English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SURGICAL DISEASES NURSING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SURGICAL DISEASES NURSING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CHH501CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-I
SURGICAL DISEASES NURSING-I
Z345.06.07Bu ders, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde temel hasta öyküsü ve fizik muayenesi, kalp ve damar hastalıkları, gastrointestinal sistem yönetimi, ameliyat sonrası vücut sistemlerinde oluşabilecek çeşitli komplikasyonlar, advers olaylar, uzun vadede gelişebilecek komorbiditeler, beyin ve sinir sistemi ve hastalıkları, perioperatif psikiyatri, kas ve iskelet sistemleri, inflamasyon, nöro-endokrin yanıt, şok, ağrı, sıvı-elektrolit asit-baz dengesizliği, enfeksiyon kontrolü, göz, kulak burun boğaz hastalıkları ve diğer tüm cerrahi bakım alanlarında temel cerrahi bakım ve klinik ile ilişkili uygulamalar konularını içerir.This course covers basic patient history and physical examination, cardiovascular diseases, gastrointestinal system management, various complications that may occur in body systems after surgery, adverse events, comorbidities that may develop in the long term, brain and nervous system and diseases, perioperative psychiatry, at the level of expertise in surgical nursing. It includes basic surgical care and clinical-related applications in the fields of musculoskeletal systems, inflammation, neuro-endocrine response, shock, pain, fluid-electrolyte acid-base imbalance, infection control, eye, ear, nose and throat diseases and all other surgical care areas.
CHH503FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
PHYSIOPATOLOGY-NURSING APPROACHES
Z303.06.03Bu ders, hücre yapı ve fonksiyonunu, hücre metabolizması, hücre siklusu, hücre zedelenmesi, ve adaptasyon, inflamasyon yanıtı, akut ve kronik inflamasyon, hücre ve doku onarımı, immün yanıt, hipersensitivite reaksiyonları, otoimmün hastalıklar, transplant reddi ve immün yetmezlikler, neoplazi, karsiogenesizin moleküler temeli ve kanserin başlıca özellikleri, kanser etiyolojisi, konak savunması ve klinik yönleri, genetik hastalıklar, mendelian hastalıkları, kompleks multigenetik ve atipik genetik hastalıklar, çevresel ve beslenme ile ilgili hastalıklar, hemodinamik bozukluklar, hemostaz ve tromboembolizm, şok, enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yayılma hasar mekanizmaları ile ilgili temel patofizyolojik konu ve kavramları içerir.This course covers cell structure and function, cell metabolism, cell cycle, cell injury and adaptation, inflammatory response, acute and chronic inflammation, cell and tissue repair, immune response, hypersensitivity reactions, autoimmune diseases, transplant rejection and immunodeficiencies, neoplasia, molecular basis of carcinogenesis and main features of cancer, etiology of cancer, host defense and clinical aspects, genetic diseases, mendelian diseases, complex multigenetic and atypical genetic diseases, environmental and nutritional diseases, hemodynamic disorders, hemostasis and thromboembolism, shock, transmission and spread of infectious diseases It includes basic pathophysiological issues and concepts related to damage mechanisms.
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CHH502CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II
Z345.06.07
CHH504BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK
Z303.06.03
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
CHH505FİZİK MUAYENE VE SAĞLIK TANILAMASI
PHYSICAL EXAMINATION AND HEALTH DIAGNOSTIC
S303.06.03Bu dersin içeriği hemşirenin sağlık öyküsünü alabilmek, bütüncül bir yaklaşımla (baştan-ayağa) bireyin fiziksel değerlendirmesini yapabilmek, yaşam döngüsü içinde bireyin büyüme ve gelişimini değerlendirebilmek ve vücut sistemlerine yönelik değerlendirme yapabilmeği sağlamaya yönelik bir eğitimdir. 1. Kapsamlı bir şekilde sağlığı değerlendirme ilke ve tekniklerini incelemek, 2. Hemşirelik bakımı için sağlık hikâyesinin alınması öğrenmek, 3. Fiziksel muayene becerilerini kazanmak, fiziksel değerlendirmeye hazırlık yapmak, 4. Genel değerlendirme ve hemşirelik bakımı için fizyolojik sistemlerin değerlendirilmesini yapmak, 5. Sağlığın değerlendirmesi sonucu elde edilen verileri kullanarak hasta/sağlıklı bireyin sağlığını değerlendirmektir.The content of this course is to take the nurse's health history, to make a physical evaluation of the individual with a holistic approach (from head to toe), to evaluate the growth and development of the individual within the life cycle. It is a training aimed at being able to evaluate and evaluate body systems. It is; 1. To comprehensively examine the principles and techniques of health assessment, 2. Learning to take a health history for nursing care, 3. Acquiring physical examination skills, preparing for physical evaluation, 4. To evaluate physiological systems for general evaluation and nursing care, 5. To evaluate the health of the patient/healthy individual using the data obtained as a result of the health assessment.
CHH506HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
S303.06.03
CHH513CERRAHİ HASTALARINDA KOMORBİD/KRONİK HASTALIK YÖNETİMİ
COMORBID IN SURGERY PATIENTS/CHRONIC DISEASE MANAGEMENT
S303.06.03Bu ders; kronik/komorbid hastalık tanımlarını, sistem bazında cerrahi hastasında sık karşılaşılan komorbid/kronik hastalıkların tanımını- fizyopatolojisini- cerrahi ile ilişkisini- tedavi yöntemlerini ve tedavide kullanılan ilaçların cerrahiye etkilerini- ameliyat sürecinde bu hastaları kanıt temelli yönetebilmek için gerekenleri içerir.  This lesson; It includes definitions of chronic/comorbid diseases, the definition of comorbid/chronic diseases commonly encountered in surgical patients on a system basis, their physiopathology, their relationship with surgery, treatment methods and the effects of drugs used in treatment on surgery, and the requirements for evidence-based management of these patients during the surgery process.
CHH516KANITA DAYALI HEMŞİRELİK
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.