English

FACULTY OF COMMUNICATION-NEW MEDIA AND COMMUNICATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-NEW MEDIA AND COMMUNICATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Course Contents The phases of political science in history, actors that enable politics to be embodied through institutions in society, democracy as a form of government, politics will be discussed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
YMI101YENİ MEDYAYA GİRİŞ I
INTRODUCTION TO NEW MEDIA
Z202.04.02Kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi bağlamında medya kavramının yeni medyaya dönüşümü ve bu dönüşümde yer alan karakteristik nitelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.The transformation of the concept of media into the new media in the context of the historical development of the mass media and the characteristic characteristics involved in this transformation constitute the content of the course.
YMI105YENİ MEDYA PROGRAMCILIĞI
NEW MEDIA PROGRAMMING I
Z122.04.03Teknolojik yenilikler bağlamında Yeni Medya alanında kullanılan yazılım ve donanımların eğitimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.In the context of technological innovations, the education of software and hardware used in the field of New Media constitutes the course content.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The appearance of law and legal systems. Basic sources of law. General legal rules. Interpretation of the rules of law. Sanctions of the rules of law. Legs of law. Law branches falling under public law. Law branches falling within the scope of private law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YMI102YENİ MEDYAYA GİRİŞ II
INTRODUCTION TO NEW MEDIA II
Z202.06.02Kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi bağlamında medya kavramının yeni medyaya dönüşümü ve bu dönüşümde yer alan karakteristik nitelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.The transformation of the concept of media into the new media in the context of the historical development of the mass media and the characteristic characteristics involved in this transformation constitute the content of the course.
YMI104YENİ MEDYA PROGRAMCILIĞI II
NEW MEDIA PROGRAMMING II
Z223.06.04Teknolojik yenilikler bağlamında Yeni Medya alanında kullanılan yazılım ve donanımların eğitimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.Technological innovations in the context of training of software and hardware used in the field of New Media is the content of the course.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.
ILF201MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
Z303.04.03Öğrencilerin iletişim çalışmalarında, okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerine odaklanan temel mesleki İngilizce konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Mesleki anlamda yeterli iletişim becerilerinin öğrencilere aktarılması hedefine bağlı bir kapsama sahiptir.Students study English skills- reading,writing, speaking and listening. This course aims to provide professional language skills.
YMI201DİJİTAL KÜLTÜR
DIGITAL CULTURE
Z202.03.02Dersi alan öğrenciler, dijital kuramları ve üretimleri incelemek yanında, gözetleme, sansür, cinsiyet, etnik kimlik ve kamusal alanın ticarileşmesi gibi temel etik konular üzerinde düşünme fırsatı bulacaklardır.In addition to studying digital theories and productions, the students will have the opportunity to think about basic ethical issues such as surveillance, censorship, gender, ethnic identity and commercialization of the public sphere.
YMI203YENİ MEDYA UYGULAMALARI I
NEW MEDIA APPLICATIONS I
Z223.05.04Ders kapsamında; mobil platformlara ve kullanımına yönelik bilgiler bulunmaktadır. Sosyal medya platformlarında görsel tasarımsal anlamda destek unsuru olarak görsel tasarım programlarını öğrenmek.In the course; it is aimed at digital design and transformation of ideas that students will produce in the light of information that they have taken theoretically. It is another aim of the course to provide a sound observation and expression power in the theoretical and applied fields and to create environments in which to produce original works.
YMI205YENİ MEDYA KURAMI
NEW MEDIA THEORIES
Z202.03.02Medyanın yeni medyaya dönüşümü bağlamında yeni medya çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni kuram ve yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.In the course; It is aimed to transform the ideas that students will produce in the light of information that they have taken theoretically. It is another aim of the course to provide a sound observation and expression power in the theoretical and applied fields and to create environments in which to produce original works.
YMI207DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ
DIGITAL CONTENT PRODUCTION
Z021.03.02İnternetin gelişimi bağlamında yeni medyada dijital içerik üretimi ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Digital content production and applications in the new media in the context of the development of the internet constitute the course content.
YMI209ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI I
INTERACTIVE MEDIA DESIGN I
S122.04.03Ders kapsamında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarihçesi ve temel kavramları eşliğinde, insan-bilgisayar etkileşimi, arayüz tasarımı, kullanıcı merkezli tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanılabilirlik, etkileşim tasarımı, etkileşimli medya tasarım kriterleri ve süreçleri ele alınacaktırWithin the course; Interface design, user-centered design, user experience design, usability, interaction design, interactive media design criteria and processes will be covered in the context of the history and basic concepts of information and communication technologies.
