English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH EDUCATION (MA)(WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH EDUCATION (MA)(WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF501EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES
Z303.06.03Bilimsel araştırmalarda etik, temel kavramlar ve araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Ethics in scientific research includes the execution of the processes in research, starting from the selection of the basic concepts and the subject of research, and the writing of the research report.
TRE501TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ I
DEVELOPMENT OF TURKISH UNDERSTANDING AND EXPRESSION SKILLS I
Z303.06.03Dersin içeriğini; Türkçenin anlama ve anlatma becerilerini oluşturan dinleme, okuma, konuşma ve yazmanın kuramsal boyutları. Bu becerileri geliştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar. Becerileri geliştirmek için kullanılan yöntem ve teknikler. Dil becerilerinin geliştirilmesinde diğer disiplinlerden faydalanma. Becerilerin okullarda kazandırılması. Anlama ve anlatma becerilerinde ölçme ve değerlendirme.The content of the course; Theoretical dimensions of listening, reading, speaking and writing, which compose the comprehension and expression skills of Turkish. Theoretical and practical studies to develop these skills. Methods and techniques used to develop skills. Using other disciplines in developing language skills. Acquisition of skills in schools. Measurement and evaluation in comprehension and expression skills.
TRE509YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
S303.06.03Dil öğretiminin temel kavramları, d,l öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve stratejiler, kurum ve kuruluşlar, Avrupa Ortak Başvuru metni, dil becerilerinin öğretimi, ölçme ve değerlendirme.Basic concepts of language teaching, methods used in language teaching, techniques and strategies, institutions and organizations, European common reference text, teaching of language skills, measurement and evaluation.
TRE511TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS
S303.06.03Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programları, 5- 8. Sınıf Türkçe Ders KitaplarıRepublican Period Turkish Curriculum, 5- 8th Grade Turkish Textbooks
TRE517DİL, KÜLTÜR VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMELERİ
ANALYSIS OF LANGUAGE, CULTURE AND DISCOURSE
S303.06.03Kültürün taşıyıcısı konumundaki dil ve edebiyat ürünleri.Language and literature products as the carriers of culture.
TRE519GENEL DİL BİLİMİ VE METİNLERARASILIK
GENERAL LINGUISTICS AND INTERTEXTUALITY
S303.06.03Edebiyat kuramı. Kuramsal yaklaşımlar ve tarihçesi. Modern edebiyat kuramları. Edebiyat biliminin alt dalları: Anlatıbilim, poetika, stilistik, retorik.Literary theory. Theoretical approaches and their history. Modern literary theories. Sub-branches of the science of literature: Narratology, poetics, stylistics, rhetoric.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
TRE512TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ II
TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ II
Z303.06.03Dersin içeriğini; Türkçenin anlama ve anlatma becerilerini oluşturan dinleme, okuma, konuşma ve yazmanın kuramsal boyutları. Bu becerileri geliştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar. Becerileri geliştirmek için kullanılan yöntem ve teknikler. Dil becerilerinin geliştirilmesinde diğer disiplinlerden faydalanma. Becerilerin okullarda kazandırılması. Anlama ve anlatma becerilerinde ölçme ve değerlendirme.The content of the course; Theoretical dimensions of listening, reading, speaking and writing, which compose the comprehension and expression skills of Turkish. Theoretical and practical studies to develop these skills. Methods and techniques used to develop skills. Using other disciplines in developing language skills. Acquisition of skills in schools. Measurement and evaluation in comprehension and expression skills.
TRE510EDEBİYAT VE EĞİTİM
EDEBİYAT VE EĞİTİM
S303.06.03Edebiyat eğitiminin amaçlarını karşılayacak program ders kitapları, edebiyat eğitimi programları, orta dereceli okullarda okutulan ders kitapları ve diğer malzemeler, bu ders kitaplarındaki metinleri okuma, anlama ve çözümleme teknikleri
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.