English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-TOURISM AND HOTEL MANAGMENT (DISTANCE EDUCATION)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-TOURISM AND HOTEL MANAGMENT (DISTANCE EDUCATION)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TOI181TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI
TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY
Z202.05.02Dersin İçeriği Turizm faaliyetinin statik ve dinamik boyutları, turizm hareketleri, turizm türleri, turizmde arzı oluşturan öğelerin özellikler, turizm talebinin unsurları, turizm şirketleri ve kurumları, sosyal turizm konularının öğretilmesi, turizmin geleceğinin tartışılması.Static and dynamic dimensions in tourism activity, tourism activity, types of tourism, properties of elements that make up the supply of tourism, the elements of demand in tourism, tourism companies and institutions, teaching the topics in social tourism, discussion of future in tourism are studied.
TOI185ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ
FRONT OFFICE OPERATIONS AND MANAGEMENT
Z202.06.02Otel işletmelerinde Ön Büro bölümünün yeri ve otelin diğer bölümleri ile ilişkisi kapsamında bölümde yürüttülen temel iş ve işlemleri içerir. Ön Büro bölümünün görev ve sorumluluk alanına giren; konuk karşılamayı, otele giriş ve otelden ayrılış prosedürlerini uygulamayı, konaklama esnasında konuğun istek ya da harcamalarını kayıt altına almayı, ön büro bölümünün hem kendi içerisinde hem de otelin diğer bölümleri ile yazışmalarını ve ilgili raporları hazırlamayı, ortaya çıkabilecek sorunlar için pratik çözümler üretmeyi içerir.The subject contains the main process at front office department and relevance with the other department of front office. Besides, it contains; welcoming the guest, check-in and check-out procedures, to aim at the needs of guest and to remedy a complaint and the correspondence and making report about departmant.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TOI182OTEL İŞLETMECİLİĞİ
HOTEL MANAGEMENT
Z202.06.02Otelcilik Endüstrisine Giriş, Dünya’da Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi, Otel İşletmelerinin Tanımı ve Özellikleri, Türkiye’de Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması, Türkiye'de İşletmelerin Hukuksal Açıdan Sınıflandırılması ve Otel İşletmeleri, Otel İşletmelerinde Yönetim, Otel İşletmelerinde Yönetimin İşlevleri, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri, Otel İşletmelerinde Pazarlama, Otel İşletmelerinde Pazarlama Karmasının İncelenmesi, Otel işletmerinde FarklılaşmaIntroduction to hotel business industry, the development of global hotel business industry, Characteristics and Definition of Hotel Companies, Hotel Business Classification in Turkey, Legal Aspects of businesses in Turkey and Classification of Hotels Business, Hotel Business Management, Functions of Hotel Business Management, Human Resource Management in Hotel Business, Marketing in Hotel Business, Marketing Mix Analysis in Hotel Management, Target market selection in hotel business, Differentation in Hotel Business
TOI184YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
FOOD AND BEVERAGE SERVICE MANAGEMENT
Z202.05.02Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletme türleri, bu işletmelerin özellikleri, verilen hizmetin türü ve içeriği, ilgili işletmelede yapılan üretimin özellikleri ve üretim yöntemleri, servis usulleri, işletmelerin tabi oldukları yasal düzenlemeler ve yükümlülükler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Variabilities of different companies of tourism sector, characteristics of campanies, variabilities and contents of services, characteristics of production and production systems, kinds of service, legal arrangement are made up.
TOI186ZİYAFET VE İKRAM HİZMETLERİ
BANQUET AND CATERING SERVICES
Z202.05.02Ziyafet ve ikram hizmetleri tanım ve önemi, ziyafet organizasyonlarında rezervasyon, ziyafet organizasyonlarında planlama, ziyafet salonlarının hazırlanması, ziyafet organizasyonlarında servis çeşitleri, ziyafet organizasyonlarında satış ve maliyet analizi, hijyen-sanitasyonDescription and importance of Banqueting and Catering Services, reservation at banqueting organizations, planning at banqueting organizations, preparation of dining halls, service types at banqueting organizations, sales and budgeting analysis at banqueting organizations, hygiene and sanitation.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSAT215BİLET SATIŞ (TİCKETİNG)
TICKET SALES (TICKETING)
Z112.03.02Bilet satış sistemleri ve yöntemleri bu dersin içeriğini oluştururTicket sales systems and methods that constitute the course content.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
TOI281OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ
COST CONTROL IN HOTEL BUSINESS
Z303.05.03İşletmelerde finans fonksiyonu, finans yöneticisinin görevleri, finansal analiz,finansal planlama, kar planlaması, çalışma sermayesi yönetimi.financial factors in companies, the roles of financial manager, financial analysis, financial planing, profit planing, management of working capital net
TOI283KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF HOUSEKEEPING DEPARTMENT
Z202.04.021.İş organizasyonu yapmak 2.Kat hizmetlerinde vardiya devir işlemlerini yapmak 3.Kat hizmetlerinde insan kaynaklarını yönetmek1.) Making business organization 2.)Doing shift assignment process at housekeeping department 3.) Managing human resources at housekeeping deprtm.