YMI215DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK
DIGITAL PHOTOGRAPHY
S122.04.03Sayısal teknolojinin gelişimiyle kimyasal işleme gerek olmaksızın tamamen sayısal teknoloji ve bilgisayar kullanılarak görüntülenebilir, basılabilir, işlenebilir, taşınabilir hale gelen fotoğrafçılığı uygulamalı olarak öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır.With the development of digital technology it is aimed for students to transfer the photography which can be displayed, printed, processed, portable by using digital technology and computer practically without the need of chemical processing.
YMI221SOSYAL MEDYA PAZARLAMALARI I
SOCIAL MEDIA MARKETING I
S122.04.03İçerik pazarlamasının sosyal medya uygulamaları, inbound marketing, growthhacking kavramlarının uygulanması gibi konularda donanım kazandırılması hedeflenmektedir.The aim of the content marketing is to provide the hardware such as social media applications, application of inbound marketing, growthhacking concepts.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.
YMI202SOSYAL MEDYA
SOCIAL MEDIA
Z122.03.03Amaç, öğrencilere sosyal medyanın kullanım alanları, araçları ve olanaklarını uygulamalı olarak öğretmektir.The aim is to teach students usage areas, tools and facilities of social media practically.
YMI204YENİ MEDYA UYGULAMALARI II
NEW MEDIA PRACTICES II
Z223.05.04Ders kapsamında; öğrencilerin kuramsal anlamda almış olduğu bilgiler ışığında üretecekleri fikirleri dijital tasarıma dönüştürmeleri amaçlanmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı alanlarda sağlam bir gözlem ve ifade gücü kazandırmak ve özgün yapıtlar ortaya koyabilecekleri ortamları yaratmak dersin temel amacıdır.Course Content In the course; it is aimed at digital design and transformation of ideas that students will produce in the light of information that they have taken theoretically. The main aim of the course is to provide a sound observation and expression power in the theoretical and applied fields and to create environments in which to produce original works.
YMI206YENİ MEDYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN NEW MEDIA
Z202.03.02Günümüz online ve sosyal medya araştırmasına şekil veren belli başlı hususlarla birlikte, sosyal medyaya ait temel araştırma tekniklerinin öğretilmesi dersin temel amacıdır. Ders kapsamında online araştırma ölçeği, hızlı gelişme nedenleri incelenerek, yeni medyada araştırma yöntemleri konusu açımlanacaktır.Course Content Teaching the fundamental research techniques of social media together with the major subjects shaping today's online and social media researches is the main aim. Within the scope of the course, online research scale, reasons for rapid development, and research methods in new media will be explained.
YMI208DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ
DIGITAL CONTENT MANAGEMENT
Z021.03.02İnternet kullanıcılarının alışkanlıkları doğrultusunda özgün ve etkileşimli içerikler üretmek ve üretilen bu içeriklerin nasıl optimize edilmesi gerektiğini, nasıl bir düzen içerisinde kullanıcılara sunulması gerektiğini öğretilecektir.Course Content Students will be taught how to produce authentic and interactive contents in line with the habits of internet users and how to optimize these produced contents and to present them to the users in a certain order.
YMI210ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI II
INTERACTIVE MEDIA DESIGN II
S122.04.03Dersin İçeriği Ders kapsamında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarihçesi ve temel kavramları eşliğinde, insan-bilgisayar etkileşimi, arayüz tasarımı, kullanıcı merkezli tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanılabilirlik, etkileşim tasarımı, etkileşimli medya tasarım kriterleri ve süreçleri ele alınacaktırIn the course; Human-computer interaction, interface design, user-centered design, user experience design, usability, interaction design, interactive media design criteria and processes will be covered in the context of the history and basic concepts of information and communication technologies .
YMI218DİJİTAL PLATFORMLAR
DIGITAL PLATFORMS
S202.04.02Medyanın değişen yüzü ve yayıncılık anlayışı üzerinden televizyonun dijitalleşmesi, Apple tv, Netflix gibi dijital ile gelenekseli birleştiren unsurlar ele alınmaktadır. Öğrenci dersi aldığından itibaren araç ve içerik arasındaki bağlantıyı detaylı bir şekilde anlamlandırabilecektir.The changing face of the media and the digitalization of television through the publishing mentality, Apple TV, Netflix, and other elements that combine traditional with digital are covered. Since the student has taken the course, he will be able to understand the connection between the tool and the content in detail.
