English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KPS600İLERİ ARAŞTIRMALAR VE YAYIN ETİĞİ
İLERİ ARAŞTIRMALAR VE YAYIN ETİĞİ
Z303.06.03Ders, araştırma yöntemlerini, çalışma tasarımlarını ve araştırma yürütme etiğini gelişmiş düzeyde aktarır.The course covers research methods, study designs, and ethics of conducting a research on an advanced level.
KPS601İLERİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
İLERİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
Z303.06.03Bu dersin içeriği; öykü almanın önemi ve dikkat edilmesi gerekenler, ruhsal durum muayenesi ve bazı bozukluklar için ortaya çıkarıcı sorunlar ve bunlara dair önemli detaylardan oluşmaktadır.The content of this course includes the importance of taking history, the things to be considered, mental state examination and revealing problems for some psychiatric disorders and important details about them.
KPS625PSİKOTERAPİ EKOLLERİ VE SÜPERVİZYONU
PSİKOTERAPİ EKOLLERİ VE SÜPERVİZYONU
Z303.06.03Psikanaliz, bilişsel terapi, davranışçı terapi, bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi ekollerini hipotetik örneklerle destekleyerek sunar ve süpervizyon sağlar.Presents psychotherapy ecols such as psychoanalysis, cognitive therapy, behavioral therapy, cognitive behavioral therapy with hypothetical examples and provides supervision.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KPS602İLERİ PSİKOPATOLOJİ
ADVANCED PSYCHOPATHOLOGY
Z303.06.03Anksiyete bozukluğu, Depresif Bozukluk ve İki Uçlu Bozukluğun nedenleri, klinik özellikleri, seyri, alt tipleri ve tedavi yaklaşımlarını içerir.Mental disorders include concepts and definitions related to pathology in the field of mental health, psychiatric interview and history taking, and mental state examination. It includes the causes, clinical features, course, subtypes and treatment approaches of Anxiety Disorder, Depressive Disorder and Bipolar Disorder.
KPS624İLERİ DÜZEY KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPERVİZYON
İLERİ DÜZEY KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPERVİZYON
Z303.06.03Klinik uygulama ve süpervizyon sunulur.Clinical practice and supervision are provided.
LEE609SEMİNER DERSİ
SEMINAR
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.It teaches the student to use resources while preparing his seminar. It is explained how the sources will be determined and how to cite the sources duly from all kinds of sources related to the subject. It is ensured that the student's ability to explain a subject he has mastered and to speak in front of the community is developed.
KPS605İLERİ DÜZEY PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ EKOLLERİ
İLERİ DÜZEY PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ EKOLLERİ
S303.06.03Psikodinamik Psikoteranin temel kavramlarından, uygulama ve kavramsallaştırma süreçlerinin tamamı.All of the basic concepts of psychodynamic psychotherapy, its application and conceptualization processes.
KPS606BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EKOLLERİ
COGNİTİVE BEHAVİORAL THERAPY
S303.06.03Bilişsel davranışçı terapinin kuramsal alt yapısını, farklı psikolojik bozuklukların ortaya çıkması, tetiklenmesi ve devam etmesinde rol oynayan faktörleri içeren modelleri, bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde görüşme, değerlendirme, formülasyon ve tedavi hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri kapsar.It covers the theoretical background of cognitive behavioral therapy, models that include the factors that play a role in the emergence, triggering and continuation of different psychological disorders, theoretical and applied information about interviewing, evaluation, formulation and treatment within the framework of cognitive behavioral therapy.
KPS607PSİKOTRAVMATOLOJİDE EMDR UYGULAMALARI
PSİKOTRAVMATOLOJİDE EMDR UYGULAMALARI
S303.06.03Psikolojik travmanın tanımı, sınıflandırılması, çocuklar ve yetişkinler üzerindeki etkileri, travmaya bağlı psikopatolojiler, travma sonrası büyüme ve psikososyal müdahaleler gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Topics such as the definition and classification of psychological trauma, its effects on children and adults, trauma-related psychopathologies, post-traumatic growth and psychosocial interventions constitute the content of this course.
