choppers. Direct frequency inverters
YUM307WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.02.00Öğrencilerin işyerlerinde eğitimlerinde üstlendiği işe yerleştirme faaliyetleri, "Öğrenci Değiştirme Planı" nda öngörüldüğü gibi, bölümlerinden birisi ve işyerinden biri olmak üzere öğrencilerin öğretmenlerinin eşgüdümünde hazırlanan "İşe Yerleştirim Faaliyet Planı" na göre planlanır ve yürütülür. IAU İş Yerleştirme Direktifleri "" İşe Yerleştirme Faaliyet Planları "nın içeriği, hem işyeri hem de öğrencilerin çalışma alanlarına bağlı olarak hazırlanır ve öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilişkili olarak işyerinde çeşitli etkinliklere katılmalarını sağlar; teorik bilgileri pratik problemlere uygulayan, deneyler yapan ve sonuçlarını anayan, çalışma alanıyla ilgili sorunları ve süreçleri tanımlayan, takımlara katılarak, diğer kişiliklerle çalışarak deneyim kazanarak ve kararların nasıl alındığını gözlemleme gibi öğrenme ve öğretme faaliyetlerini içerir; vb.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OMH306ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.05.03Toplam kalite felsefesini kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 revizyonları aralarındaki farklar ve karşılaştırmalarının yapılması.Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools.
SEN235INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEMS
INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEMS
F303.05.03DB Sistemleri, ER modeli, Kayıt depolama ilkeleri, dosya organizasyonu yöntemleri, DBS, İlişkisel DB dil SQL, DBS fonksiyonel bağımlılıkları, normal formlar, DBS güvenlik sorunları Bütünlük kısıtlamaları kullanarak Veri modelleme Temel kavramlar.Basıc conceps of DB Systems, Data modeling using ER-model, Record storage principles, file organization methods, Integrity constraints in DBS, Relational DB language SQL, Functional Dependences in DBS,Normal forms, DBS Security problems.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE354NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL ANALYSIS
Z303.04.03Bu ders, Yuvarlama Hataları ve Bilgisayar Aritmetiği'ni kapsar: İkili Makine Numaraları, Ondalık Makine Numaraları, Yakınsama Hızı, İkiye Bölme Yöntemi; Sabit Nokta Yineleme Newton Metodu; Sadık Yöntem, Yanlış Konum Metodu; Yinelemeli Yöntemler için Hata Analizi; Hızlandıran Yakınsaklık, Enterpolasyon ve Lagrange Polinomu, Veri Yaklaşımı ve Neville Yöntemi, Bölünmüş Farklar: İleri, Geri ve Merkezli Farklar Sayısal Türevlendirme: Üç ve Beş Nokta Formülleri Sayısal İntegrasyon, Sayısal Türev: İkinci Türevli Orta Nokta Formülü; Yuvarlama Hata İstikrarsızlığı, Sayısal İntegral: Trapez ve Simpson Kuralları, Romberg Entegrasyonu, Uyarlanabilir Kuadrar Yöntemleri, Gauss Dördüğü, Sayısal İntegrasyon: Açık ve Kapalı Newton-Cotes Formülleri, Sayısal İntegrasyon: Bileşik Sayısal İntegrasyon ve Yuvarlama Hata KararlılığıThis course covers the Round-off Errors and Computer Arithmetic: Binary Machine Numbers, Decimal Machine Numbers, Rate of Convergence,The Bisection Method; Fixed-Point Iteration The Newton's Method; The Secant Method,The Method of False Position; Error Analysis for Iterative Methods; Accelerating Convergence,Interpolation and the Lagrange Polynomial,Data Approximation and Neville's Method,Divided Differences: Forward, Backward and Centered Differences Numerical Differentiation: Three and Five Point Formulas Numerical Integration,Numerical Differentiation: Second Derivative Midpoint Formula; Round-Off Error Instability,Numerical Integration: the Trapezoidal and Simpson's Rule , Romberg Integration, Adaptive Quadrature Methods, Gaussian Quadrature,Numerical Integration: Open and Closed Newton-Cotes Formulas,Numerical Integration: Composite Numerical Integration and Round-Off Error Stability