YMI222SOSYAL MEDYA PAZARLAMALARI II
SOCIAL MEDIA MARKETING II
S122.04.03İçerik pazarlamasının sosyal medya uygulamaları, inbound marketing, growthhacking kavramlarının uygulanması gibi konularda donanım kazandırılması hedeflenmektedir.It is aimed for students to gain competencies on the issues such as, media applications of content marketing, applications of the terms inbound marketing, growthhacking.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
YMI301YENİ MEDYA UYGULAMALARI III
NEW MEDIA APPLICATIONS III
Z223.06.04Ders kapsamında; öğrencilerin kuramsal anlamda almış olduğu bilgiler ışığında üretecekleri fikirleri dijital tasarıma dönüştürmeleri amaçlanmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı alanlarda sağlam bir gözlem ve ifade gücü kazandırmak ve özgün yapıtlar ortaya koyabilecekleri ortamları yaratmak dersin bir diğer amacıdır.In the course; In the light of information that students have taken in conceptual sense, it is aimed to generate digital ideas and transform ideas of the producers. It is another aim of the course to provide a sound observation and expression power in the theoretical and applied fields and to create environments in which to produce original works.
YMI317E-TİCARET
E-COMMERCE
Z122.06.03Ders e ticaret uygulamalarının tarihsel gelişimini, küresel ve yerel piyasalarda uygulamalarını ve internet teknolojisinin ticaret hayatındaki etkilerini açıklar.The course explores the historical development of e-commerce applications, their application at global and local markets, and the effects of internet technology on business.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HAT379MESLEKİ İNGİLİZCE
ENGLISH FOR MEDIA
S303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin yürüttükleri her türlü iletişim çalışmaları alanında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin kullanılmasına yönelik temel mesleki İngilizce konularının anlatılmasını içermektedir.This course includes teaching basic professional English subjects for using reading, speaking, listening and writing skills in all kinds of communication studies conducted by university students.
YMI305DİJİTAL OYUN TASARIMI I
DIGITAL GAME DESIGN I
S122.04.03Oyun kavramını kurallara bağlı işleyen interaktif bir iletişim süreci olarak değerlendirilip oyun tasarımcısının hedeflediği mesajları interaktif bir süreç aracılığı ile uygulamalı yaratımı söz konusu olacaktır.In the course of the course, digital game design will be transferred in relation to the areas of visual communication design and computer science.
YMI313DİJİTAL PORTFOLYO
DIGITAL PORTFOLIO
S122.04.03Dijital portfolyonun hedef kitlesinin belirlenmesine bağlı olarak, sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerine yönelik bilgi verilecektir. Portfolyo dijital portfolyo akış çizelgesi ve konseptinin belirlenmesinin ardından, site haritasının oluşturulması, tasarım elemanlarının sınıflandırılması ile sitenin tamamlanması sağlanacaktır. Çalışmaların uygulama aşamasında gruplandırılması, dijital portfolyo arayüz tasarımı, dijital portfolyo görsel iletişim öğeleri renk, yazı karakteri, ses öğelerinin kullanımı ve çoklu ortam özellikleri anlatılacaktır.Grouping of activities in the application phase, digital portfolio interface design, digital portfolio visual communication elements color, text character, use of audio elements and multimedia features will be explained.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
PHOTOJOURNALISM
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
REK310SANAT AKIMLARI VE YARATICILIK
SANAT AKIMLARI VE YARATICILIK
F303.03.03Modernizmin ve post- modernist dönemin sınırlarını keşfederek 20. Yüzyılın büyük akımlarını örneğin: İzlenimcilik(Empresyonizm) Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek incelemeler, Dışavurumculuk(Ekspresyonizm) Akımı, Kübizm Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Fütürizm Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme, Soyut Sanat Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Konstrüktivizm/ Bauhaus Akımı Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Dada Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Gerçeküstücü(Sürrealizm) Sanat Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek incelemeler yapılacak.Exploring the boundaries of modernism and the post-modernist period, the great movements of the 20th century, such as: Impressionism Movement, sample studies of artists and works of art, Expressionism Movement, Cubism Movement sample analysis of artists and works of art, Futurism Movement, sample studies of artists and works of art, Sample review of Abstract Art Movement artists and artworks. Sample review of Constructivism/Bauhaus Movement artists and artworks. Sample review of Dada Movement artists and artworks. Sample reviews of Surrealism Art Movement artists and artworks will be made.
