English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE TEACHING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE TEACHING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELT500ACADEMİC WRİTİNG
ACADEMİC WRİTİNG
Z303.06.03Bu derste öğrenciler, uluslararası dergiler için akademik yayın yazmak için gereken becerileri uygularlar. Öğeler akademik kelime dağarcığını, metin düzenini ve akışını, noktalama işaretlerini ve akademik makalelerin biçimini ve yapısını içerir. Öğrenciler kendi çalışmalarını gözden geçirme ve kontrol ettirme şansı elde ederler.In this course students practice the skills needed to write academically in English and at the same time cover aspects of grammar and lexis. Items include academic vocabulary, textual organization and flow, punctuation and the format and structure of academic articles.
ING513RESEARCH METHODS
RESEARCH METHODS
Z303.06.03- araştırma soruları sorma ve hipotez oluşturma; - çalışmayı tasarlamak; - ilgili literatürü inceleme; - verileri analiz -etme; -bulguları yorumlama; - sonucu yazma; -referansları APA ile uyumlu olarak listelemeHow to: -ask research questions and form hypothesis -design the study -review the related literature -analyze the data -interprete the findings -write the conclusion -list the references in line with APA
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-9INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.The relationship between science and research, the concept of theory, basic approaches in the study of social sciences, research ethics, literature review, different approaches to research planning, qualitative and quantitative research methods, measurement, evaluation and presentation of results.
ELT502ART OF STORY TELLİNG & LANGUAGE TEACHİNG
ART OF STORY TELLİNG & LANGUAGE TEACHİNG
S303.06.03Bu derste, öğretmen adayları yeni bir beceri elde edecekler (masal/hikaye anlatma becerisi) ve bu beceriyi gerçek öğrencilerle deneyimleme şansı yakalacaklardır.In this course, the students will gain a new skill - telling stories, and will have a chance to experience using it with real language learners.
ELT503COMPREHENSION-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH
COMPREHENSION-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH
S303.06.03Yabancı dil edinimi kuramları. Krashen'ın 5 hipotezi ve dil edinimi. Edinim amaçlı girdi sağlama. Gramerin rolü. Dil öğretim yaklaşımları.Theories of second language acquisition. Krashen's five hypotheses about second language acquisition. Providing input for acquisition. The role of grammar. Approaches to language teaching.
ELT504TEACHİNG FOREİGN LANGUAGE SKİLLS
TEACHİNG FOREİGN LANGUAGE SKİLLS
S303.06.03Bu ders dilin dört becerisi olan listening, speaking, reading ve writing becerilerinin öğretimini içermektedir.This course involves learning to teach four language skills: listening, speaking, reading and writing.
ELT505TESTING AND EVALUATION
TESTING AND EVALUATION
S303.06.03Dil sınavlarının nasıl yazılacağına ve dil sınavlarına dair ufkumuzu nasıl genişleteceğimize dair "çılgınca" tartışmalar yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir dil testi çabasının başlangıcında ele alınması gereken temel konuların tartışmalarını dahil edeceğiz. Bu temel, üç geniş alanı içermektedir: (1) dil testlerinin kullanımlarını belirleyen bağlam; (2) ölçmek istediğimiz dil yeteneklerinin doğası ve (3) ölçümün doğası.we are attempting to have the ‘nuts and bolts’ discussions on how to write language tests and broaden our horizen about language tests. we will include discussions of fundamental issues that must be addressed at the start of any language testing effort. This foundation includes three broad areas: (1) the context that deter- mines the uses of language tests; (2) the nature of the language abilities we want to measure, and (3) the nature oi measurement.
ELT506DİSCOURSE ANALYSİS AND LANGUAGE TEACHİNG
DİSCOURSE ANALYSİS AND LANGUAGE TEACHİNG
S303.06.03söylem nedir? ii. Eleştirel düşünme iii. Yaratıcı düşünme iv. Söylem nasıl analiz edilir v. Söylemin dil öğretmenleri için faydası vi. Dilbilgisine ve kelime bilgisine bakmanın yeni yollarıi. what is discourse? ii. Critical thinking iii. Creative thinking iv. How discourse is analysed v. The usefulness of discourse for language teachers vi. New ways of looking at grammar and vocabulary
ELT507SYLLABUS DEVELOPMENT IN LANGUAGE TEACHING
SYLLABUS DEVELOPMENT IN LANGUAGE TEACHING
S303.06.03Bu program yabancı dil öğretimiyle ilgili bir çok konuyu içermektedir: müfredat ve izlence nedir, program geliştirme tarihi, izlence tasarımında yeni gelişmeler, ihtiyaçları belirleme ve bağlam, eğitim hedefleri, ünite amaçları ve öğrenme kazanımları, izlence çeşitleri, ders kitabı seçme ve materyal geliştirme, program analizi ve değerlendirme.This course involves a number of topics concerning curriculum development in language teaching: nature of curriculum, emergence of syllabus design, new directions in syllabus design, needs analysis, context and the curriculum, goals and objectives, course planning, curriculum as process, choice of coursebooks, development of materials, evaluation of courses, syllabuses and curriculums.
ELT509LANGUAGE AND MIND
LANGUAGE AND MIND
S303.06.03Bu derste insanın dil işlemleme sistemi mercek altına yatırılacak ve konu dili anlama, dili konuşma ve dili edinme boyutlarıyla ele alınacaktır. Dersin katılımcıları, edinecekleri teorik bilgilerin yanı sıra, alanda yapılmış olan deneysel çalışmaları değerlendirme ve kendi deneylerini tasarlama imkanı bulacaklardır.The course will scrutinize the human language processing system by looking at the issue from the language comprehension, the language production and the language acquisition perspectives. Along with gaining theoretical information, the students will have a chance to examine the experimental studies in the field and to have hands-on experience by developing their own experimental designs.
