English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ACCOUNTING AND AUDITING (IN ENGLISH)(YL)(WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ACCOUNTING AND AUDITING (IN ENGLISH)(YL)(WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ACM501THEORY OF AUDITING
THEORY OF AUDITING
Z303.06.031. Denetim Kavramı ve Türleri 2. Muhasebe - Denetim İlişkisi 3. Denetim Standartları 4. Denetim Süreci 5. Denetim Teknikleri 6. Denetim ÇıktılarıThis course is designed to provide an introduction to auditing. The objectives include principles and practices used by public accountants and internal auditors in examining financial statements and supporting data. Special emphasis is given to assets and liabilities. This course is a study of techniques available for gathering, summarizing, analyzing and interpreting the data presented in financial statements and procedures used in verifying the fairness of the information. Also emphasizes ethical and legal aspects and considerations.
SBU532RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Bu dersten başarılı olanların sosyal bilimlerde kendi alanları ile ilgili konuları araştırabilecek donanımı kazanmış olacaklardırTo evaluate major methodological approaches and research methods in communication studies.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ACM500INTERNATIONAL STANDARTS OF AUDITING AND APPLICATION
INTERNATIONAL STANDARTS OF AUDITING AND APPLICATION
Z303.06.03Uluslararası denetim standartlarıInternational auditing standards
ACM502INTERNAL CONTROL SYSTEM AND AUDITING
INTERNAL CONTROL SYSTEM AND AUDITING
Z303.06.03İç kontrol sisteminin yapısı ve fonksiyonlarıstructure
SBE557TERM PROJECT COURSES
TERM PROJECT COURSES
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes the works where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is made. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
ACM503INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION
S303.06.03Muhasebe Standartlarının Tanımı ve Önemi, Muhasebe Standartlarının Uluslararası Uyumuna Yönelik ÇalışmalarDefinition and Importance of Accounting Standards, Studies on International Harmonization of Accounting Standards
ACM504ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
S303.06.03TOPLAM MALİYET FONKSİYONU, ÜRETİM MALİYETİ, MALİYET SİSTEMLERİ, YÖNETİMİN MALİYET KARARLARI, MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ, BÜTÇELEMETOTAL COST FUNCTION, COST OF PRODUCTION, COST SYSTEMS, COST DECISIONS OF MANAGEMENT, COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS, BUDGET
ACM505ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING
ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING
S303.06.03Öğrencilerin muhasebe prensipleri, prosedürleri ve finansal tabloların kullanılması konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu ders bir işletmedeki muhasebe döngüsünü öğretmeyi amaçlayan temel bir derstir. Bu yapılanlara ek olarak geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin finansal tablolardan nasıl çıkarım yapılabileceği öğretilmektedir.Students are required to have knowledge of accounting principles, procedures and the use of financial statements. This course is a basic course that aims to teach the accounting cycle in a business. In addition to these, it is taught how to make inferences from past, present and future financial statements.
ACM506FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
S303.06.03Uluslararası finansal raporlama standartları doğrultusunda bilanço, gelir tablosu, satılan mamul maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, konsolide tablolar, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi, mali tabloların yabancı para birimine çevrilmesi, yatay, dikey, trend ve rasyo analizlerinin yapılması konularını kapsamaktadır.In line with international financial reporting standards, balance sheet, income statement, cost of goods sold, funds flow statement, cash flow statement, profit distribution statement, equity change statement, consolidated statements, adjustment of financial statements for inflation, translation of financial statements into foreign currency, horizontal, vertical , trend and ratio analysis.
BUS501ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
S303.06.03Yönetimin fonksiyonları;Planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol. Yönetimde roller, görevler, yetkiler, organizasyon yapıları, örgüt kültürü ve güç ilişkileri ve modern yönetim yaklaşımları.The functions of management; planning, organizing, leading and control. Management roles, the authority, organization structures, culture, power relations and contemporary approaches in management.
BUS507MARKETING
MARKETING
S303.06.03Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, proje yönetiminde finansal konuların öğretilmesi, Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri gibi konular incelenir.Entrepreneurship concept and corporation, teaching financial issues in project management Fundamental concepts such as global marketing environment and marketing management required gathering information about international markets, analyzing and evaluating them, and outstanding problems and solution suggestions will be covered in this course.
