English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PERIODONTOLOGY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PERIODONTOLOGY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PER611PERİODONTAL DOKULARIN BİYOLOJİSİ
BIOLOGY OF PERIODONTAL TISSUES
Z143.06.05Sağlıklı periodonsiyumun mikroskopik ve makroskopik özellikleri tanıtılacaktır. Dişeti, periodontal ligament, sement ve alveol kemiği değerlendirilecektir. Fizyolojik ve patolojik diş hareketleri, rezorpsiyon ve remodelling mekanizmaları incelenecektir. Ayrıca çekim soketi iyileşmesi de incelenecektir.Microscopic and macroscopic features of healthy periodontium will be introduced. Gingiva, periodontal ligament, cementum and alveolar bone will be evaluated. Physiological and pathological tooth movements, resorption and remodelling mechanisms will be examined. Extraction socket healing will also be analysed. Comprehensive knowledge about the anatomy, histology and physiology of healthy periodontium will be gained.
PER613PERİODONTAL HASTALIKLARIN ETİYOLOJİSİ, EPİDEMİYOLOJİSİ VE SINIFLANDIRILMASI
ETIOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND CLASSIFICATION OF PERIODONTAL DISEASESI
Z143.06.05Periodontal hastalığın birincil ve ikincil etimolojik faktörleri, periodontal hastalıkların epideimyolojisi, geçmişten günümüze periodontal hastalıkların sınıflandırılması, klinik periodontal indeks sistemleriPrimary and secondary etymological factors of periodontal disease, epideimyology of periodontal diseases, classification of periodontal diseases from past to present, clinical periodontal index systems
PER615PERİODONTOLOJİDE CERRAHİ OLMAYAN TEDAVİLER VE İDAME
NON-SURGICAL TREATMENTS AND MAINTENANCE IN PERIODONTOLOGY
Z143.06.05Faz I periodontal tedavi konsepti, mekanik ve kimyasal plak kontrol yöntemleri, Faz I tedavinin etkinliği ve etkinliğini sınırlandıran faktörler, Faz I tedavi etkinliğini arttırmaya yönelik yaklaşımlarPhase I periodontal treatment concept, mechanical and chemical plaque control methods, effectiveness of Phase I treatment and factors limiting its effectiveness, approaches to increase the effectiveness of Phase I treatment
SAG601KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
CLINICAL RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel portallerde Boolean kelimelerle arama, temel bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik çalışma çeşitleri, klinik çalışmalarda etik kavramı, etik kurul başvurusu, proje destekleri başvurusu, klinik çalışmalarda sertifikasyon, bilimsel sunum tasarımı ve biyoistatistik (güç analizi)Searching with Boolean words in scientific portals, basic sciences study description and examples, clinical sciences study description and examples, types of clinical studies, concept of ethics in clinical studies, ethics committee application, project support application, certification in clinical studies, scientific presentation design and biostatistic (Power analysis..etc.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PER612PERİODONTOLOJİDE REZEKTİF VE REJENERATİF CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
PERİODONTOLOJİDE REZEKTİF VE REJENERATİF CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
Z143.06.05Periodontal cerrahi tedaviye karar sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar, cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçları
PER614MUKOGİNGİVAL PROBLEMLER VE TEDAVİLERİ
MUKOGİNGİVAL PROBLEMLER VE TEDAVİLERİ
Z143.06.05Mukogingival cerrahi tedaviye karar sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar, cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçları
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
PER616PERİODONTOLOJİDE LOKAL VE SİSTEMİK ANTİMİKROBİYALLER VE KONAK MODULASYONU
PERİODONTOLOJİDE LOKAL VE SİSTEMİK ANTİMİKROBİYALLER VE KONAK MODULASYONU
S143.06.05Temel farmakolojik kavramlar Akılcı ilaç kullanımı Periodontal dokuları etkileyen ilaçlar Sistemik ve lokal antimikrobiyaller Konak modulasyonu Çoklu ilaç kullanan hastalarda sistemik antimikrobiyal uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar.
PER618PERİODONTOLOJİDE ESTETİK KAVRAMI VE GÜLÜŞ TASARIMI
PERİODONTOLOJİDE ESTETİK KAVRAMI VE GÜLÜŞ TASARIMI
S143.06.05
PER621PERİODONTOLOJİDE OKLUZYON
OCCLUSION IN PERIODONTOLOGY
S143.06.05
PER623PERİODONTAL MİKROBİYOLOJİ
PERIODONTAL MICROBIOLOGY
S143.06.05Periodontal hastalıkların birincil etimolojik faktörü olan mikrobiyal dental plağın biyofilm özellikleri ve önemi, periodontopatojen mikroorganizmalar ve virülans faktörleri, periodontal hastalık patogenezi ve tedavi sürecinde konak-konakçı ilişkisine dair bilgilerin paylaşılması.Biofilm properties and importance of microbial dental plaque which is the primary etymological factor of periodontal diseases, periodontopathogenic microorganisms and virulence factors, sharing information about the host-host relationship in the pathogenesis and treatment process of periodontal disease.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PER631SİSTEMİK HASTALIKLAR VE PERİODONTOLOJİ İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP OF SYSTEMIC DISEASES AND PERIODONTOLOGY
Z143.06.05Endokrin hastalıklar, hormonal değişiklikler, kalp hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklar gibi periodontal durumu ve vücut genel sağlığı etkileyen sistemik hastalıkların öğretilmesi
PER633PERİ-İMPLANT DOKULAR, HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ
PERI-IMPLANT TISSUES, DISEASES AND THEIR TREATMENTS
Z143.06.05İmplant çevresi yumuşak ve sert dokuların tanınması, bu dokuları etkileyen hastalık ve durumların tespiti ve ilgili tedavilerin uygulama yollarının öğretilmesi
PER635 PERİODONTAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ VE KONAK YANITI
PATHOGENESIS OF PERIODONTAL DISEASES AND HOST RESPONSE
Z143.06.05Sağlıklı periodonsiyumun tanımlanması, periodonsiyumun korunma mekanizmaları ve periodontal hastalık oluşum ve ilerleme sürecinde yer alan enflamatuvar olaylar
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Alanına özgü ve doktora programının amaçlarına uygun olarak öğrencinin gerekli bilgi ve yetkinliklerinin kazanmasını sağlayacak bireysel çalışma
PER619SİGARA VE PERİODONTAL HASTALIKLAR
SMOKING AND PERIFONTAL DISEASES
S143.06.05Periodontal hastalık sınıflamasında bir risk faktörü olarak sigara Periodontal tedavi süreçlerinde tütün ve tütün ürünlerinin etkisi Post-operatif yara iyileşmesinde tütün ve tütün ürünlerinin etkisi İmplant planlama ve tedavilerinde tütün ve tütün ürünlerinin etkisi Tütün ve tütün ürünlerinin kontrolünde sivil toplum kuruluşlarının yeri Tütün ve tütün ürünlerini bıraktırmada diş hekimlerinin rolü
PER629PERİODONTOLOJİDE KRİTİK OKUMA VE VAKA TARTIŞMASI
CRITICAL READING AND CASE DISCUSSION IN PERIODONTOLOGY
S143.06.05Araştırma metodolojisine genel bakış, veri toplama yöntemleri ve araçları, veritabanı kullanımı, etik kurul ve bilimsel araştırma desteği kavramlarına genel bakış, makale türleri ve yazım kuralları, uluslararası yayınevlerinin tanıtılması, vaka takdimleri
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.