English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT(DE)(IN ENGLISH)(WithoutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT(DE)(IN ENGLISH)(WithoutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EMB501RESEARCH METHODS
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Nicel ve nitel olarak araştırma metodolojisine odaklanır.Both quantitative and qualitative focus in the research methodology
EMB511FINANCIAL MARKET AND ENSTITUTIONS
FINANCIAL MARKET AND ENSTITUTIONS
S303.06.03The content of this course will be comprised of mainly examining the structure of financial institutions and markets in developed countries and in Turkey as well as their interactions. The basic topics to be covered in this course are; the evolution of financial institutions, their role within the financial system, the operation of financial markets, their impact on economy, their future role and possible development strategies for Turkish financial markets.The content of this course will be comprised of mainly examining the structure of financial institutions and markets in developed countries and in Turkey as well as their interactions. The basic topics to be covered in this course are; the evolution of financial institutions, their role within the financial system, the operation of financial markets, their impact on economy, their future role and possible development strategies for Turkish financial markets.
EMB513BUSSINES STATISTICS AND FORECASTING METHODS
BUSSINES STATISTICS AND FORECASTING METHODS
S303.06.03Temel istatistik kavramları, tahmin yöntemi seçimi, yargısal tahmin yöntemleri, istatistiksel tahmin yöntemleri ve nedensel tahmin yöntemlerini içermektedir.Basic statistical concepts, judgmental forecasting techniques, statistical and causal forecasting techniques
EMB517STRATEGIC MANAGEMENT
STRATEGIC MANAGEMENT
S303.06.03Ders, strateji oluşturma, uygulama ve değerlendirmenin çeşitli bileşenlerini kapsamaktadır.The lesson covers the various components of strategy formulation, implementation and evaluation.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EMB506BUSINESS ACCOUNTING
BUSINESS ACCOUNTING
Z303.06.03Finansal işlem, finansal kayıtlar, muhasebe defterleri, hazırlanması ve mali raporların yorumlanmasıContent of the course includes the subjects as in financial liabilities, trade liabilities, other liabilities, wage, loan transactions, term selective accounts, capital transactions and adjusting process
EMB502MICROECONOMY: ECONOMIES OF FIRMS
MICROECONOMY: ECONOMIES OF FIRMS
S303.06.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The course covers topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
EMB512ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
S303.06.03Yönetimin fonksiyonları; planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol. Yönetim rolleri, otorite, organizasyon yapıları, kültür, güç ilişkileri ve yönetimde çağdaş yaklaşımlar.The functions of management; planning, organizing, leading and control. Management roles, the authority, organization structures, culture, power relations and contemporary approaches in management.
EMB515DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
S303.06.03Bu ders kapsamında, öğrencilerin, dijital platformlara ve dijital pazarlama kampanya yönetimine hakim olabilmelerini sağlayacak markalama öğeleri ve interaktif bir site oluşumu, mobil pazarlamanın dinamikleri ve eğilimler gibi farklı konular incelenmektedir.In this course explores different issues that will enable students to master digital platforms and digital marketing campaign management.
EMB518ADVANCED ACCOUNTING
ADVANCED ACCOUNTING
S303.06.03Ders, diğer muhasebe derslerinden farklı olarak, genel muhasebe uygulamalarını bir adım ileriye taşıyarak tekdüzeleştirme çalışmaları ile getirilen standartlar ve ekonomik gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni sektörler ile ilgili uygulamaları kapsamaktadır.The course, unlike other accounting courses, covers the applications of the new sectors emerging as a result of the standards and economic developments brought by monotonous studies by taking the general accounting practices one step further.
ISM532READINGS ON BUSSINES AND ECONOMY
READINGS ON BUSSINES AND ECONOMY
S303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.