REK327KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE REKLAM
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ADVERTISING
F303.03.03Kültürlerarası iletişim ile ilgili kavramların açıklanması, küreselleşme, ötekileştirme, reklamlarda yer alan kültürel göstergelere ilişkin konuları kapsar.Explaining the concepts related to intercultural communication, globalization, marginalization, cultural indicators in advertisements.
RTS351İLETİŞİM KÜRESELLEŞME VE TOPLUM
SOCIETY, GLOBALIZATION AND COMMUNICATION
F303.03.03Bu derste dersin temel kavramları olan iletişim ve teknoloji kavramları tartışılacaktır. Daha sonra derste ele alınacak ilk konu olan teknoloji toplum ilişkisini ele alan temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Teknolojik belirlenimcilik, semptomatik teknoloji, teknolojinin toplumsal belirlenmesi ve teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımları incelenecektir. Derste cevaplanması beklenen temel sorular: İletişim nedir? Teknoloji nedir? Toplum nedir? İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisi nasıl açıklanabilir? Teknolojiyi toplumsal süreçlerle ilintilendiren yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel varsayımları ile temel kavramları nelerdir?The course includes new technology and communication in the light of society. The relations between technology and society will be study.
THP373TEMEL KURGU TEKNİKLERİ
INTRODUCTION TO EDITING
F303.03.03ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.It covers the first editing experiments, editing theories, possibilities / constraints in fiction, types of fiction, editing in computer environment, editing programs, editing applications.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
YMI304BÜYÜK VERİ
BIG DATA
Z122.04.03Hayatımızın her alanında yer alan bilgi toplumunun unsurlarını, teknolojinin getirdiği yenilikler ile nasıl harmanlandığını anlatmak; günümüzde refahın sembolü olarak kabul edilen bilgiyi elde etmek, değiştirip, dönüştürmek ve gerektiğinde başkalarına iletmek ile ilgili tüm süreçleri aktarmak dersin temel amacıdır.To explain how the elements of information society in all areas of our life are blended with innovations brought by technology; the main aim of the course is to convey all the processes related to obtaining, changing, transforming and conveying information to others as it is today the symbol of prosperity.
YMI306SİBER HAKLAR
CYBER RIGHTS
Z202.04.02Derste iletişim hukuku alanına ilişkin bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede derste, alana yönelik yasal düzenlemeler ve internet ile ilgili temel hak ve özgürlüklere ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.There will be investigations with examples of law that are critically discussed. There will be subjects like Cybercrime, Internet fraud, Social Media and Internet.
YMI318YENİ MEDYA UYGULAMALARI IV
NEW MEDİA APPLİCATİONS IV
Z223.04.04Ders kapsamında; öğrencilerin kuramsal anlamda almış olduğu bilgiler ışığında üretecekleri fikirleri dijital tasarıma dönüştürmeleri amaçlanmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı alanlarda sağlam bir gözlem ve ifade gücü kazandırmak ve özgün yapıtlar ortaya koyabilecekleri ortamları yaratmak dersin bir diğer amacıdır.In the course; It is aimed to transform the ideas that students will produce in the light of information that they have taken theoretically to digital design. It is another aim of the course to provide a sound observation and expression power in the theoretical and applied fields and to create environments in which to produce original works.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
YMI308DİJİTAL OYUN TASARIMI II
DIGITAL GAME DESIGN II
S122.04.03Bu dersin amacı öğrencilerin Oyun Tasarımı I dersinde öğrendikleri bilgileri ileri bir düzeye taşımaktır. Öğrencilerin oyun geliştirme konusunda tecrübe edinmelerini sağlamaktır.In the course; The aim is to teach courses such as Programming, Computer Animation, Mobile Game Development, Game Engine, 3D Modeling, Sound Design, Interface Design, Game Scenario and Game Development and to practice in game design
YMI314DİJİTAL ANİMASYON
DIGITAL ANIMATION
S122.04.03Animasyonun bitmiş ya da bitmek üzere olan kurgularda hala Post Prodüksiyon aşamasındayken, filmi daha efektif yapmak, daha güzel göstermek veya daha hareketli hale getirebilmek için görsel efektlere başvurulur. Bu aşamada, 2boyutlu hareketli grafikler, 3boyutlu animasyonlar gibi farklı bir çok yöntem kullanılabilir. Ders kapsamında 3 boyutlu modelleme ve animasyon uygulaması için Blender programı öğretilecektir.When the animation is finished or is about to end, visual effects are applied to make the film more effective, more beautiful, or more mobile while still in the Post Production phase. In this stage, a lot of different methods can be used, such as 2-D animated graphics, 3-D animations. During the course, 3ds max program will be taught for the first period 3D modeling application and After Effects program will be taught for the second period digital video effect application.