KPS608ŞEMA TERAPİDE SEÇME MÜDAHALELER
INTERVENTİON METHODS İN SCHEMA THERAPY
S303.06.03Bilişsel Terapiler ve Şema Terapinin vakalar özelinde ele alınması.Cognitive Therapies and Schema Therapy
KPS609CİNSEL TERAPİDE SEÇME UYGULAMALAR
CİNSEL TERAPİDE SEÇME UYGULAMALAR
S303.06.03Cinsellik, Romantizm, Sevgi ve Yakınlık, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Terapi UygulamalarıSexuality, Romance, Love and Intimacy, Sexual Dysfunctions and Sexual Therapy Applications
KPS610ÇİFT TERAPİSİNDE SEÇME MÜDAHALELER
INTERVENTİON METHODS İN COUPLE THERAPY
S303.06.03Aile ve çift terapilerinin temel ilkeleri ve bu ilkelerin aile sistemine uygulanışı işlenecektir.The basic principles of family and couple therapies and the application of these principles to the family system will be covered.
KPS611KLİNİKTE PSİKOFARMAKOLOJİ
KLİNİKTE PSİKOFARMAKOLOJİ
S303.06.03İlaçlar, duygusal ve davranış bozukluklarının kimyasal tedavisi, altında yatan beyin mekanizmaları, ilaç ve biyolojik müdahalelerin etkinlikleri.Obtaining drugs within the scope of general pharmacology, application forms, pharmacokinetics, pharmacodynamics, undesirable and toxic effects, Prescribing rules. Pharmacological properties of drug groups that affect systems, their use in treatment, side effects, possible interactions with drugs used in dentistry.
KPS612KLİNİK PSİKOLOJİDE ENTEGRATİF YAKLAŞIMLAR
INTEGRATİVE APPROACHES İN CLİNİCAL PSYCHOLOGY
S303.06.03Öğrencilere klinik psikolojide entegratif yaklaşımları anlama ve bu yaklaşımları etkili bir şekilde uygulama becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler, farklı terapötik okulları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek, klinik uygulamalarda çeşitli yaklaşımları nasıl entegre edebileceklerini öğreneceklerdir.To provide students with the skills to understand integrative approaches in clinical psychology and apply these approaches effectively. By critically evaluating different therapeutic schools, students will learn how to integrate various approaches in clinical practice.
KPS613KLİNİK PSİKOLOJİDE PROJEKTİF TEST UYGULAMALARI
KLİNİK PSİKOLOJİDE PROJEKTİF TEST UYGULAMALARI
S303.06.03Bu dersin içeriğini klinik psikolojide sıklıkla kullanılan projektif testlerin tanıtımı, tarihçesi ve psikanalitik kurama dayalı olarak yorumlanması oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çocuk, ergen ve yetişkinlerle yapılan projektif testler ele alınacaktır.The content of this course consists of the introduction, history and interpretation of projective tests frequently used in clinical psychology based on psychoanalytic theory. In this context, projective tests with children, adolescents and adults will be discussed.
KPS614KLİNİKTE GRUP TERAPİSİ UYGULAMALARI
CLİNİCAL GROUP THERAPY APPLİCATİON
S303.06.03Grup terapisinin bireysel terapiyle benzer ve farklı olarak ilkeleri yaklaşım yöntemleri ele alınacaktır.The principles and approaches of group therapy as similar and different from individual therapy will be discussed.
KPS615NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME
NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME
S303.06.03Bilişsel işlevler ile beyin yapıları arasındaki ilişkileri, nöropsikiyatrik hastalıklardaki bilişsel bozulmaların özelliklerini ve nöropsikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi ile içeren konuları kapsamaktadır.It covers topics including the relationships between cognitive functions and brain structures, the characteristics of cognitive impairments in neuropsychiatric diseases, and the application and evaluation of neuropsychological tests.
