English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ORTHODONTICS (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ORTHODONTICS (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ORT611DİŞ HAREKETLERİ HİSTOLOJİSİ
HISTOLOGY OF DENTAL MOVEMENTS
Z143.06.05Doktora öğrencilerinin ortodontik tedavi başarısının faktörlerinden biri olan ağız hijyeninin en iyi şekilde sağlanması için gerekli araçları ve yöntemleri tanıtır, öğrencilerin hasta motivasyonunu sağlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlar.It introduces the necessary tools and methods to provide the best oral hygiene, which is one of the factors of the success of orthodontic treatment of doctoral students, and ensures that the students come to a level that can provide patient motivation.
ORT623BÜYÜME VE GELİŞİM
GROWTH AND DEVELOPMENT
Z143.06.05Ortodontinin tanımı, ortodontik malokluzyon ile tanı ve tedavi açısından büyüme - gelişimin önemi, yüzü oluşturan yapıların, dental arkların embriyolojik gelişim evreleri, ortodontik normal kavramı, tanı yöntemleri ve sefalometrik analiz, iskeletsel maloklüzyonlar ve etiyolojik faktörleri, ortodontik maloklüzyonların çiğneme sistemi ile ilişkisi, kraniyofasiyal deformitelerin genetik- hormonal altyapısıDefinition of orthodontics, the importance of growth and development in terms of diagnosis and treatment with orthodontic malocclusion, embryological development stages of the structures forming the face, dental arches, the concept of orthodontic normal, diagnostic methods and cephalometric analysis, skeletal malocclusions and their etiological factors, the relationship of orthodontic malocclusions with the chewing system, craniofacial deformities genetic-hormonal background
SAG601KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
CLINICAL RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel portallerde Boolean kelimelerle arama, temel bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik çalışma çeşitleri, klinik çalışmalarda etik kavramı, etik kurul başvurusu, proje destekleri başvurusu, klinik çalışmalarda sertifikasyon, bilimsel sunum tasarımı ve biyoistatistik (güç analizi)Searching with Boolean words in scientific portals, basic sciences study description and examples, clinical sciences study description and examples, types of clinical studies, concept of ethics in clinical studies, ethics committee application, project support application, certification in clinical studies, scientific presentation design and biostatistic (Power analysis..etc.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ORT602GÖMÜK DİŞLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ
GÖMÜK DİŞLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ
Z143.06.051 Gömülü dişlerin teşhis ve tedavisi ile ilgili genel prensipler-1 2 Gömülü dişlerin teşhis ve tedavisi ile ilgili genel prensipler-2 3 Gömülü dişlerin teşhisi ile ilişkili radyografik metodlar-1 4 Gömülü dişlerin teşhisi ile ilişkili radyografik metodlar-2 5 Gömülü dişlerin cerrahi olarak açılması 6 Tedavi stratejisi-1 7 Tedavi stratejisi-2 8 Tedavi stratejisi-3 9 Gömülü maksiller santral kesiciler 10 Diğer gömülü dişler 11 Yetişkinlerde gömülü dişler 12 gömülü dişler ile ilişkili sendromlar 13 Down sendromu 14 Kleidokranial Displazi 15 Yetişkinlerde gömülü dişler 16 Değerlendirme1 General principles of diagnosis and treatment of impacted teeth-1 2 General principles of diagnosis and treatment of impacted teeth-2 3 Radiographic methods associated with the diagnosis of impacted teeth-1 4 Radiographic methods associated with the diagnosis of impacted teeth-2 5 Surgical opening of impacted teeth 6 Treatment strategy-1 7 Treatment strategy-2 8 Treatment strategy-3 9 Embedded maxillary central cutters 10 Other impacted teeth 11 Impacted teeth in adults 12 syndromes associated with impacted teeth 13 Down syndrome 14 Cleidocranial Dysplasia 15 Impacted teeth in adults 16 Evaluation
