English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MEDICAL MICROBIOLOGY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MEDICAL MICROBIOLOGY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Ders kapsamında öğrenci tezi ile ilgili bir alanda araştırma yapar ve hazırladığı sunumu ders koordinatörürü ve izleyicilerin önünde sunar.Within the scope of the course, she conducts research in a field related to the student thesis and presents her presentation in front of the course coordinator and the audience.
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03
TBM509TIBBİ TEMEL MİKROBİYOLOJİ
FUNDAMENTALS OF MEDICAL MICROBIOLOGY
Z223.06.04Bu ders kapsamında insanda değişik infeksiyonlara neden olabilen etkenlerin değişik klinik numunelerden üretimi ve tanımlanması anlatılmaktadır.In this course, production and identification of the factors that can cause different infections in human from different clinical samples are explained.
TBM511TIBBİ PARAZİTOLOJİ
MEDICAL PARASITOLOGY
S303.06.03Bu ders kapsamında insanda infeksiyonlara neden olabilen parazitlerin tanımlanması ve genel özellikleri anlatılmaktadırIn this course, the definition and general characteristics of parasites that can cause infections in humans are explained.
TBM513TIBBİ BAKTERİYOLOJİ
MEDICAL BACTERIOLOGY
S303.06.03Bu ders; insan enfeksiyon hastalığı etkeni olan bakterilerin tanımlanması, sınıflandırılması, ayırdedilmesini içerir.This course; It includes the identification, classification and differentiation of bacteria that are the cause of human infectious disease.
TBM515TEMEL İMMÜNOLOJİ
FUNDAMENTALS OF IMMUNOLOGY
S303.06.03Ders kapsamında; doğal ve kazanılmış immünite, immün yetersizlik mekanizmaları ve aşı kavramı üzerinde durulacaktır.Within the scope of the course; Natural and acquired immunity, immune deficiency mechanisms and vaccine concept will be emphasized.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TBM510TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA TANI YÖNTEMLERİ
DIAGNOSTIC METHODS IN MEDICAL MICROBIOLOGY LABORATORY
S303.06.03Bu ders kapsamında serolojik testler, mikrobiyoloji laboratuvarında ilk basamakta gerçekleştirilen tanımlama testleri, otomatize sistemler, genetik temelli testler gösterilecektir.In this course, serological tests, identification tests performed in the first step in the microbiology laboratory, automated systems, genetic based tests will be shown.
TBM514TEMEL HİSTOLOJİ
TEMEL HİSTOLOJİ
S303.06.03
TBM516TIBBİ MİKOLOJİ
TIBBİ MİKOLOJİ
S303.06.03Ders kapsamında; insan patojeni olan mantarlar detaylandırılacak, mantar enfeksiyonları sınıflandırılıp tarif edilecek, tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlara direnç gelişimi anlatılacaktır.Within the scope of the course; Fungi that are human pathogens will be detailed, fungal infections will be classified and described, drugs used in their treatment and the development of resistance to these drugs will be explained.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.