English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE571KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER
GENRES IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
S303.06.0313-19.yüzyıllar arasında yazılmış olan eserlerin türlere göre değerlendirilmesiEvaluation of the works written between 13-19.centuries with regard to their genres.
TDE573ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARINDA ORTAK TEMALAR
COMMON THEMES IN CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE
S303.06.0319 ve 20.yüzyıllar Türk dünyası edebiyatında terennüm edilen, ele alınıp işlenen belli başlı temalar, dönem özelliklerine göre incelenecektir. Buna göre temalar, Rus işgali sonrası işlenen temalar ve Sovyet döneminde işlenen temalar olarak gruplandırılacaktır. Rus işgali sonrası temalar: İstiklâl, hürriyet, yenileşme, eğitim seferberliği, ekonomik kalkınma, sosyal yardımlaşma, dinî hayatın muhafazası, millî geleneklerin devam ettirilmesi. Sovyet dönemi temaları: Sovyet ideolojisinin telkini, dinî ve millî değerlerin inkârı, sosyalist tarih, millet ve vatan anlayışı, halkların dostluğu, yeniden millî değerlere dönüş, istiklâl ve hürriyet.Major themes which were studied during 19Th and 20th centuries will be examined according to the characteristics of specific periods. According to this, the themes will be categorized as the themes studied after Russian invasion and as the themes studied during Soviet regime The themes after Russian Invasion: Independence, freedom, innovation, training, mobilization, economic development, social welfare, religious life, and the continuation of preservation of national traditions The themes during the Soviet Regime: Indoctrination of Soviet ideology, denial of religious and national values, socialist history, the concept of homeland, friendship of peoples, once again returning to the national values, independence and freedom.
TDE575TÜRK HALK EDEBİYATINDA TÜRLER
GENRES OF TURKISH FOLK LITERATURE
S303.06.03Türk Halk Edebiyatında şekil ve türlerin araştırılma tarihinin öğrenilmesi, şekil ve türlerin özelliklerinin betimlenmesi ve onların ayrı ayrı metotlarla incelenmesiThe shape and the history of Turkish Folk Literature of the species investigated, learning the shape and characteristics of the species and their description of the examination of individual methods
TDE579EDEBİYAT TARİHİ METODOLOJİSİ
METHODOLOGY OF LITERATURE HISTORY
S303.06.03Sosyal bilimlerde ve bu çerçevede edebiyat tarihi çalışmalarında ve edebiyat incelemelerinde kullanılacak metotları tanıtır.It introduces the methods to be used in social sciences and in this context, in literary history studies and literary studies.
TDE583KÖKTÜRK METİNLERİ
KÖKTÜRK TEXTS
S303.06.03Köktürk yazıtlarının okunması, anlaşılması ve değerlendirilmesi.Reading, understanding and evaluation of Köktürk inscriptions.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
TDE504TÜRKÇENİN TARİHSEL DİLBİLGİSİ
HİSTORİCAL LİNGUİSTİCS OF TURKİSH LANGUAGE
S303.06.03Artzamanlı TürkçeTurkish in Diachrony
TDE512TÜRK DESTAN POETİKASI
POETICS OF TURKISH EPIC
S303.06.03Eski ve yeni tüm Türk destanlarının muhtevası hakkında bilgi sahibi olmak.To have knowledge about the content of all old and new Turkish epics.
TDE516ROMAN METODOLOJİSİ
METHODOLOGY OF NOVEL
S303.06.03Edebiyatta roman türünün doğuşu, gelişmesi, edebî akımlar içinde gösterdiği gelişmeler ile bu türün yapısını, kurgusunu ve diğer edebiyat türlerinden ayrılan taraflarını belirler. Romana edebî eser özelliği veren üslûp araştırmaları yapar. Romanın otobiyografik, sosyolojik, psikolojik ve bu gibi okumaları gerçekleştirir.This lesson identifies the birth of novel in literature, its development, its structure,speculation with the developments it encounters within the literary movements and features which makes it different from other literary terms.
TDE568SOSYALİST REALİZM VE SOVYET EDEBİYATI
SOCIALIST REALISM AND SOVIET LITERATURE
S303.06.03Sovyet edebiyatının tarihî gelişimi, Sovyet edebiyatının dayandığı “sosyalist realizm”in ilkeleri, sosyalist realizmin edebî eserlerdeki görünümü,The historical development of Soviet literature, the principles of "socialist realism" on which Soviet literature is based, the appearance of socialist realism in literary works,
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.