EEE356ANALOG DIGITAL COMMUNICATION DESIGN
ANALOG DIGITAL COMMUNICATION DESIGN
Z223.05.04Birinci aktif ve pasif filtreler. RF Osilatör (Colpitts ve Hartley) İkinci derece filtreler AM Modülasyonu ve Demodülasyonu (senkron ve senkron olmayan demodülasyon) Taşıyıcısı bastırılmış çift yan band (DSB-SC) ve Tek yan band (SSB) modülasyonu Taşıyıcısı bastırılmış çift yan band (DSB-SC) ve Tek yan band (SSB) demodülasyonu Frekans (FM) Modülatörler FM Demodülatörler Darbe genişliği Modülasyonu (PWM) Darbe genişliği Demodülasyonu (PWM Demodülasyonu)The first order passive and active filters RF oscillatorsi (Colpitts ve Hartley) The second order filters Amplitude modulation and demodulation (Coherent and non-coherent demodulation) Double side band suppressed carrier (DSB-SC) and Single Side Band (SSB) Modulation Double side band suppressed carrier (DSB-SC) and Single Side Band (SSB) Demodulation Frequency Modulation (FM) FM Demodulation Pulse width modulation (PWM) PWM Demodulation
EEE358HIGH VOLTAGE TECHNIQUE
HIGH VOLTAGE TECHNIQUE
Z303.05.03Yüksek gerilim transmisyon hatları: Yapı ve elemanları. Elektrostatik alanlar: basit elektrot sistemleri, maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık hesabı, çok yalıtkanlı elektrot sistemleri, sayısal yöntemlerle elektrostatik alan hesabı. Boşalma olayına giriş: Gaz, katı ve sıvı yalıtkanlarda boşalma. Aşırı gerilimlerin sebeplerine ve bunlara karşı korunma yöntemlerine giriş. Yüksek gerilimlerin üretimi, ölçümü ve alınacak güvenlik önlemleri.High voltage transmission lines: Structure and components. Electrostatic fields: basic electrode systems, approximate calculation of maximum electric field strength, electrode systems with multi-dielectrics, numerical methods for electrostatic field calculations. Introduction to discharge phenomena: discharge in gases, solid and liquid dielectrics. Introduction to the origin of overvoltages and protection against them. Generation and measurement of high voltages, safety in high voltage testing.
EEE362CONTROL SYSTEMS
CONTROL SYSTEMS
Z303.05.03Karmaşık Değişkenler ve Fonksiyonların Tekrarı. Laplace Dönüşümünün İncelenmesi. Lineer cebirin gözden geçirilmesi. Lineer Diferansiyel Denklemler. Aktarım Fonksiyonlarının Elde Edilmesi (TF'ler). TF'lerin Kararlılığına Giriş. Geribildirim Kavramı ve Kapalı Çevrim. Routh Ölçütü ile Sistem. Durum uzay modeli Temsili ve istikrarıIntroduction to control systems. Mathematically modeling of control systems in time-domain. Mathematically modeling of control systems in frequency-domain. Mathematically modeling of mechanical and electrical systems. Transient and time response analysis. Stability Analysis. Steady state error. Root Locus technique and design.
EEE364DIGITAL LOGIC DESIGN LABORATORY
DIGITAL LOGIC DESIGN LABORATORY
Z021.02.02Bu ders sayısal sistemin temelini, Boolean Cebri ve sayısal mantık tasarımını tanıtmayı amaçlamaktadır.This course aims to introduce the fundamental of number system , Boolean Algebra and digital logic design .