ELT571CONSTRUCTIVIST LEARNING THEORY
CONSTRUCTIVIST LEARNING THEORY
S303.06.03Yapılandırmacılık; sosyal yapılandırmacılık ve sosyal öğrenme teorisinin ilkeleri; başarılı İngilizce öğretimi ve yapılandırmacı öğretmen öğrenme stratejilerinin gereklilikleri .Constructivist movement; the precepts of social constructivism and social learning theory; essentials for successful English language teaching and constructivist teacher learning strategies.
ELT573APPROACHES & METHODS IN LANGUAGE TEACHING
APPROACHES & METHODS IN LANGUAGE TEACHING
S303.06.03Dersin içeriğini geçmişten günümüze kadar gelen yabancı dil öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulaması oluşturmaktadır."Approaches and Methods in Language Teaching" extensively explores contemporary foreign language teaching, emphasizing communicative and student-centered methodologies. Students will acquire the capability to recognize, compare, and differentiate these approaches, identifying the essential characteristics that define their communicative nature. The course underscores the articulation of the primary properties inherent in each method, as well as the comprehension of the roles played by teaching techniques and materials within each approach. Additionally, students will refine their capacity to assess the suitability of specific language teaching methods based on diverse educational scenarios. Ultimately, the course furnishes students with a nuanced grasp of both the theoretical and practical dimensions of language teaching methodologies, preparing them to adeptly navigate and adapt to the dynamic landscape of language education.
ING520CLASSROOM MANAGEMENT
CLASSROOM MANAGEMENT
S303.06.03Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.This course delves into comprehensive content designed to empower MA students in ELT with the knowledge and skills necessary for effective classroom management. Topics covered include theoretical foundations of classroom management, strategies for creating a positive learning environment, techniques for handling disruptive behavior, fostering student engagement, and implementing culturally responsive teaching practices. Practical modules will address lesson planning, effective communication, and the integration of technology in classroom management. Through case studies, role-playing, and interactive discussions, students will gain a nuanced understanding of the dynamic aspects of classroom management, ensuring their readiness to navigate diverse educational settings with confidence.
ING545LITERARY TEXTS AND SIGNS
LITERARY TEXTS AND SIGNS
S303.06.03Karşılaştırmalı Edebiyatın temel amacı birkaç dilin edebiyatı, dili ve kültürüyle anda ilgilenen akademisyenler ve öğrencileri birkaç dile sahip ve o dillerin kültür ve edebiyatlarında eleştirel yaklaşım yöntemiyle yetiştirmektir.In this class we will begin the process of learning how to work in the field of Comparative Literature, a field which has expanded well beyond its 18th century origins in philology. We will examine the theoretical structures of Comparative Literature and the application of these theories to both texts and cultures.
ING554PSYCHOLINGUISTICS
PSYCHOLINGUISTICS
S303.06.03Bu ders Psikodilbilimdeki temel kavram ve kuramlarını tanıtmayı ve cümle işlemede kullanılan deneysel araştırma yöntemleri ile öğrencileri yakınlaştımayı amaçlar.This course aims to introduce the basic concepts and theories in Psycholinguistics and to get students familiar to the experimental research methods used in sentence processing.
ING556COMMUNICATION STUDIES
COMMUNICATION STUDIES
S303.06.03Konuşmacı, dinleyici, mesaj ve anlam kavramlarını çalışarak iletişim alanındaki benzerlik ve farklılıkları öğrencilere sunmanın yanı sıra onların iletişim işleminin ne olduğu hakkında uygulamalı bilgiler de sunar.By studying the concepts of speaker, listener, message and meaning, it presents the similarities and differences in the field of communication to the students, as well as provides practical information about what the communication process is.
ING564FORMATIVE ASSESSMENT
FORMATIVE ASSESSMENT
S303.06.03Süreç temelli görev ve ölçütler tasarlama; çeşitli değerlendirme türleri; proje ve dosya değerlendirme; sınıf içi değerlendirme görevleri ve notlama ölçütleri.The topics covered include essentials of communicative language teaching; classroom assessment cycle; strategies of formative assessment; design of good performance tasks and rubrics; project & portfolio assessment; designing classroom assessment tasks & scoring guides.
ING571RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
S303.06.03Bu ders İngiliz dili öğretiminde öğrenme teorileri ve dil öğretme metodolojisinin dil öğretimine yansımaları konusunda yayınlanmış makaleleri okumayı ve tartışmayı kapsar. Ders içeriği öncelikle yapılandırmacı öğretim teorileri ve modelleri; öğrenci ve öğretmen özerkliği; dil öğrenme ve öğretim stratejileri; 21. Yüzyıl öğrenme becerileri gibi konuları kapsamaktadır.Social constructivist ideas and some of their early proponents; Research: evidence drawn from current, recent and past practice; Theory: the precepts of social constructivism and social learning theory; Pedagogy:the rules, principles and theories that guide current practice; Strategies: strategies of a constructivist teacher.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE510-3MASTER'S THESIS-I
MASTER'S THESIS-I
Z000.030.00Yüksek lisans çalışmasının her adımını yüksek lisans düzeyinde bire bir yürütmek, sorunun net bir tanımını sağlamak, konuyla ilgili ayrıntılı ve eksiksiz bir literatür taraması sağlamak.Conducting each step of a graduate study at master's level one-on-one, supplying a clear description of the problem, a detailed and complete literature review on the subject.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-4MASTER'S THESIS-II
MASTER'S THESIS-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.