English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
IYP553PROJE PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
PROJECT PLANNING AND PROGRAMMING
Z303.06.03Proje nedir, planlama ve programlama nedir, İş planlaması ve programlamasının gereği ve önemi, iş planlamasının temel prensipleri, İş programlamasını yöntemleri, GANTT Yöntemi, CPM yöntemi, PERT metodu, MS-project ile inşaat projelerinin programlanması ve takibi, kaynak dengeleme, kazanılmış değer analizi,
IYP555SÖZLEŞMELER VE YÖNETİM
CONTRACTS AND MANAGEMENT
Z303.06.03Sözleşme nedir?Sözleşmenin temel unsurları, İnşaat sektöründe sözleşmelerin önemi, Yasal bir belge olarak inşaat sözleşmesinin içeriği , inşaat sektöründe kullanılan sözleşmeler, Satın alma yöntemleri, proje dökümantasyonu, Yapım işleri sözleşmesi, FİDİC sözleşmeleri, uyuşmazlık çözüm yöntemleri
IYP557İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
CONSTRUCTIONAL HEALTH AND SAFETY
Z303.06.03İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, işçi sağlığı ve güvenliği önemi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, , İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, İnşaat sektöründe iş güvenliği, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve iş güvenliğine ait yasal düzenlemeler
IYP561İNŞAAT VE İMAR HUKUKU
İNŞAAT VE İMAR HUKUKU
S303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IYP535OLASILIK VE İSTATİSTİK
PROBABILITY AND STATISTICS
Z303.06.03Temel olasılık kavramları, önemli olasılık dağılımları (normal dağılım-lognormal dağılım gibi), ortalama, mod, medyan, standart sapma kavramları, frekans analizi ve parametrelerin tahmini, örnekleme dağılımları, istatistik hipotezlerinin kontrolü, Korelasyon analizi, regresyon analizi,
IYP550KARAR VERME YÖNTEMLERİ
DESICION MAKING TECHNIQUES
Z303.06.03
IYP560İMAR HUKUKU
ZONING LAW
Z303.06.03
IYP562İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PROJE FİNANSMANI
PROJECT FINANCING IN CONSTRUCTION SECTOR
Z303.06.03
IYP564İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE SİSTEM ANALİZİ
SYSTEM ANALYSIS IN CIVIL ENGINEERING
Z303.06.03
LEE545DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.