YMI316APLİKASYON TASARIMI
APPLICATION DESIGN
S122.04.03Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir.The course provides hands-on training on mobile platforms, operating systems, interfaces, maps and location-based applications, data storage, use of background services, telephony and short messaging services, and sensors.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
GRS352MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGIES
F303.03.03Mobil cihazlarda güncel yazılım bilgileri, yazılım dilleri, teknik bilgi ve beceriler.Current mobile software information, mobile marketing, technical details and abilities.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Kültür, kültürün kökeni ve kaynağı, kültürlerarası iletişim ve kuramları, Türk kültürünün kültürlerarası iletişim kuramları açısından incelenmesi, Anadolu kültürünün 9-16. yy. var arası yazılı kaynakları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
YMI417YENİ MEDYA VE ETİK
NEW MEDİA AND ETHİCS
Z202.03.02Öğrencilere bağlı oldukları meslek grubunun etik kurallarını öğretmek ve mesleğe ilişkin etik kararların hangi ortamda ve nasıl verildiğini, kitle iletişim araçlarının konumunu ve yayın ilke ve esaslarını anlatmak. Dersle ilgili olarak basın meslek ilkelerini belirleyerek otokontrolün yapılması konusunda öğrencileri bilgilendirmek.To teach the students the ethical rules of the occupational group they are affiliated with and to explain in which environment and how the ethical decisions are made, the position of the mass media and the principles and publication of the publication. To inform students about determination of press profession principles about self-control
YMI421YENI MEDYA OKURYAZARLIĞI
YENI MEDYA OKURYAZARLIĞI
Z202.03.02Yalnızca medya metinlerini okumaktan ibaret olmayan medya okuryazarlığının, medyanın ekonomik ve politik olarak okunması ve farklı ülkelerde medya okuryazarlığının gelişimi ve temel yaklaşımlarını aktaran yazarların çalışmaları ve temel kavramlara değinilerek uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.Applied studies will be carried out by touching on the basic concepts of media literacy, which is not just about reading media texts, the economic and political reading of media, and the development of media literacy in different countries and the works of authors who convey their basic approaches.
YMI423INOVASYON VE YARATICI ENDÜSTRILER
INOVASYON VE YARATICI ENDÜSTRILER
Z122.04.03Ders kapsamında; İnovasyon, yeni fikirlerin, ürünlerin, hizmetlerin veya süreçlerin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir. Yenilikçi düşünce ve yaratıcılık, mevcut durumu iyileştiren veya yeni bir değer yaratan farklı yaklaşımların benimsenmesini içerir. İnovasyon, sadece bilim ve teknoloji alanında değil, aynı zamanda işletme yönetimi, sosyal alanlar ve diğer sektörlerde de ortaya çıkabilir. İnovasyon, ekonomik büyümeyi destekler, üretkenliği artırır ve toplumsal yaşamı dönüştürebilir. Birçok ülke, şirket ve kuruluş inovasyonu teşvik etmek ve desteklemek için çeşitli politika ve programlar uygulamaktadır. Yaratıcı endüstriler ise kültürel içeriğin üretimi, dağıtımı ve pazarlanmasını içeren ekonomik sektörlerdir. Sanat, tasarım, medya, eğlence, edebiyat, moda, mimari ve müzik gibi farklı alanları kapsar.Within the scope of the course, innovation is the process of discovering, developing, and implementing new ideas, products, services, or processes. Innovative thinking and creativity involve adopting different approaches that improve the existing situation or create new value. Innovation can emerge not only in the fields of science and technology but also in business management, social areas, and other sectors. Innovation supports economic growth, increases productivity, and can transform societal life. Many countries, companies, and organizations implement various policies and programs to encourage and support innovation. Creative industries, on the other hand, are economic sectors that involve the production, distribution, and marketing of cultural content. They encompass various fields such as art, design, media, entertainment, literature, fashion, architecture, and music.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
HAT413SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SUSTAINABILITY
S303.04.03Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları sürdürülebilir kalkınma hedefleri, kurumların iletişim çalışmalarına dahil ettikleri sürdürülebilirlik çalışmalarından örnekler gibi konularını kapsar.The concept of sustainability covers issues such as the ecological, economic and social dimensions of sustainability, sustainable development goals, and examples of sustainability studies that institutions include in their communication studies.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
YMI403DİJİTAL SANAT
DIGITAL ART
S202.04.02Pop PS; obje sonrası sanatı ve olaylar; enstalasyon, happening, performans sanatı ve vücut sanatı; Fluxus, Joseph Beuys; dijital sanatlar; video sanatı, mail PS, Nam June Paik; video yerleştirme; Rebecca Horn; yeni dışavurumculuk; fotoğraf ve sinema sanatı; hiper gerçekçilik; postmodernizm gibi konular ele alınarak geleneksel sanattan dijitale geçiş ele alınacaktır.Pop PS; post-object art and events; installation, happening, performance art and body art; Fluxus, Joseph Beuys; digital arts; video art, mail PS, Nam June Paik; video placement; Rebecca Horn; new expressionism; photography and cinema art; hyper realism; postmodernism will be handled and the transition to the traditional sanatary digit will be discussed.
