Türkçe

güncelleme: 06.04.2016

1.Türk öğrenciler için;
a.Önlisans ve Lisans Programları
Üniversiteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş veya özel yetenek sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar ile 2547 sayılı Kanunun 45'inci Maddesine göre mesleki ve teknik orta-öğretim kurumlarından mezun olup, sınavsız olarak Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.
b.Yüksek Lisans ve Doktora Programları
a-) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.
b-) Enstitü anabilim dalı veya anasanat dallarının birden fazla enstitünün ilgi alanına giren lisanüstü eğitim–öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda, koordinasyon ilgili enstitü müdürleri tarafından sağlanır.
c-) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü tarafından en az üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi kurulur.
ç-) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) programın puan türünde 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öngrenci kabulunde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından belirlenir. ALES puanının  %50 'den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile  de öğrenci kabul edilebilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabülünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerde kabul edilir. Üniversitede yüksek lisans yapamakta olan öğrenciler; ALES'den alanında en az 55 puan alamaları, diğer koşulları taşımları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibak yapılır.
d-)Doktora programına başvurabilmek için; lisans diplomasıyla başvuran adayların başvurdugu programın puan türünde ALES'den 70, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların ise başvurduğu programın puan türünde ALES'den 55 ve üstü puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabülünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirelebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabülünde; ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversiteler arası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversiteler arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilebilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir. Ales puanının %50 'den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim kurulunca (YÖK) ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.
e-)Sanatta yeterlilik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde  ALES'in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Sanata yeterlilik programlarına öğrenci kabülünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek  sınavı/portfolyö incelenmesi sonucuda değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlilik programına öğrenci kabülünde; ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversiteler arası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan almaları veya Üniversiteler arası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilebilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir. Ales puanının %50'den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim kurulunca (YÖK) ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.
f-)Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az %50'si, Lisans notu, yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ile ilgili enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara göre sınav jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ile ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans programlarına edilen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.
g)Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.
ğ)Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya ileri teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla alınan araştırma görevlileri; söz konusu üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün önersi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun  görüşü ve YÖK 'ün kararı ile yeniden sınav yapılmasına gerek kalmadan,öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, Üniversite enstitülerinde lisansüstü öğrenim görebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri,kendi üniversite veya yüksek  teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarında öncelik verilmek suretiyle desteklenir.
2.Yabancı Öğrenciler için;

a.Önlisans ve Lisans Programları

Lise mezunu, universite mezunu veya liselerin son sınıfında okuyan uluslararası öğrenciler önlisans  ve lisans programlarımıza kayıt yaptırabilmek için doğrudan üniversitemize başvurabilirler.
b. Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programlara öğrenci  olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilere  İngilizce eğitim almak istiyorlarsa, bulundukları ülke İngilizce TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını  belgelemeleri halinde, enstitü yönetim kurulunun kararı ile İngilizce yeterlik sınavından muaf sayılabilir. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir. Bu sınav sonucunda eksiklikleri belirlenenler özel  bir programa alınır. Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.
3. Erasmus Öğrenciler için;

IAU'ne gelmeden önce:

Gelen öğrencilerin şu adımları tamamlaması beklenmektedir;

  • Öğrenci Başvuru Formunun doldurulması.
  • Öğrenim Anlaşması Formunun danışman ile birlikte doldurulması.
  • Öğrenim Anlaşmasının İstanbul Aydın Üniversitesi ve kendi kurumları tarafından imzalanmış olması.
  • 2 adet fotoğraf, Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenim Anlaşması Formu ve resmi kayıt transkriptlerininin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

 

Istanbul AYDIN University
Erasmus Office
Besyol Mah. Inonu Cad. No:38 34295 Sefaköy / Küçükçekmece
Istanbul / TURKEY
444 1 428
Fax: ( 90 212) 424 08 80

 

4.Farabi Programları için;

Farabi Değişim Programına başvurabilmek için aranan asgari koşullar aşağıda  belirtilmektedir:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı  lisans, yüksek lisans ve  doktora öğrencisi olması,
b) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,  yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az  2.5/4 olması,
c) Alttan dersinin bulunmaması,
d) Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.