English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KPS600İLERİ ARAŞTIRMALAR VE YAYIN ETİĞİ
İLERİ ARAŞTIRMALAR VE YAYIN ETİĞİ
Z303.06.03Ders, araştırma yöntemlerini, çalışma tasarımlarını ve araştırma yürütme etiğini gelişmiş düzeyde aktarır.The course covers research methods, study designs, and ethics of conducting a research on an advanced level.
KPS601İLERİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
İLERİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
Z303.06.03Bu dersin içeriği; öykü almanın önemi ve dikkat edilmesi gerekenler, ruhsal durum muayenesi ve bazı bozukluklar için ortaya çıkarıcı sorunlar ve bunlara dair önemli detaylardan oluşmaktadır.The content of this course includes the importance of taking history, the things to be considered, mental state examination and revealing problems for some psychiatric disorders and important details about them.
KPS625PSİKOTERAPİ EKOLLERİ VE SÜPERVİZYONU
PSİKOTERAPİ EKOLLERİ VE SÜPERVİZYONU
Z303.06.03Psikanaliz, bilişsel terapi, davranışçı terapi, bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi ekollerini hipotetik örneklerle destekleyerek sunar ve süpervizyon sağlar.Presents psychotherapy ecols such as psychoanalysis, cognitive therapy, behavioral therapy, cognitive behavioral therapy with hypothetical examples and provides supervision.
KPS605İLERİ DÜZEY PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ EKOLLERİ
İLERİ DÜZEY PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ EKOLLERİ
S303.06.03Psikodinamik Psikoteranin temel kavramlarından, uygulama ve kavramsallaştırma süreçlerinin tamamı.All of the basic concepts of psychodynamic psychotherapy, its application and conceptualization processes.
KPS609CİNSEL TERAPİDE SEÇME UYGULAMALAR
CİNSEL TERAPİDE SEÇME UYGULAMALAR
S303.06.03Cinsellik, Romantizm, Sevgi ve Yakınlık, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Terapi UygulamalarıSexuality, Romance, Love and Intimacy, Sexual Dysfunctions and Sexual Therapy Applications
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KPS602İLERİ PSİKOPATOLOJİ
ADVANCED PSYCHOPATHOLOGY
Z303.06.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, ruhsal durum muayenesini içerir. Anksiyete bozukluğu, Depresif Bozukluk ve İki Uçlu Bozukluğun nedenleri, klinik özellikleri, seyri, alt tipleri ve tedavi yaklaşımlarını içerir.Mental disorders include concepts and definitions related to pathology in the field of mental health, psychiatric interview and history taking, and mental state examination. It includes the causes, clinical features, course, subtypes and treatment approaches of Anxiety Disorder, Depressive Disorder and Bipolar Disorder.
KPS624İLERİ DÜZEY KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPERVİZYON
İLERİ DÜZEY KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPERVİZYON
Z303.06.03Klinik uygulama ve süpervizyon sunulur.Clinical practice and supervision are provided.
LEE609SEMİNER DERSİ
SEMINAR
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.It teaches the student to use resources while preparing his seminar. It is explained how the sources will be determined and how to cite the sources duly from all kinds of sources related to the subject. It is ensured that the student's ability to explain a subject he has mastered and to speak in front of the community is developed.
KPS606BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EKOLLERİ
COGNİTİVE BEHAVİORAL THERAPY
S303.06.03Bilişsel davranışçı terapinin kuramsal alt yapısını, farklı psikolojik bozuklukların ortaya çıkması, tetiklenmesi ve devam etmesinde rol oynayan faktörleri içeren modelleri, bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde görüşme, değerlendirme, formülasyon ve tedavi hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri kapsar.It covers the theoretical background of cognitive behavioral therapy, models that include the factors that play a role in the emergence, triggering and continuation of different psychological disorders, theoretical and applied information about interviewing, evaluation, formulation and treatment within the framework of cognitive behavioral therapy.
KPS608ŞEMA TERAPİDE SEÇME MÜDAHALELER
INTERVENTİON METHODS İN SCHEMA THERAPY
S303.06.03
KPS620İLERİ DÜZEY KENDİLİK PSİKOLOJİSİ
ADVANCED SELF PSYCHOLOGY
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOKTORA YETERLİK
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-2DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
LEE600-3DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-4DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
LEE600-5DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.