YMI405KÜRESEL MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
GLOBAL MEDIA ECONOMICS
S202.04.02Derste uluslararası, ulus-aşırı ve küresel düzeyde öne çıkan medya yapılanmalarının ekonomi-politik ve kültürel kimlikleri tartışılarak, Batılı ve Batı-dışı medya örgütlenmeleri küresel bilgi akışı, iletişim ve haber alma hakkı kavramları çerçevesinde incelenecektir.Derste will discuss the economic, political and cultural identities of prominent international, transnational and global media structures, and Western and non-Western media organizations will be examined within the context of global information flow, communication and the right to receive news.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.The content of the course is determined by a research topic in the field of communication and is covered within the framework of academic research and writing rules. It is aimed to create and develop a project in the related topic.
YMI402YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
NEW MEDIA AND COMMUNICATION SYSTEMS
Z202.06.02Ders de öğrenciler yeni medya ile üretilen stratejik mesajların üretim sürecini öğreneceklerdir. Bununla birlikte dersi alanlar araca uygun mesaj üretimini eleştirel bir bakış açısıyla ele alacaklardır.It is aimed to show the use of media to students and the management of these uses, together with constantly renewed techniques. Course Content Students will learn the production process of strategic messages produced with new media. However, the course participants will take a critical look at the appropriate message production.
YMI418SOSYAL MEDYADA ELEŞTİREL DÜŞÜNCE
CRİTİCAL THİNKİNG İN SOCİAL MEDİA
Z202.05.02Yapılan çalışmalara göre, medya okuryazarlığı ile bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine olanak sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve eleştirel bir bakışla medya kültürünü çözümleyen bireylerin yetiştirilmesi ve bireylerin medya kullanımında bilinçli olabilmelerinin eleştirel bir takım becerilere sahip olmaları ve eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı ile eleştirel düşünme arasındaki ilişki incelenmektedir.Course Content According to the studies done, it is necessary to establish a media consciousness that will enable the media literacy to understand the media literacy correctly and to educate the individuals who analyze the media culture with a critical point of view and to be conscious about the media use of the individuals and to have a critical team skills and critical thinking and critical thinking with media literacy is investigated.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
YMI412DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK
DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
S122.04.03Dijital sektörlerde girişimcilik türleri, girişimciliğin esasları, girişimcilik teorisi, inovasyon, girişimde teknolojiden yararlanma, kriz yönetimi konularında donanım kazandırılması ile ilgili konular işlenecektir.Course Content Topics of entrepreneurship in digital sectors, principles of entrepreneurship, theory of entrepreneurship, innovation, exploitation of technology in the enterprise, equipment acquisition in crisis management.
YMI416DİJİTAL HASTALIK MADENCİLİĞİ
DIGITAL DISEASE MINING
S122.04.03Ders kapsamında; günümüz insanının teknoloji ile kurduğu ilişki, dijital platformda temsiliyet anlayışı, dijital hastalık, hastalık ve veri ilişkisi, dijitalleşmenin yarattığı yeni bireyle ilgili bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.Course Content In the course; it is aimed to gain information about the relationship between modern people and technology, the concept of representation in digital platform, digital disease, disease and data relation, new individual created by digitalization.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.