TOI291TURİZM MEVZUATI
TOURISM LEGISLATION
Z202.02.02Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin tabi olduğu yasal düzenlemeler ve sorumluluklar bu dersin içeriğini oluşturur. Hukuk ve turizmle ilgili temel kavramlar, Turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm çeşitlerine göre yasalar, Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm işletmeciliği ile ilgili turizm mevzuatı, Turizmde tüketici hakları, Turizmle ilgili diğer mevzuatlar (Pasaport kanunu, kimlik bildirme)Tourism Law, International Tourism Organizations, Activities of Travel Agencies, etc.
TOI293SEYAHAT ACENTELİĞİ
TRAVEL AGENCY
Z202.04.02Bu ders; seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletme türleri, seyahat ve tur prosedürleri, tur çeşitleri ve özellikleri, ilgili yasal mevzuat konularını içermektedir.This lesson includes features of companies that are in voyage sectors, procedures of voyage, varieties of tour, and related legal regulations.
TOI295TURİZM EKONOMİSİ
ECONOMY OF TOURISM
Z202.04.02Bu dersin içeriği; Ekonomi bilminin temel tanım ve kavramları, turizm ekonomik yönü, turizmin ekonomiye etkisi, turizm arz ve talep tahminlemesi, ülkenin ve turizm işletmelerinin ekonomik verilerinin yorumlanması konularını içermektedir.Concents of the course: definitions and conceptions of economy, economic aspects of tourism, the affect of tourism to economy, tourism supply and demand forecasting, interpretation of economical data in country and tourism
TOI297TURİZM PAZARLAMASI
TOURISM MARKETING
Z202.04.02Bu dersin içeriği;pazarlama disiplinine ilişkin temel kavram ve tanımlar, pazarlama karması, ürün-hizmet kavramı, pazarlamanın çeşitleri ve özellikleri, pazarlama çabalarına etki eden iç ve dış etkenler ve bunların içerikleri konularından oluşmaktadır.Introduction to Tourism Market and Recent Development, Tourism Marketing, The Marketing Mix, Core Marketing Concepts, The Marketing Process, The Marketing Management Philsophies, The Role of Marketing in Strategic Planning, Strategic Planning Methods, Service Characteristics of Tourism Marketing, The Marketing Environment, Marketing Research in Tourism Industry, Consumer Markets and Consumer Behaviours, General Review
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIK202İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
AMY202MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Z202.03.02Müşteri ilişkilerinin önemi, Tarihsel süreçteki gelişimi, Müşteri ilişkilerinin uygulanmasının işletmelere katkıları, müşteri sadakati ve sadakat türleri, müşteri tatmini ve bağlılığının oluşturulması, müşteri ilişkilerinin uygulanması, müşteri ilişkilerinin aşamaları, müşterilerle iletişimin kuralları ve iletişim türleri, müşteri itiraz ve şikayetlerinin alınması, müşteri şikayetlerinin çözüme kavuşturulması, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, müşteri ilişkilerinin Dünya da ve Türkiye'de nasıl uygulandığına dair kurumsal işletmelerden örneklerin verilmesi.The importance of customer relations, the development of historical process, the contribution of the implementation of customer relations, the types of customer loyalty and loyalty, the creation of customer satisfaction and loyalty, the application of customer relations, the stages of customer relations, the rules of communication with customers and communication types, customer complaints and complaints, customer complaints Attaining, measurement of customer relationships, customer relationships Giving examples from the corporate world and how businesses that applied in Turkey.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
TOI292KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU
CONGRESS AND EXHIBITION ORGANIZATION
Z202.05.02Bu ders; kongre ve fuar organizasyonlarının sosyo- ekonomik önemi ve temel özellikleri. Kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarını ve amaçları, kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık tekniklerini ve süreçleri, kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tabloları düzenleyebilme ve uygulayabilme. Kongre ve fuar turizmi hareketlerindeki kurum-kuruluşların tanıtım ve pazarlama stratejilerini uygulama konularını kapsamaktadır.The importance of socio - economical and basic features of congress and fair organization. The aim and operation of the companies of congress organizaiton. The techiques of congress and fair organization process and preparation. The application and preparation of financial planing, and also marketing techniques.
TOI294ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ
ROOM DEVISION MANAGEMENT
Z303.06.03Odalar bölümü yönetim ilkeleri ve faaliyetlerin kontrolü, Tahminler ve günlük oda raporları, oda fiyatları belirleme yöntemleri, oda satış teknikleri ve tahmin raporları, oda satış-pazarlama çalışmaları, otel işletmelerinde getiri yöntemi, Bütçeleme,The principles of rooms division management , Controlling the operations, Forecasts and daily room reports, methods of determining room rates, room sales techniques, and forecast reports, room sales-marketing studies, return method in hotel management , Budgeting
TOI296ÖN BÜRO-KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU
FRONT OFFICE AND HOUSEKEEPING AUTOMATION
Z223.05.04Konaklama İşletmelerinde tercih edilen Otel yönetim sistemi Opera programının kullanımı konusunda uygulama gerektiren bir derstir.The lesson needs to practice the OPERA program because of using in hotel management system that is preffered in toursim sector.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.