English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MOUTH, TEETH AND JAW SURGERY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MOUTH, TEETH AND JAW SURGERY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADC501BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNİN TOPOGRAFİK ANATOMİSİ
TOPOGRAPHIC ANATOMY OF THE HEAD AND NECK REGION
Z467.06.010Baş ve boynun, yüzeyelden derine tüm anatomik yapılarının kavranmasını amacıyla baş boyun bölgesinin topografik anatomisi.
ADC503ORAL CERRAHİDE TEMEL PRENSİPLER
BASIC PRINCIPLES IN ORAL SURGERY
Z467.08.010sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri, asepsi -antisepsi kavramları, cerrahi uygulamalarda enfeksiyon kontrolü, oral cerrahi uygulamalarda kullanılan el aletleri ve dinamik aletler, tıbbi açıdan hasta yönetimi ve preoperatif hasta değerlendirmesi,
ADC505ORAL CERRAHİDE OPERASYON TEKNİKLERİ
SURGICAL TECHNIQUES IN ORAL SURGERY
Z404.08.04oral bölgede uygulanan cerrahi tekniklerde kullanılan insizyon çeşitleri, teknikleri ve kullanım alanları, flep (lambo) çeşitleri, kullanım alanları ve prensipleri, sütur materyalleri, kullanım alanları ve teknikleri, cerrahi alanda enfeksiyon kontrolünün sağlanması, asepsi ve antiseptik maddeler ve kullanımları, cerrahi alanın temiz teknik ve steril teknik ile hazırlanması, cerrahi el aletleri ve kullanım teknikleri, dinamik aletler çeşitleri ve kullanımları, oral cerrahide kriyocerrahi-elektrocerrahi-piezocerrahi-lazer uygulamaları, cerrahi alanda kanama kontrolünün erken ve geç dönemde sağlanması, hemostatik maddeler ve ajanların kullanımları, biyopsi çeşitleri ve teknikleri, oral cerrahi esnasında yaşanacak komplikasyonlar ve yönetimleri, cerrahi alanın post-operatif dönemde yönetimi ve bakımı
ADC513SEMİNER
SEMINAR
Z202.02.02Ders oral cerrahi alanında bir konu üzerine yayınlanan yeni bilimsel makalelerden yararlanılarak bilimsel bir derleme (review) tarzında bir sözlü ve görsel seminer hazırlama ve sunum yapma ilkelerini ve faaliyetlerini kapsar.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADC500DENTAL İMPLANTOLOJİ VE BİYOMATERYALLER
DENTAL IMPLANTOLOGY AND BIOMATERIALS
Z467.08.010Tek diş, parsiyel ve total dişsizlik vakalarında dental implant endikasyonu, planlaması, cerrahi aşamaları, alveol kretlerde dental implant uygulanabilmesi için yeterli kemik hacmi bulunmayan vakalarda, kemik hacmini artırmaya yönelik kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları ve teknikleri, kemik hacmi artırmaya yönelik işlemler
ADC502DİŞ HEKİMLİĞİNDE LOKAL VE GENEL ANESTEZİ
LOCAL AND GENERAL ANESTHESIA IN DENTISTRY
Z467.08.010Çene yüz bölgesi sinirlerinin anatomisi, fizyolojisi, sinir nöronunun yapısı ve hücre iletimi, polarize, repolarize ve depolarize hücre, anestezinin tarihçesi, lokal anestezinin kullanım alanları, ağrı mekanizmaları, lokal anestezik maddelerin yapıları ve etki mekanizması, lokal anestezi yöntemleri, lokal anestezinin lokal ve genel komplikasyonları ve yönetimleri, derin, yüzeyel sedasyon ve genel anestezi
ADC508BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS
Z202.02.02Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlanabilmesi, gerekli araştırma yöntem ve tekniklerini seçilebilmesi, elde edilen bulguları yorumlayarak tartışabilmesi ve bilimsel araştırma ve yayın etiği konusundaki bilgilerini arttırılması, bilimsel yazım ve etik kurallarına uygun biçimde araştırma raporu hazırlanabilmesi.
ADC510SEMİNER
SEMINAR
Z202.02.02Ders oral cerrahi alanında bir konu üzerine yayınlanan yeni bilimsel makalelerden yararlanılarak bilimsel bir derleme (review) tarzında bir sözlü ve görsel seminer hazırlama ve sunum yapma ilkelerini ve faaliyetlerini kapsar.
ADC504ORAL BÖLGENİN KİSTLERİ VE TÜMÖRLERİ
CYSTS AND TUMORS OF THE ORAL REGION
S303.04.03
ADC506OROFASİYAL AĞRILAR VE TEMPOROMANDİBULER EKLEM BOZUKLUKLARINDA TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC METHODS OF OROFACIAL PAINS AND TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS
S404.06.04
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.