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.Development of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
COM323E-TRANSFORMATION
E-TRANSFORMATION
F303.05.03Ders kapsamında şu konulara değinilecektir. E-Dönüşüm kavramı, E-Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi ve E-Dönüşümü oluşturan faktörler, İşletmelerin E-Dönüşüm Önündeki Engelleri, Endüstri 4.0 ve Özellikleri, E-Dönüşüm ile İlgili Metodolojiler, Yeni Teknolojiler ve Trendler(Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Diğerleri), E-Dönüşüm ve İşletme İş Yapış Modellerine Etkisi, E-Dönüşüm Sürecine İlişkin Kurum Ziyareti ve Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, Sürdürülebilir E-Dönüşüm Kültürü Oluşturma, İş’in Geleceği ve E-Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları.These topics will be covered: E-Transformation Concept, E-Transformation-Innovation relationships and factors shaping E-Transformation, Barriers To E-Transformation, Industry 4.0 And Its Characteristic, Methodologies For E-Transformation, Evaluation of New Technologies and Tech-Trends (IoT, AI and Others), Digital Ecosystem, Digital Disruption and Changing Business Models, Company Visit (Experimenting DT Practice/Project), E-Transformation Expert Invitation and Q&A Session, Building a Sustainable E-Transformation Culture, Future of Work and Projection About DT Trends
INE330PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.05.03Bu ders, öğrencileri başarılı bir şekilde başlatmak ve projelerden fayda sağlamak için gereken temel proje yönetimi kavramları ve gerekli davranış becerileri konusunda rehberlik eder. Başarılı proje yöneticileri, arzulanan bir sonucu elde etmek için kaynaklarını, programlarını, risklerini ve kapsamını yönetir. Bu derste öğrenciler, örnek olay incelemeleri ve sınıf alıştırmaları ile uygulamalı, uygulamalı bir yaklaşımla proje yönetimini keşfederler. Değişime karşı direncin üstesinden gelmek için gereken kritik başarı faktörlerine özel dikkat gösterilir. Rekabetçi hesaplamalar dahil olmak üzere birçok Proje yönetim aracı Gantt Şeması ve CPM ve PERT ağ şemaları gibi ele alınacaktır. Belirsiz faaliyet süreleri, Proje tamamlanma sürelerini etkilemektedir ve Proje yöneticileri, bu araçları uygulayarak son başvuru tarihlerini karşılamak için üretim ve hizmet yönetim sistemlerine hazır olmalıdır.This course guides students through fundamental project management concepts and behavioral skills needed to successfully launch and lead benefits from projects. Successful project managers manage their resources, schedules, risks, and scope to produce a desired outcome. In this course, students explore project management with a practical, hands-on approach through case studies and class exercises. Special attention is given to critical success factors required to overcome resistance to change. Many Project management tools will be covered like Gantt Chart and network diagrams of CPM and PERT including competitive calculations. Uncertain activity durations affect the Project completion times and Project managers should get ready for production and service management systems to meet the deadlines by applying these tools.
OMH410MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
SEN372INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
F303.05.03Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemi çalışma prensipleri, İşlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, Güvenlik.Attendance at lectures is mandatory. Students will be expected to have read the material for each lecture prior to the lecture and to be able to actively participate in discussions during class. In order to motivate you in this regard, there will be pop quizes every week and possibly every class. The first 5-15 minutes of the class will be spent on a pop quiz based on the assigned reading material with. You will be allowed to use notes that you have taken, however, you may not use the text book during the quiz. Keep in mind that pop quizes constitute 10% of your grade, if you are habitually late and miss these quizes you will have forfeited one letter grade.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE411GRADUATION DESIGN PROJECT-I
GRADUATION DESIGN PROJECT-I
Z244.07.06İncelenecek konuya, mühendislik dalına, tez veren öğretim üyesinin uzmanlığına, öğrencinin ilgisine bağlı olarak tezin içeriği değişmektedir. Genel anlamda mühendislik konularındaki gelişmeleri proje geliştirmeleri ve proje döngüsü yönetimini öğrenmelerini kapsamaktadır.In general meaning, it covers developments in the field of engineering and the content may vary depending on the research interest of student and supervisor.
EEE481ENGINEERING ECONOMICS AND MANAGEMENT
ENGINEERING ECONOMICS AND MANAGEMENT
Z202.03.02Karar mekanizmaları, belirsizlik, riskler, enflasyon, karasızlık. Girişimcilik kavramı ve şirketleşme hakkında bilgiler verilir.Decision-makers, uncertainty, risks and inflation.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
EEE433CONTROL SYSTEM DESIGN
CONTROL SYSTEM DESIGN
S303.04.03
EEE441ILLUMINATION TECHNIQUE
ILLUMINATION TECHNIQUE
S303.04.03Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri. Fotometrik büyüklükler (ışık akısı, ışık miktarı, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi, parıltı, fotoğrafik uyarma, fotometrik radyans). Fotometrik kanunlar (Kosinüs kanunu, uzaklıklar karesiyle ters orantı kanunu, lambert kanunu, uzay açı izdüşüm kanunu), Aydınlatmanın bileşenleri, Işık ve görme olayı, ışık kaynakları, Aydınlatma hesabı.Subject, objective and types of illumination, Photometric Quantities (light flux, light intensity, luminous quantity, radiance, glare, photographic excitation, photometric radians), Photometric laws (Lambert's Cosine Law, Inverse Square Law, Law of Projection), Components of Illumination, Light and vision, Light sources, Calculation of illumination.
