Türkçe

güncelleme: 06.04.2016

YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

  1. Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.
  2. Hazırlık sınıfına, önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
  3. Ara sınıflara geçiş için;


a) Kurumlararası yatay geçiş başvuruları için öğrencinin; Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 60/100 (1.50/4.00) (Açık veya Uzaktan öğretimden örgün öğretime başvurularda 80/100(3.00/4.00) olması,


Yurtdışından yatay geçiş başvuruları için öğrencinin
; Yatay geçiş yapacağı yarıyıla kadar önceki yarıyıllara ait genel not ortalamasının en az 55/100 (1.25/4.00) olması (Anne babasının yurtdışındaki görevi sona erip yurda dönen öğrenciler ile yatay geçiş için başvurduğu programın taban puanına sahip öğrenciler hariç)


b) (a) Bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.


c) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ve intibak aşamasını geçememiş olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.


4- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer Diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.


5- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.


6- Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.


7- İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek ve not ortalaması ile kontenjan koşulları içinde kalmak kaydıyla normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir. Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.


8- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


1- Başvurular ilgili Dekanlık veya Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.


2- Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği kurumdaki Genel Not Ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.


a) Yatay geçiş başvurularının, öğrenci alacak olan fakülte ve yüksekokullarca belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek ilan edilir.


b) Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Genel Not Ortalamasının eşitliği durumunda, Merkezi Yerleştirme puanlarına da bakılarak puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.


c)Yine eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir.


GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi,

2. Not belgesi / Transkript ( Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır.),

3. Ders içerikleri ( Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmalıdır.),

4. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖYS ve ÖSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,

6. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

7. MYO için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge,

8. Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş için TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın ilgili ÖSS puan türünden en az 180.000 puan almış olması gerekir. ÖSS belgesi olmayanlar SAT1 (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders) veya Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB), Matura diploması belgelerinden birisini sağladıkları takdirde ÖSS puanı yerine değerlendirilebilir.

9. Yurtdışında yapılan başvurularda, adayın pasaportunda resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı fotokopileri,

10. Yurtdışında yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı Yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri katalog ile denklik belgesi.

DİKEY GEÇİŞ KOŞULLARI

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan ile staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş başarılı öğrenciler , örgün öğretim lisans programlarına ÖSYM tarafından yılda bir defa gerçekleştirilen dikey geçiş Sınavına katılarak öğrenimlerine devam edebilirler.


Önlisans başarı puanı (ÖBP)

DGS’ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir önlisans başarı puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. Adayların önlisans başarı puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.