English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MEDICAL MICROBIOLOGY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MEDICAL MICROBIOLOGY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
TBM509TIBBİ TEMEL MİKROBİYOLOJİ
FUNDAMENTALS OF MEDICAL MICROBIOLOGY
Z223.06.04Bu ders kapsamında insanda değişik infeksiyonlara neden olabilen etkenlerin değişik klinik numunelerden üretimi ve tanımlanması anlatılmaktadır.In this course, production and identification of the factors that can cause different infections in human from different clinical samples are explained.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Ders kapsamında öğrenci tezi ile ilgili bir alanda araştırma yapar ve hazırladığı sunumu ders koordinatörürü ve izleyicilerin önünde sunar.Within the scope of the course, she conducts research in a field related to the student thesis and presents her presentation in front of the course coordinator and the audience.
TBM504TIBBİ VİROLOJİ
MEDICAL VIROLOGY
S202.06.02İnsanda hastalık yapan virüslerin özellikleri, yaptıkları hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri.The characteristics, viruses, diagnosis and treatment methods of viruses that cause diseases in humans.
TBM507TEMEL İMMÜNOLOJİ
BASIC IMMUNOLOGY
S202.06.02İnsan immün sisteminin temel organ ve hücreleri, antijen ve antikorlar, bağışık yanıt ve aşılar, immünolojik/ serolojik test yöntemleri anlatılacaktır.Basic organs and cells of the human immune system, antigens and antibodies, immune responses and vaccines, immunological / serological testing methods will be described.
TBM508TIBBİ VİROLOJİ
MEDICAL VIROLOGY
S303.06.03
TBM510TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA TANI YÖNTEMLERİ
DIAGNOSTIC METHODS IN MEDICAL MICROBIOLOGY LABORATORY
S303.06.03Bu ders kapsamında serolojik testler, mikrobiyoloji laboratuvarında ilk basamakta gerçekleştirilen tanımlama testleri, otomatize sistemler, genetik temelli testler gösterilecektir.In this course, serological tests, identification tests performed in the first step in the microbiology laboratory, automated systems, genetic based tests will be shown.
TBM511TIBBİ PARAZİTOLOJİ
MEDICAL PARASITOLOGY
S303.06.03Bu ders kapsamında insanda infeksiyonlara neden olabilen parazitlerin tanımlanması ve genel özellikleri anlatılmaktadırIn this course, the definition and general characteristics of parasites that can cause infections in humans are explained.
TBM512TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
S303.06.03
TBM513TIBBİ BAKTERİYOLOJİ
MEDICAL BACTERIOLOGY
S303.06.03Bu ders; insan enfeksiyon hastalığı etkeni olan bakterilerin tanımlanması, sınıflandırılması, ayırdedilmesini içerir.This course; It includes the identification, classification and differentiation of bacteria that are the cause of human infectious disease.
TBM514TEMEL HİSTOLOJİ
TEMEL HİSTOLOJİ
S303.06.03Preparat hazırlama, histoloji boyama yöntemleri, kan doku, kas doku, kemik ve kıkırdak doku, sinir sistemi, gastrointestinal sistem, boşaltım sistemi, ürogenital sistem yapı fonksiyon ve enfeksiyonlarıSlide preparation, histology staining, blood tissue, muscle, bone and cartilage tissue, nervous system, gastrointestinal system, urinary system, reproductive system function and structure infections
TBM515TEMEL İMMÜNOLOJİ
FUNDAMENTALS OF IMMUNOLOGY
S303.06.03Ders kapsamında; doğal ve kazanılmış immünite, immün yetersizlik mekanizmaları ve aşı kavramı üzerinde durulacaktır.Within the scope of the course; Natural and acquired immunity, immune deficiency mechanisms and vaccine concept will be emphasized.
TBM516TIBBİ MİKOLOJİ
TIBBİ MİKOLOJİ
S303.06.03Ders kapsamında; insan patojeni olan mantarlar detaylandırılacak, mantar enfeksiyonları sınıflandırılıp tarif edilecek, tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlara direnç gelişimi anlatılacaktır.Within the scope of the course; Fungi that are human pathogens will be detailed, fungal infections will be classified and described, drugs used in their treatment and the development of resistance to these drugs will be explained.
TBM517BİYOLOJİK MEMBRANLAR
BIOLOGICAL MEMBRANES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the examination phase, which can be characterized as the definition of the subject and getting used to the subject, data collection and processing, and the justification of the thesis subject. This process includes the purpose, defining the limitations, the problem (s) to be solved, or the development (s) expected to be achieved. (2) the planning phase in which the student takes into account what the collected information shows and what is related to the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is seen to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for collecting data and linking the theory with the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase where thesis development processes are taken into consideration by considering the planning and development processes, (4) the evaluation phase that includes thinking and inference, (5) the publication phase where the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.