BUS509FINANCIAL MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT
S303.06.03İşletmelerde Finans Fonksiyonu, Finansal Analiz ve Değerleme Yöntemleri, Finansal Yapı, Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Planlama Yöntemleri, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Proje Değerleme ve Yatırım Karar Yöntemleri, Sermaye Maliyeti Hesabı ve Sermaye Yapısı Kararları, Özel Finansal Yönetim Konuları (Birleşme, Uluslararası Finans, Riskten Korunma)Finance Function in Business, Financial Analysis and Valuation Methods, Financial Structure, Markets and Institutions, Financial Planning Methods, Working Capital Management, Project Valuation and Investment Decision Methods, Capital Cost Calculation and Capital Structure Decisions, Special Financial Management Issues (Merger, International Finance, Hedging)
BUS511HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
S303.06.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations
ISM515FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS
FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS
S303.06.03Finansal Sistem, Finansal Kurumlar, Piyasa Yapısı ve Yasal Düzenlemeler, Merkez Bankaları, Ticaret Bankaları, Kalkınma, Katılım ve Yatırım Bankaları, Menkul Kıymet Borsaları, Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye Piyasası, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Özel Sigorta Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Uluslar arası Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Finansal Krizler, Sistem ve Piyasalarda Son GelişmelerFinancial System, Financial Institutions, Market Structure and Legal Regulations, Central Banks, Commercial Banks, Development, Participation and Investment Banks, Stock Exchanges, Institutional Investors and Capital Markets, Mutual Funds and Investment Trusts, Intermediary Institutions, Private Insurance Companies, Social Security Institutions, International Financial Institutions and Markets, Financial Crises, Recent Developments in Systems and Markets
ISM524PUBLIC ECONOMICS AND FINANCE
PUBLIC ECONOMICS AND FINANCE
S303.06.03Devletin, kamu mallarının, kamu harcamalarının, vergilerin, devlet borçlarının,kamu kesiminde karar alma sürecinin iktisadi çözümlemesi.Economic analysis of the state, public goods, public expenditures, taxes, government debt, decision-making process in the public sector.
ISM526BRAND MANAGEMENT
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03Marka, marka değeri, marka farkındalığı, marka imajı, marka kimliği, müşteri tabanlı marka değeri kavramları ve marka yönetimi stratejileri hakkında teori ve pratiğe dayanan bilgiler.Knowledge based on theory and practice about brand, brand equity, brand awareness, brand image, brand identity, customer-based brand equity concepts and brand management strategies.
ISM528DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
S303.06.03Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaktır: • Dijital ticaretin ve e-ticaretin anlamı ve kapsamı. • Elektronik haberleşmelerle sağlanan yeni iş modelleri ve pazar yapısı. • Dijital iş yönetimi için gereken donanım, yazılım ve telekomünikasyon. • Dijital iş geliştirme stratejileri • E-tedarik •Dijital pazarlama • E-ticareti müşterileri edinmek ve elinde bulundurmak için uygulayan pazarlama teknikleri ve b.Student, who passed the course satisfactorily will have knowledge about: • Meaning and scope of digital business and e-commerce. • New business models and marketplace structures enabled by electronic communications. • Hardware, software and telecommunications that need to be managed to achieve digital business. • Macro-environment of an organization, which presents opportunities and constraints on strategy and implementation • Digital business development strategies • E-procurement and digital marketing • Marketing techniques that apply e-commerce for acquiring and retaining customers.
ISM530LEADERSHIP AND MOTIVATION
LEADERSHIP AND MOTIVATION
S303.06.03Dersin içeriği, Liderlik ile ilgili detaylı bilgi ve uygulamalar, örgütsel ortamdaki lider davranışlarını etkileyen faktörler ve bu davranışların sonuçlarıCourse content, detailed information and practices about leadership, factors affecting leader behaviors in the organizational environment and the results of these behaviors
ISM532READINGS ON BUSSINES AND ECONOMY
READINGS ON BUSSINES AND ECONOMY
S303.03.03Ekonomi ve analiz bilgisiEconomics and analysis knowledge
ISM534CURRENT DISCUSSIONS ON BUSSINES AND ECONOMY
CURRENT DISCUSSIONS ON BUSSINES AND ECONOMY
S303.03.03Küreselleşme, süreci ve küresel dünyanın makro ve mikro düzeydeki sorunları, ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunları, ekonomik entegrasyonun önemi, finansal ve mali piyasalarda karşılaşılan krizler, Türkiye'nin bağlı olduğu ekonomik entegrasyon hareketleri, Türkiye ekonomisinde karşılaşılan ekonomik sorunlar ve bu sorunların nedenleri, çözümleri.Globalization, its process and the macro and micro level problems of the global world, the economic and social problems of countries, the importance of economic integration, the crises encountered in financial and financial markets, the economic integration movements that Turkey is connected to, the economic problems encountered in the Turkish economy and the causes and solutions of these problems.
ISY505BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS
BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS
S303.06.03Temel istatistik kavramları, tahmin yöntemi seçimi, yargısal tahmin yöntemleri, istatistiksel tahmin yöntemleri ve nedensel tahmin yöntemlerini içermektedir.Basic statistical concepts, judgmental forecasting techniques, statistical and causal forecasting techniques
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.