EEE451DIGITAL SIGNAL PROCESSING
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
S303.04.03Ayrık zamanlı sistemlere giriş ve sayısal işaret işleme: Ayrık zamanlı lineer sistemler, fark denklemleri, zdönüşümleri,ayrık konvolusyon, kararlılık, ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, analog-sayısal ve sayısal analog dönüşümler, örnekleme. z-dönüşümü. Ayrık Fourier dönüşümü. Hızlı Fourier Dönüşümü. Sayısal süzgeç tasarımı ve gerçeklenmesi.Introduction to discrete-time systems, and digital signal processing. Discrete time linear systems, difference equations, discrete convolution, stability. Discrete-time Fourier transform,analog-to-digital and digital-to-analog conversion, sampling. z-transform.Discrete Fourier transform (DFT). Fast Fourier transform (FFT). Digital filter design and implementation.
EEE471EMBEDDED SYSTEM DESIGN
EMBEDDED SYSTEM DESIGN
S303.04.03Belirli Hedefler • Gömülü sistemlerde "büyük fikirleri" anlayın • Gömülü sistem tasarımında yaygın olarak kullanılan donanım ve yazılım öğeleri üzerinde doğrudan deneyim edinin. • Temel gerçek zamanlı kaynak yönetimi teorisini kavrayabilme • Sinyal işleme ve geribildirim kontrolü gibi gömülü sistem uygulamalarının temel kavramlarını kavrayabilme • Gömülü işlemci mimarisi ve programlama G / Ç ve aygıt sürücüsü arabirimlerini tanıyacak ve akıllıca tartışabilecek Ağlar, multimedya kartları ve disk sürücüleri ile birlikte gömülü işlemciler Eşzamanlılık, zamanaşımı, zamanlama, iletişim ve senkronizasyon için OS ilkelleriSpecific Goals • Understand the "big ideas" in embedded systems • Obtain direct hands-on experience on both hardware and software elements commonly used in embedded system design. • Understand basic real-time resource management theory • Understand the basics of embedded system application concepts such as signal processing and feedback control • Understand, and be able to discuss and communicate intelligently about Embedded processor architecture and programming I/O and device driver interfaces to embedded processors with networks, multimedia cards and disk drives OS primitives for concurrency, timeouts, scheduling, communication and synchronization
EEE479POWER SYSTEM ANALYSIS
POWER SYSTEM ANALYSIS
S303.04.03Reel, reaktif ve görünür güç ilişkisi ve ileri geri faz kavramı. Güç sistemlerinde kompanzasyon ve önemi. İletim hattı parametreleri, kısa, orta ve uzun iletim hatları. Birim değerler, senkron generatörlerde üretim gerilim, frekans kavramları. Bara empedans ve admitans matrisleri. Yük akışının temelleri.Real, reactive and apparent power relation and back and forth phase concept. Compensation and its importance in power systems. Transmission line parameters, short, medium and long transmission lines. Unit values, production voltage and frequency concepts in synchronous generators. Bus impedance and admittance matrices. Basics of load flow.
EEE485ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
S303.04.03Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili temel bilgiler. Bu kaynakların kullanılmasını sağlayan teknolojiler. Dünyadaki ve ülkemizdeki rüzgar, güneş, dalga, akıntı, jeotermal, biyoenerji kaynakları, küçük hidroelektrik santraller ve enerji depolama sistemleri.Fundamental information about renewable energy sources. Technologies that make use of these resources. Wind, solar, wave, stream, geothermal, bioenergy sources, and energy storage systems .
