English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD ENGINEERING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD ENGINEERING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
GIM503GIDA KİMYASI UYGULAMALARI
GIDA KİMYASI UYGULAMALARI
Z303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GIM500GIDA MİKROBİYOLOJİSİ UYGULAMALARI
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ UYGULAMALARI
Z303.06.03
LEE502TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
BES536GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S303.06.03
BES538OBEZİTE VE TOPLUM BESLENMESİ
OBESITY AND COMMUNITY NUTRITION
S303.06.03
BES540PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
PROBIOTICS ANS PREBIOTICS
S303.06.03
BES542GIDA, BESLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FOOD, NUTRITION AND SUSTAINABILITY
S303.06.03
GIM504GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
S303.06.03
GIM505BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
S303.06.03
GIM506ENZİM TEKNOLOJİLERİ
ENZİM TEKNOLOJİLERİ
S303.06.03
GIM507AMBALAJ MALZEMELERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
AMBALAJ MALZEMELERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
S303.06.03
GIM509MİKOTOKSİNLER
MİKOTOKSİNLER
S303.06.03
GIM510GIDA TEKNOLOJİLERİNDE YENİ UYGULAMALAR
GIDA TEKNOLOJİLERİNDE YENİ UYGULAMALAR
S303.06.03
GIM511YENİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ
YENİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ
S303.06.03
GIM512DUYUSAL ANALİZLER
DUYUSAL ANALİZLER
S303.06.03
GIM520İLERİ BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF ADVANCED NUTRITION
S303.06.03
GIM523MODERN ANALİZ YÖNTEMLERİ
MODERN ANALYSIS METHODS
S303.06.03
GIM524GIDA ÜRETİM TEKNİKLERİ
FOOD PRODUCTION TECHNIQUES
S303.06.03
GIM525KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
S303.06.03
GIM531DENEYSEL TASARIM
EXPERIMENTAL DESIGN
S303.06.03
GIM533FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
S303.06.03
GIM537NANOTEKNOLOJİ VE GIDA
NANOTECHNOLOGY AND FOOD
S303.06.03Nanopartiküller, Nanosistemler, Gıdalarda nanoteknolojinin kullanım alanları, Nanoteknolojinin gıda ambalajlarında ve akıllı etiket sistemlerinde kullanım alanları, Nanoteknolojinin gıdaların enkapsülasyonunda kullanım alanları, Biyosensör ve nanosensörler, Nanosistemlerin karakterizasyonu
GIM539İSTATİKSEL KALİTE KONTROL
STATISTICAL QUALITY CONTROL
S303.06.03
GIM541PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
S303.06.03
GIM544İLERİ FERMANTASYON TEKNOLJİLERİ
ADVANCED FERMANTATION TECHNOLOGIES
S303.06.03
GIM545BİYOMALZEMELER
BIOMATERIALS
S303.06.03
GIM547SÜT TEKNOLOJİSİNDE YENİ UYGULAMALAR
NEW APPLICATIONS IN DAIRY TECHNOLOGY
S303.06.03
GIM548ET TEKNOLOJİSİNDE YENİ UYGULAMALAR
NEW APPLICATIONS IN MEAT TECHNOLOGY
S303.06.03
GIM549GIDA TEKNOLOJİSİ
FOOD TECHNOLOGY
S303.06.03
GIM550GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.