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
ORT604ORTODONTİK MATERYALLER
ORTODONTİK MATERYALLER
S143.06.05
ORT606ORTODONTİDE BİYOMEKANİK PRENSİPLER II
ORTODONTİDE BİYOMEKANİK PRENSİPLER II
S143.06.05Bu ders; 1- Ortodontik (bio) materyallerin gelişim süreci,2- Ortodontik materyallerin fiziksel özellikleri,3- Ortodontik tellerin özellikleri,4- Sabit Ortodontide Kuvvet Elemanları,5- Braketler ve özelllikleri,6- Ortodontide Bonding,7- Ortodontide Banding,8- Bonding ve banding materyallerinin özellikleri,9- Diş hareketinin biyomekaniği,10- Kuvvet büyüklüğü ve diş hareketinin miktarı,11- Ortodontik apareylerin dizaynında dikkat edilecek faktörler,12- Moment-kuvvet oranı ve Yük-defleksiyon oranı,13- Geniş-dar braketler ve Edge-wise sisteminde braket slot genişliğinin etkisi,14- Sürtünme etkisi,15- Telin şekil ve boyutunun elastik özellik üzerine etkisi; konularını içermektedir.This course; 1- Development process of orthodontic (bio) materials, 2- Physical properties of orthodontic materials, 3- Properties of orthodontic wires, 4- Force Elements in Fixed Orthodontics, 5- Brackets and their properties, 6- Bonding in Orthodontics, 7- Banding in Orthodontics, 8- Bonding and Properties of banding materials, 9- Biomechanics of tooth movement, 10- Force magnitude and amount of tooth movement, 11- Factors to be considered in the design of orthodontic appliances, 12- Moment-force ratio and Load-deflection ratio, 13- Wide-narrow brackets and Edge-wise The effect of the bracket slot width in the system, 14- Friction effect, 15- The effect of the shape and size of the wire on the elastic property; includes topics.
ORT608TEDAVİ PLANLAMASI II
TEDAVİ PLANLAMASI II
S143.06.05Doktora öğrencilerine diş hareketleri, biyomekanik ve bu hareketleri sağlayabilecek mekaniklerin tanıtılması. Amaçlanan etki için hangi mekaniğin tercih edileceğinin öğretilmesi.Introducing tooth movements, biomechanics and the mechanics that can provide these movements to doctoral students. Teaching which mechanics to choose for the intended effect.
ORT610İSKELETSEL ANKRAJ SİSTEMLERİ
İSKELETSEL ANKRAJ SİSTEMLERİ
S143.06.05İskeletsel ankraj yöntemleri hakında bilgi sahibi olmakTo have knowledge about skeletal anchoring methods
ORT613SABİT ORTODONTİK TEDAVİ TEKNİKLERİ
FIXED ORTHODONTIC TREATMENT TECHNIQUES
S143.06.05
ORT615KORUYUCU VE DURDURUCU ORTODONTİK TEDAVİ
PROTECTIVE AND INHIBITORY ORTHODONTIC TREATMENT
S143.06.05Koruyucu ve durdurucu ortodontik tedavi yöntemleriPreventive and stopping orthodontic treatment methods
ORT617ORTODONTİDE BİYOMEKANİK PRENSİPLER I
BIOMECHANICAL PRINCIPLES IN ORTHODONTICS I
S143.06.05
ORT619TEDAVİ PLANLANMASI I
TREATMENT PLANNING I
S143.06.05Doktora öğrencilerinin ortodontik tedavi planlaması için gerekli teşhis ve tedavi araçlarını tanıtır, öğrencilerin bu tanı araçlarını hazırlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlar.It introduces the necessary diagnostic and treatment tools for orthodontic treatment planning of doctoral students, and ensures that students come to a level that can prepare these diagnostic tools.
ORT621SEFALOMETRİK ANALİZ
CEPHALOMETRIC ANALYSIS
S143.06.05
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Alanına özgü ve doktora programının amaçlarına uygun olarak öğrencinin gerekli bilgi ve yetkinliklerinin kazanmasını sağlayacak bireysel çalışma
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-9DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.