OMH411MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
S303.04.03Mühendislik Tasarımının ve İşlenebilir Sistemlerin Temelleri / Matematiksel Yöntemler / Temel Mühendislik Altyapı Bilgisi / Sistem Modelleme Teknikleri / Boyutlu analiz / Sistem Simülasyonu / Özel Endüstriyel Uygulamalar / Örnek Olaylar / Mekatroniğe GirişFundamentals of Engineering Design and Workable Systems / Mathematical Methods / Basic Engineering Background / System Modeling Techniques / Dimensional Analysis / System Simulation / Special Industrial Applications / Case Studies / Introduction to Mechatronics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE412GRADUATION DESIGN PROJECT-II
GRADUATION DESIGN PROJECT-II
Z244.07.06Temel veya karmaşık mühendislik sistemlerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerçekçi kısıtlar altında tasarlanması. Tasarlanan projenin belirlenen kurallar çerçevesinde rapor haline getirilmesi ve jüri önünde sunulması.Complete production and test procedure of the project that designed conceptually in EE401
EEE442ENERGY TRANSMISSION SYSTEMS
ENERGY TRANSMISSION SYSTEMS
Z303.05.03Enerji sistemleri, Temel kavramlar, Elektrik enerji dağıtımı, Dağıtım transformatörleri, Dağıtım elemanları, Dağıtım şalt sahaları, Enerji iletim sistemi, Enerji iletim hat parametreleri,Introduction to electrical power sytems, Basic concepts, Electrical power distribution, Distribution transformers, Distribution equipment, Distribution Substations, Transmission System, Transmission Line Parameters.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
EEE440INTELLEGENT CONTROL SYSTEMS
INTELLEGENT CONTROL SYSTEMS
S303.04.03Akıllı kontrol sistemi kavramı, modelleme ve karar vericiler, ,statistiksel modelleme, yapay sinir ağları ve bulanık mantık.Introduction to intelligent control systems, differences between control systems and intelligent control systems, statistical modeling and decision making, neural networks, fuzzy logic.
EEE472ILLUMINATION INSTALLATION PROJECT DESIGN
ILLUMINATION INSTALLATION PROJECT DESIGN
S303.04.03Işık görme olayı; Fotometrik büyüklükler ve yasalar; Fizyolojik-optik esaslar; ışık üretiminin temelleri; ışık kaynakları; Aydınlatma aygıtları; Aydınlatmanın bileşenleri, Aydınlatma hesabı, Gerilim düşümü ve iletken kesidi hesapları.Light and vision, photometric quantities and laws, physiological-optical fundamentals, the principles of the light production, light sources, the illumination devices, the components of illumination, Lighting Computation, Voltage drops and the calculations of conductor cross sections.
EEE474POWER ELECTRONICS CONVERTER DESIGN
POWER ELECTRONICS CONVERTER DESIGN
S303.04.03Tristor (SCR), Kapıdan Tıkanan Tristor (GTO), Tranzistor (BJT), MOSFET, Kapıdan yalıtılmış Tranzistor (IGBT) ve MOS Denetimli Tristor (MCT) için sürücü devreleri. Anahtar kayıpları, sert ve yumuşak anahtarlama, soğutucu tasarımı. Güç elektroniği devre tasarımında kullanılan elektronik elemanlar. Koruma ve kontrol devreleri. Güç elektroniği devre tasarım örnekleri: Doğru akım kıyıcısı, alternatif akım kıyıcısı, kontrollu doğrultucu ve evirici tasarımı.Drive circuits for thyristor, Gate-turn-off thyristor, transistor, MOSFET, insulated gate bipolar transistor, MOS-controlled thyristor. Switching losses, hard and soft chopping, heat sink design. Electronic components used to design power electronic circuit, protection and control circuits. Power electronics circuit design examples: DC chopper, AC chopper, controlled rectifier and inverter design
EEE478MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
S303.04.03Düzlem dalga. Dalga denklemi. İletim hatları, faz ve zayıflama sabitleri. Dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. Mod kavramı. Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri. Eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri. Mikrodalga ölçüm yöntemleri.Plane waves. Wave Equation. Transmission lines, phase and attenuation constants. Rectangular and circular waveguides. Mode concept. Impedance transformation and matching techniques. Equivalent circuit analysis and scattering matrices. Microwave measurement techniques.
EEE480OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
S303.04.03Veri tipleri. İfadeler ve komutlar. Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok biçimlilik. İsim yüklemesi. Şablonlar. Kural dışı durum işleme. Giriş-çıkış işlemleri. Nesne tabanlı kavramların tanıtılması.
EEE482OPTOELECTRONICS
OPTOELECTRONICS
S303.04.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.