KPS616ADLİ VAKALARDA KLİNİK MÜDAHALE
INTERVENTİON OF CLİNİCAL METHODS İN FORENSİC CASES
S303.06.03Bu dersin içeriği, öğrencilere adli vakalarda klinik müdahale yeteneklerini geliştirmek, adli psikoloji alanındaki temel kavramları anlamak, hukuki süreçte psikologun rolünü değerlendirmek ve etik sorumlulukları anlamak olarak belirlenmiştir. Öğrencilere, adli değerlendirme süreçlerini yönetme, adli vakalarda etkili müdahale stratejileri geliştirme ve etik ilkeler çerçevesinde adli psikoloji uygulamalarını gerçekleştirme becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.The content of this course has been determined as providing students with the aim of improving their clinical intervention skills in forensic cases, understanding the basic concepts in the field of forensic psychology, evaluating the role of the psychologist in the legal process and understanding ethical responsibilities. It is aimed to provide students with the skills to manage forensic evaluation processes, develop effective intervention strategies in forensic cases, and perform forensic psychology practices within the framework of ethical principles.
KPS617ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR
S303.06.03Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.It is aimed for students to have basic knowledge about problems such as attention deficit and hyperactivity disorder, conduct disorder, learning disability, autism and anxiety disorder, which are frequently encountered in childhood and adolescence.
KPS618İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
ADVANCED STATİSTİCS
S303.06.03Bu ders kapsamında ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Lojistik Regresyon Analizi, Mediasyon ve Moderasyon analizlerinin SPSS uygulamalarına yer verilecektir.In this course, SPSS applications of ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Logistic Regression Analysis, Mediation and Moderation analysis will be included.
KPS620İLERİ DÜZEY KENDİLİK PSİKOLOJİSİ
ADVANCED SELF PSYCHOLOGY
S303.06.03Öğrencilere kendilik psikolojisinin ileri düzey konularını anlama ve analiz etme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, öğrencilere bu konularda eleştirel düşünce becerileri geliştirmeleri ve bu bilgileri uygulamaları için fırsatlar sunmaktadır.It aims to provide students with the ability to understand and analyze advanced topics of self-psychology. It also provides opportunities for students to develop critical thinking skills and apply this knowledge on these subjects.
KPS622PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİDE NESNE İLİŞKİLERİ EKOLÜ
OBJECT RELATİONS İN PSYCHOANALYTİCAL PSYCHOTHERAPY
S303.06.03Öğrencilere psikanalitik psikoterapide nesne ilişkileri ekolünü anlama, eleştirel bir bakış geliştirme ve klinik uygulamalarda nasıl kullanacaklarına dair beceri kazanma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.It aims to provide students with the opportunity to understand the object relations school of psychoanalytic psychotherapy, develop a critical perspective, and gain skills on how to use it in clinical practice.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOKTORA YETERLİK
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.For this purpose, written and oral examinations will be conducted.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu çeyrekte, öğrenciler bir araştırma veya proje teklifi geliştireceklerdir. Bu ders, araştırma geliştirme süreci için başlangıç niteliği taşır. Ders kapsamında araştırma projesi ve önerisi hakkında öğrencinin mentorundan görüşme ve geri bildirim alma olanağı sağlanacaktır.During this quarter, students will develop a research or project proposal. This course is a starting point for the research and development process. Within the scope of the course, the student will be provided with the opportunity to meet and receive feedback from his/her mentor about the research project and proposal.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-2DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes from the beginning to the end of the doctoral thesis study (topic determination, literature review, writing, etc.).
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-3DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes from the beginning to the end of the doctoral thesis study (topic determination, literature review, writing, etc.).
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-4DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes from the beginning to the end of the doctoral thesis study (topic determination, literature review, writing, etc.).
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-5DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes from the beginning to the end of the doctoral thesis study (topic determination, literature review, writing, etc.).
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.